Fiskars Oyj Abp 		Börsmeddelande 8.8.2007 kl. 08.30


FISKARSKONCERNENS DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007
(Oreviderad)


Fiskars omsättning ökade och lönsamhet förbättrades under andra kvartalet

- Omsättningen var 165,5 milj. euro (151,3)
- Den helägda verksamhetens rörelseresultat var 22,7 milj. euro
 (16,7 utan engångsposter på 5,0 milj. euro)
- Resultatandelen i Wärtsilä var 8,6 milj. euro (25,1)
- Franska Leborgne S.A. förvärvades i maj
- I juni slöts en överenskommelse om förvärvet av Iittala Group AbpFISKARSKONCERNEN I KORTHET

Milj. euro       Q2/2007  Q2/2006  1-6/2007  1-6/2006  2006
Omsättning       165,5   151,3   317,5    290,4    534,9
Rörelseresultat, helägd 22,7    11,7    35,6    18,9    27,2
verksamhet
Andel av        8,6    25,1    15,5    33,9    58,6
intresseföretagets
resultat
Rörelseresultat     31,3    36,9    51,1    52,8    85,8
Resultat före skatt   28,9    33,2    47,0    47,5    76,7
Periodens resultat   25,3    50,2    40,0    62,7    82,0
Resultat/aktie för   0,33    0,48    0,52    0,64    0,86
kvarvarande
verksamhet, euro
Resultat/aktie totalt, 0,33    0,65    0,52    0,81    1,06
euro
Rörelsens kassaflöde  22,5    28,7    30,3    41,5    99,0KONCERNEN

Årets andra kvartal 4-6/2007

Fiskars omsättning ökade under årets andra kvartal med 9,4 % jämfört
med året innan och var 165,5 milj. euro (151,3). Den sammanlagda
andelen av realiserade företagsaffärer i ökningen under kvartalet var
11,4 milj. euro eller 7,5 %.

Koncernens rörelseresultat var 31,3 milj. euro (36,9). I rörelseresultatet
ingick en andel på 8,6 milj. euro av Wärtsiläs resultat (25,1). Den
helägda verksamhetens rörelseresultat var därmed 22,7 milj. euro (16,7
om man frånser engångsposter för omstrukturering på 5,0 milj. euro)
eller 13,7 % av omsättningen (11,1%).

Nettofinansieringskostnaderna var 2,3 milj. euro (3,6) och resultatet före
skatt 28,9 milj. euro (33,2).

Skatterna för kvarvarande verksamhet var 3,6 milj. euro, medan
skatterna under jämförelseperioden var 4,3 milj. euro positiva på grund
av beskattningen av avvecklade verksamheter i USA. Inverkan på
resultatet av avyttrandet av den amerikanska Power Sentry-
verksamheten, 12,7 milj. euro, rapporterades under avvecklad
verksamhet.

Kvartalets resultat var 25,3 milj. euro (50,2) och resultatet per skatt 0,33
euro (0,65).

Redovisningsperioden 1-6/2007

Under redovisningsperioden ökade Fiskars omsättning med 9,4 % och
var 317,5 milj. euro (290,4). Silvagruppen, som förvärvades i september
2006, stod för 17,9 milj. euro eller 6,2 % av tillväxten. Det franska
bolaget Leborgne S.A. som tillverkar och marknadsför trädgårdsredskap
och som förvärvades i maj 2007 har konsoliderats med Fiskarskoncernen
från och med början av maj och dess omsättning från den perioden var
2,7 milj. euro. Redovisningsperiodens omsättning minskades med cirka
13 milj. euro av nedläggningen av tillverkningen av mattor och
bevattningsslangar i USA under senare halvan av 2006 och den
försvagade dollarkursen. Omräknat i oförändrade kurser hade
försäljningen ökat med 13,6 %. Av redovisningsperiodens omsättning
uppstod 55,7 % i Europa (48,4) och 38,0 % i USA (43,8).

Rörelseresultatet var 51,1 milj. euro (52,8). Rörelseresultatet för den
helägda verksamheten var 35,6 milj. euro eller 11,2 % av omsättningen.
Den industriella verksamhetens lönsamhet steg och rörelseresultatet
förbättrades också av ökningen i skogsbeståndets värde med 5 milj. euro.
Jämförelseperiodens motsvarande rörelseresultat före
omstruktureringskostnader av engångsnatur på 5,6 milj. euro var 24,5
milj. euro eller 8,4 %.

Nettofinansieringskostnaderna sjönk från föregående års nivå och var
4,1 milj. euro (5,3). Resultatet före skatt var 47,0 milj. euro (47,5) och
resultatet för redovisningsperioden 40,0 milj. euro (62,7). I resultatet för
motsvarande period för ett år sedan ingår 13,0 milj. euro i resultat från
avvecklade verksamheter.

Personalstyrkan var 3 333, i början av året var antalet anställda 3 003.
Personalen ökade med 120 anställda genom förvärvet av Leborgne S.A.
och säsongsväxlingar i Europa och inom tillverkningen av
friluftsredskap i USA föranledde också en ökning.

FISKARS BRANDS

Årets andra kvartal 4-6/2007

Fiskars Brands omsättning ökade med 5,4 % och var 145,8 milj. euro
(138,4). Rörelseresultatet förbättrades och var 18,7 milj. euro (10,0). I
jämförelseperiodens rörelseresultat ingick omstruktureringskostnader av
engångsnatur på 5,0 milj. euro. Ett jämförbart rörelseresultat i procent av
omsättningen var 12,8 % (10,8%).

Fiskars Brands förstärkte sin trädgårdsredskapsverksamhet i Europa
genom att i maj förvärva det franska bolaget Leborgne S.A. Bolaget
marknadsför främst sina produkter i Frankrike och övriga Sydeuropa.
Leborgnes årsomsättning är cirka 16 milj. euro. Under det andra
kvartalet var den konsoliderade omsättningen 2,7 milj. euro.

Redovisningsperioden 1-6/2007

Fiskars Brands omsättning ökade med 6,1 % och var 282,7 milj. euro
(266,4). Rörelseresultatet var 29,9 milj. euro (17,7). I
jämförelseperiodens rörelseresultat ingick omstruktureringskostnader på
5,6 milj. euro och den jämförbara lönsamheten var 10,6 % (8,7).

Förvärvet av Silvagruppen året innan och förvärvet av Leborgne under
redovisningsperioden ökade omsättningen med sammanlagt 20,4 milj.
euro eller 7,8 %. Den svagare dollarkursen ledde till en nedgång i
försäljningsökningen, liksom också nedläggningen av tillverkningen av
mattor och bevattningsslangar i USA hösten 2006.

Lönsamheten för Fiskars Brands verksamhet ökade jämfört med förra
året. Rörelseresultatet förbättrades i synnerhet genom en eliminering av
produktionslinjer med dålig lönsamhet i samband med det
omstruktureringsprojekt som har genomförts i USA. Övergången till
underleverantörer har fortskridit enligt planerna.

I de europeiska marknaderna, där tyngdpunkten ligger på
trädgårdsredskap, utvecklades försäljningen positivt under hela första
hälften av året. Försäljningen av både trädgårdsredskap och
hushållsprodukter ökade både genom lansering av nya produkter och nya
marknadsområden. För vissa produkters del har den snabba ökningen i
efterfrågan lett till tillfälliga fördröjningar i leveranserna och åtgärder
har vidtagits för att råda bot på situationen.

I USA har försäljningen av trädgårdsredskap utvecklats positivt jämfört
med året innan och den marknadsföringsinsats av engångsnatur som
gjordes i slutet av förra året har visat sig ha varit en framgång.
Konkurrensen är ändå fortfarande hård.

Även försäljningen av friluftsredskap ökade tydligt jämfört med året
innan. Gerber, som i huvudsak verkar på marknaden i USA, har vunnit
mer hyllplats i vissa stora kunders affärer och har också slutit ett mycket
betydande kontrakt om leveranser av produkter till myndigheter. Även
Silva, som förvärvades förra året, ökade försäljningen av friluftsredskap
i Europa och utvidgade sitt sortiment.

Under redovisningsperioden lanserades en stor mängd nya pyssel- och
hobbyprodukter på den amerikanska marknaden och deras andel av
försäljningen ökade. Det omstruktureringsprojekt som inleddes år 2005
avslutades och andelen produkter som har tillverkats av
underleverantörer har ökat tydligt.

Av marknaderna utanför Europa och USA utvecklades
försäljningssiffrorna positivt i Australien och Kanada, medan
försäljningen i Mexiko inte nådde upp till föregående års nivå. I de här
marknaderna säljer Fiskars i huvudsak trädgårdsredskap.

Investeringarna uppgick under redovisningsperioden till 19,5 milj. euro
(6,1). I summan ingår köpesumman för Leborgne S.A. på 13,2 milj.
euro.

Fiskars Brands personal uppgick i slutet av perioden till 2 943 och ökade
från årsskiftet med 284 personer. Ökningen berodde på förvärvet av
Leborgne (120), normala säsongsfluktuationer i Europa (134) och
behovet att öka kapaciteten vid Gerbers linje för friluftsredskap (41) för
att klara av en stor orderleverans.

INHA BRUK

Inha Bruks omsättning ökade under redovisningsperioden med 23 %
jämfört med föregående år och var 27,8 milj. euro (22,5). Rörelsevinsten
var 3,6 milj. euro (2,7). Lönsamheten förbättrades och rörelseresultatet i
procent av omsättningen var 12,8 % (12,1).

Båtförsäljningen ökade även i år i alla Busterbåtarnas viktigaste
marknader. De investeringar som har gjorts i produktionen har ökat
lönsamheten och produktiviteten har ökat. Fabrikens kapacitet har
utnyttjats till fullo och produktionsutvecklingen fortsätter.

Den nya Buster X har funnit sina konsumenter och har blivit en av de
mest populära båtmodellerna. Det problem med tätningen i båtens
bränsletank har åtgärdats på lämpligt sätt och åtgärderna föranleder inga
betydande kostnader för Inha Bruk.

Verksamheten med gångjärn och smidesprodukter utvecklades som
planerat.

Bolagets satsning på produktutveckling och marknadsundersökningar
har fortsatt för att komplettera båtsortimentet i enlighet med marknadens
önskemål och bolagets långsiktiga program.

Investeringarna under perioden uppgick till 1,7 milj. euro (0,6).

Antalet anställda i slutet av perioden var 335 (301 i början av året).

FASTIGHETSVERKSAMHETEN

Fastighetsverksamhetens omsättning var 8,0 milj. euro (2,8).
Rörelseresultatet var 6,0 milj. euro (1,9). Rotpriset på virke har stigit
kraftigt under årets första halva och inverkan av uppgången på
omsättning och rörelseresultat var 6,0 milj. euro (0,8). Värdet på Fiskars
totala skogsbestånd i slutet av perioden uppgick till 40,3 milj. euro
(30,2).

Inga betydande fastighetsaffärer genomfördes under perioden och
affärsverksamheten utvecklades som planerat.

Fastighetsverksamhetens investeringar uppgick till 0,6 milj. euro (1,3).

Antalet anställda var 37 (27 i början av året).

INTRESSEFÖRETAGET WÄRTSILÄ

Fiskarskoncernens andel av Wärtsiläs resultat för redovisningsperioden
var 15,5 milj. euro (33,9). I jämförelseperiodens Wärtsiläresultat ingick
en betydande reavinst från försäljningen av Assa Abloy-aktier samt
Wärtsiläs andel av dess intressebolag Ovakos resultat.

Fiskars innehav i Wärtsilä var i slutet av perioden 16,5 % (16,8) av
aktierna och 30,4 % (30,6) av rösterna. Fiskars varken avyttrade eller
förvärvade Wärtsiläaktier under perioden.

Balansvärdet av andelen i intresseföretaget var 227,8 milj. euro (239,1 i
början av året). Under redovisningsperioden utbetalades sammanlagt
27,7 milj. euro (23,7) i Wärtsilädividender. I innehavets balansvärde
ingår goodwill till ett värde av 37,6 milj. euro.

Marknadsvärdet på Fiskars Wärtsiläinnehav var 764 milj. euro vid
periodens slut.

RESULTAT OCH SKATTER

Periodens nettofinansieringskostnader var 4,1 milj. euro (5,3). De
finansiella intäkterna under redovisningsperioden var något större än
under motsvarande period föregående år.

Resultatet före skatt var 47,0 milj. euro (47,5). Periodens skatter har
räknats ut på basis av lokala resultat samt rådande skattesatser och med
beaktande av möjligheten att utnyttja latenta skattefordringar samt hela
årets beräknade skattesats. Skatterna uppgick till 7,1 milj. euro, medan
jämförelseperiodens skatter var 2,2 milj. euro positiva på grund av
beskattningen av avvecklad verksamhet.

Periodens resultat för kvarvarande verksamhet var 40,0 milj. euro (49,7).
Nettoresultat och reavinst för Power Sentry-verksamheten, som
avyttrades sommaren 2006, redovisades under avvecklad verksamhet.

Periodens resultat var 40,0 milj. euro (62,7). Minoritetsandelen var inte
signifikant. Resultatet per aktie för moderbolagets aktieägare var 0,52
euro (0,81).

BALANSRÄKNING OCH FINANSIERING

Balansomslutningen var 728,9 milj. euro (707,2 vid årsskiftet). Fiskars
affärsverksamhet präglas av säsongsväxlingar och för
affärsverksamhetens del är årets andra kvartal den mest betydande
perioden. Tillväxten i verksamheten innebar en ökning i
försäljningsfordringar och varulager samt också i leverantörsskulder.
Nettorörelsekapitalet uppgick till 138,1 milj. euro eller 33,4 milj. euro
mer än vid årsskiftet. Koncernens räntebärande nettoskuld var i slutet av
perioden 137,4 milj. euro, vilket är 35,5 milj. euro mer än vid
räkenskapsårets början.

Kassaflödet från löpande verksamhet var 30,3 milj. euro (41,5). En
nettosumma på 18,2 milj. euro användes till investeringar. Under
motsvarande period föregående år var kassaflödet för investeringar 22,3
milj. euro positivt på grund av avyttring av verksamheter.

Soliditeten var 57 % (60 % i början av räkenskapsåret). Bolagets
nettogearing var 33 % (24 % i början av året).

Koncernens finansieringsposition är stark och likviditeten god. Förutom
likvida medel har bolaget en betydande mängd outnyttjade
kreditfaciliteter.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I
AFFÄRSVERKSAMHETEN

De mest betydande affärsverksamhetsriskerna för Fiskars är förknippade
med hantering av leveranskedjan, eventuella strukturella förändringar i
minuthandeln på olika marknadsområden och delvis också
prisutvecklingen för råvaror. Bolaget satsar i synnerhet på en bättre
styrning av leveranskedjan och ett nära samarbete med leverantörerna
samtidigt som man ökar andelen underleverantörstillverkning
internationellt i enlighet med bolagets strategi. För att lösa problem med
underleverantörer och logistik har man också ökat varulagren.

En eventuell strukturell förändring inom distributionskanalerna beräknas
vara en risk främst på den amerikanska marknaden och verksamheten
kräver ökad flexibilitet och förmåga att förutse utvecklingen.

Bolagets produktionsverksamhet är till största delen av sådan art att det
inte förknippas med betydande miljörisker. Bolaget följer
miljöskyddsbestämmelser och -stadgar samt strävar efter att utveckla sin
produktion och sina arbetsmetoder på ett sätt som minskar belastningen
på miljön.

Bolagets styrelse behandlar regelbundet principerna för hantering av
finansieringsrisker och likvida medel placeras i enlighet med bolagets
investeringspolitik endast i lågriskobjekt. Försäljningsfordringarna är
rätt väl utspridda såväl geografiskt som i fråga om kunder och de största
kunderna har i allmänhet hög kreditvärdering. Inga betydande
kreditförluster har förverkligats under perioden.

Bolaget har skyddat en del av sina viktigaste valutamässiga
nettoinvesteringar i sina dotterbolag och på dem tillämpas från och med
1.1.2007 säkringsredovisning i enlighet med IAS 39-standarden.

FÖRVÄRV OCH AVYTTRING AV EGNA AKTIER

Bolagets styrelse hade fram till ordinarie bolagsstämman den 21 mars
fullmakt att förvärva och avyttra aktier i det egna bolaget så att det
sammanlagda nominella värdet och det röstetal aktierna representerade
var högst tio procent (10 %) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers
röstetal. Vid bolagsstämman 21.3.2007 förnyades fullmakten
oförändrad.
Styrelsen har inte utnyttjat sin fullmakt under perioden.

Den 30.6.2007 uppgick bolagets innehav av egna aktier till sammanlagt
127 512 A-aktier och 420 K-aktier. Innehavet har inte förändrats under
perioden och antalet aktier uppgår till 0,2 % av bolagets aktiestock.
Anskaffningsutgiften på 0,9 milj. euro för de egna aktierna minskar
koncernens egna kapital.

AKTIEKURSER

Fiskarsaktien noteras på OMX Nordiska Börs och den flyttades till large
cap Helsinki-listan 1.7.2007. I slutet av juni var kursen för Fiskars A-
aktie 12,79 euro (12,29 i början av året) medan K-aktiens kurs var 14,00
euro (12,11). Marknadsvärdet på bolagets aktiestock var i slutet av
perioden 1 017 milj. euro.

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2007

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 21.3.2007 beslöt att i
dividend utdela 0,60 euro/aktie för A-aktier, sammanlagt 32 890 188
euro och 0,58 euro/aktie för K-aktier, sammanlagt 13 087 867 euro, eller
totalt 45 978 055 euro.

Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till nio. Till styrelsemedlemmar
valdes Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ralf
Böer, David Drury, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl
Grotenfelt och Clas Thelin. Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår vid
den ordinarie bolagsstämman år 2008.

Till revisor valdes KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman gav styrelsen fullmakt att förvärva bolagets egna aktier I
ett annat förhållande än aktieägarnas ägoförhållande, högst 5 366 937 A-
aktier och högst 2 256 150 K-aktier, till högst det högsta pris som vid
anskaffningstidpunkten betalas för Fiskars Oyj Abp:s aktie i offentlig
handel. Fullmakten är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman gav styrelsen fullmakt att besluta om avyttring av
bolagets egna aktier i annat än det förhållande som aktieägaren har
företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier, högst 5 494 449 A-aktier
och högst 2 256 570 K-aktier. Fullmakten är i kraft till slutet av nästa
ordinarie bolagsstämma.

På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen Kaj-
Gustaf Bergh till ordförande samt Alexander Ehrnrooth och Paul
Ehrnrooth till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en Audit
Committee, en Compensation Committee och en Nomination
Committee.

Till ordförande för Audit Committee valde styrelsen Gustaf Gripenberg
och till medlemmar David Drury, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth
och Ilona Ervasti-Vaintola.
Till ordförande för Compensation Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf
Bergh och till medlemmar Ralf Böer, Karl Grotenfelt och Clas Thelin.
Till ordförande för Nomination Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf
Bergh och till medlemmar Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Fiskars kom i slutet av juni överens om förvärvet av Iittala Group Abp
med en omsättning på cirka 200 milj. euro. Den skuldfria köpesumman,
som slutligen slås fast när affären genomförs, ligger kring 230 miljoner
euro. Förvärvet finansieras med Fiskars existerande kreditfaciliteter.

Ett villkor för att affären skulle bli av var konkurrensmyndigheternas
godkännande. De godkännanden som affären förutsatte erhölls 1.8.2007
och affären förväntas vara slutförd i slutet av augusti i enlighet med det
avtal som gjorts upp.

UTSIKTER

För hela årets del ökar omsättningen för Fiskars helägda verksamhet
jämfört med föregående räkenskapsår och på grund av försäljning och
resultat under årets första halva samt de omstruktureringsåtgärder som
har vidtagits överträffar rörelseresultatet förra årets resultat.

Iittala Group konsolideras från och med början av september, vilket
innebär att Iittala Groups omsättning och dess resultat, som i huvudsak
inflyter under årets sista månader, förbättrar Fiskars siffror i
resultaträkningen för hela året.

Resultatandelen i Wärtsilä utgör också en betydande andel av Fiskars
årsresultat.Heikki Allonen
verkställande direktörNOTER TILL DELÅRSRAPPORTEN

Den här delårsrapporten har gjorts upp i enlighet med standarden IAS 34
- Delårsrapporter och följer samma redovisningsprinciper och
kalkyleringsmetoder som tillämpas i bokslutet för år 2006 med undantag
för den säkringsredovisning som tillämpas på dotterbolagens
nettoinvesteringar i utländsk valuta.

Användning av bedömningar
Vid upprättandet av bokslutet i enlighet med IFRS måste
företagsledningen göra bedömningar och antaganden. Dessa påverkar
värderingen av de redovisade tillgångs- och skuldbeloppen samt
ansvarsförbindelser och periodiseringar av intäkter och kostnader i
resultaträkningen. Trots att uppskattningarna är baserade på ledningens
kunskap om situationen kan det slutliga utfallet avvika från de i
bokslutet beräknade värdena.

IAS 39 Finansieringsinstrument - tillämpning av säkringsredovisning på
bolagets nettoinvesteringar i utländsk valuta i dotterbolag.
Betydande investeringar av eget kapital i dotterbolag utanför eurozonen
har i huvudsak skyddats mot valutakursförändringar med lån i utländsk
valuta och valutaterminer som skydd av dotterbolagens
nettoinvesteringar för att minska inverkan av valutakursförändringar på
koncernens egna kapital. När det utländska dotterbolaget säljs ingår
omräkningsskillnaderna i den reavinst eller -förlust som redovisas i
resultaträkningen.
En förändring i redovisningsprincipen föranledde under perioden en
ökning på 0,6 milj. euro i det egna kapitalet.

Avvecklad verksamhet
Power Sentry-verksamheten avyttrades sommaren 2006 och
omklassificerades i rapporteringen till avvecklad verksamhet.
Nettoresultatet för motsvarande period föregående år och reavinsten av
försäljningen presenteras i resultaträkningen som en skild post under
avvecklad verksamhet.

Formler för uträkning av relationstal
De relationstal som presenteras i delårsrapporten har räknats ut enligt
samma principer som relationstalen i den senaste årsredovisningen.
Formlerna för uträkning av relationstalen återfinns på sidan 36 i
årsredovisningen.

Fiskars har tagit i bruk följande förändringar och nya IFRS-standarder
från och med 1.1.2007

IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar. Standarden förutsätter en
mer omfattande presentation av upplysningar om betydelsen av
finansiella instrument för företagets ekonomiska ställning och resultat.
Tillämpningen av IFRS 7 påverkar Noterna i koncernens nästa bokslut
och har inte någon väsentlig inverkan på delårsrapporten.

Ändring i standarden IAS 1: Utformning av finansiella rapporter -
Kapitaluppgifter. Tillämpningen av IAS 1 påverkar Noterna i
koncernens nästa bokslut och har inte någon väsentlig inverkan på
delårsrapporten.

IFRIC 9 Omvärdering av inbäddade derivat. Koncernen bedömer att
tolkningen inte kommer att påverka vare sig koncernbokslut eller
delårsrapport, eftersom inget företag inom koncernen har ändrat villkor i
kontrakt som avses i tolkningen.

IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment. Standarden
förbjuder senare återföring av nedskrivning av goodwill,
aktieinvesteringar och finansiella tillgångar redovisade till
anskaffningskostnad som nedskrivits i en delårsrapport. Koncernen
bedömer att tolkningen inte har någon inverkan på vare sig
koncernbokslut eller delårsrapport.KONCERNENS RESULTATRÄKNING     4-6  4-6  ändr  1-6  1-6  ändr  1-12
                 2007  2006   %  2007  2006   %  2006
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR

OMSÄTTNING            165,5 151,3   9 317,5 290,4   9 534,9

Kostnad för sålda varor     -109,3 -105,7   3 -212,9 -203,2   5 -375,4
BRUTTOBIDRAG           56,2  45,7   23 104,6  87,2   20 159,6

Övriga rörelseintäkter      -0,1  1,4  -108  0,8  1,5  -47  1,3
Kostnader för försäljning
och marknadsföring        -19,5 -17,9   9 -40,8 -37,2   10 -73,3
Administrationskostnader     -12,3 -11,2   10 -25,4 -24,1   5 -45,3
Forsknings- o utvecklingskostn.  -1,5  -1,4   13  -3,0  -2,9   5  -6,1
Övriga rörelsekostnader      -0,1  -4,9  -98  -0,6  -5,6  -89  -9,0
Andel i intresseför.resultat    8,6  25,1  -66  15,5  33,9  -54  58,6
RÖRELSERESULTAT          31,3  36,9  -15  51,1  52,8   -3  85,8

Finansiella intäkter        1,1  -0,2  690  1,7  0,5  234  1,8
Finansiella kostnader       -3,5  -3,5   0  -5,8  -5,8   -1 -10,9
RESULTAT FÖRE SKATT        28,9  33,2  -13  47,0  47,5   -1  76,7

Inkomstskatt           -3,6  4,3  -185  -7,1  2,2  -419  -9,8
RESULTAT FÖR KVARVARANDE
VERKSAMHET            25,3  37,5  -33  40,0  49,7  -20  66,9

Resultat för avvecklad verksamhet    12,7         13,0     15,2
PERIODENS RESULTAT        25,3  50,2  -50  40,0  62,7  -36  82,0

HÄNFÖRLIG TILL
minoritetsaktieägare        0,0         0,0         0,0
innehavare av moderbolagets
stamaktier            25,3  50,2  -50  40,0  62,7  -36  82,0

Resultat/aktie, euro
hänförlig till innehavare av
stamaktier i moderbolaget     0,33  0,65     0,52  0,81     1,06
 kvarvarande verksamhet     0,33  0,48     0,52  0,64     0,86
 avvecklad verksamhet          0,16         0,17     0,20

Resultat/aktie är outspätt. Bolaget har inga öppna optionsprogram eller andra
finansieringsinstrument, som skulle innebära utspädningseffekt.

VALUTAKURSER               1-6  1-6  ändr  1-12
                     2007  2006   %  2006
USD medelkurs (resultat)         1,33  1,23   8  1,26
USD period. slut (balans)        1,35  1,27   6  1,32


KONCERNENS BALANSRÄKNING         6/07  6/06  ändr 12/06
                     MEUR  MEUR   %  MEUR
AKTIVA

LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar    20,6  11,8   75  19,2
Goodwill                 28,3  11,3  151  22,4
Materiella anläggningstillgångar     98,1 102,8   -5  98,7
Biologiska tillgångar          40,3  30,2   33  35,0
Förvaltningsfastigheter          8,5  9,0   -6  8,7
Andelar i intresseföretag        227,8 232,9   -2 239,1
Övriga andelar              3,2  4,9  -35  5,0
Övriga placeringar            1,7  1,2   33  1,5
Avoir fiscal-skattefordran        3,8  8,2  -54  5,5
Uppskjutna skattefordringar       23,2  32,9  -29  24,9
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT   455,3 445,2   2 460,0

KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR
Varulager                126,9 103,5   23 114,6
Kundfordringar             125,2 108,9   15  82,7
Övriga fordringar             4,5  2,3   96  5,0
Likvida medel              17,0  51,7  -67  44,9
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT   273,6 266,4   3 247,2

AKTIVA SAMMANLAGT            728,9 711,6   2 707,2

PASSIVA

EGET KAPITAL              415,2 420,3   -1 421,8

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital     132,3 135,9   -3 120,7
Räntefria, långfristiga skulder      2,0  2,6  -22  2,6
Uppskjutna skatteskulder         22,5  17,4   29  20,8
Pensionsförpliktelser          12,1  14,1  -14  12,8
Övriga avsättningar            4,3  6,6  -35  4,2
LÅNGFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT     173,2 176,5   -2 161,1

KORTFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital      22,1  17,7   25  26,1
Leverantörskulder och
övriga räntefria skulder        114,0  90,9   25  92,6
Skatteskulder               4,5  6,1  -26  5,7
KORTFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT     140,6 114,7   23 124,4

PASSIVA SAMMANLAGT           728,9 711,6   2 707,2


KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS       1-6  1-6  1-12
                     2007  2006  2006
                     MEUR  MEUR  MEUR
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET
Resultat före skatt           47,0  47,5  76,7
Justeringar
 Avskrivningar             10,4  12,6  28,6
 Andel i intresseför.resultat     -15,5 -33,9 -58,6
 Finansiella intäkter          -1,3  -0,4  -0,8
 Räntekostnader             5,3  5,7  9,9
 Förändr. i biologiska tillgångar    -5,3  -0,3  -5,0
Kassaflöde före förändr.av rörelsekapi  40,7  31,2  50,8

Förändring av rörelsekapital
 Förändr. av räntefria fordringar   -36,6 -32,3  -5,4
 Förändring av varulager        -10,0  12,4  7,6
 Förändring av räntefria skulder    17,9  11,2  7,6
Kassaflöde före finansposter o skatter  12,0  22,5  60,6

Dividendinkomster, intresseföretag    27,7  23,7  47,5
Dividendinkomster, övriga         0,1  3,6  3,6
Betalda finansieringskostn.(netto)    -5,2  -5,3  -7,4
Betald inkomstskatt           -4,3  -3,0  -5,1
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET A   30,3  41,5  99,0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
Företags- och affärsverksamhetsförvärv -13,1  -0,4 -26,0
Inv. i materiella och immat. tillgånga  -8,1  -8,6 -19,3
Överlåtelseinkomster fr anläggningstgå  0,1  1,9  5,4
Överlåtelseinkomster fr placeringar    3,2  1,8  2,2
Investeringar i övriga placeringar    -0,3  -5,1  -5,3
Avvecklad verksamhet              32,7  33,0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR B     -18,2  22,3 -10,1

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Upptagna långfristiga skulder       0,0  15,0  15,0
Amorteringar av långfr. skulder     -0,2  -3,1  -4,6
Förändr. av kortfristiga skulder     9,1 -14,4 -21,4
Finansiell leasing            -1,5  -1,5  -2,8
Övriga finansieringsposter        -0,7  0,1  0,1
Dividendutdelning            -46,0 -34,4 -57,1
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING C     -39,2 -38,2 -70,8

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL(A+B+C)   -27,1  25,6  18,2

Likvida medel, period. början      44,9  21,7  21,7
Omräkningsdifferens           -0,8  4,4  5,0
Likvida medel, period.slut        17,0  51,7  44,9


FÖRÄNDRINGAR I EGNA KAPITALET Till moderbolagets aktieägare:    Mino-Samman-
                              Balan- ritets  lagt
                Aktie-  Egna ÖvrigaOmräkn. seradintres-
                kapital aktier fonder diff. vinst  sen
                 MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
31.12.2005            77,5  -0,9  24,7  1,2 300,3  0,0 402,7
Omräkningsdifferenser                 -1,6         -1,6
Förändring i fonden för
gängse värde, intresseföretag          -9,0            -9,0
Övriga förändringar i intresseföretag         -0,2  0,0     -0,2
SUMMA RESULTATFÖRÄNDR. SOM INTE
REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN          -9,0  -1,8  0,0  0,0 -10,8
Periodens nettoresultat                    62,7  0,0  62,7
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDRINGAR TOTALT      -9,0  -1,8  62,7     52,0
Utdelning                          -34,4     -34,4
30.6.2006             77,5  -0,9  15,7  -0,6 328,6  0,0 420,3
Omräkningsdifferenser                 -0,4         -0,4
Förändring i fonden för
gängse värde, intresseföretag          5,8             5,8
Övriga förändringar i intresseföretag         -0,4  -0,1     -0,5
Övriga förändringar                          0,0  0,0
SUMMA RESULTATFÖRÄNDR. SOM INTE
REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN          5,8  -0,9  -0,1  0,0  4,9
Periodens nettoresultat                    19,3  0,0  19,3
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDRINGAR TOTALT      5,8  -0,9  19,2  0,0  24,2
Utdelning                          -22,8     -22,8
31.12.2006            77,5  -0,9  21,6  -1,5 325,0  0,0 421,8
Omräkningsdifferenser                 -2,0         -2,0
Förändring i fonden för
gängse värde, intresseföretag          0,3             0,3
Övriga förändringar i intresseföretag          0,5         0,5
Kassaflödessäkringar efter skatt         0,6             0,6
SUMMA RESULTATFÖRÄNDR. SOM INTE
REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN          0,9  -1,5  0,0  0,0  -0,6
Periodens nettoresultat                    40,0  0,0  40,0
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDRINGAR TOTALT      0,9  -1,5  40,0  0,0  39,4
Utdelning                          -46,0     -46,0
30.6.2007             77,5  -0,9  22,5  -3,0 319,1  0,0 415,2

Fiskars andel av intresseföretaget Wärtsiläs fond för gängse värde och
förändringar i den fonden har ovan inkluderats i Övriga fonder.


NYCKELTAL             6/07  6/06  ändr 12/06
                          %
Eget kapital/aktie, euro     5,36  5,43   -1  5,45
Soliditet             57 %  59 %     60 %
Nettogearing           33 %  24 %     24 %
Eget kapital, meur        415,2 420,3   -1 421,8
Räntebärande nettosk., meur   137,4 101,9   35 101,9
Antal anställda i genomsnitt   3 112 3 245   -4 3 167
Antal anställda i periodens slu 3 333 3 227   3 3 003


SEGMENTINFORMATION         4-6  4-6  ändr  1-6  1-6  ändr  1-12
OMSÄTTNING            2007  2006   %  2007  2006   %  2006
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands          145,8 138,4   5 282,7 266,4   6 489,9
Inha Bruk             15,1  12,2   24  27,8  22,5   23  37,2
Fastigheter            5,0  1,6  203  8,0  2,8  189  10,3
Ofördelade och elimineringar   -0,4  -0,9  -56  -1,0  -1,3  -28  -2,4
KONCERNEN SAMMANLAGT       165,5 151,3   9 317,5 290,4   9 534,9

Export från Finland        17,8  15,4   16  38,6  33,2   16  58,9


SEGMENTINFORMATION         4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
RESULTAT             2007  2006     2007  2006     2006
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands          18,7  10,0     29,9  17,7     21,1
Inha Bruk             2,0  1,6      3,6  2,7      3,7
Fastigheter            3,9  1,8      6,0  1,9      7,6
Intresseföretaget Wärtsilä     8,6  25,1     15,5  33,9     58,6
Ofördelade och elimineringar   -1,9  -1,8     -3,9  -3,5     -5,2
RÖRELSERESULTAT          31,3  36,9     51,1  52,8     85,8


SEGMENTINFORMATION         4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
AVSKRIVNINGAR           2007  2006     2007  2006     2006
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           4,5  5,5      9,0  11,2     25,8
Inha Bruk             0,3  0,3      0,7  0,6      1,2
Fastigheter            0,4  0,3      0,7  0,6      1,4
Ofördelade och elimineringar    0,1  0,0      0,1  0,1      0,1
KONCERNEN SAMMANLAGT        5,2  6,1     10,4  12,6     28,6


SEGMENTINFORMATION         4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
INVESTERINGAR           2007  2006     2007  2006     2006
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands          16,9  3,8     19,5  6,1     37,5
Inha Bruk             1,1  0,4      1,7  0,6      1,2
Fastigheter            0,3  0,6      0,6  1,3      1,9
Ofördelade och elimineringar    0,2         0,3  0,0      0,3
KONCERNEN SAMMANLAGT       18,5  4,8     22,1  7,9     40,8


SEGMENTSRAPPORTERING PER      4-6  4-6  ändr  1-6  1-6  ändr  1-12
GEOGRAFISKA OMRÅDEN        2007  2006   %  2007  2006   %  2006
OMSÄTTNING EFTER KUNDERNAS    MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
LOKALISERING
Europa              91,8  71,5   28 177,1 140,5   26 257,1
USA                64,2  66,4   -3 120,9 127,2   -5 235,2
Övriga               9,5  13,3  -29  19,5  22,6  -14  42,6
KONCERNEN SAMMANLAGT       165,5 151,3   9 317,5 290,4   9 534,9

Inom Fiskars verksamhetsområden fordras korta leveranstider.
Orderstockens storlek och förändringar i denna är inte av
väsentlig betydelse.


FÖRVÄRVENS EFFEKT PÅ DEN KONSOLIDERADE BALANSEN
MEUR

Fiskars förvärvade den franska Leborgne S.A. i maj.
Företaget producerar trädgårdsredskap i Frankrike och marknadsför dem utöver
i Frankrike även i Spanien, Belgien och Italien.
Företagets omsättning i 2006 var 16 mill. euro.

LEBORGNE KÖPESKILLING, PRELIMINÄR SPECIFIKATION
Erlagd köpeskilling, kontant              12,8
Anskaffningsrelaterade kostnader            0,4
Förvärvade nettotillgångar               6,9
GOODWILL                        6,3

                       balans gängse
FÖRVÄRVADE TILLGÅNGAR OCH SKULDER       värden värden
Materiella och immateriella anläggningstillgå  0,9  3,7
Varulager                    3,2  3,3
Fordringar                    6,1  6,1
Likvida medel                  0,1  0,1
Latent skatteskuld                0,0  -1,0
Långfristiga skulder              -0,9  -0,9
Kortfristiga skulder              -4,5  -4,5
TOTALT                      4,9  6,9


KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER      6/07  6/06 12/06
                     MEUR  MEUR  MEUR
SOM SÄKERHET FÖR EGNA
FÖRBINDELSER
Växelansvar                    0   0
Leasing- och hyresansvar          17   20   19
Övriga ansvar                8   8   9
SAMMANLAGT                 25   29   28

GARANTIER SOM SÄKERHET FÖR ANDRAS FÖRBINDELSER
Fastighetsinteckningar           2   2   2

ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT       26   30   30


DERIVATIVERNAS NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer och valutaswappar      74   94   94

DERIVATIVINSTRUMENTENS DAGSVÄRDE
JÄMFÖRT MED NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer och valutaswappar      -1   0   0

Valutaterminer och valutaswappar har upptagits till dagsvärde.