Fiskars Oyj Abp Börsmeddelande 8.5.2007 kl. 08.30


FISKARSKONCERNENS DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007
(Oreviderad)

Fiskars omsättning och rörelseresultat ökade under första kvartalet

- Omsättningen var 152,0 milj. euro (139,0)
- Rörelseresultatet ökade till 19,8 milj. euro (16,0)
- Den varma våren innebar en tidigare start på trädgårdssäsongen i
 synnerhet i Europa
- Gynnsam utveckling på marknaden för friluftsredskap
- Resultatandelen från Wärtsilä var 6,9 milj. euro (8,8)


FISKARSKONCERNEN I KORTHET

Milj. euro           Q1/2007  Q1/2006  2006
Omsättning           152,0   139,0   534,9
Andel av intresseföretagets   6,9    8,8    58,6
resultat
Rörelseresultat         19,8   16,0    85,8
Resultat före skat       18,1   14,3    76,7
Periodens resultat       14,7   12,5    82,0
Resultat/aktie för kvarvarande 0,19   0,16    0,86
verksamhet, euro
Resultat/aktie totalt, euro   0,19   0,16    1,06
Rörelsens kassaflöde      7,8    12,8    99,0
KONCERNEN
Under årets första kvartal ökade Fiskars omsättning med 9,4 % jämfört
med föregående år och var 152,0 milj. euro (139,0). Av tillväxten stod
Silvagruppen, som förvärvades i september 2006, för 9,3 milj. euro eller
6,7 %, medan den organiska nettotillväxten uppgick till 2,7
procentenheter. Vid uppskattningen av den organiska tillväxten är det
viktigt att notera nedläggningen av tillverkningen av mattor och
bevattningsslangar i USA under senare halvan av 2006 samt den
försvagade dollarkursen. Förvärvet av Silvakoncernen och det att
tillväxten främst skett i Europa innebär en förskjutning av omsättningens
geografiska tyngdpunkt. Under årets första kvartal stod Europa för 56 %
av omsättningen (50) och USA för 38 % (44).

Koncernens rörelseresultat inklusive Fiskars resultatandel i
intresseföretaget Wärtsilä uppgick till 19,8 milj. euro (16,0).
Rörelseresultatet för den helägda verksamheten var 12,9 milj. euro (7,2)
eller 8,5 % (5,2) av omsättningen. Andelen av intresseföretaget Wärtsiläs
resultat var 6,9 milj. euro (8,8).

Nettofinansieringskostnaderna var 1,7 milj. euro (1,7) under det första
kvartalet och resultatet före skatt var 18,1 milj. euro (14,3).

Skatterna för kvarvarande verksamhet uppgick till 3,4 milj. euro (2,1).
Power Sentrys nettoresultat på 0,3 milj. euro från motsvarande period
förra året redovisas under avvecklad verksamhet eftersom Power Sentry-
verksamheten avyttrades år 2006.

Periodens resultat var 14,7 milj. euro (12,5) och resultatet per aktie
därmed 0,19 euro/aktie (0,16).

Personalstyrkan uppgick i slutet av perioden till 3 041. Vid
räkenskapsårets början var antalet anställda 3 003. Personalen i Finland
och Skandinavien är på samma nivå som vid årsskiftet, medan det
sammanlagda antalet anställda i det övriga Västeuropa har ökat något,
främst på grund av säsongsväxlingar i verksamheten. I USA har antalet
anställda fortsatt att sjunka något på grund av de omstruktureringsåtgärder
som vidtagits.

FISKARS BRANDS

Fiskars Brands omsättning ökade med 7,0 % till 136,9 milj. euro (128,0).
Om dollarkursen inte hade försvagats skulle ökningen har varit 11,5 %.
Rörelseresultatet förbättrades och var 11,2 milj. euro (7,7). I
rörelseresultatet för motsvarande period förra året ingick 0,6 milj. euro
omstruktureringsutgifter av engångsnatur. Rörelseresultatet i procent av
omsättningen var 8,1 % (6,0).

Den tidiga våren främst i Europa men delvis också i Nordamerika innebar
att försäljningssäsongen för trädgårdsredskap inleddes tidigare än
normalt, vilket ökade omsättningen jämfört med förra året då säsongen
inleddes senare än vanligt. Under förra årets första kvartal såldes
fortfarande vattenslangar och gummimattor i USA, men produktlinjer
inom dessa Garden-enheten har lagts ned sedan dess. Mattornas och
slangarnas andel av Fiskars Brands försäljning under perioden i fjol var
5,3 %.

Nya pysselprodukter lanserades under perioden, men den huvudsakliga
säsongen för de här produkterna infaller ändå under årets andra och tredje
kvartal.

Silvas och Bruntons produkter ökade försäljningen av friluftsredskap från
föregående år och som helhet betraktad var utvecklingen inom den här
Gerber-ledda produktgruppen positiv.

Fiskars Brands fortsatte att utvidga sitt sortiment av hushållsprodukter
som saluförs främst i Norden.

Av Fiskars Brands omsättning under perioden uppstod 41 % i USA (47)
och 51 % i Europa (46). Omsättningen ökade mer i de marknader där
lönsamheten är bättre än genomsnittet. Samtidigt förbättrades kvartalets
lönsamhet också genom att vissa produktlinjer som varit mindre
lönsamma gallrades ur sortimentet.

Övergången till underleverantörer i samband med det
omstruktureringsprojekt som har genomförts i USA har fortskridit enligt
planerna och när höstsäsongen inleds kommer praktiskt taget alla
pysselprodukter att ha tillverkats av underleverantörer.

Investeringarna under perioden uppgick till 2,5 milj. euro (2,2). Inga
företagsförvärv har genomförts under årets första kvartal.

Fiskars Brands personalstyrka var 2 693 i slutet av perioden, vilket
innebär en ökning på 34 personer sedan årsskiftet.


INHA BRUK

Inha Bruks omsättning ökade under perioden med 23 % jämfört med året
innan och var 12,7 milj. euro (10,3). Rörelseresultatet var 1,6 milj. euro
(1,1).

Båtleveranserna till återförsäljarna har igen ökat tydligt jämfört med förra
året. Produktionen har effektiverats och den ökade produktiviteten har
resulterat i bättre lönsamhet.
Nya Buster X har funnit sin egen plats på marknaderna mellan trotjänare
Buster L och de senaste årens succéprodukt Buster XL.

Bolaget har ökat sin satsning på produktutveckling och
marknadsundersökningar för att komplettera sitt båtsortiment i enlighet
med marknadens önskemål.

Investeringarna under perioden uppgick till 0,6 milj. euro (0,2). Antalet
anställda i slutet av perioden var 304 (301 vid årsskiftet).

FASTIGHETSVERKSAMHETEN

Fastighetsverksamhetens omsättning var 3,1 milj. euro (1,1).
Rörelseresultatet var 2,1 milj. euro (0,1). Uppgången i rotpriset på virke
ingår i omsättningen och rörelseresultatet. Under perioden var uppgången
2,1 milj. euro (0,1) medan värdet på Fiskars totala skogsbestånd i slutet av
perioden uppgick till 36,8 mil. euro (29,9).

Inga betydande fastighetsaffärer genomfördes under perioden.

Fastighetsverksamhetens investeringar uppgick till 0,3 milj. euro (0,7).

WÄRTSILÄ

Fiskarskoncernens andel av Wärtsiläs resultat för det första kvartalet var
6,9 milj. euro (8,8).

Fiskars innehav i Wärtsilä var i slutet av perioden 16,5 % (16,8 %) av
aktierna och 30,4 % (30,6) av rösterna. Fiskars varken avyttrade eller
förvärvade Wärtsiläaktier under perioden.

Balansvärdet av andelen i intresseföretaget var 219,9 milj. euro (239,1 vid
räkenskapsårets slut); nedgången berodde på att Wärtsilä betalade ut
dividender till Fiskars. Fiskars andel av dividenderna uppgick till 27,7
milj. euro (23,7). I innehavets balansvärde ingår goodwill till ett värde av
37,1 milj. euro.

Marknadsvärdet på Fiskars Wärtsiläinnehav var 728 milj. euro vid
periodens slut.

RESULTAT OCH SKATTER

Periodens nettofinansieringskostnader var på samma nivå som under
föregående räkenskapsår och uppgick till 1,7 milj. euro (1,7).

Resultatet före skatt var 18,1 milj. euro (14,3). Periodens skatter har
räknats ut på basis av lokala resultat samt rådande skattesatser och med
beaktande av möjligheten att utnyttja latenta skattefordringar samt hela
årets beräknade skattesats. Skatterna uppgick till 3,4 milj. euro (2,1).

Periodens resultat för kvarvarande verksamhet var 14,7 milj. euro (12,2).
Rapporteringen av första kvartalets nettoresultat för Power Sentry-
verksamheten, vilken avyttrades sommaren 2006, har överförts till
avvecklad verksamhet. Periodens resultat var 14,7 milj. euro (12,5).
Minoritetsandelen var inte signifikant. Resultatet per aktie för
moderbolagets aktieägare var 0,19 euro (0,16).

BALANSRÄKNING OCH FINANSIERING

Balansomslutningen på 691,7 milj. euro var på samma nivå som vid
årsskiftet (707,2). Förändringarna i balansposter sedan början av
rapporteringsperioden är ringa. Tillgångarna i likvida medel minskade då
dividenderna betalades ut i slutet av perioden, medan rörelsekapitalet
ökade något. Varulager och leverantörsskulder ökade då koncernen
förberedde sig på trädgårdssäsongen. Även försäljningsfordringarna
ökade i och med att säsongsstarten inföll i mars i stället för under årets
andra kvartal som normalt. Utbetalningen av dividender innebar en
nedgång i kassamedel och ökade därmed koncernens räntebärande
nettoskuld jämfört med räkenskapsårets början. Den räntebärande
nettoskulden uppgick till 142,5 milj. euro (101,9).

Kassaflödet från löpande verksamhet var 7,8 milj. euro (12,8). En
nettosumma på 3,2 milj. euro (7,8) användes till investeringar.

Soliditeten var 57 % (60 % i början av räkenskapsåret). Bolagets
nettogearing var 36 % (24 % i början av året).

Koncernens finansieringsposition är stark och likviditeten god. Förutom
likvida medel har bolaget en betydande mängd outnyttjade
kreditfaciliteter.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I
AFFÄRSVERKSAMHETEN

De mest betydande affärsverksamhetsriskerna för Fiskars är förknippade
med hantering av leveranskedjan, eventuella strukturella förändringar i
minuthandeln och delvis också prisutvecklingen för råvaror. Bolaget
satsar i synnerhet på en bättre styrning av leveranskedjan och ett nära
samarbete med leverantörerna samtidigt som man ökar andelen
underleverantörstillverkning internationellt i enlighet med bolagets
strategi. En eventuell strukturell förändring inom distributionskanalerna
beräknas vara en risk främst på den amerikanska marknaden och
verksamheten kräver ökad flexibilitet och förmåga att förutse
utvecklingen.

Bolagets styrelse behandlar regelbundet principerna för hantering av
finansieringsrisker och likvida medel placeras i enlighet med bolagets
investeringspolitik endast i lågriskobjekt. Försäljningsfordringarna är rätt
väl utspridda såväl geografiskt som i fråga om kunder och de största
kunderna har i allmänhet hög kreditvärdering. Inga betydande
kreditförluster har förverkligats under perioden.

Bolaget har skyddat en del av sina viktigaste valutamässiga
nettoinvesteringar i sina dotterbolag och på dem tillämpas från och med
1.1.2007 säkringsredovisning i enlighet med IAS 39-standarden.

FÖRVÄRV OCH AVYTTRING AV EGNA AKTIER

Bolagets styrelse hade fram till ordinarie bolagsstämman den 21 mars
fullmakt att förvärva och avyttra aktier i det egna bolaget så att det
sammanlagda nominella värdet och det röstetal aktierna representerade
var högst tio procent (10 %) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers
röstetal. Vid bolagsstämman 21.3.2007 förnyades fullmakten oförändrad.
Styrelsen har inte utnyttjat sin fullmakt under perioden.

Den 31.3.2007 uppgick bolagets innehav av egna aktier till sammanlagt
127 512 A-aktier och 420 K-aktier. Innehavet har inte förändrats under
perioden och antalet aktier uppgår till 0,2 % av bolagets aktiestock.
Anskaffningsutgiften på 0,9 milj. euro för de egna aktierna minskar
koncernens egna kapital.

AKTIEKURSER

I slutet av mars var kursen för Fiskars A-aktie på den nordiska listan på
Helsingforsbörsen 12,12 euro (12,29 i början av året) medan K-aktiens
kurs var 12,41 euro (12,11). Marknadsvärdet på bolagets aktiestock var i
slutet av perioden 944 milj. euro.

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2007

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 21.3.2007 beslöt att i dividend
utdela 0,60 euro/aktie för A-aktier, sammanlagt 32 890 188 euro och 0,58
euro/aktie för K-aktier, sammanlagt 13 087 867 euro, eller totalt
45 978 055 euro.

Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till nio. Till styrelsemedlemmar
valdes Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ralf
Böer, David Drury, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl
Grotenfelt och Clas Thelin. Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår vid
den ordinarie bolagsstämman år 2008.

Till revisor valdes KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman gav styrelsen fullmakt att förvärva bolagets egna aktier i
ett annat förhållande än aktieägarnas ägoförhållande, högst 5 366 937 A-
aktier och högst 2 256 150 K-aktier, till högst det högsta pris som vid
anskaffningstidpunkten betalas för Fiskars Oyj Abp:s aktie i offentlig
handel. Fullmakten är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman gav styrelsen fullmakt att besluta om avyttring av
bolagets egna aktier i annat än det förhållande som aktieägaren har
företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier, högst 5 494 449 A-aktier
och högst 2 256 570 K-aktier. Fullmakten är i kraft till slutet av nästa
ordinarie bolagsstämma.

På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen Kaj-
Gustaf Bergh till ordförande samt Alexander Ehrnrooth och Paul
Ehrnrooth till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en Audit
Committee, en Compensation Committee och en Nomination Committee.

Till ordförande för Audit Committee valde styrelsen Gustaf Gripenberg
och till medlemmar David Drury, Ilona Ervasti-Vaintola, Alexander
Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth.

Till ordförande för Compensation Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf
Bergh och till medlemmar Ralf Böer, Karl Grotenfelt och Clas Thelin.
Till ordförande för Nomination Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf
Bergh och till medlemmar Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth.

ÄNDRING I ÄGARANDEL

I januari 2007 meddelade Turret Oy Ab om en förändring i sin ägarandel;
bolaget äger nu enligt egen utsago 10,2 % av aktierna och 12,1 % av
rösterna i Fiskars Oyj Abp.

UTSIKTER

Om den nuvarande marknadsutvecklingen fortsätter ökar omsättningen
för Fiskars helägda verksamhet för hela året och rörelseresultatet blir
bättre än förra året på grund av den goda försäljningen och resultatet
under årets första kvartal samt de omstruktureringsåtgärder som har
vidtagits. Resultatandelen i Wärtsilä utgör en betydande andel av Fiskars
årsresultat.


Heikki Allonen
verkställande direktör


NOTER TILL DELÅRSRAPPORTEN

Den här delårsrapporten har gjorts upp i enlighet med standarden IAS 34
- Delårsrapporter och följer samma redovisningsprinciper och
kalkyleringsmetoder som tillämpas i bokslutet för år 2006 med undantag
för den säkringsredovisning som tillämpas på dotterbolagens
nettoinvesteringar i utländsk valuta.

Användning av bedömningar
Vid upprättandet av bokslutet i enlighet med IFRS måste
företagsledningen göra bedömningar och antaganden. Dessa påverkar
värderingen av de redovisade tillgångs- och skuldbeloppen samt
ansvarsförbindelser och periodiseringar av intäkter och kostnader i
resultaträkningen. Trots att uppskattningarna är baserade på ledningens
kunskap om situationen kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet
beräknade värdena.

IAS 39 Finansieringsinstrument - tillämpning av säkringsredovisning på
bolagets nettoinvesteringar i utländsk valuta i dotterbolag.
Betydande investeringar av eget kapital i dotterbolag utanför eurozonen
har i huvudsak skyddats mot valutakursförändringar med lån i utländsk
valuta och valutaterminer som skydd av dotterbolagens nettoinvesteringar
för att minska inverkan av valutakursförändringar på koncernens egna
kapital. När det utländska dotterbolaget säljs ingår
omräkningsskillnaderna i den reavinst eller -förlust som redovisas i
resultaträkningen.
En förändring i redovisningsprincipen föranledde en minskning på 97 000
euro i det egna kapitalet under årets första kvartal.

Avvecklad verksamhet
Power Sentry-verksamheten avyttrades sommaren 2006 och
omklassificerades i rapporteringen till avvecklad verksamhet.
Nettoresultatet för förra räkenskapsårets första kvartal presenteras i
resultaträkningen som en skild post under avvecklad verksamhet.

Formler för uträkning av relationstal
De relationstal som presenteras i delårsrapporten har räknats ut enligt
samma principer som relationstalen i den senaste årsredovisningen.
Formlerna för uträkning av relationstalen återfinns på sidan 36 i
årsredovisningen.

Fiskars har tagit i bruk följande förändringar och nya IFRS-standarder
från och med 1.1.2007

IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar. Standarden förutsätter en
mer omfattande presentation av upplysningar om betydelsen av
finansiella instrument för företagets ekonomiska ställning och resultat.
Tillämpningen av IFRS 7 påverkar Noterna i koncernens nästa bokslut
och har inte någon väsentlig inverkan på delårsrapporten.

Ändring i standarden IAS 1: Utformning av finansiella rapporter -
Kapitaluppgifter. Tillämpningen av IAS 1 påverkar Noterna i koncernens
nästa bokslut och har inte någon väsentlig inverkan på delårsrapporten.

IFRIC 9 Omvärdering av inbäddade derivat. Koncernen bedömer att
tolkningen inte kommer att påverka vare sig koncernbokslut eller
delårsrapport, eftersom inget företag inom koncernen har ändrat villkor i
kontrakt som avses i tolkningen.

IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment. Standarden
förbjuder senare återföring av nedskrivning av goodwill,
aktieinvesteringar och finansiella tillgångar redovisade till
anskaffningskostnad som nedskrivits i en delårsrapport. Koncernen
bedömer att tolkningen inte har någon inverkan på vare sig
koncernbokslut eller delårsrapport.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING      1-3  1-3  ändr  1-12
                  2007  2006   %  2006
                  MEUR  MEUR     MEUR

OMSÄTTNING             152,0 139,0   9 534,9

Kostnad för sålda varor      -103,6 -97,5   6 -375,4
BRUTTOBIDRAG            48,4  41,5   17 159,6

Övriga rörelseintäkter        0,9  0,1      1,3
Kostnader för försäljning
och marknadsföring         -21,3 -19,3   10 -73,3
Administrationskostnader      -13,2 -13,0   2 -45,3
Forsknings- o utvecklingskostn.   -1,5  -1,5   -2  -6,1
Övriga rörelsekostnader       -0,5  -0,6  -23  -9,0
Andel i intresseför.resultat     6,9  8,8  -21  58,6
RÖRELSERESULTAT           19,8  16,0   24  85,8

Finansiella intäkter         0,7  0,7   -9  1,8
Finansiella kostnader        -2,4  -2,4   -3 -10,9
RESULTAT FÖRE SKATT         18,1  14,3   27  76,7

Inkomstskatt            -3,4  -2,1   67  -9,8
RESULTAT FÖR KVARVARANDE
VERKSAMHET             14,7  12,2   20  66,9

Resultat för avvecklad verksamhet      0,3     15,2
PERIODENS RESULTAT         14,7  12,5   17  82,0

HÄNFÖRLIG TILL
minoritetsaktieägare         0,0         0,0
innehavare av moderbolagets
stamaktier             14,7  12,5   17  82,0

Resultat/aktie, euro
hänförlig till innehavare av
stamaktier i moderbolaget      0,19  0,16     1,06
 kvarvarande verksamhet      0,19  0,16     0,86
 avvecklad verksamhet           0,00     0,20

Resultat/aktie är outspätt. Bolaget har inga öppna optionsprogram eller andra
finansieringsinstrument, som skulle innebära utspädningseffekt.

VALUTAKURSER             1-3  1-3  ändr  1-12
                  2007  2006   %  2006
USD medelkurs (resultat)      1,31  1,20   9  1,26
USD period. slut (balans)      1,33  1,21   10  1,32


KONCERNENS BALANSRÄKNING          3/07  3/06  ändr 12/06
                      MEUR  MEUR   %  MEUR
AKTIVA

LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar     18,4  12,9   42  19,2
Goodwill                  21,9  12,5   75  22,4
Materiella anläggningstillgångar      96,9 106,6   -9  98,7
Biologiska tillgångar           36,8  29,9   23  35,0
Förvaltningsfastigheter           8,6  9,2   -7  8,7
Andelar i intresseföretag         219,9 223,7   -2 239,1
Övriga andelar               5,3  5,5   -3  5,0
Övriga placeringar             1,5  1,3   15  1,5
Avoir fiscal-skattefordran         5,3  9,1  -42  5,5
Uppskjutna skattefordringar        24,7  34,4  -28  24,9
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT    439,3 445,0   -1 460,0

KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR
Varulager                 118,1 126,7   -7 114,6
Kundfordringar              118,7 115,6   3  82,7
Övriga fordringar              5,7  8,9  -36  5,0
Likvida medel               10,0  6,1   64  44,9
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT    252,4 257,4   -2 247,2

AKTIVA SAMMANLAGT             691,7 702,4   -2 707,2

PASSIVA

EGET KAPITAL               390,7 387,0   1 421,8

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital      132,9 139,4   -5 120,7
Räntefria, långfristiga skulder       3,1  2,7   17  2,6
Uppskjutna skatteskulder          21,1  17,8   19  20,8
Pensionsförpliktelser           12,4  15,2  -18  12,8
Övriga avsättningar             3,4  2,6   29  4,2
LÅNGFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT      173,0 177,7   -3 161,1

KORTFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital       19,5  32,9  -41  26,1
Leverantörskulder och
övriga räntefria skulder         101,6  99,7   2  92,6
Skatteskulder                6,9  5,1   35  5,7
KORTFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT      128,1 137,7   -7 124,4

PASSIVA SAMMANLAGT            691,7 702,4   -2 707,2


KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS        1-3  1-3  1-12
                      2007  2006  2006
                      MEUR  MEUR  MEUR
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET
Resultat före skatt            18,1  14,3  76,7
Justeringar
 Avskrivningar               5,2  6,5  28,6
 Andel i intresseför.resultat       -6,9  -8,8 -58,6
 Finansiella intäkter           -0,3  -0,6  -0,8
 Räntekostnader              2,0  2,3  9,9
 Förändr. i biologiska tillgångar     -1,8  0,1  -5,0
Kassaflöde före förändr.av rörelsekapita  16,3  13,7  50,8

Förändring av rörelsekapital
 Förändr. av räntefria fordringar    -37,2 -27,8  -5,4
 Förändring av varulager         -4,2  0,5  7,6
 Förändring av räntefria skulder      8,1  6,0  7,6
Kassaflöde före finansposter o skatter  -17,1  -7,6  60,6

Dividendinkomster, intresseföretag     27,7  23,7  47,5
Dividendinkomster, övriga                 3,6
Betalda finansieringskostn.(netto)     -1,3  -1,5  -7,4
Betald inkomstskatt            -1,5  -1,8  -5,1
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET A    7,8  12,8  99,0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
Företags- och affärsverksamhetsförvärv         -26,0
Inv. i materiella och immat. tillgångar  -3,3  -3,1 -19,3
Överlåtelseinkomster fr anläggningstgång  0,1  0,0  5,4
Överlåtelseinkomster fr placeringar     0,1  0,1  2,2
Investeringar i övriga placeringar     -0,1  -5,2  -5,3
Avvecklad verksamhet                0,3  33,0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR B      -3,2  -7,8 -10,1

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Upptagna långfristiga skulder           15,0  15,0
Amorteringar av långfr. skulder      -0,1  -4,2  -4,6
Förändr. av kortfristiga skulder      6,8  0,8 -21,4
Finansiell leasing             -0,7  -0,7  -2,8
Övriga finansieringsposter         0,6  0,1  0,1
Dividendutdelning             -46,0 -34,4 -57,1
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING C      -39,4 -23,4 -70,8

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL(A+B+C)    -34,8 -18,4  18,2

Likvida medel, period. början       44,9  21,7  21,7
Omräkningsdifferens            -0,1  2,8  5,0
Likvida medel, period.slut         10,0  6,1  44,9


FÖRÄNDRINGAR I EGNA KAPITALET  Till moderbolagets aktieägare:    Mino-Samman-
                               Balan- ritets  lagt
                 Aktie-  Egna ÖvrigaOmräkn. seradintres-
                 kapital aktier fonder diff. vinst  sen
                  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
31.12.2005             77,5  -0,9  24,7  1,2 300,3  0,0 402,7
Omräkningsdifferenser                  -0,6         -0,6
Förändring i fonden för
gängse värde, intresseföretag           6,6             6,6
Övriga förändringar i intresseföretag           0,1  0,0      0,1
SUMMA RESULTATFÖRÄNDR. SOM INTE
REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN           6,6  -0,5  0,0  0,0  6,1
Periodens nettoresultat                     12,5  0,0  12,5
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDRINGAR TOTALT       6,6  -0,5  12,5     18,6
Utdelning                           -34,4     -34,4
31.3.2006              77,5  -0,9  31,3  0,7 278,4  0,0 387,0
Omräkningsdifferenser                  -1,4         -1,4
Förändring i fonden för
gängse värde, intresseföretag           -9,8            -9,8
Övriga förändringar i intresseföretag          -0,8  -0,1     -0,9
Övriga förändringar                           0,0  0,0
SUMMA RESULTATFÖRÄNDR. SOM INTE
REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN           -9,8  -2,2  -0,1  0,0 -12,0
Periodens nettoresultat                     69,5  0,0  69,5
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDRINGAR TOTALT       -9,8  -2,2  69,4  0,0  57,5
Utdelning                           -22,8     -22,8
31.12.2006             77,5  -0,9  21,6  -1,5 325,0  0,0 421,8
Omräkningsdifferenser                  -1,1         -1,1
Förändring i fonden för
gängse värde, intresseföretag           1,3             1,3
Övriga förändringar i intresseföretag           0,2         0,2
Kassaflödessäkringar efter skatt         -0,1            -0,1
SUMMA RESULTATFÖRÄNDR. SOM INTE
REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN           1,2  -1,0  0,0  0,0  0,3
Periodens nettoresultat                     14,7  0,0  14,7
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDRINGAR TOTALT       1,2  -1,0  14,7  0,0  14,9
Utdelning                           -46,0     -46,0
31.3.2007              77,5  -0,9  22,8  -2,4 293,7  0,0 390,7

Fiskars andel av intresseföretaget Wärtsiläs fond för gängse värde och
förändringar i den fonden har ovan inkluderats i Övriga fonder.NYCKELTAL              3/07  3/06  ändr 12/06
                           %
Eget kapital/aktie, euro      5,05  5,00   1  5,45
Soliditet              57 %  55 %     60 %
Nettogearing            36 %  43 %     24 %
Eget kapital, meur         390,7 387,0   1 421,8
Räntebärande nettosk., meur    142,5 166,2  -14 101,9
Antal anställda i genomsnitt    3 018 3 231   -7 3 167
Antal anställda i periodens slut  3 041 3 251   -6 3 003


SEGMENTINFORMATION          1-3  1-3  ändr  1-12
OMSÄTTNING             2007  2006   %  2006
                  MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           136,9 128,0   7 489,9
Inha Bruk              12,7  10,3   23  37,2
Fastigheter             3,1  1,1  169  10,3
Ofördelade och elimineringar    -0,6  -0,5   25  -2,4
KONCERNEN SAMMANLAGT        152,0 139,0   9 534,9

Export från Finland         20,8  17,8   17  58,9


SEGMENTINFORMATION          1-3  1-3     1-12
RESULTAT              2007  2006     2006
                  MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           11,2  7,7     21,1
Inha Bruk              1,6  1,1      3,7
Fastigheter             2,1  0,1      7,6
Intresseföretaget Wärtsilä      6,9  8,8     58,6
Ofördelade och elimineringar    -2,0  -1,7     -5,2
RÖRELSERESULTAT           19,8  16,0     85,8


SEGMENTINFORMATION          1-3  1-3     1-12
AVSKRIVNINGAR            2007  2006     2006
                  MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands            4,5  5,8     25,8
Inha Bruk              0,3  0,3      1,2
Fastigheter             0,4  0,3      1,4
Ofördelade och elimineringar     0,1  0,0      0,1
KONCERNEN SAMMANLAGT         5,2  6,5     28,6


SEGMENTINFORMATION          1-3  1-3     1-12
INVESTERINGAR            2007  2006     2006
                  MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands            2,5  2,2     37,5
Inha Bruk              0,6  0,2      1,2
Fastigheter             0,3  0,7      1,9
Ofördelade och elimineringar     0,1  0,0      0,3
KONCERNEN SAMMANLAGT         3,6  3,1     40,8


SEGMENTSRAPPORTERING PER       1-3  1-3  ändr  1-12
GEOGRAFISKA OMRÅDEN         2007  2006   %  2006
OMSÄTTNING EFTER KUNDERNAS     MEUR  MEUR     MEUR
LOKALISERING
Europa               83,7  68,7   22 256,2
USA                 56,7  60,8   -7 235,2
Övriga               11,6  9,5   22  43,5
KONCERNEN SAMMANLAGT        152,0 139,0   9 534,9

Inom Fiskars verksamhetsområden fordras korta leveranstider.
Orderstockens storlek och förändringar i denna är inte av
väsentlig betydelse.


KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER       3/07  3/06 12/06
                      MEUR  MEUR  MEUR
SOM SÄKERHET FÖR EGNA
FÖRBINDELSER
Växelansvar                     0   0
Leasing- och hyresansvar           18   21   19
Övriga ansvar                 8   1   9
SAMMANLAGT                  25   22   28

GARANTIER SOM SÄKERHET FÖR ANDRAS FÖRBINDELSER
Fastighetsinteckningar            2   2   2

ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT        27   24   30


DERIVATIVERNAS NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer och valutaswappar       98  111   94
Valutaoptioner                    4

DERIVATIVINSTRUMENTENS DAGSVÄRDE
JÄMFÖRT MED NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer och valutaswappar       0   1   0
Valutaoptioner                    0

Valutaterminer och valutaswappar har upptagits till dagsvärde.