Fiskars Oyj Abp Börsmeddelande 11.05.2006 kl.08.30

FISKARSKONCERNENS DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2006
(Oreviderad)

Fiskars omsättning ökade, lönsamheten på föregående års nivå

-Omsättningen ökade med 14 % och var 149,5 milj. euro (131,5)
-Rörelseresultatet på 16,3 milj. euro (15,1) inbegriper resultatandelen
 från intresseföretaget Wärtsilä
-Omstruktureringsprojektet inom Fiskars Brands produktion
 fortskrider som planerat

FISKARSKONCERNEN I KORTHET

Milj. euro      Q1 2006    Q1 2005    2005
Omsättning      149,5     131,5     551,1
Andel av       8,8      6,2      28,6
intresseföretagets
resultat
Rörelseresultat   16,3      15,1      26,6
Rörelseresultat, %  10,9 %     11,5 %     4,8 %
Resultat före skatt 14,6      13,0      69,4
Resultat/aktie, euro 0,16      0,13      0,80
Rörelsens      13,2      8,2      62,7
kassaflödeKONCERNEN

Fiskars omsättning under årets första kvartal ökade med 14 % från
föregående år och var 149,5 milj. euro (131,5). Ändringar i valutakurserna
var orsaken till ungefär en tredjedel av tillväxten. Rörelseresultatet var 16,3
milj. euro (15,1). I summan ingår även koncernens andel av intresseföretaget
Wärtsiläs resultat, som var 8,8 milj. euro (6,2).
Den rationalisering av verksamheten och de omstruktureringsprojekt inom
produktionskapaciteten som pågår inom Fiskars Brands, Inc. har fortsatt
som planerat. Under det första kvartalet bokfördes 0,6 milj. euro
projektrelaterade kostnader. De kostnader som är förknippade med de
uppsägningar i USA som tillkännagavs i början av maj bokförs under årets
andra kvartal.

Nettofinansieringskostnaderna var 1,7 milj. euro (2,1) och resultatet före
skatt 14,6 milj. euro (13,0). Periodens resultat var bättre än under
motsvarande period föregående år och var 12,5 milj. euro (10,4).
Investeringarna under kvartalet uppgick till 3,1 milj. euro (12,3) och inga
företagsförvärv gjordes under perioden.

FISKARS BRANDS, INC.

Fiskars Brands omsättning ökade till 138,5 milj. euro (121,1). Försäljningen
ökade på alla marknader, mest i Europa. Rörelseresultatet, i vilket
omstruktureringskostnader på 0,6 milj. euro ingår, var 8,0 milj. euro eller
5,8 % (8,5 respektive 7,0 %).

På marknaden i USA svängde försäljningen av produkter för skola, kontor
och hobby samt friluftsredskap och konsumentelektronik uppåt, medan
försäljningen av mattor och bevattningsprodukter inom gruppen trädgårds-
och fritidsprodukter sjönk jämfört med förra året. I Europa ökade
försäljningen av trädgårdsprodukter klart från året innan. I synnerhet i USA
har man satsat mer på marknadsföring än under tidigare år. På grund av
ökningen i marknadsföringssatsningar och den ökade konkurrensen var
rörelseresultatet på samma nivå som förra året trots den ökade försäljningen.

De omstruktureringsprojekt som inleddes hösten 2005 och som avser att
förenkla produktionsstrukturen och öka underleveranserna av arbetsdryga
produkter har fortsatt under hela perioden. De sammanlagda kostnaderna för
projektet beräknas fortfarande bli 50 milj. euro, så som tidigare angivits. Av
den summan kommer ungefär 10 milj. euro att redovisas under pågående
räkenskapsperiod. Den ökade användningen av underleverantörer har
fortskridit som planerat.
De investeringar som gjorts under årets första kvartal är i första hand
förknippade med förvärv av verktyg som behövs för tillverkningen av nya
produkter samt produktutveckling. Investeringarna uppgick till 2,2 milj.
euro (10,4).

INHA BRUK

Inha Bruks omsättning ökade med 21 % från förra året och var 10,3 milj.
euro (8,6). Rörelseresultatet var 1,1 milj. euro (1,0). Båtmarknaden har
fortsatt att växa inom Busters marknadsområden och fabrikens kapacitet
utnyttjas till fullo. Inha Bruk svarar på uppgången i efterfrågan genom mera
kontraktstillverkning. Stegringen i råvarupriserna, i synnerhet priset på
aluminium, förorsakade en ökning i tillverkningskostnaderna. Under
perioden gjordes inga betydande investeringar.

FASTIGHETSVERKSAMHETEN

Fastighetsverksamhetens omsättning var 1,1 milj. euro (2,6) och
rörelseresultatet 0,1 milj. euro (0,7). Inga betydande fastighetsaffärer
gjordes under perioden. Värdet på trädbeståndet ökade under perioden med
0,1 milj. euro (0,7).
Investeringarna inom fastighetsverksamheten uppgick till 0,7 milj. euro
(0,8).

WÄRTSILÄ

Intresseföretaget Wärtsiläs resultat under perioden förbättrades från
föregående år och Fiskars andel av Wärtsiläs resultat för perioden var 8,8
milj. euro (6,2). Eftersom andelen i Wärtsilä är ett av de affärssegment som
Fiskars uppger i sitt IFRS-bokslut ingår resultatandelen i intresseföretaget i
koncernens rörelseresultat.
Fiskars andel av aktierna i Wärtsilä förblev oförändrad under perioden och
var 16,8 % (20,5) medan andelen röster var 30,6 % (28,1). Balansvärdet på
andelen i intresseföretaget var 223,7 milj. euro (238,3), av vilket 38,1 milj.
euro utgjordes av goodwill. Marknadsvärdet på Fiskars ägarandel var 484
milj. euro i slutet av perioden.

Fiskars andel av Wärtsiläs fond för gängse värde som redovisas i enlighet
med IAS 39-standarden under eget kapital var i slutet av perioden 31,3 milj.
euro (37,9).

PERSONAL

Personalstyrkan uppgick i slutet av perioden till 3 312 personer (3 559);
31.12.2005 var antalet anställda 3 284. Antalet anställda vid Fiskars Brands
var 2 986, vilket innebar en minskning på 223 personer jämfört med slutet
av mars 2005. Personalstyrkan påverkades förutom av säsongsväxlingar i
produktionen också av de omstruktureringsåtgärder inom
produktionsverksamheten som redan genomförts.

RESULTAT OCH SKATTER

Nettofinansieringskostnaderna under perioden sjönk något jämfört med året
innan och var 1,7 milj. euro (2,1). Resultatet före skatt var 14,6 milj. euro
(13,0).
Periodens skatter har räknats ut på basis av lokala resultat samt rådande
skattesatser med beaktande av möjligheten att utnyttja uppskjutna
skattefordringar. För det första kvartalets resultat bokfördes skatter på 2,1
milj. euro (2,7).
Kvartalets resultat var 12,5 milj. euro (10,4). Resultatet per aktie var 0,16
euro (0,13).

BALANSRÄKNING OCH FINANSIERING

Balansomslutningen var 702,4 milj. euro (702,7 i början av perioden).
Förändringarna i balansposter sedan början av redovisningsperioden är
ringa; andelarna i intresseföretaget minskade på grund av utbetalda
dividender och säsongsväxlingarna i verksamheten ökade
försäljningsfordringarna i början av försäljningssäsongen. Den räntebärande
nettoskulden ökade med 26,2 milj. euro från periodens början och var 166,2
milj. euro (140,0 i början av perioden). Den ökade skulden föranleddes i
huvudsak av de dividender som betalades ut under perioden.

Rörelsens kassaflöde var 13,2 milj. euro (8,2) och kassaflöde från
investeringar -8,1 milj. euro (-11,6).

Soliditeten var 55 % (57 % i början av perioden). Nettogearing var 43 %
(35 % i början av perioden). Koncernens finansieringsposition är fortfarande
stark och likviditeten god. Förutom likvida medel har bolaget en betydande
mängd outnyttjade kreditfaciliteter.

FÖRVÄRV OCH AVYTTRING AV EGNA AKTIER

Bolagets styrelse hade fram till ordinarie bolagsstämman fullmakt att
förvärva och avyttra aktier i det egna bolaget så att det sammanlagda
nominella värdet och det röstetal aktierna representerade var högst fem
procent (5 %) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers röstetal.
Styrelsen har inte utnyttjat sin fullmakt under perioden.

Den 31.3.2006 uppgick bolagets innehav av egna aktier till sammanlagt 127
512 A- aktier och 420 K-aktier. Innehavet har inte förändrats under perioden
och antalet aktier uppgår till 0,2 % av bolagets aktiestock.

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2006

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 20.3.2006 beslöt att i dividend
utdela 0,45 euro/aktie för A-aktier, sammanlagt 24 667 641 euro, och 0,43
euro/aktie för K-aktier, sammanlagt 9 703 073,84 euro, eller totalt 34 370
714,84 euro.
Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till sju. Till styrelsemedlemmar
valdes Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ilona
Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt och Olli Riikkala.
Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman år
2007.

Till revisor valdes KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att under ett års tid räknat
från 20.3.2006 i ett annat förhållande än aktieägarnas ägoförhållande
förvärva eller besluta om avyttring av aktier i det egna bolaget så att det
sammanlagda nominella värdet och det röstetal aktierna representerar är
högst tio procent (10 %) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers
röstetal, alltså högst 5 494 449 A-aktier och högst 2 256 570 K-aktier av
bolagets egna aktier vid Helsingfors Börs till vid vart tillfälle gällande
börskurs.
På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen Olli
Riikkala till ordförande och Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth till
vice ordföranden. Till ordförande för Audit Committee valde styrelsen
Gustaf Gripenberg och till medlemmar Alexander Ehrnrooth, Paul
Ehrnrooth och Ilona Ervasti-Vaintola. Till ordförande för Compensation
Committee valde styrelsen Olli Riikkala och till medlemmar Kaj-Gustaf
Bergh och Karl Grotenfelt.

AKTIEKURSER

I slutet av mars var kursen för Fiskars A-aktie på Helsingforsbörsen 10,16
euro (9,60 i början av året) medan K- aktiens kurs var 10,79 euro (9,90).
Marknadsvärdet på bolagets aktiestock var i slutet av perioden 802 milj.
euro.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

I oktober 2005 informerade Fiskars om en omorganisering av
produktionskapaciteten i USA. Den tredje maj informerade man om hur
projektet fortskrider. Fiskars Brands, Inc. ökar användningen av
underleverantörer som planerat och lägger under den pågående
räkenskapsperioden ned verksamheten i fyra produktionsanläggningar i
USA. Avsikten är att förbättra bolagets konkurrenskraft och lönsamhet
genom att minska kostnaderna. Fiskars Brands fortsätter också i enlighet
med sin strategi fokuseringen på sina kärnprodukter och avstår från två
smärre produktgrupper. Besluten kommer under den här räkenskapsperioden
att resultera i en personalminskning på ungefär 430 personer.

I Wisconsin överförs produktionen vid två fabriker till underleverantörer.
Den ena av anläggningarna kommer ändå att fortsätta som förpacknings-
och logistikcentral. Inverkan på personalstyrkan är cirka 300 personer.
Fabrikerna har i första hand tillverkat klippande produkter som saxar samt
hobbyprodukter i plast.

I Georgia avslutar bolaget sin produktion och marknadsföring av mattor i
gummi och i Arizona avstår man från verksamheten med
bevattningsslangar. Antalet anställda minskar i och med detta med ungefär
130 personer och verksamheternas omsättning är cirka 20 milj. euro på
årsnivå.

De här åtgärderna påverkar inte nämnvärt koncernens omsättning under det
pågående räkenskapsåret och inte heller koncernresultatet före
omorganiseringskostnaderna. Preliminära kalkyler ger vid handen att
bolaget under årets andra kvartal kommer att bokföra personal- och andra
kostnader som orsakas av omstruktureringen på ungefär 4,5 milj. euro.

UTSIKTER

Under den pågående räkenskapsperioden väntas Fiskars omsättning och
rörelseresultat före resultatandelen från Wärtsilä och före planerade och
tillkännagivna omstruktureringskostnader i enlighet med tidigare prognoser
vara på samma nivå som i fjol. Det första kvartalet före Wärtsiläs
resultatandel började starkt jämfört med fjolåret, även om den period av
kyligt väder som drabbade Europa mot slutet av perioden påverkade
försäljningen ogynnsamt. Den positiva resultatinverkan av
omorganiseringen väntas börja synas mot slutet av år 2006, medan den
största effekten märks först år 2007. Resultatandelen i Wärtsilä utgör en
betydande andel av hela koncernens rörelseresultat.

Heikki Allonen
verkställande direktör

NOTER TILL DELÅRSRAPPORTEN

Den här delårsrapporten har gjorts upp i enlighet med IAS 34 -
Delårsrapporter.

Användning av bedömningar
Vid upprättandet av bokslutet i enlighet med IFRS måste företagsledningen
göra bedömningar och antaganden. Dessa påverkar värderingen av de
redovisade tillgångs- och skuldbeloppen samt ansvarsförbindelser och
periodiseringar av intäkter och kostnader i resultaträkningen. Trots att
uppskattningarna är baserade på ledningens kunskap om situationen kan det
slutliga utfallet avvika från de beräknade värdena.

Andel i intresseföretagets resultat
Fiskars andel i intresseföretagets Wärtsilä utgör ett av de affärssegment som
Fiskars avger rapport om. Resultatandelen ingår från och med 1.1.2006 i
rörelseresultatet och talen för jämförelseperioderna har justerats i enlighet
med detta.

Fiskars har tagit i bruk följande förändringar och nya IFRS-standarder från
och med 1.1.2006

IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering:
ändringar sedan 31.3.2004:
- Kassaflödessäkringar av estimerade interna transaktioner; given
14.4.2005; trädde i kraft 1.1.2006.
- Finansiella garantikontrakt; given 18.8.2005; trädde i kraft 1.1.2006
Tillämpningen av dessa förändringar har inte haft någon materiell
inverkan på delårsrapporten för första kvartalet..

Ändringar till IAS 19: Ersättningar till Anställda - Aktuariella vinster
och förluster, koncernplaner och upplysningar; given 16.12.2004; trädde
i kraft 1.1.2006.
- Genom ändringen införs möjligheten till alternativ redovisning av
aktuariella vinster och förluster och dessutom ökar kraven på
upplysningar.
Eftersom koncernen inte har för avsikt att ändra redovisningsprinciperna
gällande redovisning av aktuariella vinster och förluster, kommer
tillämpningen av denna ändring att endast påverka noterna presenterade i
årsredovisningen.

IFRIC 4-tolkning: Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett
leasingavtal; given 2.12.2004; trädde i kraft 1.1.2006.
- Tillämpningen av denna tolkning har inte haft någon materiell
inverkan på delårsrapporten för första kvartalet.
KONCERNENS              1-3  1-3  ändr  1-12
RESULTATRÄKNING           2006  2005   %  2005
                  MEUR  MEUR     MEUR

OMSÄTTNING             149,5 131,5   14 551,1

Anskaffning och tillverkning   -105,9 -91,8   15 -397,0
BRUTTOBIDRAG            43,5  39,8   9 154,1

Övriga rörelseintäkter        0,1  0,1   9  2,3
Kostnader för försäljning
och marknadsföring         -20,5 -16,7   23 -68,9
Administrationskostnader      -13,4 -12,8   4 -46,5
Forsknings- o utvecklingskostn.   -1,6  -1,3   18  -5,6
Övriga rörelsekostnader       -0,6  -0,1     -37,4
Andel i intresseför.resultat     8,8  6,2   42  28,6
RÖRELSERESULTAT           16,3  15,1   8  26,6

Reavinst av Wärtsiläaktier                49,8
Finansiella kostnader netto     -1,7  -2,1  -18  -7,1
RESULTAT FÖRE SKATT         14,6  13,0   12  69,4

Skatt                -2,1  -2,7  -22  -7,3
PERIODENS RESULTAT         12,5  10,4   21  62,1

Resultat/aktie, euro        0,16  0,13     0,80

Resultat/aktie är outspätt. Bolaget har inga öppna optionsprogram.


VALUTAKURSER             1-3  1-3  ändr  1-12
                  2006  2005   %  2005
USD medelkurs (resultat)      1,20  1,31   -8  1,24
USD period. slut (balans)      1,21  1,30   -7  1,18


KONCERNENS BALANSRÄKNING      3/06  3/05  ändr 12/05
                  MEUR  MEUR   %  MEUR
AKTIVA

Immateriella tillgångar       12,9  11,5   12  13,5
Goodwill              12,5  30,2  -59  12,8
Materiella tillgångar       106,6 122,2  -13 110,9
Biologiska tillgångar        29,9  31,0   -4  29,9
Förvaltningsfastigheter       9,2  15,0  -39  9,4
Andelar i intresseföretag     223,7 238,3   -6 231,9
Övriga andelar            5,5  4,3   27  4,8
Övriga placeringar          1,3  1,3   4  1,3
Långfristiga skattefordringar    9,1  10,1  -10  9,0
Uppskjuten skattefordran      34,4  36,6   -6  35,0
LÅNGFRISTIGA TOTALT        445,0 500,6  -11 458,5

Varulager             126,7 124,3   2 129,3
Kundfordringar           115,6 107,9   7  86,9
Övriga fordringar          8,9  23,9  -63  6,4
Likvida medel            6,1  6,4   -5  21,7
KORTFRISTIGA TOTALT        257,4 262,4   -2 244,2

AKTIVA TOTALT           702,4 763,0   -8 702,7

PASSIVA

Eget kapital            387,0 354,8   9 402,7

Långfristigt räntebärande     139,4 157,8  -12 124,5
Långfristigt räntefritt       2,7  3,3  -20  2,7
Uppskjuten skatteskuld       17,8  20,6  -14  17,6
Avsättningar till pensioner     15,2  13,3   15  15,5
Övriga avsättningar         2,6  2,7   -3  2,9
LÅNGFRISTIGA SKULDER TOTALT    177,7 197,8  -10 163,1

Kortfristigt räntebärande      32,9  88,6  -63  37,2
Leverantörskulder och
övriga räntefria skulder      99,7 115,3  -14  94,6
Skatteskulder            5,1  6,5  -22  5,1
KORTFRISTIGA SKULDER TOTALT    137,7 210,4  -35 136,9

PASSIVA TOTALT           702,4 763,0   -8 702,7


KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS        1-3  1-3  1-12
                      2006  2005  2005
                      MEUR  MEUR  MEUR
KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN
Resultat före skatter           14,6  13,0  69,4
Justeringar för prestationsprinciper
 Avskrivningar               6,5  5,7  58,7
 Andel i intresseför.resultat       -8,8  -6,2 -28,6
 Finansiella intäkter (netto)       -0,6  -0,8 -52,3
 Räntekostnader (netto           2,3  2,9  9,5
 Förändr. i biologiska tillgångar     0,1  0,1  0,5
Dividendinkomster,intresseföretag     23,7  17,1  17,1
Dividendinkomster,övriga          0,0  0,0  0,1
Betalda finansieringskostn. netto     -1,5  -2,1  -8,3
Betalda skatter              -1,8  -2,0  -6,7
Förändr. av räntefria fordringar     -27,8 -36,4  8,1
Förändring av varulager           0,5 -11,5  -7,8
Förändring av räntefria skulder       6,0  28,4  3,0
RÖRELSENS KASSAFLÖDE(NETTO)A        13,2  8,2  62,7

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
Affärsverksamhetsförvärv             -5,9 -11,9
Intresseföretag, netto                  74,4
Materiella och immat. tillgångar      -3,1  -6,2 -19,0
Övr. försäljning av anläggningstgångar   0,0  0,2  2,9
Överlåtelse av placeringar         0,1  0,6  1,7
Investeringar i övriga placeringar     -5,2  -0,3  -0,2
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR(NETTO)B   -8,1 -11,6  47,9

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Inbetalningar av långfr. skulder      15,0  5,0
Amorteringar av långfr. skulder      -4,2  0,0 -32,8
Förändr. av kortfristiga skulder      0,8  16,7 -39,8
Finansiell leasing, utbetalningar     -0,7  -0,7  -3,7
Övriga finansieringsposter         0,1  -2,2  -3,1
Betald dividend              -34,4 -22,8 -22,8
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING(NETTO)C   -23,4  -3,9 -102,3

Omräkningsdifferens D            2,8  -1,9  -2,3
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL(A+B+C+D)   -15,6  -9,2  6,1

Likvida medel, period. början       21,7  15,6  15,6
Likvida medel, period.slut         6,1  6,4  21,7


FÖRÄNDRINGAR I EGNA KAPITALET                    Balan-
HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS      Aktie-  Egna ÖvrigaOmräkn. seradSamman-
AKTIEÄGARE               kapital aktier fonder diff. vinst  lagt
                      MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
31.12.2004 IFRS              77,5  -0,9  0,0  -1,4 260,5 335,8
Tillämpning av IAS 39
 Fiskars-koncernen                   -0,4      0,4  0,1
 Intresseföretag Wärtsilä                37,8         37,8
1.1.2005 IFRS               77,5  -0,9  37,5  -1,4 261,0 373,7
Omräkningsdifferenser                      1,1      1,1
Övriga förändringar i intresseför             0,1     -7,7  -7,5
SUMMA RESULTATFÖRÄNDR. SOM INTE
REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN               0,1  1,1  -7,7  -6,5
Periodens nettoresultat                        10,4  10,4
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDR.TOTALT             0,1  1,1  2,7  3,9
Utdelning                               -22,8 -22,8
31.03.2005 IFRS              77,5  -0,9  37,6  -0,3 240,9 354,8
Omräkningsdifferenser                      0,3      0,3
Förändring i gängse värde fonden             0,4         0,4
Förändr. i ägarandel i intresseför.           -6,9         -6,9
Övriga förändringar i intresseföretag          -6,4  1,2  7,6  2,4
SUMMA RESULTATFÖRÄNDR. SOM INTE
REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN              -12,9  1,4  7,6  -3,8
Periodens nettoresultat                        51,8  51,8
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDR.TOTALT            -12,9  1,4  59,4  47,9
31.12.2005 IFRS              77,5  -0,9  24,7  1,2 300,3 402,7
Omräkningsdifferenser                      -0,6     -0,6
Förändring i gängse värde fonden, intresseföretag     6,6         6,6
Övriga förändringar i intresseföretag              0,1  0,0  0,1
SUMMA RESULTATFÖRÄNDR. SOM INTE
REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN               6,6  -0,5  0,0  6,1
Periodens nettoresultat                        12,5  12,5
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDR.TOTALT             6,6  -0,5  12,5  18,6
Utdelning                               -34,4 -34,4
31.03.2006 IFRS              77,5  -0,9  31,3  0,7 278,4 387,0

Fiskars andel av intresseföretaget Wärtsiläs fond för gängse värde och
förändringar i den fonden har ovan inkluderats i Övriga fonder.


NYCKELTAL              3/06  3/05  ändr 12/05
                           %
Eget kapital/aktie, euro      5,00  4,59   9  5,20
Soliditet              55 %  46 %     57 %
Nettogearing            43 %  68 %     35 %
Eget kapital, meur         387,0 354,8   9 402,7
Räntebärande nettosk., meur    166,2 240,0  -31 140,0
Antal anställda i medeltal     3293  3539   -7  3476


SEGMENTINFORMATION          1-3  1-3  ändr  1-12
OMSÄTTNING             2006  2005   %  2005
                  MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           138,5 121,1   14 513,3
Inha Bruk              10,3  8,6   21  32,4
Fastigheter             1,1  2,6  -55  8,9
Ofördelade och elimineringar    -0,5  -0,7  -33  -3,5
KONCERNEN SAMMANLAGT        149,5 131,5   14 551,1

Export från Finland         17,8  18,9   -6  55,5


SEGMENTINFORMATION          1-3  1-3     1-12
RESULTAT              2006  2005     2005
                  MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands            8,0  8,5     -1,6
Inha Bruk              1,1  1,0      3,5
Fastigheter             0,1  0,7      2,0
Intresseföretag Wärtsilä       8,8  6,2     28,6
Ofördelade och elimineringar    -1,7  -1,2     -5,8
RÖRELSERESULTAT           16,3  15,1     26,6


SEGMENTINFORMATION          1-3  1-3     1-12
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN      2006  2005     2005
                  MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands            5,8  5,1     55,9
Inha Bruk              0,3  0,2      1,0
Fastigheter             0,3  0,3      1,3
Ofördelade och elimineringar     0,0  0,1      0,5
KONCERNEN SAMMANLAGT         6,5  5,7     58,7


SEGMENTINFORMATION          1-3  1-3     1-12
INVESTERINGAR            2006  2005     2005
                  MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands            2,2  10,4     24,1
Inha Bruk              0,2  0,7      3,4
Fastigheter             0,7  0,8      2,9
Intresseföretag Wärtsilä                 30,2
Ofördelade och elimineringar     0,0  0,3      0,4
KONCERNEN SAMMANLAGT         3,1  12,3     60,9


SEGMENTSRAPPORTERING PER       1-3  1-3  ändr  1-12
GEOGRAFISKA OMRÅDEN         2006  2005   %  2005
OMSÄTTNING EFTER KUNDERNAS     MEUR  MEUR     MEUR
LOKALISERING
Europa               68,9  60,0   15 220,1
USA                 70,9  64,3   10 292,9
Övriga                9,7  7,2   34  38,1
KONCERNEN SAMMANLAGT        149,5 131,5   14 551,1

Inom Fiskars verksamhetsområden fordras korta leveranstider.
Orderstockens storlek och förändringar i denna är inte av
väsentlig betydelse.


KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER       3/06  3/05 12/05
                      MEUR  MEUR  MEUR
SOM SÄKERHET FÖR EGNA
FÖRBINDELSER
Fastighetsinteckningar                0
Panter                        1
Växelansvar                  0   0   0
Leasing- och hyresansvar           21   18   23
Övriga ansvar                 1   0   1
SAMMANLAGT                  22   20   24

GARANTIER SOM SÄKERHET FÖR ANDRAS FÖRBINDELSER
Fastighetsinteckningar            2

ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT        24   20   24

DERIVATIVERNAS NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer               111  138  145
Valutaoptioner                4       4
Ränteswappar                    23
Ränteterminer och -futurer             31   59

DERIVATIVINSTRUMENTENS DAGSVÄRDE
JÄMFÖRT MED NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer                1   -1   -2
Valutaoptioner                0       0
Ränteswappar                     0
Ränteterminer och -futurer              0   0

Även slutna positioner ingår i de nominella värdena.