FISKARS OYJ ABP       PÖRSSITIEDOTE     14.2.2008 klo 8.45


YHTIÖKOKOUSKUTSU


Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 25. maaliskuuta 2008 klo 15.00 Helsingin Messukeskuksen
Kongressisiivessä (Messuaukio 1, Helsinki).


Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 14 §:n ja osakeyhtiölain mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä 1.
syyskuuta 2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti:

- poistetaan määräykset yhtiön osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän vähimmäis-
ja enimmäismääristä, selvennetään osingonjakokohta ja poistetaan maininta
vararahastosta (3 §)
- poistetaan täsmäytyspäivää koskevat määräykset (5 §)
- poistetaan määräys hallituksen varajäsenistä, hallituksen toimikaudesta,
puheenjohtajan valinnasta sekä päätösvaltaisuudesta (6 §)
- poistetaan 7 §
- täsmennetään yhtiön edustamista koskevaa terminologiaa (8 §)
- poistetaan 9 §
- poistetaan 10 §
- poistetaan viittaukset yhtiökokouksen ajankohtaan (11 §)
- poistetaan 12 §
- poistetaan 13 §:n toinen kappale
- muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialista vastaamaan uutta
osakeyhtiölakia (14 §)

3. Hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankintavaltuutukseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen hankkimaan omia
osakkeita yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhteensä enintään 3 875 509
kappaletta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 2 747 224
kappaletta ja K-sarjan osakkeita enintään 1 128 285 kappaletta ottaen kuitenkin
huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden
hankintahinta on enintään hankintahetkellä Fiskars Oyj Abp:n osakkeesta
julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Osakkeiden hankinta alentaa
yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutusta saadaan käyttää osakkeiden hankkimiseksi käytettäväksi vastikkeena
tulevissa yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

4. Hallituksen ehdotus yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisvaltuutukseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen luovuttamaan yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 2 747 224 A-sarjan osaketta ja
enintään 1 128 285 K-sarjan osaketta.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä
osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta muutoin
kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön
osakkeita.

Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja luovuttamisen muista ehdoista ja
osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.
Valtuutus sisältää oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden mukaan
luovutushinta määritellään. Osakkeita saadaan luovuttaa vastikkeena
yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeet
voidaan luovuttaa myös myymällä niitä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.


Asiakirjojen nähtävillä pito

Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ja hallituksen ehdotukset ovat 18.3.2008
lähtien osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa, Mannerheimintie 14
A, Helsinki sekä Fiskarsin internet-sivuilla www.fiskars.fi. Asiakirjoista
lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajalle.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
14.3.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityneen osakkeenomistajan on otettava
yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä viimeistään
14.3.2008 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista
varten.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään maanantaina maaliskuun 17. päivänä 2008
klo 15.00

- internet-sivujen kautta www.fiskars.fi,
- kirjeitse osoitteeseen Fiskars Oyj Abp, PL 235, 00101 Helsinki,
- faxilla numeroon (09) 604 053, tai
- puhelimitse ma-pe klo 9.00-15.00 numeroon (09) 6188 6231.

Ilmoittautumisen on oltava yhtiöllä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun
mennessä yllä mainittuun postiosoitteeseen.

Ehdotus hallituksen jäseniksi ja palkkioksi

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän. Varajäseniä ei valita. Hallitukseen
ehdotetaan valittaviksi: Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth,
Ralf Böer, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg ja Karl Grotenfelt sekä
uusina jäseninä Oy Karl Fazer Ab:n konsernijohtaja Karsten Slotte ja DI, ekonomi
Jukka Suominen.

Kaikki valittaviksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa ja ovat ilmoittaneet,
että mikäli he tulevat valituiksi, heidän tarkoituksenaan on valita
keskuudestaan puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Bergh ja varapuheenjohtajiksi
Alexander Ehrnrooth ja Paul Ehrnrooth.

Hallituksen palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi
35.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 50.000 euroa ja hallituksen
puheenjohtajalle 65.000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen jäsenille ehdotetaan
maksettavaksi 550 euron kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien
kokouksista, hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1.100 euroa hallituksen ja
valiokuntien kokouksista ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan
1.100 euroa tarkastusvaliokunnan kokouksista sekä että hallituksen jäsenille
korvataan matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön
asioita.

Ehdotus tilintarkastajan valinnaksi

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta
maksetaan osinkoa 0,80 euroa A-osakkeelta ja 0,78 euroa K-osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2008 on
merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 1.4.2008.

Helsingissä 13.2.2008

Hallitus


Fiskars Oyj AbpJutta Karlsson            Leena Kahila-Bergh
päälakimies              viestintäjohtaja