FISKARS OYJ ABP        BÖRSMEDDELANDE 12.8.2005 kl. 18.00


FISKARSKONCERNENS DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2005
(Ej reviderad.)


FISKARS ANDRA KVARTAL: RÖRELSEVINSTEN 17 MILJ. EURO,
FÖRSÄLJNINGSVINST FÖR WÄRTSILÄAKTIER 50 MILJ. EURO


Centralt under perioden 4-6/2005
- Omsättningen var 160,7 milj. euro (163,9) eller på fjolårsnivå
- Den industriella verksamhetens lönsamhet förbättrades jämfört
 med årets första kvartal och rörelsevinsten låg på samma nivå som
 föregående år på 18,6 milj. euro (19,8)
- Rörelsevinsten för hela koncernen var 17,2 milj. euro (18,8)
- Wärtsiläaktier såldes för sammanlagt 104,9 milj. euro och
 koncernens försäljningsvinst var 49,8 milj. euro
- Fiskars ägarandel i Wärtsilä var i slutet av perioden 15,8 %
 (20,5) av aktierna och 27,0 % (28,1) av rösterna


FISKARSKONCERNEN I KORTHET

Milj. euro       Q2/2005 Q2/2004 1-6/2005 1-6/2004 2004
Omsättning       160,7  163,9  292,3   304,3   565,6
Rörelseresultat    17,2   18,8  26,2   31,7   52,1
Rörelseresultat, %   10,7 %  11,5 % 9,0 %   10,4 %  9,2 %
Andel i
intressebolagets
resultat        5,9   5,5   12,1   9,3    26,7
Resultat före skatter 71,1   25,4  84,1   40,2   75,0
Resultat per aktie,  0,87   0,24  1,01   0,40   0,71
euro
Affärsverksamhetens  39,3   29,8  21,9   35,4   77,5
kassaflödeDen här delårsrapporten följer internationella
redovisningsstandarder (IFRS) och IAS 34. Fiskars tillämpar
standarden IAS 39 Finansiella instrument från och med 1.1.2005.
Effekten av införandet av den standarden på eget kapital i
öppningsbalansen har presenterats i en skild avstämning. Effekten
av införandet beträffande Fiskars egna verksamheter är liten, den
fond för gängse värde på -0,3 milj. euro som har upptagits i
öppningsbalansen vid införandet har avvecklats under perioden.
Avstämningarna för de uppgifter som redan tidigare rapporterats för
årets andra kvartal och de IFRS-justerade uppgifter som nu
rapporteras presenteras också i bilaga.

Av omsättningen inom den av Fiskarskoncernen helägda industriella
verksamheten under det andra kvartalet år 2005 uppstod 54 % i USA
(58). Verksamhetens lönsamhet repade sig till närmare föregående
års nivå och den industriella verksamhetens rörelsevinst var 18,6
milj. euro (19,8).

I juni såldes 4,453 miljoner Wärtsilä B-aktier. I koncernbokslutet
var den realisationsvinst som försäljningen gav upphov till 49,8
milj. euro. I juni köpte Fiskars Wärtsilä A-aktier för 3,2 milj.
euro. Efter de här affärerna är Fiskars ägarandel 15,8 % av
aktierna och 27,0 % av rösterna.

Fiskars resultat per aktie under andra kvartalet var 0,87 euro
(0,24) och 1,01 euro (0,40) under årets första sex månader.


AFFÄRSVERKSAMHET

FISKARS BRANDS, INC.

April-juni (3 mån)

Fiskars Brands omsättning var 148,8 milj. euro mot 152,7 milj. euro
ett år tidigare (-3 %). Rörelsevinsten var 16,9 milj. euro (18,4)
eller 11,4 % (12,0) av omsättningen. Omsättningen minskade med
ungefär 5 % i USA. I Europa var försäljningsutvecklingen milt
positiv med undantag för Tyskland. Den hårda konkurrenssituationen
i USA ledde till minskad försäljningsvolym och bidrag. Inga
betydande förändringar ägde rum i utvecklingen av Fiskars Brands
marknadsförhållanden.

Januari-juni (6 mån)

Fiskars Brands omsättning under årets första hälft var 270,0 milj.
euro (283,6), vilket innebär en nedgång på cirka 5 %.
Rörelsevinsten var 25,4 milj. euro (30,7) eller 9,4 % av
omsättningen (10,8).

På marknaden i USA sjönk försäljningen med 7 %, medan skillnaden
jämfört med föregående år i Europa var -4 %, vilket förorsakades av
nedgången i försäljningen i Tyskland. Lönsamheten under årets
första sex månader har också belastats av den hårda konkurrensen
och en prisstegring för råvarorna för plasttillverkning samt stål.
Underleverantörer används i högre grad än tidigare och den personal
som koordinerar den delen av verksamheten i Kina har fördubblats
under det senaste året, till cirka 40 personer. Bolaget har även
ökat sin satsning i fråga om utveckling av nya produkter och
marknadsföring och insatserna på de här områdena har också riktats
in på nytt.

- Försäljningen av produkter för skola, kontor och hobby (FISKARS®)
har påverkats av den ökande mängden konkurrerande importprodukter
på den amerikanska marknaden medan framgången i Europa har varierat
från marknad till marknad. Under årets andra hälft gör enheten en
klart kraftigare satsning på introducering av nya produkter och
marknadsföring. Saxverksamheten Gingher som förvärvades i början av
året har integrerats med den övriga verksamheten. I Europa utvidgas
och förenhetligas produktsortimentet samtidigt som man söker de
rätta distributionskanalerna för varje land.

- Försäljningssäsongen för trädgårds- och fritidsprodukter
(FISKARS®) blev som helhet taget kortare än normalt på grund av den
sena våren och ostadigt väder, under andra kvartalet var
försäljningen ändå på föregående års nivå. Uppgången i
råvarupriserna syntes speciellt i lönsamheten för de här
produkterna. De europeiska försäljningsbolagens produktsortiment
har gjorts mer enhetligt och marknadsföringen har blivit mer
täckande.

- I USA ändrade den största kunden för friluftsredskap (GERBER®)
sin marknadsföringsstrategi för den här produktkategorins del.
Försäljningen tog fart under årets andra kvartal efter en rätt lugn
början på året och även statliga organisationer i USA ökade sina
inköp.
- Försäljningen av konsumentelektronik (POWER SENTRY® och
NEWPOINT®) ökade i USA tydligt jämfört med föregående år. Nya
produkter har tagit över nya distributionskanaler på marknaden, som
präglas av hård priskonkurrens.

- De nya modellerna hushållsprodukter (FISKARS®) är på väg in på
marknaden i Europa och leveransproblem ledde till en något lägre
försäljning än planerat.


INHA BRUK

Inha Bruks omsättning ökade med 12 % jämfört med det andra
kvartalet föregående år och var 10,8 milj. euro (9,6). Under årets
första hälft var omsättningen 19,4 milj. euro (17,3).

Inha Bruks lönsamhet förbättrades och rörelsevinsten var 1,7 milj.
euro (1,4) under årets andra kvartal och 2,7 milj. euro (2,4) under
årets första hälft.

Orderstocken för BUSTER®-båtar var osedvanligt hög även i slutet av
det andra kvartalet och produktionen fortsatte för fullt under hela
juli månad. Den ökade produktionskapaciteten har utnyttjats till
fullo. Kapacitetsökningen har också lett till en ökning i
personalen; sedan årsskiftet har antalet anställda ökat med 39
personer till 287.

Gångjärns- och smidesproduktverksamheten var på föregående års
nivå.


FASTIGHETSVERKSAMHETEN

Fastighetsverksamhetens omsättning under årets första sex månader
var 4,4 milj. euro (4,5), alltså på samma nivå som förra året, men
rörelsevinsten på 0,6 milj. euro (1,4) var sämre än år 2004. Den
nedgång som sedan årsskiftet har ägt rum i rotpriset på råvirke
hade en negativ inverkan både på omsättningen och på
rörelseresultatet. Rotpriset var i slutet av juni 6 % under
årsskiftets nivå. Trädbeståndets årliga tillväxt bokförs i
fastighetsverksamhetens resultat under årets tredje kvartal.
Verksamheten med uthyrning av fastigheter har fortsatt som förut.


WÄRTSILÄ

Fiskars investering i Wärtsilä är strategisk och långsiktig.
Bolaget har konsoliderats i koncernbokslutet som intressebolag från
och med 1.1.2004. Intressebolaget Wärtsiläs resultat utvecklades
positivt och Fiskars andel av Wärtsiläs resultat var 5,9 milj. euro
(5,5) under årets andra kvartal och 12,1 miljoner (9,3) under årets
första hälft.

Aktiernas balansvärde i koncernen i slutet av perioden var 181,2
milj. euro (214,6) och marknadsvärdet 347 milj. euro.

I koncernbokslutet gav försäljningen av Wärtsiläaktier efter
elimineringar en realisationsvinst på 49,8 milj. euro. Den
försäljningsvinst på 52,5 milj. euro som moderbolaget bokförde är
skattefri.

Wärtsilä har tillämpat standarden IAS 39 Finansiella Instrument
från och med 1.1.2005. I Fiskars egna kapital beaktas den inverkan
IAS 39 har haft på Wärtsiläs egna kapital i enlighet med bolagets
gällande ägarandel i Wärtsilä. Inverkan på Fiskars egna kapital i
öppningsbalansen den 1.1.2005 är 37,8 milj. euro och inverkan av
motsvarande andel av Wärtsiläs fond för gängse värde på det egna
kapitalet i slutet av juni är 17,9 miljoner euro.


PERSONAL

Antalet anställda i bolaget var 3 623, sedan årsskiftet har
personalen ökat med 175 personer. Ökningen har framför allt skett i
Finland, men även på andra håll har produktionskapaciteten ökats
för att motsvara efterfrågan under säsongen. Antalet anställda i
Finland ökade från 915 personer vid årsskiftet till 1 020 personer.


INVESTERINGAR

Investeringarna under årets andra kvartal uppgick till 9,2 milj.
euro (27,8). Den största enskilda posten, 3,2 milj. euro, utgjordes
av förvärvet av Wärtsiläaktier. Under motsvarande period föregående
år förvärvades Wärtsiläaktier för 22,2 milj. euro. De industriella
investeringarna under det andra kvartalet uppgick till 5,9 milj.
euro (5,6) och var förknippade med rationalisering och
upprätthållande av produktionskapaciteten samt
produktutvecklingsprojekt.

Investeringarna under årets sex första månader var 21,4 milj. euro
(32,5). Den största investeringen under början av året var
förvärvet av saxverksamheten Gingher i USA för en sammanlagd
anskaffningsutgift på 8,3 milj. euro. Industriella investeringarna
under årets första hälft var 18,0 milj. euro (9,9).


RESULTAT OCH SKATTER

Andra kvartalets resultat för kontinuerlig verksamhet var 67,6
milj. euro (19,1). Resultatet för hela perioden var 77,9 milj. euro
(31,1).

Skatterna för årets första sex månader har räknats ut på basis av
lokala resultat samt rådande skattesatser med beaktande av
möjligheten att utnyttja uppskjutna skattefordringar. Skatter på
6,2 milj. euro (9,1) har kalkylerats på resultatet för årets första
hälft.


BALANSRÄKNING OCH FINANSIERING

Balansomslutningen var 794,9 milj. euro (683,5, 31.12.2004). De
kortfristiga placeringarna ökade med 74 milj. euro. På grund av
säsongsväxlingar ökade omsättningstillgångarna med 22 milj. euro
från årsskiftet, medan försäljningsfordringarna ökade med 34 milj.
euro.

Affärsverksamhetens kassaflöde var 21,9 milj. euro (35,4) medan
investeringskassaflödet var 84,3 milj. euro positivt (-8,3). Den
räntebärande nettoskulden sjönk med 65,8 milj. euro från
räkenskapsperiodens början till 136,2 milj. euro (219,6).

Den dividend på 22,8 milj. euro som bolagsstämman slog fast
23.3.2005 betalades ut under det andra kvartalet.

Bolagets finansieringsposition är stark och likviditeten god. På
grund av affärerna i Wärtsiläaktier uppgick bolagets likvida medel
i slutet av juni till ca. 90 milj. euro, och dessutom har bolaget
en betydande mängd outnyttjade kreditfaciliteter. Soliditeten ökade
och var i slutet av perioden 52 % (49). Den stärkta balansräkningen
kom i synnerhet till uttryck i nettoskuldsättningsgraden, som sjönk
från 60 % i årsskiftet till 33 %. Nettofinansieringskostnaderna,
bland vilka även placeringsintäkter ingick förra året, var -4,0
milj. euro (-0,8).

FÖRVÄRV OCH AVYTTRING AV EGNA AKTIER

Bolagets styrelse har fullmakt att förvärva och avyttra aktier i
det egna bolaget så att det sammanlagda nominella värdet och det
röstetal aktierna representerar är högst fem procent (5 %) av
bolagets aktiekapital och samtliga aktiers röstetal. Under årets
andra kvartal har fullmakten inte utnyttjats. Den 30.6.2005 uppgick
bolagets innehav av egna aktier till sammanlagt 127 512 A-aktier
och 420 K-aktier. Innehavet har inte förändrats under perioden och
antalet aktier uppgår till 0,2 % av bolagets aktiestock.


ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2005

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma, som hölls 23.3.2005,
beslöt att utdela dividend för A-aktier 0,30 euro/aktie och för K-
aktier 0,28 euro/aktie, sammanlagt 22,8 milj. euro.

Bolagsstämman beslöt att antalet styrelsemedlemmar är sju. Till
styrelsemedlemmar valdes Göran J. Ehrnrooth, Mikael von Frenckell,
Gustaf Gripenberg, Olli Riikkala, Paul Ehrnrooth, Ilona Ervasti-
Vaintola och Alexander Ehrnrooth. Styrelsemedlemmarnas mandattid
utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2006. På sitt
konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen Göran J.
Ehrnrooth till ordförande och till vice ordförande Mikael von
Frenckell.

Till revisor valdes KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att under ett års tid från
23.3.2005 förvärva högst 2 619 712 A-aktier och 1 127 865 K-aktier
och avyttra högst 2 747 224 A-aktier och 1 128 285 K-aktier.


AKTIEKURSER

I slutet av juni var kursen för Fiskars A-aktie på
Helsingforsbörsen 10,60 euro (7,90 i början av året) medan K-
aktiens kurs var 10,44 euro (7,90). Marknadsvärdet på bolagets
aktiestock var i slutet av juni 818 milj. euro.

Fiskarsaktien överfördes 1.7.2005 i Helsingforsbörsens nya
branschklassificering till gruppen Konsumtionsvaror och
konsumenttjänster.


UTSIKTER

Trots att lönsamheten förbättrades under årets andra kvartal och
närmade sig förra årets nivå är utvecklingen under resten av året
ännu osäker eftersom konkurrensen fortsättningsvis är hård. Även
råvaruprisutvecklingen samt förändringarna i valutakurser kommer
att påverka resultatet under årets andra hälft. Bolaget kommer att
satsa ännu mer på nya produkter och marknadsföring, vilket för sin
del minskar resultatutfallet under årets slut. Rörelseresultatet
för den helägda industriella verksamhetens del kommer inte att nå
upp till föregående års nivå.

Koncernens resultat påverkas i betydande grad av
intressebolagsresultatet från Wärtsilä.
Heikki Allonen
verkställande direktör

Bilaga:
 1.  Delårsrapportens siffrorBILAGA 1


KONCERNENS              4-6  4-6  ändr  1-6  1-6  ändr  1-12
RESULTATRÄKNING           2005  2004   %  2005  2004   %  2004
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR

OMSÄTTNING             160,7 163,9   -2 292,3 304,3   -4 565,6

Anskaffning och tillverkning   -114,0 -112,9   1 -205,7 -208,8   -1 -388,1
BRUTTOBIDRAG            46,8  51,0   -8  86,6  95,5   -9 177,5

Övriga intäkter           1,1  0,8   48  1,2  1,1   13  3,6
Kostnader för försäljning
och marknadsföring         -18,0 -16,2   11 -34,6 -32,2   7 -63,5
Administrationskostnader      -13,0 -15,5  -16 -25,9 -29,9  -14 -58,0
Övriga kostnader           0,4  -1,3  129  -1,1  -2,7  -60  -7,5
RÖRELSEVINST            17,2  18,8   -8  26,2  31,7  -17  52,1

Andel i intressebol.resultat     5,9  5,5   8  12,1  9,3   30  26,7
Reavinst av Wärtsilä aktier     49,8         49,8
Finans.intäkter och kostnader    -1,9  1,1     -4,0  -0,8     -3,8
RESULTAT FÖRE SKATTER        71,1  25,4  180  84,1  40,2  109  75,0

Skatter               -3,6  -6,3  -43  -6,2  -9,1  -31 -15,2
RESULTAT FÖR KONTINUERLIG
VERKSAMHET             67,6  19,1  254  77,9  31,1  150  59,8

Resultat för avvecklad
verksamhet                 -0,5         0,0     -5,3
PERIODENS VINST           67,6  18,6  263  77,9  31,2  150  54,6

Resultat/aktie, euro        0,87  0,24     1,01  0,40     0,71
  kontinuerlig verksamhet     0,87  0,25     1,01  0,40     0,77
  avvecklad verksamhet          -0,01         0,00     -0,07

Resultat/aktie är outspätt. Bolaget har inga öppna optionsprogram.


VALUTAKURSER             4-6  4-6  ändr  1-6  1-6  ändr  1-12
                  2005  2004   %  2005  2004   %  2004
USD medelkurs (resultat)      1,29  1,23   5  1,29  1,23   5  1,24
USD period. slut (balans)      1,21  1,22   -1  1,21  1,22   -1  1,36


KONCERNENS BALANSRÄKNING      6/05  6/04  ändr 12/04
                  MEUR  MEUR   %  MEUR
AKTIVA

Materiella tillgångar       141,7 145,5   -3 133,1
Immateriella tillgångar       44,0  38,8   13  34,7
Biologiska tillgångar        29,8  28,8   3  30,4
Andelar i intressebolag      181,2 214,6  -16 219,1
Övriga placeringar          5,9  6,5   -9  4,4
Uppskjuten skattefordran      47,8  41,1   16  47,3
LÅNGFRISTIGA TOTALT        450,3 475,4   -5 469,0

Omsättningstillgångar       132,1 110,1   20 109,7
Finansieringstillgångar      212,5 145,2   46 104,8
KORTFRISTIGA TOTALT        344,6 255,3   35 214,5

Tillg.till avyttringsgrupp         26,3
AKTIVA TOTALT           794,9 757,0   5 683,5

PASSIVA

Eget kapital            412,8 369,7   12 335,7

Långfristigt räntebärande     149,4 114,2   31 146,5
Uppskjuten skatteskuld       21,0  11,8   78  20,2
Övrigt långfr.räntefritt      20,8  19,8   5  20,0
LÅNGFRISTIGA TOTALT        191,3 145,8   31 186,7

Kortfristigt räntebärande      76,6 125,7  -39  71,1
Kortfristigt räntefritt      114,2 112,7   1  90,0
KORTFRISTIGA TOTALT        190,8 238,4  -20 161,1

Skulder hänförliga till
tillg. till avyttringsgrupp         3,1
PASSIVA TOTALT           794,9 757,0   5 683,5


NYCKELTAL              6/05  6/04  ändr 12/04
                           %
Eget kapital/aktie, euro      5,33  4,78   12  4,34
Soliditet              52 %  49 %     49 %
Nettogearing            33 %  59 %     60 %
Eget kapital, meur         412,8 369,7   12 335,7
Räntebärande nettosk., meur    136,2 219,6  -38 202,0
Antal anställda i medeltal     3580  3632   -1  3567


KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS     1-6  1-6  1-12
                  2005  2004  2004
                  MEUR  MEUR  MEUR
KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN
Resultat före skatter        84,1  40,2  75,0
Justeringar för prestationsprinc.
 Avskrivningar           11,8  12,0  25,1
 Andel i intressebol.resultat   -12,1  -9,3 -26,7
 Finansiella intäkter (netto)   -51,0  -5,1  -6,3
 Räntekostnader (netto       5,1  5,9  10,0
 Förändr. i biologiska tillgång.  0,7  0,5  -2,0
Dividendinkomster,intressebolag   17,1  8,6  21,3
Dividendinkomster, övriga      0,1  0,9  0,9
Betalda finansieringskostn. netto  -5,0  -5,5  -9,7
Betalda skatter           -3,5  -3,4 -10,7
Förändr. av räntefria fordringar  -24,9 -30,1  -2,6
Förändring av varulager      -14,7  1,5  -3,5
Förändring av räntefria skulder   14,2  19,2  6,6
RÖRELSENS KASSAFLÖDE(NETTO)     21,9  35,4  77,5

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
Intressebolag, netto        101,8 -22,2 -22,2
Materiella och immat. tillgångar  -18,1 -10,6 -19,7
Övr. försäljning av anläggningstg  0,3  0,9  2,6
Överlåtelse av placeringar      0,7  22,5  25,4
Investeringar i övriga placeringa  -0,3  -0,4  -1,2
Avvecklad verksamhet         0,0  1,5  16,8
KASSAFLÖDE FRÅN INVEST.(NETTO)   84,3  -8,3  1,7

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Köp av egna aktier          0,0  -0,3  -0,3
Inbetalningar av långfr. skulder   5,0  0,1  45,3
Amorteringar av långfr. skulder  -12,4 -16,5 -51,6
Förändr. av kortfristiga skulder  -1,7  15,8  3,2
Finansiell leasing, utbetalningar  -1,6  -1,5  -2,8
Övriga finansieringsposter      0,2  -1,9  1,0
Betald dividend          -22,8 -16,8 -71,8
KASSAFLÖDE FRÅN FINANS.(NETTO)   -33,2 -21,2 -77,0

Omräkningsdifferens         1,2  -2,4  -3,4
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL     74,2  3,5  -1,2

Likvida medel, period. början    15,6  16,8  16,8
LIKVIDA MEDEL, PERIOD.SLUT     89,8  20,3  15,6


FÖRÄNDRINGAR I EGNA KAPITALET       Över-           Balan-
                 Aktie- kurs-  Egna ÖvrigaOmräkn. seradSamman-
                 kapital  fond aktier fonder diff. vinst  lagt
                  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
01.01.2004             55,4  21,3  -0,6  0,0  0,0 278,6 354,6
Omräkningsdifferenser                      1,1      1,1
Dividend                               -16,8 -16,8
Egna aktier, förändring              -0,3            -0,3
Övriga förändringar                       -0,1     -0,1
Periodens nettoresultat                        31,2  31,2
30.06.2004             55,4  21,3  -0,9  0,0  1,0 293,0 369,7

31.12.2004             77,5  0,0  -0,9  0,0 -10,4 269,5 335,7
Tillämpning av IAS 39
 Fiskars-koncernen                   -0,3      0,4  0,1
 Intressebolag Wärtsilä                 37,8         37,8
01.01.2005             77,5  0,0  -0,9  37,5 -10,4 270,0 373,7
Omräkningsdifferenser                      2,4      2,4
Dividendutdelning                           -22,8 -22,8
Förändring i gängse värde fonden             0,3         0,3
Förändr.i ägarandel i intresseb.*            -6,9         -6,9
Övriga förändringar i intressebolag           -13,0  0,8  0,3 -11,9
Periodens nettoresultat                        77,9  77,9
30.06.2005             77,5  0,0  -0,9  17,9  -7,2 325,5 412,8

* Påverkan i gängse värde fonden av den i resutaträkningen bokförda
 aktieförsäljningen


SEGMENTINFORMATION          4-6  4-6  ändr  1-6  1-6  ändr  1-12
OMSÄTTNING             2005  2004   %  2005  2004   %  2004
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           148,8 152,7   -3 270,0 283,6   -5 528,0
Inha Bruk              10,8  9,6   12  19,4  17,3   12  29,2
Fastigheter             1,8  2,1  -13  4,4  4,5   -3  11,0
Elimineringar            -0,8  -0,6   40  -1,5  -1,0   40  -2,6
KONCERNEN SAMMANLAGT        160,7 163,9   -2 292,3 304,3   -4 565,6

Export från Finland         15,3  13,1   17  34,2  30,9   11  56,2


SEGMENTINFORMATION          4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
RESULTAT              2005  2004     2005  2004     2004
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands           16,9  18,4     25,4  30,7     48,5
Inha Bruk              1,7  1,4      2,7  2,4      3,6
Fastigheter             -0,1  0,7      0,6  1,4      5,2
Intern verksamhet, elimineringar  -1,3  -1,7     -2,5  -2,8     -5,2
RÖRELSEVINST            17,2  18,8     26,2  31,7     52,1

Intressebolag Wärtsilä        5,9  5,5     12,1  9,3     26,7
Reavinst av Wärtsilä aktier     49,8         49,8
Finansiella kostnader netto     -1,9  1,1     -4,0  -0,8     -3,8
KONCERNENS RESULTAT EFTER
FINANSIELLA POSTER         71,1  25,4     84,1  40,2     75,0


SEGMENTINFORMATION          4-6  4-6  ändr  1-6  1-6  ändr  1-12
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN      2005  2004   %  2005  2004   %  2004
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands            5,5  5,5   0  10,6  10,9   -2  22,7
Inha Bruk              0,2  0,2   15  0,5  0,4   12  0,8
Fastigheter             0,3  0,3   13  0,6  0,6   11  1,3
Intern verksamhet och övrigt     0,1  0,1  -15  0,1  0,1   -8  0,4
SAMMANLAGT              6,1  6,1   1  11,8  12,0   -1  25,1


SEGMENTINFORMATION          4-6  4-6  ändr  1-6  1-6  ändr  1-12
INVESTERINGAR            2005  2004   %  2005  2004   %  2004
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands            4,3  4,2   2  14,7  7,5   95  15,8
Inha Bruk              1,2  0,6  107  1,9  1,0  100  1,3
Fastigheter             0,5  0,8  -39  1,3  1,4   -5  1,9
Intressebolaget Wärtsilä       3,2  22,2  -86  3,2  22,2  -86  22,2
Övriga                0,0  0,1  -43  0,4  0,4  -15  0,6
SAMMANLAGT              9,2  27,8  -67  21,4  32,5  -34  41,8

Inom Fiskars verksamhetsområden fordras korta leveranstider.
Orderstockens storlek och förändringar i denna är inte av
väsentlig betydelse.


KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER   6/05  6/04 12/04
                  MEUR  MEUR  MEUR
SOM SÄKERHET FÖR EGNA
FÖRBINDELSER
Fastighetsinteckningar            0   0
Panter                    0   1
Växelansvar              0   1   0
Leasing- och hyresansvar       20   40   33
Övriga ansvar             2   6   4
ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANL.     22   46   38

DERIVATIVINSTRUMENTENS
NOMINELLA VÄRDEN

Valutaterminer            170  107  114
Ränteswappar             17   82   22
Ränteterminer och -futurer      58   16   29

Även slutna positioner ingår i de nominella värdena.


AVSTÄMNING AV NETTORESULTAT         1-6  1-12
                      2004  2004
                      MEUR  MEUR
NETTORESULTAT ENLIGT FAS          27,8  44,9
Förändring i biologiska tillgångar     0,1  2,0
Redovisning av intäkter          -0,8  -0,2
Värdering av varulagret           0,2  -0,1
Ersättningar till anställda        -0,3  3,1
Produktutvecklingsutgifter         0,0  0,1
Goodwill avskrivningar
och nedskrivningar             2,1  2,5
Finansiella leasingavtal          0,3  -0,5
Uppskjutna skatter             -0,1  -2,8
Intressebolaget Wärtsilä          1,9  5,8
Övriga justeringar             0,1  -0,2
NETTORESULTAT ENLIGT IFRS         31,2  54,6


AVSTÄMNING AV EGET KAPITAL     1.1. 30.6. 31.12.
                  2004  2004  2004
                  MEUR  MEUR  MEUR
EGET KAPITAL ENLIGT FAS      348,3 360,2 318,8
Biologiska tillgångar        28,7  28,8  30,4
Annullering av uppskrivningar    -9,8  -9,8  -9,8
Värdering av jordområden       1,1  1,0  0,9
Redovisning av intäkter       -0,8  -1,6  -0,8
Värdering av varulagret       -2,6  -2,9  -2,4
Ersättningar till anställda     -9,7 -10,0  -6,6
Produktutveckling          2,5  2,6  2,5
Goodwill avskrivningar
och nedskrivningar          0,0  3,1  3,5
Finansiella leasingavtal       0,0  -0,3  -0,4
Uppskjutna skatter         -2,9  -3,0  -6,0
Intressebolaget Wärtsilä       0,0  1,3  5,3
Övriga justeringar          0,0  0,3  0,3
SUMMA IFRS-JUSTERINGAR        6,3  9,5  16,9
EGET KAPITAL ENLIGT IFRS      354,6 369,7 335,7