Fiskars Oyj Abp       			 Börsmeddelande 10.11.2006 kl. 13.00

FISKARSKONCERNENS DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2006
(Oreviderad)


Fiskars omsättning under årets tredje kvartal på föregående års nivå,
rörelseresultatet för den helägda verksamheten förbättrades


- Fiskars omsättning var 119,4 milj. euro (118,8)
- Rörelseresultatet var 13,0 milj. euro (-24,1) och inbegriper
 omstruktureringskostnader på 1,4 milj. euro (35,2) och resultatandelen från
 Wärtsilä var 6,9 milj. euro (4,8)
- Svenska Silvagruppen konsoliderad från början av september


FISKARSKONCERNEN I KORTHET

Milj. euro          Q3/06  Q3/05  1-9/06 1-9/05 2005
Omsättning          119,4  118,8  409,8 394,7  509,9
Andel av intresseföretagets  6,9   4,8   40,8  16,9  28,6
resultat
Rörelseresultat        13,0  -24,1  65,8  13,6  22,7
Resultat före skatt      10,6  -25,0  58,1  58,5  65,4
Periodens resultat      9,8   -25,3  72,5  52,7  62,1
Resultat/aktie, kvarvarande  0,10  -0,34  0,74  0,66  0,75
verksamhet
Resultat/aktie sammanlagt   0,13  -0,33  0,94  0,68  0,80
Rörelsens kassaflöde     30,5  22,9  72,0  44,2  58,6


KONCERNEN

Årets tredje kvartal, 7-9/2006

Fiskars omsättning under årets tredje kvartal var på samma nivå som föregående år,
119,4 milj. euro (118,8).

Koncernens rörelseresultat var 13,0 milj. euro (-24,1). Rörelseresultatet för den
helägda verksamheten före kostnaderna på 1,4 milj. euro (35,2) för det
omstruktureringsprojekt som pågår i USA var 7,5 milj. euro. Det jämförbara resultatet
för fjolåret var 6,3 milj. euro.

Fiskars andel av intresseföretaget Wärtsiläs resultat ökade till 6,9 milj. euro (4,8)

Det tredje kvartalets nettofinansieringskostnader var 2,3 milj. euro (0,9) och resultatet
före skatt 10,6 milj. euro (-25,0).

Kvartalsresultatet var 9,8 milj. euro (-25,3).

Rapporteringsperioden 1-9/2006

Fiskars omsättning under rapporteringsperioden ökade med 4 % till 409,8 milj. euro
(394,7). Omsättningen uppstod till 47 % i Europa (43) och till 45 % i USA (50).
Rörelseresultatet var 65,8 milj. euro (13,6). Rörelseresultatet för den helägda
verksamheten före omstruktureringskostnader på 6,4 milj. euro (33,8) var 31,4 milj.
euro (30,5).

Nettofinansieringskostnaderna var 7,6 milj. euro (4,9) och resultatet före skatt var på
fjolårsnivå på 58,1 milj. euro (58,5). I fjolårsresultatet ingick en reavinst på 49,8 milj.
euro från försäljningen av Wärtsiläaktier.

Skatterna i resultaträkningen är skatter för kvarvarande verksamhet och periodens skatter
var 0,5 milj. euro (7,7).

Rapporteringsperiodens resultat för nuvarande verksamhet var 57,6 milj. euro (50,8).
Periodens resultat, inklusive avvecklade verksamheters rörelseresultat samt
nettoreavinst, var 72,5 milj. euro (52,7).

Antalet anställda i nuvarande verksamhet i slutet av perioden var 3 195 (3 306). I
början av året var personalstyrkan 3 220.

Strukturella förändringar under perioden

Det omfattande omstruktureringsprojekt av produktionen som tillkännagavs hösten
2005 har fortsatt inom Fiskars Brands, Inc. i USA. Omstruktureringsåtgärderna
kommer i praktiken att avslutas under det pågående räkenskapsåret.

I slutet av juni såldes Power Sentry-verksamheten, som inte tillhörde bolagets
kärnverksamheter. Affären är nu slutförd och inga justeringsposter kvarstår. Enheten var
verksam endast inom den amerikanska marknaden och levererade främst tillbehör till
hemelektronikprodukter och hade ingen egen tillverkning. Power Sentrys omsättning år
2005 var 41 milj. euro och antalet anställda var 64. Den reavinst som försäljningen
genererade efter avdrag för kalkylerad skatt var 12,7 milj. euro och redovisas som
avvecklad verksamhet.

Beslut om Fiskars förvärv av Silvagruppen fattades i slutet av juni och affären
slutfördes den sista augusti. Silvagruppens omsättning på årsnivå är kring 30 milj.
euro och Silva konsoliderades i Fiskarskoncernen från början av september. Köpet
omfattar Silva Sweden AB, dess amerikanska dotterbolag The Brunton Company,
gruppens europeiska försäljningsbolag och 70 % av en produktionsanläggning i Kina.

Silvagruppen är känd för sina kompasser men bolaget är också en betydande
leverantör av andra friluftsprodukter, som pannlampor och kikare.

Silva kommer att förstärka Fiskars Brands friluftsverksamhet genom att utvidga
produktsortimentet och verksamhetens kundbas samt genom att diversifiera
distributionskanalerna i synnerhet i Europa.

FISKARS BRANDS

Årets tredje kvartal, 7-9/2006

Fiskars Brands omsättning var 110,5 milj. euro (110,9). Rörelseresultatet var 3,3 milj.
euro (-29,8) efter omstruktureringskostnader på 1,4 milj. euro (35,2).

Försäljningen i Europa fortsatte att utvecklas positivt trots att det tredje kvartalet var
något stillsammare än årets första hälft. På den amerikanska marknaden var
försäljningsutvecklingen anspråkslös, vilket nedläggningen av tillverkningen av
dörrmattor och bevattningsslangar bidrog till.

Det tredje kvartalets rörelseresultat belastades ytterligare av en marknadsföringsutgift av
engångsnatur på cirka 1,6 milj. euro som gjordes för att förbättra. Fiskars Brands position
på trädgårdsproduktmarknaden i USA våren 2007.

Nya produkter utvecklas inom alla Fiskars Brands kärnområden samtidigt som
användningen av underleverantörer ökar. Bolaget har också fortsatt att satsa på
kvalitetskontroll och styrning av hela leveranskedjan samt marknadsföring i synnerhet
på marknaderna i USA.

Rapporteringsperioden 1-9/2006

Fiskars Brands omsättning ökade under rapporteringsperioden med 3 % till 376,9
milj. euro (364,4). Rörelseresultatet var 21,1 milj. euro (-5,0). Rörelseresultatet före
omstruktureringskostnader och övriga utgifter av engångsnatur var på föregående års
nivå på 27,5 milj. euro (28,8). Kursfluktuationer påverkade inte resultatet i någon
betydande grad.

Under perioden uppstod 49 % (54) av omsättningen i USA och 43 % (39) i Europa.

Investeringarna under perioden uppgick till 32,3 milj. euro (19,2). Utöver förvärvet av
Silva var investeringarna i första hand inriktade på utveckling av produktion och
logistik.

Fiskars Brands personalstyrka uppgick i slutet av perioden till 2 851 (2 906 i början
av året). Den omstrukturering av produktionen och utökad användning av
underleverantörer som tillkännagavs i september 2005 fortgår och minskar antalet
anställda. I USA minskade personalstyrkan med 267. I Finland var antalet anställda i
slutet av perioden 445 personer, vilket är 84 personer färre än i början av
räkenskapsåret. Konsolideringen av Silvagruppen ökade däremot antalet anställda
med 274 i huvudsak i Sverige och USA samt i Kina.

INHA BRUK

Under perioden ökade Inha Bruks omsättning med 11 % från förra året och var 28,1
milj. euro (25,2). Rörelseresultatet var 2,9 milj. euro (3,2). Prisökningar på aluminium
och plastråvaror har påverkat tillverkningskostnaderna.

Efterfrågan på båtar har fortsatt att växa och Inha Bruks kapacitet har utnyttjats till
fullo. Bolaget har förbättrat sin leveransförmåga genom kontraktstillverkning av de
mindre båtmodellerna.

I september lanserades en ny båtmodell, Buster X, som kompletterar sortimentet
medelstora båtar. Båten placerar sig mellan modellerna Buste L och Buster XL, vilka
är ytters populära.

Resultatutvecklingen på marknaden för de övriga produkter som tillverkas av Inha
Bruk - gångjärn och smidesprodukter - har försvagats av ökad konkurrens och en
stegring i råvarupriserna.

Under perioden gjordes inga betydande investeringar inom Inha Bruk.
Personalstyrkan var i slutet av perioden 292 vilket innebär en ökning på 21 sedan
början av året.

FASTIGHETSVERKSAMHETEN

Fastighetsverksamhetens omsättning under perioden var 6,7 milj. euro (7,4).
Rörelseresultatet var 5,2 milj. euro (1,9). Rotpriserna ökade under perioden efter att
ha sjunkit under motsvarande period förra året. Även tillväxt av trädbeståndet ökade,
vilket förbättrade resultatet under det tredje kvartalet. Inga betydande fastighetsaffärer
gjordes under perioden.

Investeringarna inom fastighetsverksamheten uppgick till 1,5 milj. euro (1,6).

WÄRTSILÄ

Intresseföretaget Wärtsiläs resultat under perioden förbättrades jämfört med
föregående år och Fiskars andel av Wärtsiläs resultat för perioden var 40,8 milj. euro
(16,9). En betydande del av det förbättrade resultatet utgjordes av reavinst då Wärtsilä
sålde aktier i Assa Abloy.

Fiskars andel av aktierna i Wärtsilä var 16,7 %. Andelen av aktier minskade med
0,1 procentenhet från början av året eftersom innehavare av Wärtsiläoptioner tecknat
aktier med sina optioner.

Balansvärdet på andelen i intresseföretaget ökade något till 241,4 milj. euro (231,9 i
början av räkenskapsåret), av vilket 37,9 milj. euro utgjordes av goodwill.
Marknadsvärdet på Fiskars ägarandel var 503,1 milj. euro i slutet av perioden.

I Fiskars egna kapital ingår i enlighet med IAS 39-standarden en andel av Wärtsiläs
fond för gängse värde. Fiskars andel i fonden var i slutet av perioden 17,3 milj. euro,
då motsvarande tal i början av räkenskapsåret var 24,7 milj. euro.

RESULTAT OCH SKATTER

Nettofinansieringskostnaderna ökade något jämfört med året innan och var 7,6 milj.
euro (4,9). Ökningen beror i huvudsak på att inkomsterna från placeringar i år var
mindre än under året innan samt på kalkylerade kursdifferenser.

Resultatet före skatt var 58,1 milj. euro (58,5). Fjolårsresultatet inbegrep reavinsten på
49,8 milj. euro från försäljningen av Wärtsiläaktier.

Periodens skatter har räknats ut på basis av lokala resultat samt rådande skattesatser
och med beaktande av möjligheten att utnyttja latenta skattefordringar. De
kalkylmässiga skatter på 7,5 milj. euro som reavinsten för Power Sentry föranledde
ingår i resultatet för avvecklad verksamhet och skatterna för perioden är därför endast
0,5 milj. euro (7,7).

Periodens resultat för kvarvarande verksamhet var 57,6 milj. euro (50,8). Resultatet för
avvecklad verksamhet, vilket innefattar reavinsten för försäljningen av Power Sentry
samt verksamhetens ackumulerade operativa resultat, uppgick till 14,9 milj. euro (1,9).

Periodens resultat var 72,5 milj. euro (52,7) och resultatet per aktie var 0,94 euro
(0,68).

BALANSRÄKNING OCH FINANSIERING

Balansomslutningen var 723,8 milj. euro (702,7 i början av året). Förändringarna i
balansposter sedan början av rapporteringsperioden är ringa, varulagren minskade och
försäljningsfordringarna var på årsskiftesnivå i enlighet med verksamhetens normala
säsongsväxlingar. Försäljningen av Power Sentry minskade de kortfristiga tillgångarna
medan förvärvet av Silva innebar en ökning av de kortfristiga tillgångarna. Förvärvet av
Silvagruppen ökade de långfristiga tillgångarna med 25,7 milj. euro.

Den räntebärande nettoskulden minskade med 34,6 milj. euro från början av året till
105,4 milj. euro. I summan ingår även det kapitallån på 45,1 milj. euro som
emitterades i slutet av år 2004.

Rörelsens kassaflöde var 72,0 milj. euro (44,2). En nettosumma på 5,8 milj. euro
användes till investeringar, medan föregående års kassaflöde från investeringar var
75,1 milj. euro positiv på grund av försäljningen av Wärtsiläaktier.

Soliditeten ökade ytterligare och var 60 % (57 % i början av räkenskapsåret). Bolagets
nettogearing minskade till 24 % (35 % i början av året).

Koncernens finansieringsposition är stark och likviditeten god. Förutom likvida medel
har bolaget en betydande mängd outnyttjade kreditfaciliteter.

FÖRVÄRV OCH AVYTTRING AV EGNA AKTIER

Bolagets styrelse hade fram till ordinarie bolagsstämman den 20 mars fullmakt att
förvärva och avyttra aktier i det egna bolaget så att det sammanlagda nominella värdet
och det röstetal aktierna representerade var högst fem procent (5 %) av bolagets
aktiekapital och samtliga aktiers röstetal.

Vid bolagsstämman fick styrelsen fullmakt att förvärva och avyttra aktier i det egna
bolaget så att det sammanlagda nominella värdet och det röstetal aktierna
representerade var högst tio procent (10 %) av bolagets aktiekapital och samtliga
aktiers röstetal. Styrelsen har inte utnyttjat sin fullmakt under perioden.

Den 30.9.2006 uppgick bolagets innehav av egna aktier till sammanlagt 127 512 A-
aktier och 420 K-aktier. Innehavet har inte förändrats under perioden och antalet
aktier uppgår till 0,2 % av bolagets aktiestock.

AKTIEKURSER

I slutet av september var kursen för Fiskars A-aktie på den nordiska listan på
Helsingforsbörsen 10,45 euro (9,60 i början av året) medan K-aktiens kurs var 10,79
euro (9,90). Marknadsvärdet på bolagets aktiestock var i slutet av perioden 818 milj.
euro.

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2006

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 20.3.2006 beslöt att i dividend utdela 0,45
euro/aktie för A-aktier, sammanlagt 24 667 641 euro, och 0,43 euro/aktie för K-aktier,
sammanlagt 9 703 073,84 euro, eller totalt 34 370 714,84 euro.
Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till sju. Till styrelsemedlemmar valdes Kaj-
Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf
Gripenberg, Karl Grotenfelt och Olli Riikkala. Styrelsemedlemmarnas mandattid
utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2007.

Till revisor valdes KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att under ett års tid räknat från 20.3.2006 i
ett annat förhållande än aktieägarnas ägoförhållande förvärva eller besluta om avyttring
av aktier i det egna bolaget så att det sammanlagda nominella värdet och det röstetal
aktierna representerar är högst tio procent (10 %) av bolagets aktiekapital och samtliga
aktiers röstetal, alltså högst 5 494 449 A-aktier och högst 2 256 570 K-aktier av bolagets
egna aktier vid Helsingfors Börs till vid vart tillfälle gällande börskurs.

På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen Olli Riikkala till
ordförande och Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth till vice ordförande. Till
ordförande för Audit Committee valde styrelsen Gustaf Gripenberg och till
medlemmar Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth och Ilona Ervasti-Vaintola. Till
ordförande för Compensation Committee valde styrelsen Olli Riikkala och till
medlemmar Kaj-Gustaf Bergh och Karl Grotenfelt.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Styrelseordförande Olli Riikkala meddelade 4.10.2006 bolaget att han är sjukskriven
till slutet av året. Styrelsen valde därför vid sitt sammanträde 5.10.2006 Kaj-Gustaf
Bergh till ordförande för den resterande perioden. Olli Riikkala sitter kvar som
medlem i styrelsen.

UTSIKTER

En betydande del av rörelseresultatet från koncernens helägda industriella verksamhet
uppkommer under våren och sommaren. Fiskars Brands verksamhet präglas av
säsongsväxlingar och snabba förändringar; ibland växlar marknadssituationen från
månad till månad.

Utsikterna för koncernens nuvarande verksamheter är oförändrade från föregående år.
Marknadstrenden torde fortsätta vara positiv i Europa, medan den hårda konkurrensen
fortsätter i USA. Omstruktureringsprojektet fortsätter som planerat.

Resultatandelen i Wärtsilä utgör en betydande andel av hela koncernens
rörelseresultat.

Wärtsilä avyttrade sin andel i Ovako i juli och efter att affären godkänts av
konkurrensmyndigheterna redovisas den före årsskiftet, vilket kommer att förbättra
Fiskars nettoresultat för årets sista kvartal.

Helsingfors, 10.11.2006

Heikki Allonen
verkställande direktörNOTER TILL DELÅRSRAPPORTEN

Den här delårsrapporten har gjorts upp i enlighet med IAS 34 -
Delårsrapporter.

Användning av bedömningar
Vid upprättandet av bokslutet i enlighet med IFRS måste företagsledningen göra
bedömningar och antaganden. Dessa påverkar värderingen av de redovisade tillgångs-
och skuldbeloppen samt ansvarsförbindelser och periodiseringar av intäkter och
kostnader i resultaträkningen. Trots att uppskattningarna är baserade på ledningens
kunskap om situationen kan det slutliga utfallet avvika från de beräknade värdena.

Andel i intresseföretagets resultat
Fiskars andel i intresseföretagets Wärtsilä utgör ett av de affärssegment som Fiskars
avger rapport om. Resultatandelen ingår från och med 1.1.2006 i rörelseresultatet och
talen för jämförelseperioderna har justerats i enlighet med detta.

Avvecklad verksamhet
Försäljning av Power Sentry -verksamheten har rapporterats under avvecklad
verksamhet och realisationsvinsten från avyttringen och resultatet från verksamhet
som idkats under början av rapporteringsperioden redovisas som separat post efter
avdrag för skatter i resultaträkningen. Talen för jämförelseperioderna har justerats i
enlighet med detta.

Fiskars har tagit i bruk följande förändringar och nya IFRS-standarder från och med
1.1.2006

IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering:
ändringar sedan 31.3.2004:
- Kassaflödessäkringar av estimerade interna transaktioner; given 14.4.2005; trädde i
kraft 1.1.2006.
- Finansiella garantikontrakt; given 18.8.2005; trädde i kraft 1.1.2006
Tillämpningen av dessa förändringar har inte haft någon materiell inverkan på
delårsrapporten.

Ändringar till IAS 19: Ersättningar till Anställda - Aktuariella vinster och förluster,
koncernplaner och upplysningar; given 16.12.2004; trädde i kraft 1.1.2006.
- Genom ändringen införs möjligheten till alternativ redovisning av aktuariella vinster
och förluster och dessutom ökar kraven på upplysningar.
Eftersom koncernen inte har för avsikt att ändra redovisnings-principerna gällande
redovisning av aktuariella vinster och förluster, kommer tillämpningen av denna
ändring att endast påverka noterna presenterade i årsredovisningen.

IFRIC 4-tolkning: Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett
leasingavtal; given 2.12.2004; trädde i kraft 1.1.2006.
- Tillämpningen av denna tolkning har inte haft någon materiell
inverkan på delårsrapporten.KONCERNENS RESULTATRÄKNING      7-9  7-9  ändr  1-9  1-9  ändr  1-12
                  2006  2005   %  2006  2005   %  2005
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR

OMSÄTTNING             119,4 118,8   1 409,8 394,7   4 509,9

Kostnad för sålda varor      -84,8 -89,0   -5 -288,0 -281,3   2 -364,2
BRUTTOBIDRAG            34,6  29,8   16 121,8 113,4   7 145,6

Övriga rörelseintäkter        0,6  0,9  -31  2,1  2,1   1  2,3
Kostnader för försäljning
och marknadsföring         -16,7 -16,8   0 -53,9 -49,8   8 -65,9
Administrationskostnader      -9,9  -9,3   6 -34,1 -34,7   -2 -45,3
Forsknings- o utvecklingskostn.   -1,5  -1,2   19  -4,3  -3,8   14  -5,3
Övriga rörelsekostnader       -1,1 -32,2  -97  -6,6 -30,6  -78 -37,4
Andel i intresseför.resultat     6,9  4,8   44  40,8  16,9  141  28,6
RÖRELSERESULTAT           13,0 -24,1     65,8  13,6     22,7

Reavinst av Wärtsiläaktier                   49,8     49,8
Finansiella kostnader netto     -2,3  -0,9  153  -7,6  -4,9   57  -7,1
RESULTAT FÖRE SKATT         10,6 -25,0     58,1  58,5   -1  65,4

Skatt                -2,7  -1,5   78  -0,5  -7,7  -94  -7,3
RESULTAT FÖR KVARVARANDE
VERKSAMHET              7,9 -26,6     57,6  50,8   13  58,2

Resultat för avvecklad verksamhet  1,8  1,3   42  14,9  1,9      3,9
PERIODENS RESULTAT          9,8 -25,3     72,5  52,7   38  62,1

HÄNFÖRLIG TILL
minoritetsaktieägare         0,0         0,0
innehavare av moderbolagets
stamaktier              9,8 -25,3     72,5  52,7   38  62,1

Resultat/aktie, euro
hänförlig till innehavare av
stamaktier i moderbolaget      0,13 -0,33     0,94  0,68     0,80
 kvarvarande verksamhet      0,10 -0,34     0,74  0,66     0,75
 avvecklad verksamhet       0,02  0,02     0,19  0,02     0,05

Resultat/aktie är outspätt. Bolaget har inga öppna optionsprogram.


VALUTAKURSER             1-9  1-9  ändr  1-12
                  2006  2005   %  2005
USD medelkurs (resultat)      1,24  1,26   -2  1,24
USD period. slut (balans)      1,27  1,20   5  1,18


KONCERNENS BALANSRÄKNING      9/06  9/05  ändr 12/05
                  MEUR  MEUR   %  MEUR
AKTIVA

Immateriella tillgångar       20,0  11,7   71  13,5
Goodwill              22,1  12,7   74  12,8
Materiella tillgångar       104,3 115,1   -9 110,9
Biologiska tillgångar        32,8  30,3   8  29,9
Förvaltningsfastigheter       9,0  12,2  -27  9,4
Andelar i intresseföretag     241,4 194,6   24 231,9
Övriga andelar            4,8  4,9   -3  4,8
Övriga placeringar          1,5  1,4   9  1,3
Avoir fiscal-skattefordran      7,6  8,1   -7  9,0
Uppskjutna skattefordringar     30,7  39,2  -22  35,0
LÅNGFRISTIGA TOTALT        474,1 430,2   10 458,5

Varulager             112,8 128,8  -12 129,3
Kundfordringar           90,8  99,1   -8  86,9
Övriga fordringar          2,4  5,3  -54  6,4
Likvida medel            43,6  45,2   -4  21,7
KORTFRISTIGA TOTALT        249,7 278,3  -10 244,2

AKTIVA TOTALT           723,8 708,5   2 702,7

PASSIVA

Eget kapital            431,8 388,6   11 402,7

Långfristigt räntebärande     125,6 130,2   -4 124,5
Långfristigt räntefritt       2,6  4,5  -41  2,7
Uppskjutna skatteskulder      21,1  20,8   1  17,6
Avsättningar till pensioner     14,8  13,1   13  15,5
Övriga avsättningar         5,0  3,3   52  2,9
LÅNGFRISTIGA SKULDER TOTALT    169,1 171,9   -2 163,1

Kortfristigt räntebärande      23,4  40,6  -42  37,2
Leverantörskulder och
övriga räntefria skulder      93,6  99,2   -6  94,6
Skatteskulder            5,8  8,3  -30  5,1
KORTFRISTIGA SKULDER TOTALT    122,9 148,1  -17 136,9

PASSIVA TOTALT           723,8 708,5   2 702,7


KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS        1-9  1-9  1-12
                      2006  2005  2005
                      MEUR  MEUR  MEUR
KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN
Resultat före skatt            58,1  58,5  65,4
Justeringar för prestationsprinciper
 Avskrivningar              18,6  50,0  58,5
 Andel i intresseför.resultat      -40,8 -16,9 -28,6
 Finansiella intäkter (netto)       -0,3 -52,1 -52,3
 Räntekostnader (netto)          7,9  7,1  9,5
 Förändr. i biologiska tillgångar     -2,9  0,1  0,5
Dividendinkomster,intresseföretag     23,7  17,1  17,1
Dividendinkomster,övriga          3,6  0,1  0,1
Betalda finansieringskostn.(netto)     -6,5  -7,1  -8,2
Betald inkomstskatt            -2,5  -4,4  -6,7
Förändr. av räntefria fordringar      -9,2  -5,9  8,1
Förändring av varulager          12,3 -11,0  -7,8
Förändring av räntefria skulder       9,9  8,6  3,0
RÖRELSENS KASSAFLÖDE(NETTO)A        72,0  44,2  58,6

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
Affärsverksamhetsförvärv         -25,5     -11,9
Intresseföretag, netto              45,6  74,4
Materiella och immat. tillgångar     -12,2 -23,9 -18,8
Övr. försäljning av anläggningstgångar   2,5  0,6  2,9
Överlåtelse av placeringar         1,8 103,7  1,7
Investeringar i övriga placeringar     -5,2 -52,8  -0,2
Avvecklad verksamhet            32,9  1,9  3,9
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR(NETTO)B   -5,8  75,1  52,0

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Inbetalningar av långfr. skulder      14,3  5,0
Amorteringar av långfr. skulder      -3,1 -27,5 -32,8
Förändr. av kortfristiga skulder     -22,7 -37,4 -39,8
Finansiell leasing, utbetalningar     -2,2  -1,3  -3,7
Övriga finansieringsposter            -1,3  -3,1
Betald dividend              -34,4 -22,8 -22,8
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING(NETTO)C   -48,0 -85,1 -102,3

Omräkningsdifferens D            3,6  -4,5  -2,3
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL(A+B+C+D)    21,9  29,6  6,1

Likvida medel, period. början       21,7  15,6  15,6
Likvida medel, period.slut         43,5  45,2  21,7


FÖRÄNDRINGAR I EGNA KAPITALET  Till moderbolagets aktieägare:    Mino-Samman-
                               Balan- ritets  lagt
                 Aktie-  Egna ÖvrigaOmräkn. seradintres-
                 kapital aktier fonder diff. vinst  sen
                  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
31.12.2004 IFRS           77,5  -0,9  0,0  -1,4 260,5  0,0 335,8
Tillämpning av IAS 39
 Fiskars-koncernen                -0,4      0,4      0,1
 Intresseföretaget Wärtsilä           37,8            37,8
1.1.2005 IFRS            77,5  -0,9  37,5  -1,4 261,0  0,0 373,7
Omräkningsdifferenser                   1,2         1,2
Förändring i fonden för gängse värde        0,4             0,4
Förändr. i ägarandel i intresseföretag      -6,9            -6,9
Övriga förändringar i intresseföretag      -10,3  0,6  0,0     -9,7
SUMMA RESULTATFÖRÄNDR. SOM INTE
REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN          -16,7  1,8  0,0  0,0 -15,0
Periodens nettoresultat                     52,7     52,7
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDRINGAR TOTALT      -16,7  1,8  52,7  0,0  37,7
Utdelning                           -22,8     -22,8
30.9.2005 IFRS           77,5  -0,9  20,7  0,4 290,9  0,0 388,6
Omräkningsdifferenser                   0,2         0,2
Övriga förändringar i intresseföretag       4,0  0,6  -0,1      4,5
SUMMA RESULTATFÖRÄNDR. SOM INTE
REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN           4,0  0,8  -0,1  0,0  4,7
Periodens nettoresultat                     9,5      9,5
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDRINGAR TOTALT       4,0  0,8  9,4  0,0  14,2
31.12.2005 IFRS           77,5  -0,9  24,7  1,2 300,3  0,0 402,7
Omräkningsdifferenser                  -1,4         -1,4
Förändring i fonden för
gängse värde, intresseföretag           -7,4            -7,4
Övriga förändringar i intresseföretag          -0,2  0,0     -0,2
SUMMA RESULTATFÖRÄNDR. SOM INTE
REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN           -7,4  -1,7  0,0  0,0  -9,1
Periodens nettoresultat                     72,5  0,0  72,5
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDRINGAR TOTALT       -7,4  -1,7  72,5  0,0  63,5
Utdelning                           -34,4     -34,4
30.9.2006 IFRS           77,5  -0,9  17,3  -0,5 338,4  0,0 431,8

Fiskars andel av intresseföretaget Wärtsiläs fond för gängse värde och
förändringar i den fonden har ovan inkluderats i Övriga fonder.


NYCKELTAL              9/06  9/05  ändr 12/05
                           %
Eget kapital/aktie, euro      5,58  5,02   11  5,20
Soliditet              60 %  55 %     57 %
Nettogearing            24 %  32 %     35 %
Eget kapital, meur         431,8 388,6   11 402,7
Räntebärande nettosk., meur    105,4 125,6  -16 140,0
Antal anställda i medeltal     3 200 3 489   -8 3 426


SEGMENTINFORMATION          7-9  7-9  ändr  1-9  1-9  ändr  1-12
OMSÄTTNING             2006  2005   %  2006  2005   %  2005
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           110,5 110,9   0 376,9 364,4   3 472,0
Inha Bruk              5,6  5,8   -4  28,1  25,2   11  32,4
Fastigheter             3,9  3,1   28  6,7  7,4  -10  8,9
Ofördelade och elimineringar    -0,5  -0,9  -39  -1,8  -2,3  -21  -3,5
KONCERNEN SAMMANLAGT        119,4 118,8   1 409,8 394,7   4 509,9

Export från Finland         10,0  9,0   11  43,2  43,1   0  55,5


SEGMENTINFORMATION          7-9  7-9      1-9  1-9     1-12
RESULTAT              2006  2005     2006  2005     2005
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands            3,3 -29,8     21,1  -5,0     -5,6
Inha Bruk              0,2  0,6      2,9  3,2      3,5
Fastigheter             3,2  1,3      5,2  1,9      2,0
Intresseföretaget Wärtsilä      6,9  4,8     40,8  16,9     28,6
Ofördelade och elimineringar    -0,7  -1,1     -4,2  -3,5     -5,8
RÖRELSERESULTAT           13,0 -24,1     65,8  13,6     22,7


SEGMENTINFORMATION          7-9  7-9      1-9  1-9     1-12
AVSKRIVNINGAR            2006  2005     2006  2005     2005
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands            5,4  37,6     16,6  48,2     55,7
Inha Bruk              0,3  0,2      0,9  0,7      1,0
Fastigheter             0,3  0,3      1,0  0,9      1,3
Ofördelade och elimineringar     0,0  0,1      0,1  0,2      0,5
KONCERNEN SAMMANLAGT         6,0  38,3     18,6  50,0     58,5


SEGMENTINFORMATION          7-9  7-9      1-9  1-9     1-12
INVESTERINGAR            2006  2005     2006  2005     2005
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           26,3  4,6     32,3  19,2     24,1
Inha Bruk              0,0  0,9      0,6  2,9      3,4
Fastigheter             0,2  0,3      1,5  1,6      2,9
Intresseföretaget Wärtsilä         6,0         9,2     30,2
Ofördelade och elimineringar     0,0  0,1      0,0  0,4      0,4
KONCERNEN SAMMANLAGT        26,6  11,9     34,5  33,3     60,9


SEGMENTSRAPPORTERING PER       7-9  7-9  ändr  1-9  1-9  ändr  1-12
GEOGRAFISKA OMRÅDEN         2006  2005   %  2006  2005   %  2005
OMSÄTTNING EFTER KUNDERNAS     MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
LOKALISERING
Europa               51,8  44,7   16 191,8 170,1   13 219,3
USA                 58,1  65,2  -11 185,4 197,3   -6 253,3
Övriga                9,5  8,9   6  32,7  27,3   20  37,3
KONCERNEN SAMMANLAGT        119,4 118,8   1 409,8 394,7   4 509,9

Inom Fiskars verksamhetsområden fordras korta leveranstider.
Orderstockens storlek och förändringar i denna är inte av
väsentlig betydelse.


FÖRVÄRVENS EFFEKT PÅ DEN KONSOLIDERADE BALANSEN

Under rapporteringsperioden har Fiskars förvärvat Silva Sweden AB
Preliminär specifikation över Silva anskaffningskostnader

                             9/06
                             MEUR
Preliminär specifikation över Silva anskaffningskostnader
Anskaffningsvärde                    25,6
Anskaffade tillgångar                  -14,9
GOODWILL                         10,7

Specifikation över anskaffade tillgångar:
Materiella och immateriella anläggningstillgångar    10,8
Lager                           8,8
Fordringar                        5,2
Likvida medel                       0,2
Minoritetsintressen                    0,0
Långfristiga skulder                   -4,2
Kortfristiga skulder                   -5,9
TOTALT                          14,9


KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER       9/06  9/05 12/05
                      MEUR  MEUR  MEUR
SOM SÄKERHET FÖR EGNA
FÖRBINDELSER
Växelansvar                  0   0   0
Leasing- och hyresansvar           20   23   23
Övriga ansvar                 9   1   1
SAMMANLAGT                  29   24   24

GARANTIER SOM SÄKERHET FÖR ANDRAS FÖRBINDELSER
Fastighetsinteckningar            2   2   2

ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT        31   25   26

DERIVATIVERNAS NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer                46  140  145
Valutaoptioner                    4   4
Ränteswappar                    17
Ränteterminer och -futurer             66   59

DERIVATIVINSTRUMENTENS DAGSVÄRDE
JÄMFÖRT MED NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer                0   -3   -2
Valutaoptioner                       0
Ränteterminer och -futurer              0   0

Valutaterminer och valutaswappar har upptagits till dagsvärde.