FISKARS OYJ ABP        BÖRSMEDDELANDE 9.11.2005 kl. 8.30


FISKARSKONCERNENS DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2005
(Ej reviderad, upprättad i enlighet med IFRS standard IAS 34)

Fiskars tredje kvartalets operativa resultat 8 milj. euro.
Bolaget har inlett omorganisering av produktionen.

Centralt under perioden 7-9/2005
   -  omsättningen var 131,9 milj. euro (134,7)
   -  koncernens rörelseresultat var -27,6 milj. euro (12,5)
   -  rörelseresultatet före poster av engångsnatur var 7,6 milj.
     euro (12,5) eller 5,8 % (9,3)
   -  kostnader av engångsnatur på grund av omorganiseringen 15,8
     milj. euro
   -  nedskrivning av goodwill 19,4 milj. euro

FISKARSKONCERNEN I KORTHET

Milj. euro       Q3 2005 Q3 2004 1-9/2005 1-9/2004   2004
Omsättning        131,9  134,7   424,1   439,0  565,6
Rörelseresultat      -27,6   12,5   -1,5   44,2   52,1
Rörelseresultat, %    -20,9%   9,3%   -0,4%   10,1%   9,2%
Rörelseresultat före    7,6   12,5   33,7   44,2   52,1
poster av engångsnatur
Andel i intresse-      4,8   4,5   16,9   13,8   26,7
bolagets resultat
Resultat av realisering            49,8
av Wärtsiläaktier
Resultat före skatter   -23,7   14,9   60,4   55,1   75,0
Resultat per aktie, euro -0,33   0,07   0,68   0,47   0,71
Affärsverksamhetens              44,3   43,7   77,5
kassaflöde


KONCERNEN

Juli-september (3 mån)
Fiskars omsättning under årets tredje kvartal var 131,9 milj.
euro (134,7) och var därmed på föregående års nivå. Bolaget
tillkännagav genom ett börsmeddelande 17.10 att Fiskars Brands
Inc. produktionskapacitet inom de närmaste 18 månaderna genomgår
ett omstrukturerings- och rationaliseringsprogram som sammanlagt
beräknas föranleda kostnader på ungefär 50 milj. euro. Det tredje
kvartalets rörelseresultat på -27,6 milj. euro belastades därmed
av kostnader på sammanlagt 35,2 milj. euro. De bokförda
kostnaderna består av nedskrivningar av goodwill och
omsättningstillgångar samt ändringar i avskrivningsplanerna för
fasta anläggningstillgångar. Rörelseresultatet före poster av
engångsnatur under det tredje kvartalet var 7,6 milj. euro (12,5)
eller 5,8 % (9,3).

Januari-september (9 mån)
Omsättningen på 424,1 milj. euro (439,0) under räkenskapsperioden
var 3 % lägre än under motsvarande period föregående år.
Rörelseresultatet var -1,5 milj. euro (44,2) eller -0,4 % (10,1).
Rörelseresultatet före poster av engångsnatur var 33,7 milj. euro
eller 7,9 % av omsättningen.

Periodens resultat inbegriper den realiseringsvinst på 49,8
miljoner som genererades vid försäljningen av Wärtsiläs B-aktier
i juni.

Nettofinansieringskostnaderna var 4,9 milj. euro (2,9). I
nettofinansieringskostnaderna ingår intäkter från
placeringsverksamhet 2,3 milj. euro (5,3) samt valutakursvinster
0,7 milj. euro (-0,1).

FISKARS BRANDS, INC.

Juli-september (3 mån)
Fiskars Brands omsättning var 123,9 milj. euro (126,3), ungefär
2 % under motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet var
-28,5 milj. euro (11,1). Lönsamheten var lägre under kvartalet
framför allt på marknaderna i Europa, vilka i synnerhet under
sensommaren är stillsammare. Priset på oljebaserade råvaror har
stigit samtidigt som ökad import ökat konkurrensen på marknaden i
USA. Försäljningen av speciellt plastkrukor och mattor minskade
och lönsamheten sjönk.

Fiskars Brands inledde i slutet av perioden ett projekt för att
utveckla och förenkla produktionsstrukturen samt öka
utlokaliseringen av mera arbetskraftsintensiva produkter. Som en
följd av detta belastas det tredje kvartalets resultat av
omstruktureringskostnader på sammanlagt 35,2 milj. euro.
Tillverkningskostnaderna ökar på grund av en 3,2 milj. euros
nedskrivning av omsättningstillgångar och i övriga kostnader
ingår tilläggsavskrivningar på grund av förkortade
nyttjandeperiod av anläggningstillgångar till ett värde av 12,7
milj. euro. Dessutom genomfördes en nedskrivning av
trädgårdsverksamhetens goodwill med 19,4 milj. euro.

Januari-september (9 mån)
Fiskars Brands omsättning under perioden var 393,9 milj. euro
(409,9) eller ungefär 4 % under motsvarande period förra året.
Rörelseresultatet före poster av engångsnatur var 32,1 milj. euro
och -3,1 milj. euro efter dem (41,8). Av omsättningen härrörde
sig 230,1 milj. euro från marknaden i USA (246,3), vilket innebär
att USA stod för 59 % av den totala försäljningen (61). I Europa
var omsättningen 144,5 milj. euro (146,4) eller 37 % av den
totala försäljningsvolymen (35). Utvecklingen i Europa har i
huvudsak varit jämn och följt den allmänna
konsumtionsefterfrågans utveckling.

Konkurrensen på Fiskars Brands marknader har skärpts och i
synnerhet i USA är priset ofta en viktigare konkurrensfaktor än
kvaliteten. En allt större del av de produkter som finns till
salu tillverkas nu i länder där arbetskraftskostnaderna är
förmånligare. Lönsamheten har också påverkats av en uppgång i
råvarupriserna samt av ändringar i produktsortimentet.
Fiskars Brands har ökat sina inköp från underleverantörer i Kina
och antalet anställda som koordinerar
underleverantörsverksamheten har ökat avsevärt sedan årsskiftet.
Samtidigt har produktsortimentet förnyats medan man har ökat och
omallokerat resurser för marknadsföring och produktutveckling.

INHA BRUK

Inha Bruks omsättning under årets tredje kvartal var 5,8 milj.
euro (5,6). Lönsamheten ökade från föregående år och
rörelseresultatet var 0,6 milj. euro (0,4).
Under årets första nio månader var omsättningen 25,2 milj. euro
(22,9) och rörelseresultatet 3,2 milj. euro (2,8). Inha Bruk
svarade på tillväxten på båtmarknaden med ökad kapacitet och
genom investeringar i rationaliseringen av produktionen.
Investeringarna inom främst aluminiumbearbetning har tagits i
bruk under slutet av perioden.

FASTIGHETSVERKSAMHETEN

Fastighetsverksamhetens omsättning under årets tredje kvartal var
3,1 milj. euro (3,7) och rörelseresultatet 1,3 milj. euro (2,0).
Omsättningen under de tre första kvartalen var 7,4 milj. euro
(8,2) och rörelseresultatet 1,9 milj. euro (3,4). Nedgången i
resultatet av verksamheten påverkades bland annat av en nedgång i
värdet på koncernens skogar i och med att rotpriset sjunkit
jämfört med förra årets nivå.

WÄRTSILÄ

Intressebolaget Wärtsiläs resultat utvecklades positivt och
Fiskars andel av Wärtsiläs resultat under årets tredje kvartal
var 4,8 milj. euro (4,5). Resultatandelen för hela perioden var
16,9 milj. euro (13,8).
I juni sålde Fiskars Wärtsiläs B-aktier i en affär som genererade
ett kassaflöde på ungefär 100 milj. euro.
Under årets tredje kvartal förvärvade bolaget Wärtsiläs A-aktier
för 6,0 milj. euro och ägarandelen i slutet av perioden var 16,0
% (i början av räkenskapsperioden 20,5) och andelen av rösterna
27,8 % (28,1). Wärtsiläinnehavets balansvärde i koncernen i
slutet av perioden var 194,6 milj. euro, då Wärtsiläs goodwill
värderades till 26,5 milj. euro.
Aktiernas bokföringsvärde i moderbolaget var 170,7 milj. euro och
marknadsvärdet i slutet av perioden 394 milj. euro.
Wärtsilä har tillämpat standarden IAS 39 Finansiella Instrument
från och med 1.1.2005. I Fiskars egna kapital beaktas den
inverkan IAS 39 har haft på Wärtsiläs egna kapital i enlighet med
bolagets gällande ägarandel i Wärtsilä. Inverkan på Fiskars egna
kapital den 1.1.2005 var 37,8 milj. euro och i slutet av
september hade inverkan av motsvarande andel av Wärtsiläs fond
för gängse värde på det egna kapitalet sjunkit till 20,7 miljoner
euro.

PERSONAL

Antalet anställda i bolaget i slutet av perioden var 3 357,
alltså 91 färre än vid årsskiftet. I USA minskades antalet
anställda med 191 personer, medan personalen i Finland och på
andra håll i Europa däremot ökat en aning. Efter periodens slut
inleddes samarbetsförhandlingar vid fabriken i Billnäs i Finland
i syfte att minska antalet anställda med 75-95 personer.
Personalen vid Inha Bruk har ökat med 20 personer sedan periodens
början.

INVESTERINGAR

Investeringarna under årets tredje kvartal var 11,9 milj. euro
(3,8). Den största enskilda posten utgjordes av förvärvet av
Wärtsiläs A-aktier för 6,0 milj. euro. Betydande investeringar i
produktionen skedde på Inha Bruk i anknytning till automatisering
av produktionen och förnyande av maskinparken. På fabriken i
Billnäs inleddes byggandet av ett logistikcenter.

Investeringarna för årets första nio månader var 33,3 milj. euro
(36,6). De industriella investeringarna under perioden var 23,8
milj. euro (13,8). Den mest betydande industriella investeringen
var förvärvet av saxverksamheten Gingher i USA.

RESULTAT OCH SKATTER

Tredje kvartalets resultat för kontinuerlig verksamhet var -25,3
milj. euro (10,2). Resultatet för kontinuerlig verksamhet för
hela perioden var 52,7 milj. euro (41,4).
Skatterna för perioden har räknats ut på basis av lokala resultat
samt rådande skattesatser med beaktande av möjligheten att
utnyttja uppskjutna skattefordringar. Skatter på 7,7 milj. euro (
13,7) har kalkylerats på resultatet för årets nio första månader.
Uppskjutna skattefordringar har inte bokförts för de
nedskrivningar som gjorts i USA under det tredje kvartalet och
den nedskrivning som gjorts i goodwill är inte avdragsgill.
Resultatet per aktie under perioden var 0,68 euro (0,47).

BALANSRÄKNING OCH FINANSIERINGSPOSITION

Balansomslutningen var 708,5 milj. euro (683,5 i början av
räkenskapsperioden). En betydande del av ökningen i
balansomslutningen beror på den ökning i dollars värde som ägt
rum jämfört med öppningskursen i början av räkenskapsperioden.
Mängden långfristiga tillgångar i balansräkningen sjönk från
början av räkenskapsperioden med 39 milj. euro, detta på grund av
de nedskrivningar som gjorts samt minskningen i innehavet i
Wärtsilä. Säsongsväxlingarna i verksamheten påverkar för sin del
omsättningstillgångar och försäljningsfordringar.

Affärsverksamhetens kassaflöde var 44,3 milj. euro (43,7) medan
investeringskassaflödet var 73,1 milj. euro (5,2) positivt. Den
räntebärande nettoskulden sjönk med 76,4 milj. euro från
årsskiftet och var 125,6 milj. euro (202,0 i början av
räkenskapsperioden).

Bolagets finansieringsposition är stark och likviditeten god.
Förutom likvida medel har bolaget en betydande mängd outnyttjade
kreditfaciliteter. Soliditeten ökade och var i slutet av perioden
55 % (49). Nettoskuldsättningsgraden förbättrades också avsevärt
och var i slutet av perioden 32 % (60).

FÖRVÄRV OCH AVYTTRING AV EGNA AKTIER

Bolagets styrelse har fullmakt att förvärva och avyttra aktier i
det egna bolaget så att det sammanlagda nominella värdet och det
röstetal aktierna representerar är högst fem procent (5 %) av
bolagets aktiekapital och samtliga aktiers röstetal. Under
perioden har styrelsen inte utnyttjat sin fullmakt. Den 30.9.2005
uppgick bolagets innehav av egna aktier till sammanlagt 127 512 A-
aktier och 420 K-aktier. Innehavet har inte förändrats under
perioden och antalet aktier uppgår till 0,2 % av bolagets
aktiestock.

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2005

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma, som hölls 23.3.2005,
beslöt att utdela dividend för A-aktier 0,30 euro/aktie och för K-
aktier 0,28 euro/aktie, sammanlagt 22,8 milj. euro.
Bolagsstämman beslöt att antalet styrelsemedlemmar är sju. Till
styrelsemedlemmar valdes Göran J. Ehrnrooth, Mikael von
Frenckell, Gustaf Gripenberg, Olli Riikkala, Paul Ehrnrooth,
Ilona Ervasti-Vaintola och Alexander Ehrnrooth.
Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår vid den ordinarie
bolagsstämman år 2006. På sitt konstituerande möte efter
bolagsstämman valde styrelsen Göran J. Ehrnrooth till ordförande
och till vice ordförande Mikael von Frenckell.
Till revisor valdes KPMG Oy Ab.
Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att under ett års tid
från 23.3.2005 förvärva högst 2 619 712 A-aktier och 1 127 865 K-
aktier och avyttra högst 2 747 224 A-aktier och 1 128 285 K-
aktier.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Vid den extra bolagsstämma som hölls 27.9.2005 beslöts att
antalet styrelsemedlemmar skall vara nio. Till nya
styrelsemedlemmar valdes Kaj-Gustaf Bergh och Karl Grotenfelt.
Även de här styrelsemedlemmarnas mandattid utgår vid den
ordinarie bolagsstämman år 2006.

AKTIEKURSER

I slutet av september var kursen för Fiskars A-aktie på
Helsingforsbörsen 11,45 euro (7,90 i början av året) medan K-
aktiens kurs var 11,35 euro (7,90). Marknadsvärdet på bolagets
aktiestock var i slutet av september 885 milj. euro.
Fiskarsaktien överfördes 1.7.2005 i Helsingforsbörsens nya
branschklassificering till gruppen Konsumtionsvaror och
konsumenttjänster.

UTSIKTER

Fiskars Brands konkurrensläge förblir spänt och bolaget genomför
den omfattande omorganisering av produktionen som har inletts.
Största delen av de kostnader som reformprogrammet föranleder
bokförs under pågående räkenskapsperiod. Det är främst
personalkostnader som kommer nästa räkenskapsperiod till del.
Effekterna av dessa åtgärder kommer att märkas stegvis och väntas
ännu inte vara betydande i början av nästa räkenskapsperiod.

Rörelseresultatet av Fiskars helägda industriella verksamhet före
poster av engångsnatur väntas i enlighet med tidigare prognoser
att bli sämre än förra året.

Fiskars andel i Wärtsiläs resultat påverkar i betydande grad
koncernens resultat.


Heikki Allonen
verkställande direktör



IFRS
Denna delårsrapport följer internationella redovisningsstandarder
(IFRS) och IAS 34. Fiskars tillämpar standarden IAS 39
Finansiella instrument från och med 1.1.2005 och bolagets
standardenliga finansieringstillgångar redovisas till gängse
värde i resultaträkningen. Fiskars har inga finansieringsposter
på vilka säkringsredovisning skulle tillämpas. Effekten av
införandet av standarden på eget kapital i öppningsbalansen har
presenterats i en skild avstämning. Effekten av införandet
beträffande Fiskars egna verksamheter är liten, den fond för
gängse värde på -0,3 milj. euro som har upptagits i
öppningsbalansen vid införandet har avvecklats under perioden.
Avstämningarna för de uppgifter som redan tidigare rapporterats
för förra årets tredje kvartal och de IFRS-justerade uppgifter
som nu rapporteras presenteras också i bilaga.



KONCERNENS              7-9  7-9  ändr  1-9  1-9  ändr  1-12
RESULTATRÄKNING           2005  2004   %  2005  2004   %  2004
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR

OMSÄTTNING             131,9 134,7   -2 424,1 439,0   -3 565,6

Anskaffning och tillverkning    -99,6 -90,7   10 -305,4 -299,5   2 -388,1
BRUTTOBIDRAG            32,2  44,0  -27 118,8 139,5  -15 177,5

Övriga intäkter           0,9  0,7   33  2,1  1,7   20  3,6
Kostnader för försäljning
och marknadsföring         -17,6 -15,6   13 -52,2 -47,8   9 -63,5
Administrationskostnader      -9,6 -14,6  -34 -35,5 -44,6  -20 -58,0
Övriga kostnader          -33,5  -1,9     -34,6  -4,6     -7,5
RÖRELSERESULTAT          -27,6  12,5     -1,5  44,2     52,1

Andel i intressebol.resultat     4,8  4,5   8  16,9  13,8   23  26,7
Reavinst av Wärtsilä aktier               49,8
Finans.intäkter och kostnader    -0,9  -2,1     -4,9  -2,9     -3,8
RESULTAT FÖRE SKATTER       -23,7  14,9     60,4  55,1   10  75,0

Skatter               -1,5  -4,7     -7,7 -13,7     -15,2
RESULTAT FÖR KONTINUERLIG
VERKSAMHET             -25,3  10,2     52,7  41,4   27  59,8

Resultat för avvecklad
verksamhet                 -4,8         -4,8     -5,3
PERIODENS RESULTAT         -25,3  5,4     52,7  36,6   44  54,6

Resultat/aktie, euro        -0,33  0,07     0,68  0,47     0,71
  kontinuerlig verksamhet     -0,33  0,13     0,68  0,53     0,77
  avvecklad verksamhet          -0,06        -0,06     -0,07

Resultat/aktie är outspätt. Bolaget har inga öppna optionsprogram.


VALUTAKURSER             7-9  7-9  ändr  1-9  1-9  ändr  1-12
                  2005  2004   %  2005  2004   %  2004
USD medelkurs (resultat)      1,26  1,23   3  1,26  1,23   3  1,24
USD period. slut (balans)      1,20  1,24   -3  1,20  1,24   -3  1,36


KONCERNENS BALANSRÄKNING      9/05  9/04  ändr 12/04
                  MEUR  MEUR   %  MEUR
AKTIVA

Materiella tillgångar       127,3 141,7  -10 133,1
Immateriella tillgångar       24,4  38,9  -37  34,7
Biologiska tillgångar        30,3  30,4   0  30,4
Andelar i intressebolag      194,6 219,1  -11 219,1
Övriga placeringar          6,3  6,6   -5  4,4
Uppskjuten skattefordran      47,3  43,5   9  47,3
LÅNGFRISTIGA TOTALT        430,2 480,2  -10 469,0

Omsättningstillgångar       128,8 115,2   12 109,7
Finansieringstillgångar      149,6 112,0   34 104,8
KORTFRISTIGA TOTALT        278,3 227,2   22 214,5

Tillg.till avyttringsgrupp         0,0
AKTIVA TOTALT           708,5 707,4   0 683,5

PASSIVA

Eget kapital            388,6 374,5   4 335,8

Långfristigt räntebärande     130,2 112,2   16 146,5
Långfristigt räntefritt       20,8  20,1   3  20,0
Uppskjuten skatteskuld       20,8  7,2     20,2
LÅNGFRISTIGA TOTALT        171,9 139,6   23 186,7

Kortfristigt räntebärande      40,6  89,3  -55  71,1
Kortfristigt räntefritt      107,6 104,0   3  90,0
KORTFRISTIGA TOTALT        148,1 193,3  -23 161,1

Skulder hänförliga till
tillg. till avyttringsgrupp         0,0
PASSIVA TOTALT           708,5 707,4   0 683,5


NYCKELTAL              9/05  9/04  ändr 12/04
                           %
Eget kapital/aktie, euro      5,02  4,84   4  4,34
Soliditet              55 %  53 %     49 %
Nettogearing            32 %  52 %     60 %
Eget kapital, meur         388,6 374,5   4 335,8
Räntebärande nettosk., meur    125,6 195,0  -36 202,0
Antal anställda i medeltal     3536  3607   -2  3567


KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS        1-9  1-9  1-12
                      2005  2004  2004
                      MEUR  MEUR  MEUR
KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN
Resultat före skatter           60,4  55,1  75,0
Justeringar för prestationsprinciper
 Avskrivningar              50,1  17,9  25,1
 Andel i intressebol.resultat      -16,9 -13,8 -26,7
 Finansiella intäkter (netto)      -52,1  -5,3  -6,3
 Räntekostnader (netto           7,1  8,2  10,0
 Förändr. i biologiska tillgångar     0,1  -1,0  -2,0
Dividendinkomster,intressebolag      17,1  8,6  21,3
Dividendinkomster, övriga          0,1  0,9  0,9
Betalda finansieringskostn. netto     -7,1  -8,1  -9,7
Betalda skatter              -4,4 -15,8 -10,7
Förändr. av räntefria fordringar      -5,9 -11,8  -2,6
Förändring av varulager          -11,0  -4,6  -3,5
Förändring av räntefria skulder       6,7  13,3  6,6
RÖRELSENS KASSAFLÖDE(NETTO)        44,3  43,7  77,5

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
Intressebolag, netto            95,4 -22,2 -22,2
Materiella och immat. tillgångar     -24,0 -14,6 -19,7
Övr. försäljning av anläggningstgångar   0,6  0,5  2,6
Överlåtelse av placeringar         1,4  22,7  25,4
Investeringar i övriga placeringar     -0,4  -0,5  -1,2
Avvecklad verksamhet               19,4  16,8
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR(NETTO)    73,1  5,2  1,7

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Köp av egna aktier                -0,3  -0,3
Inbetalningar av långfr. skulder      0,0  16,5  45,3
Amorteringar av långfr. skulder      -22,5 -56,7 -51,6
Förändr. av kortfristiga skulder     -41,5  4,6  3,2
Finansiell leasing, utbetalningar     -1,3  -2,2  -2,8
Övriga finansieringsposter         0,6  -1,9  1,0
Betald dividend              -22,8 -16,8 -71,8
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING(NETTO)    -87,4 -56,8 -77,0

Omräkningsdifferens            -0,3  -2,2  -3,4
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL        29,6 -10,2  -1,2

Likvida medel, period. början       15,6  16,8  16,8
LIKVIDA MEDEL, PERIOD.SLUT         45,2  6,6  15,6


FÖRÄNDRINGAR I EGNA KAPITALET       Över-           Balan-
                 Aktie- kurs-  Egna ÖvrigaOmräkn. seradSamman-
                 kapital  fond aktier fonder diff. vinst  lagt
                  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
01.01.2004             55,4  21,3  -0,6  0,0  0,0 278,6 354,6
Egna aktier, förändring              -0,3            -0,3
Dividendutdelning                           -16,8 -16,8
Omräkningsdifferenser                      0,3      0,3
Övriga förändringar                       0,0      0,0
Periodens nettoresultat                        36,6  36,6
30.09.2004             55,4  21,3  -0,9  0,0  0,3 298,4 374,4

31.12.2003 FAS           55,4  21,3  -0,6  7,2 -11,0 276,0 348,3
IFRS förändring                     -7,2  11,0  2,6  6,3
01.01.2004             55,4  21,3  -0,6  0,0  0,0 278,6 354,6
Fondemission            22,1 -21,3            -0,9  0,0
Egna aktier, förändring              -0,3            -0,3
Dividendutdelning                           -71,8 -71,8
Omräkningsdifferenser                      -1,4     -1,4
Övriga förändringar                       0,0      0,0
Periodens nettoresultat                        54,6  54,6
31.12.2004             77,5  0,0  -0,9  0,0  -1,4 260,5 335,8

31.12.2004             77,5  0,0  -0,9  0,0  -1,4 260,5 335,8
Tillämpning av IAS 39
 Fiskars-koncernen                   -0,4      0,4  0,1
 Intressebolag Wärtsilä                 37,8         37,8
01.01.2005             77,5  0,0  -0,9  37,5  -1,4 261,0 373,7
Dividendutdelning                           -22,8 -22,8
Omräkningsdifferenser                      1,2      1,2
Förändring i gängse värde fonden             0,4         0,4
Förändr.i ägarandel i intresseb.*            -6,9         -6,9
Övriga förändringar i intressebolag           -10,3  0,6     -9,7
Periodens nettoresultat                        52,7  52,7
30.09.2005             77,5  0,0  -0,9  20,7  0,4 290,9 388,6

* Påverkan i gängse värde fonden av den i resultaträkningen
 bokförda aktieförsäljningen


SEGMENTINFORMATION          7-9  7-9  ändr  1-9  1-9  ändr  1-12
OMSÄTTNING             2005  2004   %  2005  2004   %  2004
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           123,9 126,3   -2 393,9 409,9   -4 528,0
Inha Bruk              5,8  5,6   3  25,2  22,9   10  29,2
Fastigheter             3,1  3,7  -17  7,4  8,2   -9  11,0
Elimineringar            -0,9  -0,9   2  -2,3  -1,9   23  -2,6
KONCERNEN SAMMANLAGT        131,9 134,7   -2 424,1 439,0   -3 565,6

Export från Finland         9,0  10,8  -17  43,1  41,7   3  56,2


SEGMENTINFORMATION          7-9  7-9      1-9  1-9     1-12
RESULTAT              2005  2004     2005  2004     2004
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           -28,5  11,1     -3,1  41,8     48,5
Inha Bruk              0,6  0,4      3,2  2,8      3,6
Fastigheter             1,3  2,0      1,9  3,4      5,2
Intern verksamhet, elimineringar  -1,1  -1,0     -3,5  -3,8     -5,2
RÖRELSERESULTAT          -27,6  12,5     -1,5  44,2     52,1

Intressebolag Wärtsilä        4,8  4,5     16,9  13,8     26,7
Reavinst av Wärtsilä aktier               49,8
Finansiella kostnader netto     -0,9  -2,1     -4,9  -2,9     -3,8
KONCERNENS RESULTAT EFTER
FINANSIELLA POSTER         -23,7  14,9     60,4  55,1     75,0


SEGMENTINFORMATION          7-9  7-9      1-9  1-9     1-12
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN      2005  2004     2005  2004     2004
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           37,7  5,4     48,3  16,3     22,7
Inha Bruk              0,2  0,2      0,7  0,6      0,8
Fastigheter             0,3  0,3      0,9  0,8      1,3
Intern verksamhet och övrigt     0,1  0,1      0,2  0,2      0,4
SAMMANLAGT             38,3  5,9     50,1  17,9     25,1


SEGMENTINFORMATION          7-9  7-9      1-9  1-9     1-12
INVESTERINGAR            2005  2004     2005  2004     2004
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands            4,6  3,3     19,2  11,1     15,8
Inha Bruk              0,9  0,1      2,9  1,1      1,3
Fastigheter             0,3  0,3      1,6  1,6      1,9
Intressebolaget Wärtsilä       6,0         9,2  22,2     22,2
Övriga                0,1  0,1      0,4  0,6      0,6
SAMMANLAGT             11,9  3,8     33,3  36,6     41,8

Inom Fiskars verksamhetsområden fordras korta leveranstider.
Orderstockens storlek och förändringar i denna är inte av
väsentlig betydelse.


KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER   9/05  9/04 12/04
                  MEUR  MEUR  MEUR
SOM SÄKERHET FÖR EGNA
FÖRBINDELSER
Fastighetsinteckningar            0   0
Panter                    1   1
Växelansvar              0   0   0
Leasing- och hyresansvar       23   36   33
Övriga ansvar             1   6   4
ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANL.     24   43   38

DERIVATIVINSTRUMENTENS
NOMINELLA VÄRDEN

Valutaterminer            140  105  114
Ränteswappar             17   40   22
Ränteterminer och -futurer      66   32   29
Valutaoptioner             4

Även slutna positioner ingår i de nominella värdena.


AVSTÄMNING AV NETTORESULTAT            1-9  1-12
                         2004  2004
                         MEUR  MEUR
NETTORESULTAT ENLIGT FAS             30,5  44,9
Förändring i biologiska tillgångar         1,7  2,0
Redovisning av intäkter              -0,3  -0,2
Värdering av varulagret              -0,2  -0,1
Ersättningar till anställda            -0,4  3,1
Produktutvecklingsutgifter             0,1  0,1
Goodwill avskrivningar och nedskrivningar     3,1  2,5
Finansiella leasingavtal              0,5  -0,5
Uppskjutna skatter                -0,9  -2,8
Intressebolaget Wärtsilä              2,5  5,8
Övriga justeringar                 0,0  -0,2
NETTORESULTAT ENLIGT IFRS             36,6  54,6


AVSTÄMNING AV EGET KAPITAL         1.1. 30.9. 31.12.
                      2004  2004  2004
                      MEUR  MEUR  MEUR
EGET KAPITAL ENLIGT FAS          348,3 360,8 318,8
Biologiska tillgångar           28,7  30,4  30,4
Annullering av uppskrivningar       -9,8  -9,8  -9,8
Värdering av jordområden          1,1  0,9  0,9
Redovisning av intäkter          -0,8  -1,0  -0,8
Värdering av varulagret          -2,6  -3,2  -2,4
Ersättningar till anställda        -9,7  -9,7  -6,6
Produktutveckling              2,5  2,6  2,5
Goodwill avskrivningar och nedskrivninga  0,0  3,8  3,5
Finansiella leasingavtal          0,0  -0,4  -0,4
Uppskjutna skatter             -2,9  -3,8  -6,0
Intressebolaget Wärtsilä          0,0  3,6  5,3
Övriga justeringar             0,0  0,4  0,3
SUMMA IFRS-JUSTERINGAR           6,3  13,7  16,9
EGET KAPITAL ENLIGT IFRS         354,6 374,5 335,8