Fiskars Oyj Abp 		Börsmeddelande  11.08.2006 kl.14.15

FISKARSKONCERNENS DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2006
(Oreviderad)


Fiskars omsättning under årets andra kvartal på föregående års nivå
Försäljningen av Power Sentry och resultatandelen från Wärtsilä
förbättrar nettoresultatet

- Fiskars jämförbara omsättning var 151,3 milj. euro (150,6)
- Rörelseresultatet på 36,9 milj. euro inbegriper
 omstruktureringskostnader på 5,0 milj. euro (0,0) och resultatandelen
 från Wärtsilä på 25,1 milj. euro (5,9)
- Omstruktureringsprojektet inom Fiskars Brands fortskrider och
 under perioden har bolaget informerat om stängning av fyra fabriker
 i USA
- I slutet av kvartalet sålde Fiskars Power Sentry, som inte ingick i
 bolagets kärnverksamhet
- Fiskars stärkte sin friluftsredskapsverksamhet genom ett avtal om att
 förvärva den svenska Silvagruppen


FISKARSKONCERNEN I KORTHET

Milj. euro         Q2/06 Q2/05 1-6/06 1-6/05 2005
Omsättning         151,3 150,6 290,4 275,9 509,9
Andel i intresseföretagets 25,1 5,9  33,9  12,1  28,6
resultat
Rörelseresultat       36,9 22,5  52,8  37,7  22,7
Resultat före skatt     33,2 70,4  47,5  83,6  65,4
Resultat/aktie,       0,48 0,87  0,64  1,00  0,75
kvarvarande verksamhet
Resultat/aktie       0,65 0,87  0,81  1,01  0,80
sammanlagt
Periodens resultat     50,2 67,6  62,7  77,9  62,1
Rörelsens kassaflöde    28,3 13,0  41,5  21,3  58,6KONCERNEN

Årets andra kvartal, 4-6/2006
Fiskars omsättning under årets andra kvartal var på samma nivå som
föregående år, 151,3 milj. euro (150,6). Bruttobidraget förbättrades något.
Rörelseresultatet var 36,9 milj. euro (22,5). Rörelseresultatet för den helägda
verksamheten före omstruktureringskostnader på 5,0 milj. euro var med 16,8
milj. euro (16,6) på fjolårsnivå.

Nettofinansieringskostnaderna var 3,6 milj. euro (1,9) och resultatet före
skatt 33,2 milj. euro (70,4).

Power Sentry-verksamheten, som såldes i slutet av perioden, redovisas nu
som avvecklad verksamhet. Reavinsten av försäljningen av enheten 18,3
milj. euro samt rörelseresultatet för verksamheten minus skatt redovisas skilt
från den kvarvarande verksamheten. Sammanlagt uppgick de till 12,7 milj.
euro (0,4).

Kvartalsresultatet var 50,2 milj. euro (67,6). I fjolårsresultatet ingick en
betydande reavinst från försäljningen av Wärtsiläaktier.

I slutet av juni undertecknades ett avtal om förvärv av Silva. Ett villkor för
affären var konkurrensmyndigheternas godkännande. Förvärvet har nu fått
myndigheternas godkännande och affären slutförs i enlighet med avtalet i
slutet av augusti. Köpet omfattar Silva Sweden AB, dess amerikanska
dotterbolag The Brunton Company, gruppens europeiska försäljningsbolag
och ett majoritetsinnehav i en produktionsanläggning som varit verksam i
Kina sedan år 2005. Silvagruppen är känd för sina kompasser men bolaget
är också en betydande leverantör av andra friluftsprodukter, som
pannlampor och kikare. Silvas marinelektronikverksamhet ingår inte i
affären.

Silva kommer att integreras i Fiskars Brands friluftsverksamhet, där Gerber
är det ledande märket.

Redovisningsperioden 1-6/2006
Fiskars omsättning under redovisningsperioden ökade med 5 % till 290,4
milj. euro (275,9). Rörelseresultatet var 52,8 milj. euro (37,7).
Rörelseresultatet för den helägda verksamheten före
omstruktureringskostnader på 5,6 milj. euro var 24,5 milj. euro (25,6) och
lönsamheten sjönk en aning till 8,4 % (9,3).

Nettofinansieringskostnaderna var 5,3 milj. euro (4,0) och resultatet före
skatt 47,5 milj. euro (83,6). Redovisningsperiodens resultat för kvarvarande
verksamhet var 49,7 milj. euro (77,4) och periodens resultat totalt var 62,7
milj. euro (77,9).

Antalet anställda i kvarvarande verksamhet i slutet av perioden var 3 227
(3 571). I början av året var personalstyrkan 3 220.

FISKARS BRANDS, INC.

Årets andra kvartal, 4-6/2006
Fiskars Brands omsättning var 138,4 milj. euro (138,7). Rörelseresultatet var
10,0 milj. euro (16,2) efter omstruktureringskostnader på 5,0 milj. euro. Året
innan redovisade Fiskars Brands inkomster av engångsnatur till ett värde av
1,1 milj. euro. I Europa var utvecklingen positiv trots att början av våren var
kall, men på den amerikanska markanden var försäljningsutvecklingen
svagare. Nya produkter utvecklas inom alla områden samtidigt som
användningen av underleverantörer ökas stegvis. Bolaget har även under
årets andra kvartal fortsatt att satsa på kvalitetskontroll och styrning av hela
leveranskedjan samt marknadsföringen.

I slutet av juni såldes Power Sentry-verksamheten i USA. Enheten, som
främst levererade tillbehör till hemelektronikprodukter, hade ingen egen
tillverkning. Dess omsättning år 2005 var 41 milj. euro och antalet anställda
64.

Det omstruktureringsprojekt som inleddes hösten 2005 för att lägga om
produktionskapaciteten har fortsatt som planerat. I USA informerade man
om att tillverkningen läggs ned vid fyra produktionsanläggningar och att
antalet anställda minskar därmed med cirka 300 personer under det
pågående räkenskapsåret. Vid anläggningarna i Wisconsin har man i
huvudsak tillverkat klippande produkter som saxar samt hobbyprodukter i
plast. Tillverkningen av de här produkterna kommer i framtiden främst att
skötas av underleverantörer. Tillverkningen och marknadsföringen av
dörrmattor och bevattningsslangar som tillhörde verksamheten Trädgårds-
och fritidsprodukter har bolaget beslutat lägga ned. Omsättningen för de här
verksamheterna har varit cirka 21 milj. euro på årsnivå.

För årets andra kvartal bokfördes omstruktureringskostnader på 5,0 milj.
euro, som i huvudsak hänför sig till personalutgifter. De sammanlagda
kostnaderna beräknas fortfarande bli de på förhand kalkylerade 50 milj.
euro, av vilka ungefär 10 milj. euro bokförs under pågående räkenskapsår.

Redovisningsperioden 1-6/2006
Fiskars Brands omsättning ökade under redovisningsperioden med 5 % till
266,4 milj. euro (253,5). Rörelseresultatet var 17,7 milj. euro (24,8).
Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader var 23,3 milj. euro.

Under perioden uppstod 52 % (57) av omsättningen i USA och 45 % (40) i
Europa.

Investeringarna under perioden uppgick till 6,1 milj. euro (14,7) och var i
första hand inriktade på utveckling av produktion och logistik.

Fiskars Brands personalstyrka uppgick i slutet av perioden till 2 864, vilket
innebär en minskning på 42 personer sedan årsskiftet. Stängningen av
fabriker i USA innebär att personalstyrkan stegvis minskar med totalt 300
personer till årets slut. I Finland var antalet anställda 468 personer, vilket är
61 personer färre än i början av räkenskapsåret. Personalstyrkan påverkas av
både de pågående omstruktureringsåtgärderna och den vanliga anpassningen
till säsongsväxlingar i efterfrågan.

INHA BRUK

Under perioden ökade Inha Bruks omsättning med 16 % från förra året och
var 22,5 milj. euro (19,4). Rörelseresultatet var på samma nivå som förra
året och var 2,7 milj. euro (2,7).

Båtmarknaden har fortsatt att växa och fabrikens kapacitet har utnyttjats till
fullo. Man har delvis gått in för kontraktstillverkning i fråga om de mindre
båtmodellerna, vilket har hjälpt bolaget att klara av den ökade efterfrågan.
Prisökningar på aluminium och plastråvaror har påverkat
tillverkningskostnaderna. Förändringar i produktmixen av övriga produkter
som vid sidan av båtarna tillverkas av Inha Bruk har också påverkat
ogynnsamt resultatutvecklingen.

Under perioden gjordes inga betydande investeringar inom Inha Bruk.
Personalstyrkan var i slutet av perioden 310 vilket innebär en ökning på 39
sedan början av året.

FASTIGHETSVERKSAMHETEN

Fastighetsverksamhetens omsättning under perioden var 2,8 milj. euro (4,4).
Rörelseresultatet var 1,9 milj. euro (0,6). Gängse värdet på trädbeståndet
ökade under perioden efter att ha sjunkit under motsvarande period förra
året. Inga betydande fastighetsaffärer gjordes under perioden.

Investeringarna inom fastighetsverksamheten uppgick till 1,3 milj. euro
(1,3).

WÄRTSILÄ

Intresseföretaget Wärtsiläs resultat under perioden förbättrades klart jämfört
med föregående år och Fiskars andel av Wärtsiläs resultat för perioden var
33,9 milj. euro (12,1). Fiskars andel av aktierna i Wärtsilä var 16,7 % (30,6
% av rösterna). Andelen av aktier minskade med 0,1 % från periodens
början eftersom innehavare av Wärtsiläoptioner löst in sina optioner mot
aktier.

Balansvärdet på andelen i intresseföretaget var i praktiken oförändrat på
232,9 milj. euro (231,9 i början av redovisningsperioden), av vilket 37,6
milj. euro utgjordes av goodwill. Marknadsvärdet på Fiskars ägarandel var
518 milj. euro i slutet av perioden.

I Fiskars egna kapital ingår i enlighet med IAS 39-standarden en andel av
Wärtsiläs fond för gängse värde. Fiskars andel i fonden var i slutet av
perioden 15,7 milj. euro, då motsvarande tal i början av
redovisningsperioden var 24,7 milj. euro.

RESULTAT OCH SKATTER

Nettofinansieringskostnaderna ökade något jämfört med året innan och var
5,3 milj. euro (4,0). Ökningen beror dels på att inkomster från
investeringarna i år var mindre än under året innan, dels på kalkylerade
kursdifferenser. Resultatet före skatt var 47,5 milj. euro (83,6).
Fjolårsresultatet inbegrep reavinsten på 49,8 milj. euro från försäljningen av
Wärtsiläaktier.

Periodens skatter har räknats ut på basis av lokala resultat samt rådande
skattesatser och med beaktande av möjligheten att utnyttja latenta
skattefordringar. De kalkylmässiga skatter på 7,5 milj. euro som reavinsten
för Power Sentry föranledde ingår i resultatet för avvecklad verksamhet och
en motsvarande minskning av nedskrivningen av värdet på bolagets
skattefordringar ingår i skatterna för perioden, vilka således är positiva.

Periodens resultat för kvarvarande verksamhet var 49,7 milj. euro (77,4).
Resultatet för avvecklad verksamhet, vilket innefattar reavinsten för
försäljningen av Power Sentry samt verksamhetens ackumulerade operativa
resultat, uppgick till 13,0 milj. euro (0,6). Periodens resultat var 62,7 milj.
euro (77,9).

Resultatet per aktie var 0,81 euro (1,01).

BALANSRÄKNING OCH FINANSIERING

Balansomslutningen var 711,6 milj. euro (702,7 i början av året).
Förändringarna i balansposter sedan början av redovisningsperioden är
ringa, varulagren minskade och försäljningsfordringarna ökade i enlighet
med verksamhetens normala säsongsväxlingar. Den räntebärande
nettoskulden minskade med 38,1 milj. euro från periodens början till 101,9
milj. euro. I balansräkningens likvida medel ingår även den köpeskilling
som på periodens sista dag betalades för Power Sentry.

Rörelsens kassaflöde var 41,5 milj. euro (21,3) och kassaflöde från
investeringar 22,3 milj. euro (85,0).

Soliditeten ökade ytterligare och var 59 % (57 % i början av
räkenskapsåret). Bolagets nettogearing minskade till 24 % (35 % i början av
året). Koncernens finansieringsposition är stark och likviditeten god.
Förutom likvida medel har bolaget en betydande mängd outnyttjade
kreditfaciliteter.

FÖRVÄRV OCH AVYTTRING AV EGNA AKTIER

Bolagets styrelse hade fram till ordinarie bolagsstämman den 20 mars
fullmakt att förvärva och avyttra aktier i det egna bolaget så att det
sammanlagda nominella värdet och det röstetal aktierna representerade var
högst fem procent (5 %) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers
röstetal.

Vid bolagsstämman fick styrelsen fullmakt att förvärva och avyttra aktier i
det egna bolaget så att det sammanlagda nominella värdet och det röstetal
aktierna representerade var högst tio procent (10 %) av bolagets aktiekapital
och samtliga aktiers röstetal. Styrelsen har inte utnyttjat sin fullmakt under
perioden.

Den 30.6.2006 uppgick bolagets innehav av egna aktier till sammanlagt 127
512 A- aktier och 420 K-aktier. Innehavet har inte förändrats under perioden
och antalet aktier uppgår till 0,2 % av bolagets aktiestock.


ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2006

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 20.3.2006 beslöt att i dividend
utdela 0,45 euro/aktie för A-aktier, sammanlagt 24 667 641 euro, och 0,43
euro/aktie för K-aktier, sammanlagt 9 703 073,84 euro, eller totalt 34 370
714,84 euro. Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till sju. Till
styrelsemedlemmar valdes Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul
Ehrnrooth, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt och
Olli Riikkala. Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår vid den ordinarie
bolagsstämman år 2007.

Till revisor valdes KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att under ett års tid räknat
från 20.3.2006 i ett annat förhållande än aktieägarnas ägoförhållande
förvärva eller besluta om avyttring av aktier i det egna bolaget så att det
sammanlagda nominella värdet och det röstetal aktierna representerar är
högst tio procent (10 %) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers
röstetal, alltså högst 5 494 449 A-aktier och högst 2 256 570 K-aktier av
bolagets egna aktier vid Helsingfors Börs till vid vart tillfälle gällande
börskurs.
På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen Olli
Riikkala till ordförande och Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth till
vice ordföranden. Till ordförande för Audit Committee valde styrelsen
Gustaf Gripenberg och till medlemmar Alexander Ehrnrooth, Paul
Ehrnrooth och Ilona Ervasti-Vaintola. Till ordförande för Compensation
Committee valde styrelsen Olli Riikkala och till medlemmar Kaj-Gustaf
Bergh och Karl Grotenfelt.

AKTIEKURSER

I slutet av juni var kursen för Fiskars A-aktie på Helsingforsbörsen 10,12
euro (9,60 i början av året) medan K- aktiens kurs var 10,74 euro (9,90).
Marknadsvärdet på bolagets aktiestock var i slutet av perioden 798 milj.
euro.

UTSIKTER

Under den pågående räkenskapsperioden väntas Fiskars omsättning och
rörelseresultat från kvarvarande verksamhet före resultatandelen från
Wärtsilä och före planerade och tillkännagivna omstruktureringskostnader i
enlighet med tidigare prognoser vara på samma nivå som i fjol.

Fiskars verksamhet präglas av säsongsväxlingar och förändringar som kan
vara snabba; ibland växlar marknadssituationen från månad till månad. Den
förändringstakten kommer att hålla i sig även under resten av året.
Marknadstrenden torde fortsätta vara positiv i Europa, medan den hårda
konkurrensen fortsätter i USA.

Av kostnaderna för det omstruktureringsprojekt på totalt 50 milj. euro som
inleddes i USA år 2005 har 46 milj. euro redan realiserats medan den
resterande delen kommer att förverkligas under de närmaste månaderna.

Resultatandelen i Wärtsilä utgör en betydande andel av hela koncernens
rörelseresultat.Heikki Allonen
verkställande direktör


NOTER TILL DELÅRSRAPPORTEN

Den här delårsrapporten har gjorts upp i enlighet med IAS 34 -
Delårsrapporter.

Användning av bedömningar
Vid upprättandet av bokslutet i enlighet med IFRS måste företagsledningen
göra bedömningar och antaganden. Dessa påverkar värderingen av de
redovisade tillgångs- och skuldbeloppen samt ansvarsförbindelser och
periodiseringar av intäkter och kostnader i resultaträkningen. Trots att
uppskattningarna är baserade på ledningens kunskap om situationen kan det
slutliga utfallet avvika från de beräknade värdena.

Andel i intresseföretagets resultat
Fiskars andel i intresseföretagets Wärtsilä utgör ett av de affärssegment som
Fiskars avger rapport om. Resultatandelen ingår från och med 1.1.2006 i
rörelseresultatet och talen för jämförelseperioderna har justerats i enlighet
med detta.

Fiskars har tagit i bruk följande förändringar och nya IFRS-standarder från
och med 1.1.2006

IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering:
ändringar sedan 31.3.2004:
- Kassaflödessäkringar av estimerade interna transaktioner; given 14.4.2005;
trädde i kraft 1.1.2006.
- Finansiella garantikontrakt; given 18.8.2005; trädde i kraft 1.1.2006
Tillämpningen av dessa förändringar har inte haft någon materiell inverkan
på delårsrapporten för första kvartalet.

Ändringar till IAS 19: Ersättningar till Anställda - Aktuariella vinster och
förluster, koncernplaner och upplysningar; given 16.12.2004; trädde i kraft
1.1.2006.
- Genom ändringen införs möjligheten till alternativ redovisning av
aktuariella vinster och förluster och dessutom ökar kraven på upplysningar.
Eftersom koncernen inte har för avsikt att ändra redovisnings-principerna
gällande redovisning av aktuariella vinster och förluster, kommer
tillämpningen av denna ändring att endast påverka noterna presenterade i
årsredovisningen.

IFRIC 4-tolkning: Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett
leasingavtal; given 2.12.2004; trädde i kraft 1.1.2006.
- Tillämpningen av denna tolkning har inte haft någon materiell
inverkan på delårsrapporten för första kvartalet.KONCERNENS RESULTATRÄKNING      4-6  4-6  ändr  1-6  1-6  ändr  1-12
                  2006  2005   %  2006  2005   %  2005
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR

OMSÄTTNING             151,3 150,6   0 290,4 275,9   5 509,9

Kostnad för sålda varor      -105,7 -105,8   0 -203,2 -192,2   6 -364,2
BRUTTOBIDRAG            45,7  44,8   2  87,2  83,6   4 145,6

Övriga rörelseintäkter        1,4  1,1   25  1,5  1,2   24  2,3
Kostnader för försäljning
och marknadsföring         -17,9 -17,1   5 -37,2 -33,0   13 -65,9
Administrationskostnader      -11,2 -12,7  -12 -24,1 -25,3   -5 -45,3
Forsknings- o utvecklingskostn.   -1,4  -1,3   4  -2,9  -2,6   11  -5,3
Övriga rörelsekostnader       -4,9  1,7     -5,6  1,7     -37,4
Andel i intresseför.resultat    25,1  5,9     33,9  12,1     28,6
RÖRELSERESULTAT           36,9  22,5   64  52,8  37,7   40  22,7

Reavinst av Wärtsiläaktier         49,8         49,8     49,8
Finansiella kostnader netto     -3,6  -1,9   94  -5,3  -4,0   35  -7,1
RESULTAT FÖRE SKATT         33,2  70,4  -53  47,5  83,6  -43  65,4

Skatt                4,3  -3,3      2,2  -6,2     -7,3
RESULTAT FÖR KVARVARANDE
VERKSAMHET             37,5  67,2  -44  49,7  77,4  -36  58,2

Resultat för avvecklad verksamhet  12,7  0,4     13,0  0,6      3,9
PERIODENS RESULTAT         50,2  67,6  -26  62,7  77,9  -20  62,1

Resultat/aktie, euro        0,65  0,87     0,81  1,01     0,80
 kvarvarande verksamhet      0,48  0,87     0,64  1,00     0,75
 avvecklad verksamhet       0,16  0,00     0,17  0,01     0,05

Resultat/aktie är outspätt. Bolaget har inga öppna optionsprogram.


VALUTAKURSER             1-6  1-6  ändr  1-12
                  2006  2005   %  2005
USD medelkurs (resultat)      1,23  1,29   -4  1,24
USD period. slut (balans)      1,27  1,21   5  1,18


KONCERNENS BALANSRÄKNING      6/06  6/05  ändr 12/05
                  MEUR  MEUR   %  MEUR
AKTIVA

Immateriella tillgångar       11,8  11,0   7  13,5
Goodwill              11,3  32,9  -66  12,8
Materiella tillgångar       102,8 129,6  -21 110,9
Biologiska tillgångar        30,2  29,8   2  29,9
Förvaltningsfastigheter       9,0  12,1  -25  9,4
Andelar i intresseföretag     232,9 181,2   28 231,9
Övriga andelar            4,9  4,6   6  4,8
Övriga placeringar          1,2  1,3   -4  1,3
Avoir fiscal-skattefordran      8,2  9,1   -9  9,0
Uppskjutna skattefordringar     32,9  38,7  -15  35,0
LÅNGFRISTIGA TOTALT        445,2 450,3   -1 458,5

Varulager             103,5 132,1  -22 129,3
Kundfordringar           108,9 118,1   -8  86,9
Övriga fordringar          2,3  4,5  -49  6,4
Likvida medel            51,7  89,9  -42  21,7
KORTFRISTIGA TOTALT        266,4 344,6  -23 244,2

AKTIVA TOTALT           711,6 794,9  -10 702,7

PASSIVA

Eget kapital            420,3 412,8   2 402,7

Långfristigt räntebärande     135,9 149,4   -9 124,5
Långfristigt räntefritt       2,6  3,9  -34  2,7
Uppskjutna skatteskulder      17,4  21,0  -17  17,6
Avsättningar till pensioner     14,1  13,2   7  15,5
Övriga avsättningar         6,6  3,7   78  2,9
LÅNGFRISTIGA SKULDER TOTALT    176,5 191,3   -8 163,1

Kortfristigt räntebärande      17,7  76,6  -77  37,2
Leverantörskulder och
övriga räntefria skulder      90,9 106,2  -14  94,6
Skatteskulder            6,1  8,0  -23  5,1
KORTFRISTIGA SKULDER TOTALT    114,7 190,8  -40 136,9

PASSIVA TOTALT           711,6 794,9  -10 702,7


KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS        1-6  1-6  1-12
                      2006  2005  2005
                      MEUR  MEUR  MEUR
KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN
Resultat före skatt            47,5  83,6  65,4
Justeringar för prestationsprinciper
 Avskrivningar              12,6  11,8  58,5
 Andel i intresseför.resultat      -33,9 -12,1 -28,6
 Finansiella intäkter (netto)       -0,4 -51,0 -52,3
 Räntekostnader (netto)          5,7  5,1  9,5
 Förändr. i biologiska tillgångar     -0,3  0,7  0,5
Dividendinkomster,intresseföretag     23,7  17,1  17,1
Dividendinkomster,övriga          3,6  0,1  0,1
Betalda finansieringskostn.(netto)     -5,3  -5,0  -8,2
Betald inkomstskatt            -3,0  -3,5  -6,7
Förändr. av räntefria fordringar     -32,3 -24,9  8,1
Förändring av varulager          12,4 -14,7  -7,8
Förändring av räntefria skulder      11,2  14,2  3,0
RÖRELSENS KASSAFLÖDE(NETTO)A        41,5  21,3  58,6

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
Affärsverksamhetsförvärv          -0,4     -11,9
Intresseföretag, netto              101,8  74,4
Materiella och immat. tillgångar      -8,6 -18,1 -18,8
Övr. försäljning av anläggningstgångar   1,9  0,3  2,9
Överlåtelse av placeringar         1,8  0,7  1,7
Investeringar i övriga placeringar     -5,1  -0,3  -0,2
Avvecklad verksamhet            32,7  0,6  3,9
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR(NETTO)B   22,3  85,0  52,0

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Inbetalningar av långfr. skulder      15,0  5,0
Amorteringar av långfr. skulder      -3,1 -12,4 -32,8
Förändr. av kortfristiga skulder     -14,4  -1,7 -39,8
Finansiell leasing, utbetalningar     -1,5  -1,6  -3,7
Övriga finansieringsposter         0,1  0,2  -3,1
Betald dividend              -34,4 -22,8 -22,8
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING(NETTO)C   -38,2 -33,2 -102,3

Omräkningsdifferens D            4,4  1,2  -2,3
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL(A+B+C+D)    30,0  74,2  6,1

Likvida medel, period. början       21,7  15,6  15,6
Likvida medel, period.slut         51,7  89,8  21,7


FÖRÄNDRINGAR I EGNA KAPITALET                    Balan-
HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS      Aktie-  Egna ÖvrigaOmräkn. seradSamman-
AKTIEÄGARE               kapital aktier fonder diff. vinst  lagt
                      MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
31.12.2004 IFRS              77,5  -0,9  0,0  -1,4 260,5 335,8
Tillämpning av IAS 39
 Fiskars-koncernen                   -0,4      0,4  0,1
 Intresseföretaget Wärtsilä               37,8         37,8
1.1.2005 IFRS               77,5  -0,9  37,5  -1,4 261,0 373,7
Omräkningsdifferenser                      2,4      2,4
Förändring i fonden för gängse värde           0,4         0,4
Förändr. i ägarandel i intresseföretag          -6,9         -6,9
Övriga förändringar i intresseföretag          -13,0  0,8  0,3 -11,9
SUMMA RESULTATFÖRÄNDR. SOM INTE
REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN              -19,5  3,2  0,3 -16,1
Periodens nettoresultat                        77,9  77,9
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDRINGAR TOTALT          -19,5  3,2  78,3  61,9
Utdelning                               -22,8 -22,8
30.6.2005 IFRS               77,5  -0,9  17,9  1,8 316,5 412,8
Omräkningsdifferenser                      -1,0     -1,0
Övriga förändringar i intresseföretag           6,8  0,4  -0,4  6,8
SUMMA RESULTATFÖRÄNDR. SOM INTE
REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN               6,8  -0,6  -0,4  5,8
Periodens nettoresultat                        -15,8 -15,8
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDRINGAR TOTALT           6,8  -0,6 -16,2 -10,0
31.12.2005 IFRS              77,5  -0,9  24,7  1,2 300,3 402,7
Omräkningsdifferenser                      -1,6     -1,6
Förändring i fonden för gängse värde, intresseföretag  -9,0         -9,0
Övriga förändringar i intresseföretag              -0,2  0,0  -0,2
SUMMA RESULTATFÖRÄNDR. SOM INTE
REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN              -9,0  -1,8  0,0 -10,8
Periodens nettoresultat                        62,7  62,7
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDRINGAR TOTALT          -9,0  -1,8  62,7  52,0
Utdelning                               -34,4 -34,4
30.6.2006 IFRS               77,5  -0,9  15,7  -0,6 328,7 420,3

Fiskars andel av intresseföretaget Wärtsiläs fond för gängse värde och
förändringar i den fonden har ovan inkluderats i Övriga fonder.


NYCKELTAL              6/06  6/05  ändr 12/05
                           %
Eget kapital/aktie, euro      5,43  5,33   2  5,20
Soliditet              59 %  52 %     57 %
Nettogearing            24 %  33 %     35 %
Eget kapital, meur         420,3 412,8   2 402,7
Räntebärande nettosk., meur    101,9 136,2  -25 140,0
Antal anställda i medeltal     3 245 3 535   -8 3 426


SEGMENTINFORMATION          4-6  4-6  ändr  1-6  1-6  ändr  1-12
OMSÄTTNING             2006  2005   %  2006  2005   %  2005
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           138,4 138,7   0 266,4 253,5   5 472,0
Inha Bruk              12,2  10,8   12  22,5  19,4   16  32,4
Fastigheter             1,6  1,8  -10  2,8  4,4  -37  8,9
Ofördelade och elimineringar    -0,9  -0,8   11  -1,3  -1,5  -10  -3,5
KONCERNEN SAMMANLAGT        151,3 150,6   0 290,4 275,9   5 509,9

Export från Finland         15,4  15,3   1  33,2  34,2   -3  55,5


SEGMENTINFORMATION          4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
RESULTAT              2006  2005     2006  2005     2005
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           10,0  16,2     17,7  24,8     -5,6
Inha Bruk              1,6  1,7      2,7  2,7      3,5
Fastigheter             1,8  -0,1      1,9  0,6      2,0
Intresseföretaget Wärtsilä     25,1  5,9     33,9  12,1     28,6
Ofördelade och elimineringar    -1,8  -1,3     -3,5  -2,5     -5,8
RÖRELSERESULTAT           36,9  22,5     52,8  37,7     22,7


SEGMENTINFORMATION          4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
AVSKRIVNINGAR            2006  2005     2006  2005     2005
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands            5,5  5,5     11,2  10,6     55,7
Inha Bruk              0,3  0,2      0,6  0,5      1,0
Fastigheter             0,3  0,3      0,6  0,6      1,3
Ofördelade och elimineringar     0,0  0,1      0,1  0,1      0,5
KONCERNEN SAMMANLAGT         6,1  6,1     12,6  11,8     58,5


SEGMENTINFORMATION          4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
INVESTERINGAR            2006  2005     2006  2005     2005
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands            3,8  4,3      6,1  14,7     24,1
Inha Bruk              0,4  1,2      0,6  1,9      3,4
Fastigheter             0,6  0,5      1,3  1,3      2,9
Intresseföretaget Wärtsilä         3,2         3,2     30,2
Ofördelade och elimineringar        0,0      0,0  0,4      0,4
KONCERNEN SAMMANLAGT         4,8  9,2      7,9  21,4     60,9


SEGMENTSRAPPORTERING PER       4-6  4-6  ändr  1-6  1-6  ändr  1-12
GEOGRAFISKA OMRÅDEN         2006  2005   %  2006  2005   %  2005
OMSÄTTNING EFTER KUNDERNAS     MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
LOKALISERING
Europa               71,2  65,5   9 140,0 125,4   12 219,3
USA                 66,4  73,8  -10 127,2 132,1   -4 253,3
Övriga               13,6  11,3   21  23,2  18,4   26  37,3
KONCERNEN SAMMANLAGT        151,3 150,6   0 290,4 275,9   5 509,9

Inom Fiskars verksamhetsområden fordras korta leveranstider.
Orderstockens storlek och förändringar i denna är inte av
väsentlig betydelse.


KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER       6/06  6/05 12/05
                      MEUR  MEUR  MEUR
SOM SÄKERHET FÖR EGNA
FÖRBINDELSER
Växelansvar                  0   0   0
Leasing- och hyresansvar           20   20   23
Övriga ansvar                 8   2   1
SAMMANLAGT                  29   22   24

GARANTIER SOM SÄKERHET FÖR ANDRAS FÖRBINDELSER
Fastighetsinteckningar            2   2   2

ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT        30   23   26

DERIVATIVERNAS NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer                94  170  145
Valutaoptioner                       4
Ränteswappar                    17
Ränteterminer och -futurer             58   59

DERIVATIVINSTRUMENTENS DAGSVÄRDE
JÄMFÖRT MED NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer                0   -6   -2
Valutaoptioner                       0
Ränteswappar                     0
Ränteterminer och -futurer              0   0

Valutaterminer och valutaswappar har upptagits till dagsvärde.