FISKARS OYJ ABP      BÖRSMEDDELANDE      14.2.2008 kl. 8.45


KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA


Aktieägarna i Fiskars Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 25
mars 2008 klockan 15.00 i kongressflygeln i Helsingfors Mässcenter (Mässplatsen
1, Helsingfors).


På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Ärenden som enligt § 14 i bolagsordningen och aktiebolagslagen tillkommer
ordinarie bolagsstämma

2. Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen till
följd av den nya aktiebolagslagen som trädde ikraft den 1 september 2006 enligt
följande:

- bestämmelserna gällande bolagets aktiekapital, antalet aktier och omnämnandet
av reservfonden avlägsnas och bestämmelsen gällande utdelning av dividend
klargörs (3 §)
- bestämmelserna gällande avstämningsdagen avlägsnas (5 §)
- bestämmelserna gällande suppleanterna, mandattiden, valet av ordförande samt
beslutförheten avlägsnas (6 §)
- 7 § avlägsnas
- terminologin gällande företrädandet av bolaget specificeras (8 §)
- 9 § avlägsnas
- 10 § avlägsnas
- hänvisningen till tidpunkten för bolagsstämman avlägsnas (11 §)
- 12 § avlägsnas
- andra stycket i 13 § avlägsnas
- föredragningslistan för den ordinarie bolagsstämman ändras att motsvara den
nya aktiebolagslagen (14 §).

3. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att förvärva bolagets
egna aktier med bolagets fria egna kapital, sammanlagt högst 3 875 509 stycken
så att aktier i serie A kan förvärvas högst 2 747 224 stycken och aktier i serie
K högst 1 128 285 stycken dock med beaktande av aktiebolagslagens bestämmelser
om maximiantal av egna aktier i bolagets ägo. Maximiantalet av aktier som
förvärvas är under 5 procent av bolagets samtliga aktier.

Aktierna kan förvärvas i en eller flera omgångar. Aktiernas anskaffningspris
utgör högst det högsta pris som vid anskaffningstidpunkten betalas för Fiskars
Oyj Abp:s aktie i offentlig handel. Anskaffningen av aktierna minskar bolagets
fria egna kapital.

Bemyndigandet kan användas för förvärv av aktier för att användas som vederlag
vid framtida företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, eller för att
utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem.

Bemyndigandet är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

4. Bemyndigande för styrelsen att besluta om avyttring av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att överlåta egna
aktier högst 2 747 224 A-aktier och högst 1 128 285 K-aktier.

Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om till vem och i vilken ordning aktierna
skall överlåtas. Styrelsen kan besluta om att överlåta aktier i annan än den
relation som aktieägaren har företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier.

Styrelsen beslutar om aktiernas överlåtelsepris och de övriga
överlåtelsevillkoren, och aktierna kan överlåtas mot annat vederlag än
penning­vederlag. I bemyndigandet ingår rätten att bestämma de grunder enligt
vilka överlåtelsepriset fastställs. Aktierna får överlåtas som vederlag vid
företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, eller för att utveckla
bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem. Aktierna
kan också avyttras genom försäljning i offentlig handel.

Bemyndigandet är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.


Handlingarna till påseende

Kopior av bokslutshandlingarna och styrelsens förslag finns till aktieägarnas
påseende från och med den 18 mars 2008 på bolagets huvudkontor, Mannerheimvägen
14 A, Helsingfors och på Fiskars Internetsida www.fiskars.fi. Kopior av
handlingarna sänds till aktieägare på begäran.

Rätt att delta

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast den 14 mars 2008 är
antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands
Värdepapperscentral Ab. För deltagande i bolagsstämman skall innehavare av
förvaltarregistrerad aktie kontakta sitt kontoförande institut för att
tillfälligt senast den 14 mars 2008 kunna antecknas såsom aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla detta till bolagets
kontor senast måndagen den 17 mars 2008 före klockan 15.00

- på Fiskars Internetsida www.fiskars.fi,
- skriftligt till adressen Fiskars Oyj Abp, PB 235, 00101 Helsingfors,
- per telefax (09) 604 053, eller
- per telefon mån - fre kl. 9.00-15.00, (09) 6188 6231.

Anmälan skall vara framme före anmälningstidens utgång.

Eventuella fullmakter skall levereras till ovan nämnda postadress innan utgången
av anmälningstiden.

Förslag till styrelsemedlemmar och arvoden

Styrelsens utnämningskommitté föreslår för bolagsstämman att antalet
styrelsemedlemmar fastställs till nio. Inga suppleanter väljs. Som
styrelsemedlemmar föreslås att följande personer väljs: Kaj-Gustaf Bergh,
Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ralf Böer, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf
Gripenberg, Karl Grotenfelt samt Karsten Slotte, koncernchef för Oy Karl Fazer
Ab och diplomingenjör, ekonom Jukka Suominen som nya medlemmar.

Samtliga föreslagna personer har samtyckt och de har meddelat att avsikten,
utifall de väljs, är att välja Kaj-Gustaf Bergh som styrelseordförande och
Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth som viceordföranden.

Styrelsens arvodeskommitté föreslår att styrelsemedlemmarnas årsarvode vore
35.000 euro, styrelsens viceordförandes vore 50.000 euro och
styrelseordförandens vore 65.000 euro. Därtill föreslås att ett mötesarvode om
550 euro betalas till styrelsemedlemmar för styrelsemöten och kommittémöten, ett
mötesarvode om 1.100 euro betalas till styrelsens ordförande för styrelsemöten
och kommittémöten och ett mötesarvode om 1.100 euro betalas till
redovisningskommitténs ordförande för redovisningskommittémöten samt att rese-
och andra kostnader som uppkommit i bolagets ärenden ersätts till
styrelsemedlemmar.

Förslag till val av revisor

Styrelsens utnämningskommitté föreslår för bolagsstämman att revisionssamfundet
KPMG Oy Ab väljs till bolagets revisor.

Utbetalning av dividend

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsåret som
utgick den 31 december 2007 utbetalas 0,80 euro per A-aktie och 0,78 euro per
K-aktie.

Dividenden utbetalas till de aktieägare som på avstämningsdagen för
dividendutdelning, den 28 mars 2008, är antecknade i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att dividenden utbetalas den 1 april 2008.

Helsingfors 13.2.2008

Styrelsen


Fiskars Oyj Abp


Jutta Karlsson           Leena Kahila-Bergh
chefsjurist            informationsdirektör