FISKARS OYJ ABP     BÖRSMEDDELANDE 11.5.2005 kl. 8.30


FISKARSKONCERNENS DELÅRSRAPPORT JANUARI -MARS 2005
(Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med den
internationella redovisningsstandarden IAS 34. Rapporten
är ej reviderad.)

RÖRELSEVINSTEN FÖR FISKARS INDUSTRIELLA VERKSAMHET
SOM VÄNTAD UNDER FÖRSTA KVARTALET

Centralt under perioden 1-3/2005
omsättningen         131,8 milj. euro (140,6)
koncernens rörelsevinst     8,9 milj. euro  (12,8)
resultatet före skatter    13,0 milj. euro  (14,8)
industriella verksamhetens
rörelsevinst          9,5 milj. euro  (13,3)
resultatandelen i
intressebolaget
Wärtsilä            6,2 milj. euro  (3,9)
den amerikanska affärsverksamheten med produkter för
skola, kontor och hobby utvidgades genom förvärvet av
ett nytt saxvarumärke

FISKARSKONCERNEN I KORTHET

Milj. euro           Q1/2005  Q1/2004   2004
Omsättning            131,8   140,6   566,3
Rörelseresultat          8,9   12,8   52,1
Rörelseresultat, %        6,8 %   9,1 %   9,2 %
Andel i intressebolagets      6,2    3,9   26,7
resultat
Resultatet före skatter      13,0   14,8   75,0
Resultatet per aktie (före    0,13   0,16   0,71
utspädning), euro
Affärsverksamhetens       -17,4    5,7   76,4
kassaflöde

Tyngdpunkten för Fiskarskoncernens helägda industriella
verksamhet ligger fortsättningsvis i Nordamerika och den
nordamerikanska marknaden genererade till 54 % (56 %) av
omsättningen under årets första kvartal. Försäljningen
kom igång långsamt under början av året, vilket
resulterade i att rörelseresultatet för den industriella
verksamheten minskade till 9,5 milj. euro (13,3).
Intressebolaget Wärtsiläs resultat utvecklades positivt
och Fiskars resultatandel av Wärtsiläs resultat var 6,2
milj. euro (3,9). Resultatet per aktie för årets första
kvartal var 0,13 euro (0,16).

Den här delårsrapporten är den första där
Fiskarskoncernen följer internationella
redovisningsstandarder (IFRS) och IAS 34. Fiskars
tillämpar standarden IAS 39 Finansiella Instrument från
och med 1.1.2005. Effekten av införandet av den
standarden på eget kapital i öppningsbalansen har
presenterats i en skild avstämning.
Effekten av införandet beträffande Fiskars egna
verksamheter är liten. Avstämningarna för de uppgifter
som redan tidigare rapporterats för årets första kvartal
och de IFRS-justerade uppgifter som nu rapporteras
presenteras också i bilagor.

AFFÄRSVERKSAMHET

FISKARS BRANDS, INC.

Fiskars Brands omsättning var 121,1 milj. euro (130,8)
dvs. omsättningen minskade med ungefär 7 %.
Rörelsevinsten var 8,5 milj. euro eller 7,0 % av
omsättningen (12,3 respektive 9,4 %). Merparten av
minskningen i omsättningen ägde rum i USA, där nedgången
var 12 % jämfört med motsvarande period föregående år. På
andra marknader låg försäljningen på föregående års nivå.

Försäljningen under årets första kvartal fick en
långsammare start än förra året och säsongsstarten var
också senare än normalt eftersom vädret påverkade
åtgången av trädgårdsredskap. Inte heller försäljningen
av friluftsredskap höll samma takt som förra året.
Utvecklingen av rörelsevinsten påverkades också av höjda
råvarupriser eftersom priserna på både stål och plast
steg. Konkurrenskraften förbättras genom en ökning av
underleveranser och genom att produktionen
rationaliseras; bland annat har tillverkningen av knivar
i Europa koncentrerats till Italien medan
produktionskapaciteten för trädgårdsredskap har ökats i
finska Billnäs.

Försäljningen av produkter för skola, kontor och hobby
(FISKARS) sjönk en aning jämfört med föregående år.
Affärsområdet satsar på marknadsföring och utvecklar
kraftigt användningen av underleverantörer inom
produktutbudet. Administrationen koncentrerades i början
av året till huvudkontoret i USA. I mars förvärvade man
tillverkningen och marknadsföringen av GINGHER-saxar.

Sammantaget var åtgången av trädgårdsredskap och -
utrustning som säljs under varumärket FISKARS
tillfredsställande, medan vårsäsongen för de blomkrukor
och mattor som säljs under andra varumärken och som
numera ingår i den här verksamheten fick en svag start.
En kombination av hård priskonkurrens på de här
produkterna och en uppgång i råvarupriserna försvagade
affärsverksamhetens resultat under det första kvartalet.

Inom området friluftsredskap (GERBER) ändrade bolagets
största kund sitt distributionssystem för
kampanjmarknadsföring och det resulterade i minskad
försäljning. Försäljningen till de olika statliga
anskaffningsorganisationerna i USA ökade snabbt förra
året, men har varit mindre i år.

Försäljningen av konsumentelektronik (POWER SENTRY och
NEWPOINT ) utvecklades positivt. Bolagets produkter
utgörs av utrustning som kopplas till konsumentelektronik
i hemmet, och marknaden växer i takt med att
konsumentelektroniken blir allt mer mångsidig och
digitaliserad. Nya produkter har framgångsrikt
presenterats på marknaden och bolaget har också tagit
över nya distributionskanaler.

Fiskars omsättning i Europa hölls på samma nivå som förra
året. Den nordiska försäljningen av redskap för snöarbete
nådde inte önskad nivå och den kalla våren flyttade i sin
tur fram början på vårsäsongen i Centraleuropa. Nya
produkter ökade däremot omsättningen tydligt i
Storbritannien och Frankrike. Försäljningen av blomkrukor
minskade ytterligare i Tyskland. Marknaden för
köksredskap låg på förra års nivå och för att utveckla
marknaden lanserades nya produkter. Försäljningen av
produkter för skola, kontor och hobby är rätt så liten i
Europa om man inte räknar med saxarna. I början av året
inleddes en satsning för att utveckla marknaden genom
produkt- och marknadsföringskoncept som har använts i
USA.

INHA BRUK

Inha Bruks omsättning ökade med 12 % jämfört med det
första kvartalet förra året och var 8,6 milj. euro (7,6).
BUSTERbåtarnas orderstock är rekordstor och den ökade
produktionskapaciteten används fullt. De medelstora och
stora båtmodellerna är nu helt ytbehandlade och de här
nya båtarna med finare ytbehandling har fått ett gott
mottagande på marknaden. Produktionslinjen för
ytbehandling invigdes i februari och fungerar som
planerat.

Försäljningen av smidda produkter utvecklades positivt.
På marknaden för gångjärnsprodukter pressas priserna av
import från länder med låg kostnadsnivå.

Inha Bruks rörelsevinst var 1,0 milj. euro (1,0). Bolaget
strävar efter att reparera effekterna av stigande
råvarupriser och andra tillverkningskostnader genom
rationaliseringsåtgärder inom produktionen samt genom att
konkurrensutsätta råvaruleveranserna.

FASTIGHETSVERKSAMHETEN

Fastighetsverksamhetens omsättning och lönsamhet var på
förra års nivå. Förändringar i rotpriset på råvirke
påverkade värdet av trädbeståndet och därmed
affärsverksamhetens resultat. Rotpriset har stigit något
sedan årsskiftet.

WÄRTSILÄ

Intressebolagets resultatandel för årets första kvartal
var 6,2 milj. euro (3,9). Fiskars ägarandel är
fortfarande 20,5 % av aktierna och 28,1 % av rösterna. I
slutet av mars var aktiernas balansvärde 238,3 milj. euro
(187,6) medan marknadsvärdet var 387 milj. euro. Den
dividend som Wärtsiläs bolagsstämma fattade beslut om i
mars har bokförts som en kortfristig fordring och som
dividend från intressebolag för att minska
intressebolagets balansvärde.

Wärtsilä tillämpar standarden IAS 39 Finansiella
Instrument från och med 1.1.2005. I Fiskars egna kapital
beaktas den inverkan IAS 39 har haft på Wärtsiläs egna
kapital i enlighet med bolagets ägarandel i Wärtsilä.
Inverkan på Fiskars egna kapital i öppningsbalansen den
1.1.2005 är 37,8 milj. euro och inverkan på det egna
kapitalet den 31 mars är 29,6 miljoner euro.

PERSONAL

Antalet anställda i bolaget var 3 559 (3 662) vid slutet
av perioden. Sedan årsskiftet har personalen ökat med 111
personer. Ökningen under årets tre första månader var
jämnt fördelad mellan de industriella
affärsverksamheterna och olika geografiska områden och
föranleddes av att produktionen ökades för att motsvara
efterfrågan under säsongen. Antalet anställda i Finland
ökade från 915 personer vid årsskiftet till 947 personer.


INVESTERINGAR

Den största investeringen under början av året var
förvärvet av saxverksamheten Gingher i USA.
Anskaffningsutgiften för affärsverksamheten var
sammanlagt 8,3 milj. euro. Utgifterna för övriga
investeringar, i främsta hand för att upprätthålla
produktionskapaciteten, var 3,8 milj. euro. De totala
investeringskostnaderna under årets första tre månader
var 12,3 milj. euro (4,7).

RESULTAT OCH SKATTER

Periodens resultat för kontinuerlig verksamhet var 10,4
milj. euro (12,0).

Periodens skatter har räknats ut på basis av lokala
resultat samt rådande skattesatser. Skatter på 2,7 milj.
euro (2,8) har kalkylerats på resultatet för årets första
kvartal. Resultateffekten av affärsverksamheten Syroco,
som såldes i september 2004, var 0,5 milj. euro under
förra årets första kvartal.

BALANSRÄKNING OCH FINANSIERING

Balansomslutningen var 763 milj. euro (735). Från slutet
av räkenskapsperioden 2004 ökade balansomslutningen med
80 milj. euro, ca till hälften på grund av
säsongsväxlingar i verksamheten. Under årets början har
man förberett sig för försäljningssäsongen och
omsättningstillgångarna har ökat med 15 milj. euro sedan
årsskiftet. Under början av säsongen ökade också
försäljningsfordringarna med 23 milj. euro.

Affärsverksamhetens kassaflöde var -17,4 milj. euro (5,7)
och investeringsutgifterna uppgick till 11,6 milj. euro
(6,2). Det ökade kapitalbehovet finansierades med
räntebärande skuld. Nettoskulden ökade från början av
räkenskapsperioden med 38 milj. euro till 240 milj. euro
(247).

Det kapitallån på 45 milj. euro som emitterades i
december 2004 ingår enligt internationell
redovisningspraxis (IFRS) i balansen som en långfristig
räntebärande skuld. Den dividend bolagsstämman slog fast
har bokförts som en minskning av det egna kapitalet och
finns upptagen bland kortfristiga räntefria skulder.

Finansieringspositionen är fortfarande stark och
likviditeten god. Soliditeten var i slutet av perioden
46 % (i slutet av föregående räkenskapsår 49 %).
Nettoskuldsättningsgraden ökade från 60 % vid årsskiftet
till 68 %. Nettofinansieringskostnaderna var 2,1 milj.
euro (1,9).

FÖRVÄRV OCH AVYTTRING AV EGNA AKTIER

Bolagets styrelse har fullmakt att förvärva aktier i det
egna bolaget. Under årets första kvartal har fullmakten
inte utnyttjats. Den 31.3.2005 uppgick bolagets innehav
av egna aktier till sammanlagt 127 512 A-aktier och 420 K-
aktier.

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2005

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma, som hölls
23.3.2005, beslöt att utdela dividend för A-aktier 0,30
euro/aktie och för K-aktier 0,28 euro/aktie, sammanlagt
22,8 milj. euro.

Bolagsstämman beslöt att antalet styrelsemedlemmar är
sju. Till styrelsemedlemmar valdes Göran J. Ehrnrooth,
Mikael von Frenckell, Gustaf Gripenberg, Olli Riikkala,
Paul Ehrnrooth, Ilona Ervasti-Vaintola och Alexander
Ehrnrooth. Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår vid den
ordinarie bolagsstämman år 2006.
På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde
styrelsen till ordförande
Göran J. Ehrnrooth

Till revisor valdes KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att under ett års
tid från 23.3.2005 förvärva högst 2 619 712 A-aktier och
1 127 865 K-aktier och avyttra högst 2 747 224 A-aktier
och 1 128 285 K-aktier.

AKTIEKURSER

I slutet av mars var kursen för Fiskars A-aktie på
Helsingforsbörsen 9,25 euro (7,90 i början av året) medan
K-aktiens kurs var 9,28 euro (7,90). Marknadsvärdet på
bolagets aktiestock var i slutet av mars 718 milj. euro.

UTSIKTER

Fiskarskoncernens helägda industriella verksamhet präglas
av säsongsväxlingar och vårsäsongen har inte nått
föregående års nivå. Hela årets resultat för den
verksamhetens del väntas därmed bli något under
föregående års nivå. Hela koncernens resultat påverkas
dessutom i betydande grad av intressebolagsresultatet
från Wärtsilä och fastighetsverksamhetens resultat.
Heikki Allonen
verkställande direktör

Bilagor:
1.  Delårsrapportens siffror
2.  Redovisningsprinciper enligt IFRS

BILAGA 1KONCERNENS              1-3  1-3  ändr  1-12
RESULTATRÄKNING           2005  2004   %  2004
                  MEUR  MEUR     MEUR

OMSÄTTNING             131,8 140,6   -6 566,3

Anskaffning och tillverkning    -92,0 -96,2   -4 -388,8
BRUTTOBIDRAG            39,8  44,4  -10 177,5

Övriga intäkter           0,1  0,3  -74  3,6
Kostnader för försäljning
och marknadsföring         -16,7 -16,1   4 -63,5
Administrationskostnader      -12,8 -14,4  -11 -58,0
Övriga kostnader          -1,4  -1,4   2  -7,5
RÖRELSEVINST             8,9  12,8  -31  52,1

Andel i intressebol.resultat     6,2  3,9   60  26,7
Finans.intäkter och kostnader    -2,1  -1,9   10  -3,8
RESULTAT FÖRE SKATTER        13,0  14,8  -12  75,0

Skatter               -2,7  -2,8   -4 -15,2
RESULTAT FÖR KONTINUERLIG
VERKSAMHET             10,4  12,0  -14  59,8

Resultat för avvecklad
verksamhet                 0,5     -5,3
PERIODENS VINST           10,4  12,5  -17  54,6

Resultat/aktie, euro        0,13  0,16     0,71
  kontinuerlig verksamhet     0,13  0,16     0,77
  avvecklad verksamhet          0,01     -0,07

Resultat/aktie är outspätt. Bolaget har inga öppna optionsprogram.


VALUTAKURSER             1-3  1-3  ändr  1-12
                  2005  2004   %  2004
USD medelkurs (resultat)      1,31  1,25   5  1,24
USD period. slut (balans)      1,30  1,22   6  1,36


KONCERNENS BALANSRÄKNING      3/05  3/04  ändr 12/04
                  MEUR  MEUR   %  MEUR
AKTIVA

Materiella tillgångar       137,2 145,1   -5 133,1
Immateriella tillgångar       41,8  38,8   8  34,7
Biologiska tillgångar        31,0  28,9   7  30,4
Andelar i intressebolag      238,3 187,6   27 219,1
Övriga placeringar          5,6  24,5  -77  4,4
Uppskjuten skattefordran      46,7  44,6   5  47,3
LÅNGFRISTIGA TOTALT        500,6 469,4   7 469,0

Omsättningstillgångar       124,3 113,3   10 109,7
Finansieringstillgångar      138,2 119,1   16 104,8
KORTFRISTIGA TOTALT        262,4 232,4   13 214,5

Tillg.till avyttringsgrupp         33,5
AKTIVA TOTALT           763,0 735,2   4 683,5

PASSIVA

Eget kapital            354,8 350,3   1 335,7

Långfristigt räntebärande     157,8 144,6   9 146,5
Uppskjuten skatteskuld       20,6  17,8   16  20,2
Övrigt långfr.räntefritt      19,3  19,9   -3  20,0
LÅNGFRISTIGA TOTALT        197,8 182,3   9 186,7

Kortfristigt räntebärande      88,6  97,3   -9  71,1
Kortfristigt räntefritt      121,8 100,8   21  90,0
KORTFRISTIGA TOTALT        210,4 198,1   6 161,1

Skulder hänförliga till
tillg. till avyttringsgrupp         4,6
PASSIVA TOTALT           763,0 735,2   4 683,5


NYCKELTAL              3/05  3/04  ändr 12/04
                           %
Eget kapital/aktie, euro      4,59  4,53   1  4,34
Soliditet              46 %  48 %     49 %
Nettogearing            68 %  70 %     60 %
Eget kapital, meur         354,8 350,3   1 335,7
Räntebärande nettosk., meur    240,0 246,6   -3 202,0
Antal anställda i medeltal     3539  3652   -3  3567


FÖRÄNDRINGAR I EGNA KAPITALET       Över-           Balan-
                 Aktie- kurs-  Egna ÖvrigaOmräkn. seradSamman-
                 kapital  fond aktier fonder diff. vinst  lagt
                  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
01.01.2004             55,4  21,3  -0,6  0,0  0,0 278,6 354,6
Omräkningsdifferenser                      0,8      0,8
Dividend                               -16,8 -16,8
Egna aktier, förändring              -0,3            -0,3
Övriga förändringar                       -0,6     -0,6
Periodens nettoresultat                        12,5  12,5
31.03.2004             55,4  21,3  -0,9  0,0  0,3 274,3 350,3

31.12.2004             77,5  0,0  -0,9  0,0 -10,4 269,5 335,7
Tillämpning av IAS 39
 Fiskars-koncernen                   -0,3      0,4  0,1
 Intressebolag Wärtsilä                 37,8         37,8
01.01.2005             77,5  0,0  -0,9  37,5 -10,4 270,0 373,7
Omräkningsdifferenser                      1,1      1,1
Dividend, bokad som skuld                       -22,8 -22,8
Förändring i gängse värde fonden             0,1         0,1
Övriga förändringar i intressebolag                  -7,7  -7,7
Periodens nettoresultat                        10,4  10,4
31.03.2005             77,5  0,0  -0,9  37,6  -9,3 249,9 354,8


KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS     1-3  1-3  1-12
                  2005  2004  2004
                  MEUR  MEUR  MEUR
Från rörelsen           -17,4  5,7  76,4
Från investeringar         -11,6  -6,2  0,1
Från finansiering          19,9  -1,2 -78,0
Kursförändring           -0,1  0,5  0,2
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL     -9,2  -1,3  -1,3
Likvida medel, period. början    15,6  16,8  16,8
LIKVIDA MEDEL, PERIOD. SLUT     6,4  15,5  15,5


SEGMENTINFORMATION          1-3  1-3  ändr  1-12
OMSÄTTNING             2005  2004   %  2004
                  MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           121,1 130,8   -7 528,0
Inha Bruk              8,6  7,6   12  29,2
Fastigheter             2,8  2,7   4  11,7
Elimineringar            -0,7  -0,5   40  -2,6
KONCERNEN SAMMANLAGT        131,8 140,6   -6 566,3

Export från Finland         18,9  17,8   6  56,2


SEGMENTINFORMATION          1-3  1-3     1-12
RESULTAT              2005  2004     2004
                  MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands            8,5  12,3     48,5
Inha Bruk              1,0  1,0      3,6
Fastigheter             0,7  0,7      5,2
Intern verksamhet, elimineringar  -1,2  -1,1     -5,2
RÖRELSEVINST             8,9  12,8     52,1
Andel i intressebol.resultat,
Wärtsilä               6,2  3,9     26,7
Finansiella kostnader netto     -2,1  -1,9     -3,8
KONCERNENS RESULTAT EFTER
FINANSIELLA POSTER         13,0  14,8     75,0


SEGMENTINFORMATION          1-3  1-3  ändr  1-12
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN      2005  2004   %  2004
                  MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands            5,1  5,4   -5  22,7
Inha Bruk              0,2  0,2   9  0,8
Fastigheter             0,3  0,3   9  1,3
Intern verksamhet och övrigt     0,1  0,1   1  0,4
SAMMANLAGT              5,7  5,9   -4  25,1


SEGMENTINFORMATION          1-3  1-3  ändr  1-12
INVESTERINGAR            2005  2004   %  2004
                  MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           10,4  3,3  210  15,8
Inha Bruk              0,7  0,4   90  1,3
Fastigheter             0,8  0,6   41  1,9
Intressebolaget Wärtsilä                 22,2
Övriga                0,3  0,4  -10  0,6
SAMMANLAGT             12,3  4,7  162  41,8

Inom Fiskars verksamhetsområden fordras korta leveranstider.
Orderstockens storlek och förändringar i denna är inte av
väsentlig betydelse.


KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER   3/05  3/04 12/04
                  MEUR  MEUR  MEUR
SOM SÄKERHET FÖR EGNA
FÖRBINDELSER
Fastighetsinteckningar         0   0   0
Panter                 1   0   1
Växelansvar              0   1   0
Leasing- och hyresansvar       29   41   33
Övriga ansvar             0   6   4
ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANL.     30   48   38

DERIVATIVINSTRUMENTENS
NOMINELLA VÄRDEN

Valutaterminer            138   81  114
Ränteswappar             23   87   22
Ränteterminer och -futurer      31   36   29

Även slutna positioner ingår i de nominella värdena.


AVSTÄMNING AV NETTORESULTAT         1-3  1-12
                      2004  2004
                      MEUR  MEUR
NETTORESULTAT ENLIGT FAS          11,1  44,9
Förändring i biologiska tillgångar     0,1  2,0
Redovisning av intäkter          -0,2  -0,2
Värdering av varulagret          -0,3  -0,1
Ersättningar till anställda        -0,1  3,1
Produktutvecklingsutgifter         0,0  0,1
Goodwill avskrivningar
och nedskrivningar             1,0  2,5
Finansiella leasingavtal          0,1  -0,5
Uppskjutna skatter             0,1  -2,8
Intressebolaget Wärtsilä          0,6  5,8
Övriga justeringar             0,0  -0,2
NETTORESULTAT ENLIGT IFRS         12,5  54,6


AVSTÄMNING AV EGET KAPITAL     1.1. 31.3. 31.12.
                  2004  2004  2004
                  MEUR  MEUR  MEUR
EGET KAPITAL ENLIGT FAS      348,3 343,8 318,8
Biologiska tillgångar        28,7  28,9  30,4
Annullering av uppskrivningar    -9,8  -9,8  -9,8
Värdering av jordområden       1,1  1,0  0,9
Redovisning av intäkter       -0,8  -0,9  -0,8
Värdering av varulagret       -2,6  -3,4  -2,4
Ersättningar till anställda     -9,7 -10,0  -6,6
Produktutveckling          2,5  2,5  2,5
Goodwill avskrivningar
och nedskrivningar          0,0  1,0  3,5
Finansiella leasingavtal       0,0  -0,1  -0,4
Uppskjutna skatter         -2,9  -3,9  -6,0
Intressebolaget Wärtsilä       0,0  1,2  5,3
Övriga justeringar          0,0  0,1  0,3
SUMMA IFRS-JUSTERINGAR        6,3  6,5  16,9
EGET KAPITAL ENLIGT IFRS      354,6 350,3 335,7

BILAGA 2

Redovisningsprinciper

Beskrivning av affärsverksamheten
Fiskars Oyj Abp är ett börsnoterat finländskt bolag med
hemort i Pojo. Till Fiskars-koncernen hör flera olika
verksamheter av vilka den största är Fiskars Brands, som
tillverkar och marknadsför konsumentvaror
internationellt. Övriga verksamheter är tillverkning och
marknadsföring av aluminiumbåtar, fastighetsförvaltning
och det strategiska ägandet i intressebolaget Wärtsilä
Oyj Abp.

Redovisningsprinciper
Bokslutet för Fiskars-koncernen har upprättats enligt
internationell redovisningsstandard (International
Financial Reporting Standards, IFRS). Från och med den 1
januari 2005 har koncernen övergått till rapportering
enligt IFRS. Tidigare bokslut har uppgjorts i enlighet
med finsk redovisningsstandard. Vid övergången har
övergångsreglerna enligt IFRS 1 tillämpats.
Jämförelsesiffrorna för 2004 och öppningsbalansen
1.1.2004 har justerats i enlighet med IFRS. Justeringarna
framgår av bokslutsjämförelse i noterna.

Bokslutet upprättas i euro. Det baserar sig på
ursprungliga anskaffningsvärden om inget annat framgår i
nedanstående redovisningsprinciper. Bokslutet redovisas i
miljoner euro med en decimal.

Användning av bedömningar
Vid upprättandet av bokslutet i enlighet med
internationell redovisningsstandard måste
företagsledningen göra bedömningar och antaganden som
påverkar värderingen och periodiseringen av
bokslutsposter. Dessa bedömningar och antaganden baseras
på historisk erfarenhet och andra begrundade antaganden,
som anses vara rimliga under rådande förhållanden vid
bokslutstidpunkten och vilka utgör bedömningsgrund för
bokslutsposterna. Det slutliga utfallet kan avvika från
uppskattade värden. Bedömningar påverkar närmast
inkurans i omsättningstillgångar, omstruktureringsplaner,
värdering av tillgångar, beräkning av pensionsansvar samt
möjlighet att utnyttja latenta skattefordringar mot
beskattningsbart resultat i framtiden.

Konsolideringsprinciper
I koncernbokslutet har moderbolaget Fiskars Oyj Abp och
alla dotterbolag där moderbolaget direkt eller indirekt
innehar mer än hälften av röstetalet samt intresseföretag
med betydande inflytande konsoliderats. Förvärvade eller
grundade dotterbolag ingår i koncernbokslutet från den
dag bolaget förvärvades eller grundades tills innehavet
upphör.
Koncernens andelar i intresseföretag (innehav av 20 % -
50 % av rösterna och betydande inflytande men inte
bestämmandeinflytande) redovisas i koncernbokslutet
enligt kapitalandelsmetoden. Enligt lättnader i IFRS 1
redovisas Fiskars andel i Wärtsilä utgående från
intressebolagets balans vid dess övergång till IFRS.
Koncerninterna transaktioner, vinstutdelning, fordringar
och skulder samt orealiserade bidrag av interna
transaktioner elimineras i sammanställningen av
koncernbokslutet.
Koncernbokslutet är uppgjort enligt förvärvsmetoden. Det
förvärvade bolagets identifierbara tillgångar och skulder
värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten;
skillnaden mellan anskaffningsvärdet och bolagets
nettotillgångar vid förvärvstidpunkten redovisas som
goodwill. Enligt de lättnader som beviljats i IFRS 1 har
förvärvskalkyler för förvärv gjorda före
övergångstidpunkten inte omräknats. De goodwillvärden som
fanns i koncernbokslutet 31.12.2003 enligt FAS har
bibehållits ifall bedömningen av återvinningsvärdet inte
föranlett nedskrivning. Enligt IFRS avskrivs inte
goodwillvärden, de är föremål för årligen regelbunden
bedömning av nedskrivningsbehov på grund av beräknade
återvinningsvärden.

Utländska dotterbolag
I koncernbokslutet omräknas de utländska dotterbolagens
resultaträkningar till euro enligt medelkurser och
balansräkningens poster enligt valutakurserna på
bokslutsdagen. De omräkningsdifferenser som uppkommer
upptas i koncernens eget kapital. Omräkningsdifferenser
efter övergången till IFRS rapporteras i
sammanställningen över eget kapital.
Omräkningsdifferenserna före övergången har överförts
till balanserade vinstmedel enligt lättnader i IFRS 1.
Den omräkningsdifferens som uppstår till följd av att
resultat- och balansräkningen omräknas till olika kurser
ingår som en separat post i det egna kapitalet.

Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta bokförs till
transaktionsdagens kurs. Balansräkningens fordringar och
skulder vid bokslutstidpunkten har värderats till
bokslutsdagens kurser. Valutakursdifferenser som uppstått
vid omräkningen ingår i resultaträkningen.
Valutakursdifferenser som hänför sig till finansiella
fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster
i resultaträkningen.

Finansiella derivatinstrument
Vid avtalets ingång redovisas derivatinstrument till
anskaffningsvärde i balansräkningen och därefter värderas
de till verkligt värde på bokslutsdagen. Koncernen
tillämpar inte säkringsredovisning (hedge accounting)
enligt IAS 39. Förändringen i derivatinstruments verkligt
värde redovisas i resultaträkningen.
Verkligt värde för ränteswappar, räntefuturer och
ränteterminer beräknas genom diskontering av kommande
kassaflöden. Valutaterminer värderas till gällande
terminskurser på bokslutsdagen.

Omsättning och intäktsföring
Vid beräkning av omsättningen har försäljningsintäkterna
minskats med indirekt skatt, beviljade rabatter och
kursdifferenser. Försäljningen redovisas när avgörande
risk och kontroll av produkten har överlåtits till
mottagaren d.v.s. när produkten har levererats till
kunden enligt leveransvillkoren. I koncernens verksamhet
ingår inga långfristiga leveransavtal, som skulle
redovisas enligt färdigställandegrad.
Nettotillväxten av trädbeståndet och förändringen i
verkligt värde av biologiska tillgångar redovisas i
omsättningen. Kassaflödet som hänför sig till avverkning
av skog minskar de biologiska tillgångarnas balansvärde
och nettotillväxten av trädbeståndet.

Forsknings- och utvecklingskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader upptas som kostnader
för den räkenskapsperiod under vilken de uppkommit, med
undantag för väsentliga utvecklingsprojekt som
tillförlitligt antas generera framtida ekonomiska
fördelar för koncernen enligt villkoren i IAS 38. Dessa
produktutvecklingskostnader upptas som tillgång bland
immateriella tillgångar i balansräkningen.

Pensionsarrangemang
I koncernbolagen runt om i världen finns olika
pensionssystem, som baserar sig på de lokala förhållanden
och lagstiftning och de klassificeras antingen som
avgiftsbestämda eller förmånsbestämda planer. Huvuddelen
av pensionsarrangemang i koncernbolagen har
klassificerats som avgiftsbestämda planer och
ersättningarna redovisas som kostnad i resultaträkningen
för den redovisningsperiod till vilken de härrör.
I några länder finns även förmånsbestämda planer.
Pensionskostnaden redovisas då i enlighet med
föreläggande i planen och baseras på försäkringstekniska
beräkningar utförda av kvalificerade aktuarier.
Pensionsförpliktelsen beräknas som nuvärde av de
uppskattade framtida utbetalningarna med beaktande av de
förvaltningstillgångar som tillhör pensionsplanen
värderade till verkligt värde på bokslutsdagen. I
enlighet med IFRS 1 har alla försäkringstekniska vinster
och förluster redovisats i IFRS öppningsbalansen vid
övergångstidspunkten. Försäkringstekniska vinster och
förluster redovisas i sin helhet i resultaträkningen och
balansräkningen.

Anläggningstillgångar
Koncernbolagens anskaffade anläggningstillgångar är i
balansräkningen redovisade till sina direkta
anskaffningsutgifter minskade med ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Uppskrivningar i markområden om 9,8 milj. euro gjorda
enligt finska redovisningsprinciper har återförts vid
övergången till IFRS. I enlighet med lättnaderna i IFRS 1
har jordområdena omvärderats då skogsområden har
värderats till värdet av enbart mark och värderingen av
planerad tomtmark har gjorts enhetlig på basis av
tidigare omvärderingar. Dessa värden utgör i
fortsättningen jordområdenas utgångsvärden enligt IFRS.
Förvärvade dotterbolags anläggningstillgångar värderas
till verkligt värde på förvärvsdagen. De planenliga
avskrivningarna bygger på följande riktlinjer för
ekonomisk livslängd:
Byggnader      20-40 år
Maskiner och inventarier      3-10 år
Jordområden avskrivs inte.

Leasing
I enlighet med IAS 17 klassificeras de leasingavtal där
de väsentliga ekonomiska risker och fördelar förknippade
med ägandet överförs till koncernen som finansiell
leasing. Tillgångar anskaffade genom finansiell leasing
redovisas som anläggningstillgångar till verkligt värde
eller till mindre diskonterat nuvärde av
minimileaseavgiften minskad med planenliga avskrivningar.
Skulden som hänför sig till avtalet redovisas bland
räntebärande skulder.
Avgifterna för övriga hyresavtal redovisas som
hyreskostnad.

Förvaltningsfastigheter
Fastigheter som till ingen del används i eget bruk,
klassificeras som förvaltningsfastigheter. En del av
uppskrivningar, som gjordes i enlighet med finsk
redovisningspraxis, hänförde sig till
anläggningstillgångar, som klassificeras som
förvaltningsfastigheter. I enlighet med lättnader i IFRS
1 har jordområden omvärderats och en del tidigare
uppskrivningar baserade på dåtida verkliga värden har
allokerats planerad tomtmark. Dessa värden utgör i
fortsättningen fastigheternas utgångsvärden i enlighet
med IFRS. Fastigheterna värderas till anskaffningsutgift
minskad med ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar. Riktlinjerna för planenliga avskrivningar
för förvaltningsfastigheter är 20 - 40 år. Verkliga
värden för förvaltningsfastigheter redovisas i noter.
Fiskars Bruks område bedöms vara unikt och således kan
ett verkligt värde inte fastställas på ett tillförlitligt
sätt utgående från jämförbara marknadstransaktioner.

Goodwill och övriga immateriella tillgångar
Skillnaden mellan anskaffningsvärdet och bolagets
nettotillgångar värderade till verkligt värde vid
förvärvstidpunkten redovisas som goodwill. Goodwill har
allokerats till kassagenererande enheter och årligen
bedöms nedskrivningsbehovet på basis av goodwills
återvinningsvärde jämfört med balansvärdet. Goodwill för
intressebolag ingår i andelen i intressebolag.
Övriga immateriella tillgångar är patent,
licensrättigheter, aktiverade utvecklingsprojekt,
programvara och övriga immateriella rättigheter som
identifierats vid förvärv av verksamhet. Tidsbestämda
rättigheter avskrivs under avtalsperioden, i övrigt
tillämpas följande riktlinjer för att bedöma ekonomisk
livslängd:
Utvecklingskostnader        3-6 år
Programvara          3-6 år
Övriga immateriella rättigheter     3-10 år
Om den ekonomiska livslängden är obestämd, redovisas inga
avskrivningar och tillgångarna är årligen föremål för
regelbunden bedömning av nedskrivningsbehovet.

Investeringar i andra bolag
Investeringar som Fiskars Oyj Abp har gjort i noterade
värdepapper klassificeras som finansiella instrument som
redovisas enligt verkligt värde och förändringarna
redovisas i resultaträkningen bland finansiella intäkter
och kostnader. Resultatet ingår i basen för beräkning av
förändring av latent skatteskuld. Investeringar i
onoterade värdepapper värderas till anskaffningsvärdet
eller till mindre sannolikt värde då marknadsmässigt
verkligt värde inte tillförlitligt kan fastställas.

Biologiska tillgångar
Fiskars biologiska tillgångar utgörs av trädbestånd som
befinner sig i Finland. Tillgångarna värderas till
verkligt värde minskat med estimerade
försäljningskostnader. Värderingen baserar sig på
rotpriser vid bokslutsdagen, information om volymer och
kvalitet per trädart i skogsvårdsplaner och realiserade
försäljningskostnader. Tillväxt och avverkning samt
förändringar i rotpris och kostnader utgör
beräkningsgrunden för förändringen i trädbeståndets
verkliga värde som ingår i rörelseresultatet.

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna har värderats till
anskaffningsutgift eller högst till sitt sannolika
överlåtelsepris. Anskaffningspris innehåller förutom
direkta tillverkningskostnader även en andel av de
indirekta kostnaderna för anskaffning och tillverkning.
Vid beräkningen av lagervärdet tillämpas FIFO-principen.

Försäljnings- och övriga fordringar
Försäljnings- och övriga fordringar redovisas till
ursprungligt värde. Osäkra fordringar värderas
individuellt och upptas högst till sannolikt värde.

Långfristiga tillgångar för försäljning och avyttrade
verksamhet
Tillgångar och skulder som hänför sig till större
verksamheter som är avyttrade eller för vilka beslut om
avyttring eller avveckling har fattats redovisas som
separata poster i balansräkningen. Nettoresultatet för
dessa verksamheter och nettoresultat som uppstått vid
försäljningen eller avvecklingen redovisas som separat
post i resultaträkningen efter resultat för kontinuerlig
verksamhet. Dessa verksamheter värderas till
bokföringsvärde eller till ett lägre gängse värde där
försäljningskostnaderna har beaktats.

Nedskrivningar
Koncernens tillgångar indelas i den minsta
kassagenererande enhet vars kassaflöde i allt väsentligt
är oberoende av andra tillgångar i koncernen.
Tillgångarnas balansvärden värderas regelbundet. För att
fastställa eventuella nedskrivningsbehov jämförs
tillgångarnas balansvärde med den diskonterade estimerade
framtida kassaflödet eller med det eventuellt större
estimerade nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning
redovisas då tillgångarnas balansvärde överstiger
återvinningsvärdet. Tidigare redovisade nedskrivningar på
materiella anläggningstillgångar återförs när det skett
en förändring i de antaganden som låg till grund för
nedskrivningen. Nedskrivningen återförs högst till det
värde som tillgångarna skulle ha haft efter planenliga
avskrivningar ifall ingen nedskrivning hade redovisats.
Nedskrivning av goodwill återförs inte.

Avsättningar
Poster som bygger på avtal eller annan befintlig
förpliktelse som även motparten är medveten om har
redovisats som avsättningar i balansräkningen om en
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Sådana
poster är t.ex. kostnader för omstruktureringar.
Avsättning för omstruktureringsutgifter görs när en
detaljerad och adekvat omstruktureringsplan har
fastställts och de berörda parterna är medvetna om
planen.

Inkomstskatt
I resultaträkningen har som inkomstskatt bokförts skatter
på koncernbolagens resultat för räkenskapsperioden enligt
lokala skattebestämmelser, rättelser av skatter för
tidigare räkenskapsperioder samt uppskjutna skatter. Den
uppskjutna skatteskulden eller -fordran har beräknats på
tillfälliga differenser mellan beskattning och bokslut
enligt skattesatsen för följande år, sådan den
fastställts på bokslutsdagen. I balansräkningen upptas
uppskjuten skatteskuld i sin helhet och latenta
skattefordran till sitt beräknade sannolika belopp.

Dividend
Styrelsens förslag till dividend redovisas inte i
bokslutet. Dividenden bokförs först efter bolagsstämmans
beslut.

Likvida medel
Kassa och bank omfattar kontanta medel, bankfordringar
samt övriga mycket likvida, kortfristiga placeringar.
Kreditlimiterna för checkräkning med kredit ingår i
kortfristiga skulder.

Kostnaderna för främmande kapital
Kostnaderna för främmande kapital kostnadsförs den
räkenskapsperiod de uppstår.