Fiskars Oyj Abp 		Börsmeddelande 	15.2.2007 kl. 08.30


FISKARSKONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

FISKARS FÖRSÄLJNING ÖKADE, LÖNSAMHETEN FÖRBÄTTRADES


CENTRALT UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2006
  -  Omsättningen ökade med 4,9 % till 534,9 milj. euro (509,9)
  -  Rörelseresultatet för den helägda verksamheten före poster av engångsnatur steg
    till 37,8 milj. euro (33,8)
  -  Resultatandelen från intressebolaget Wärtsilä var 58,6 milj. euro (28,6)
  -  Vinsten för försäljningen av Power Sentry-verksamheten var 13,0 milj. euro
  -  Styrelsen föreslår en dividend 0,60 euro/A-aktie och 0,58 euro/K-aktie

CENTRALT UNDER FJÄRDE KVARTALET
  -  Omsättningen ökade med 8,7 % till 125,1 milj. euro (115,2)
  -  Rörelseresultatet för den helägda verksamheten var 2,3 milj euro (-2,6)
  -  Rörelseresultatet var 20,0 milj. euro (9,1)
  -  Omstruktureringskostnader av engångsnatur bokfördes till 4,2 milj. euro (5,9)
  -  Periodens resultat var 9,5 milj. euro (9,4)
  -  Extradividend från Wärtsilä 23,7 milj. euro
  -  Extradividend till aktieägarna 22,8 milj. euro


RÄKENSKAPSÅRET 2006 I KORTHET
Fiskarskoncernens verksamhet omfattar konsumentvaruverksamheten inom Fiskars
Brands, båt- och metallproduktionsverksamheten inom Inha Bruk samt
fastighetsverksamheten. Dessutom har Fiskars ett betydande innehav i intressebolaget
Wärtsilä.
Under räkenskapsåret 2006 förvärvade Fiskars den svenska Silvagruppen och sålde sin
Power Sentry-verksamhet i USA. Dessutom avslutades den omfattande omstrukturering
av produktionen som genomförts i USA och som sträckt sig över två räkenskapsår.


STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006

Fiskarskoncernens omsättning ökade med 4,9 % under räkenskapsåret och var 534,9 milj.
euro (509,9). Av omsättningen uppstod 47,7 % i Europa (43,1) och 44,1 % i USA (49,6).
Förskjutningen av tyngdpunkten påverkades av de företagsköp som genomförts under
året, den allmänna utvecklingen på marknaderna samt i liten utsträckning även
förändringar i valutakurserna.

Kostnaderna för den omstrukturering av verksamheten i USA inom koncernens största
affärsområde, Fiskars Brands, som aviserades hösten 2005, förverkligades enligt de
ursprungliga planerna och uppgick sammanlagt till 50,3 milj. euro.

Personalstyrkan uppgick i slutet av året till 3 003 (3 220). Antalet anställda minskade i
synnerhet i USA, där tre produktionsanläggningar stängdes och två omvandlades till
främst förpacknings- och distributionscentraler. Användningen av underleverantörer har
ökat i USA och de nya produkter som har lanserats har fått ett gott mottagande på
marknaden. Av de produkter som säljs i början av våren 2007 är en betydande del ännu
tillverkade med den produktionskapacitet som sedan dess har lagts ned, vilket innebär att
kostnadseffekten av användningen av underleverantörer inte syns förrän efter årets första
kvartal.

Koncernens rörelsevinst var 85,8 milj. euro (22,7). De kostnader av engångsnatur på 10,6
milj. euro (39,7) som rapporterades i anknytning till omorganiseringen motsvarade
förhandskalkylerna. Rörelseresultatet för den egna verksamheten före poster av
engångsnatur uppgick till 37,8 milj. euro (33,8). Den jämförbara lönsamheten på
rörelseresultatsnivå steg till 7,1 procent (6,6).

Fiskars andel i intressebolaget Wärtsiläs resultat var 58,6 milj. euro (28,6).
Räkenskapsårets resultat före skatt var 76,7 milj. euro (65,4). I fjolårsresultatet ingår en
reavinst på 49,8 milj. euro för försäljningen av Wärtsiläaktier.

Power Sentry-verksamheten som såldes under räkenskapsåret redovisas bland avvecklade
verksamheter, separat från kvarvarande verksamhet och resultaträkningen har justerats så
att den är jämförbar.

Resultatet för räkenskapsåret var 82,0 milj. euro (62,1). Resultatet per aktie för
moderbolagets aktieägare var 1,06 euro (0,80).

AFFÄRSVERKSAMHET

FISKARS BRANDS

Omstrukturering
I slutet av juni såldes Power Sentry-verksamheten, som marknadsförde
hemelektroniktillbehör i USA. Affären var ett led i Fiskars Brands strategi att fokusera på
sina kärnområden. Enheten opererade med sina egna varumärken och hade ingen
betydande operativ koppling till de övriga affärsområdena inom Fiskars Brands. Power
Sentry omsatte år 2005 var 41,9 milj. euro, hade en personal på 42 personer och
verksamhetens bundna kapital var 5,5 milj. euro. Reavinsten och det sammanlagda
resultatet för årets första halva uppgår till 15,2 milj. euro (3,9) och redovisas under
avvecklade verksamheter. Affärsverksamheten såldes i en kontantaffär, affären var slutlig
och i slutet av räkenskapsåret finns inga öppna poster som kunde påverka köpeskillingen.

Förvärvet av den svenska koncernen Silva slutfördes i slutet av augusti. Företagsköpet
omfattar Silva Sweden AB:n, dess amerikanska dotterbolag The Brunton Company,
koncernens europeiska försäljningsbolag i Storbritannien, Frankrike och Tyskland samt
en majoritetsandel i ett produktionsbolag i Kina. Köpeskillingen var 25,6 milj. euro.
Silvagruppens omsättning på årsnivå har varit över 30 milj. euro. Silva och Brunton
förstärker Fiskars Outdoor-verksamhet genom att utvidga sortimentet i synnerhet i fråga
om produkter avsedda för frisksportare. Förvärvet ger Fiskars Brands också nya kunder
och distributionskanaler i synnerhet på den europeiska marknaden. Silvas och Bruntons
omfattande sortiment med kompasser, pannlampor och kikare är väl kända och
varumärkena har ett gott anseende. Silvagruppens siffror är konsoliderade i
Fiskarskoncernen från och med början av september.

Den nedskärning av den egna produktionskapaciteten som ingick i den omstrukturering
som inleddes i USA hösten 2005 har i huvudsak genomförts och under 2006 förorsakade
omstruktureringsåtgärderna kostnader av engångsnatur till ett värde av 10,6 milj. euro
(39,7). Av de här kostnaderna utgjordes 3,8 milj. euro främst av kostnader i anknytning
till minskning av personalen, medan de resterande 6,8 milj. euro var nedskrivningar av
balansvärdet på anläggningstillgångar. Effekten av åtgärderna syns stegvis i produktion
och underleveranser under årets första halva. Som ett led i omorganiseringen avstod
Fiskars Brands från tillverkning och marknadsföring av vattenslangar och gummimattor.
De två fabriker som hade tillverkat de här produkterna stängdes under sommaren.
Verksamheternas sammanlagda omsättning år 2005 var under 21 milj. euro och de
sysselsatte 130 personer.

I USA har man avstått från största delen av tillverkningen av pysselprodukter och en
betydande del av tillverkningen av trädgårdsprodukter. Craft- och Garden-enheterna
fokuserar i framtiden allt mer på produktutveckling och marknadsföring. En av
produktionsanläggningarna inom de här sektorerna har stängts helt medan två fabriker
har omvandlats till förpacknings- och distributionscentraler.

Som ett led i effektiveringen av Fiskars koncernstruktur likviderades i slutet av
räkenskapsåret ett numera onödigt holdingbolag i Sverige och Fiskars Brands Europe
Aps, som äger Fiskars Brands europeiska dotterbolag, överfördes direkt i moderbolagets
ägo. I slutet av räkenskapsperioden grundades ett försäljningsbolag i Spanien.

Fiskars Brands affärsverksamhet
Fiskars Brands omsättning ökade med 3,8 % och var 489,9 milj. euro (472,0).
Försäljningen i huvudmarknadsområdena uppgick till 214,3 milj. euro i Europa (185,6)
och 233,5 milj. euro i USA (254,9). Europas andel av försäljningen ökade och var 43,7 %
(39,3) medan USA:s andel var 47,7 % (54,0). Silvagruppens andel av den ökade
omsättningen var 12,5 milj. euro.

Fiskars Brands rörelseresultat var 21,1 milj. euro (-5,6). Kostnader av engångsnatur på
grund av omstruktureringsprojektet uppgick till 10,6 milj. euro (39,7) och utan dem var
rörelseresultatet som väntat på fjolårsnivå, 31,7 milj. euro (34,1). Rörelseresultatet i
relation till försäljningen var 4,3 % (-1.2).

Konkurrensen inom Fiskars produktsegment var fortsättningsvis spänd i USA. De största
detaljhandelskedjorna ändrar kontinuerligt på tyngdpunkterna i sitt sortiment och det har
inte alltid legat i Fiskars intresse; andelen dagligvaror i den här distributionskanalen
håller på att öka samtidigt som utrymmet för säsongsbetonade konsumentvaror minskar.

Räkenskapsåret innebar en ökad satsning på utveckling och marknadsföring av nya
produkter och marknadsföringen tog ett steg närmare konsumenterna i synnerhet inom
Craft-sektorn. Leveranskedjan blir mer krävande på grund av ökad användning av
underleverantörer, vilket innebär att bolaget satsade på kvalitetskontroll och på att
utveckla smidighet i leveranserna. De kostnader de här åtgärderna medförde belastade
lönsamheten under räkenskapsåret.

Marknadsutvecklingen i Europa var positiv; av försäljningsökningen på 16 % var mer än
10 % organisk tillväxt. Försäljningen ökade både inom de marknadsområden som
traditionellt varit starka och i länderna i östra Centraleuropa. Den positiva
försäljningsutvecklingen återspeglades i lönsamheten, som förbättrades jämfört med året
innan. Även inom andra betydande marknader, som Kanada och Australien, ökade
försäljningen samtidigt som lönsamheten förbättrades.

Av Fiskars Brands investeringar på 37,5 milj. euro (24,1) utgjordes den största enskilda
delen av förvärvet av Silvagruppen för 25,6 milj. euro. Året innan använde bolaget 11,9
milj. euro till företagsförvärv. I övrigt gällde investeringarna i första hand verktyg för
tillverkning av nya produkter, distributionscentraler och upprätthållandet av
produktionen. Medan en allt större del av produktionen sköts av underleverantörer har
Fiskars som mål att äga de strategiska verktyg och formar som används vid
tillverkningen.

Utgifterna för produktutveckling var 5,5 milj. euro (4,9), vilket utgjorde 1,1 % av
omsättningen (1,0). Produktutvecklingsinvesteringarna uppgick till 0,4 milj. euro (0,5).
De viktigaste produktinnovationerna i fråga om trädgårdsredskap togs fram vid
produktutvecklingsenheten i Billnäs och av den produktutveckling som sker i USA gällde
största delen nya Craft- och Outdoor-produkter.

Fiskars Brands goodwill, som ökade i och med förvärvet av Silvagruppen, var 22,4 milj.
euro i slutet av räkenskapsåret (12,8). Goodwillvärdena testas årligen mot
nedskrivningsbehov genom nyttjandevärdeskalkyler på basis av uppskattade framtida
kassaflöden. På basis av de beräkningar som gjorts har inget behov av impairment av
goowillvärdet konstaterats för någon av de kassagenererande enheterna. År 2005 gjordes
en nedskrivning på 19,7 milj. euro för Garden-enheten i USA.

INHA BRUK
Inha Bruks omsättning ökade med 14,5 % till 37,2 milj. euro (32,4). Rörelseresultatet var
3,7 milj. euro (3,5). Den kraftiga uppgången i aluminiumpriset fortsatte, vilket belastade
lönsamheten. Rörelseresultatsprocenten var 9,9 (10,8). Efterfrågan på båtar fortsatte att
växa i huvudmarknadsområdet och försäljningen av Busterbåtar ökade i Finland,
Skandinavien och Ryssland.

Produktionskapaciteten var i fullt bruk hela året och de mindre båtmodellerna tillverkades
av underleverantörer. Den nya båtmodellen Buster X lanserades under hösten och
försäljningen av modellen fick en god start. Den nya modellen erbjuder flera alternativa
lay outlösningar och i fråga om storlek platsar den mellan modellerna Buster L och
Buster XL.

Busterbåtarna firar 30-årsjubileum år 2007.

Även försäljningen av Inha Bruks övriga produkter - gångjärn och smidesprodukter - var
fortsättningsvis tillfredsställande, vilket också gäller verksamhetens lönsamhet.

Under årets lopp investerade bolaget 1,2 milj. euro (3,4) främst i utveckling av
produktionen samt verktyg för den nya båtmodellen. Produktutvecklingskostnaderna
uppgick till 0,6 milj. euro (0,5) eller 1,6 % av omsättningen (1,6). Utgifterna hänför sig i
huvudsak till utvecklandet av båtmodellerna.

FASTIGHETSVERKSAMHETEN
Till bolagets fastighetsverksamhet hör förutom intern och extern uthyrning av fastigheter
också skötseln av bolagets skogsegendomar. Till affärsverksamhetens avkastning räknas
förändringen i skogsbeståndets värde. Under räkenskapsåret 2006 steg rotpriset på virke
efter att ha sjunkit under föregående räkenskapsår. Värdet på växande skog steg under
året med 4,8 milj. euro (-0,8). Fastighetsverksamhetens omsättning, som till en betydande
del bestod av värdestegringen, uppgick till 10,3 milj. euro (8,9) medan rörelsevinsten var
7,6 milj. euro (2,0). Investeringskostnaderna under räkenskapsåret var 1,9 milj. euro
(2,9).

INTRESSEBOLAGET WÄRTSILÄ
Resultatandelen i intressebolaget var 58,6 milj. euro (28,6). Den betydande ökningen
berodde dels på en positiv utveckling av Wärtsiläs verksamhet och dels på de vinster från
affärer av engångsnatur som bolaget gjort. Sådana är i första hand reavinster av
försäljning av aktier i Assa Abloy och Wärtsiläs intressebolag Ovako; effekten av
reavinsterna på Fiskars resultatandel var 28,6 milj. euro (1,9).

Fiskars innehav i Wärtsilä var i slutet av räkenskapsåret 16,55 % (16,81) och andelen av
rösterna var 30,44 % (30,58). Wärtsiläs aktiekapital och antal aktier förändrades under
räkenskapsperioden eftersom personer med optioner tecknade aktier för sina optioner.
Under räkenskapsåret 2006 förde Fiskars inte handel med Wärtsiläaktier; under
föregående räkenskapsperiod resulterade försäljning av aktier i en reavinst på 49,8 milj.
euro.

Wärtsilä betalade dividender till Fiskars till en sammanlagd summa på 47,5 milj. euro
(17,1). Fiskars andels balansvärde var i slutet av räkenskapsperioden 239,1 milj. euro
(231,9) och av den summan var 37,7 milj. euro goodwill (38,1). I det egna kapitalet i
Fiskars bokslut ingick en andel i de gängsevärdesfonderna i Wärtsiläs eget kapital och
den andelen uppgick i slutet av räkenskapsperioden till 21,6 milj. euro (24,7). Aktiernas
marknadsvärde i slutet av året var 645 milj. euro (394).

KONCERNENS RESULTAT OCH SKATTER
Koncernens rörelseresultat, i vilket Fiskars andel av intressebolaget Wärtsiläs resultat
ingår, var 85,8 milj. euro (22,7). Nettofinansieringskostnaderna var 9,1 milj. euro (7,1)
och i dem ingick 0,8 milj. euro intäkter från placeringar (2,5). Finansieringskostnaderna
var på samma nivå som under föregående räkenskapsperiod.

Resultatet efter finansieringsposter var 76,7 milj. euro (65,4).

Periodens skatter för kvarvarande verksamhet var 9,8 milj. euro (7,3).
I resultatet för avvecklad verksamhet ingår reavinsten för försäljningen av Power Sentry-
verksamheten efter avdrag för latenta skatter tillsammans med Power Sentry-enhetens
resultat för perioden före försäljningen och motsvarande resultat för jämförelseperioden.

Resultatet för räkenskapsåret var 82,0 milj. euro (62,1). Nya minoritetsintressens andel av
resultatet var ytterst litet.

Resultatet per aktie var 1,06 euro (0,80) och den kvarvarande verksamhetens andel av det
var 0,86 euro (0,75).

BALANSRÄKNING OCH FINANSIERINGSPOSITION
Verksamhetens kassaflöde var 99,0 milj. euro (58,6). Driftskapitalet minskade jämfört
med föregående räkenskapsperiod. Omsättningstillgångarna minskade med 7,6 milj. euro,
trots att en förlängning av leveranskedjan och -tiderna ökar lagermängderna. Kontrollen
över styrprocessen för omsättningstillgångar förbättrades under årets lopp. Av
omstruktureringskostnaderna under räkenskapsåret hade 3,8 milj. euro (1,0) inverkan på
kassaflödet. Wärtsiläs dividender på 47,5 milj. euro (17,1) hade än en gång en betydande
effekt på verksamhetens kassaflöde.

Investeringarna uppgick sammanlagt till 45,5 milj. euro (30,7). Av dem var 26,0 milj.
euro företagsköp (11,9) medan förvärven av anläggningstillgångar på 19,5 milj. euro
(18,8) underskred avskrivningarna. Kassaflödet från investeringar var 10,1 milj. euro
negativt (52,0).

Koncernens räntebärande nettoskulder sjönk med 38,1 milj. euro och var i slutet av året
101,9 milj. euro (140,0). Det kapitallån på 45,1 milj. euro som emitterades i slutet av år
2004 har upptagits i räntebärande främmande kapital.
Koncernens betalningsberedskap var god. I slutet av räkenskapsperioden hade koncernen
44,9 milj. euro (21,7) i likvida medel, och därtill hade koncernen betydande outnyttjade
kreditlimiter.

Koncernens egna kapital uppgick i slutet av räkenskapsperioden till 421,8 milj. euro
(402,7). Under räkenskapsperioden utbetalades sammanlagt 57,1 milj. euro (22,8) i
dividender. Avkastningen på eget kapital var 19,9 % (16,8). Koncernens soliditet ökade
och var 60 % (57). Nettoskuldsättningen sjönk ytterligare och var 24 % (35).

Balansomslutningen var på samma nivå som föregående räkenskapsår, 707,2 milj. euro
(702,7). Bestående tillgångar var 460,0 milj. euro (458,5). De långfristiga
skattefordringarna minskade med 13,6 milj. euro och var 30,4 milj. euro (44,0). Fiskars
koncerngoodwill på 22,4 milj. euro var förknippad med Fiskars Brands verksamhet. De
biologiska tillgångarna på 35,0 milj. euro (29,9) fanns alla i Finland. Till
förvaltningsfastigheter hörde förutom de fastigheter som fastighetsverksamheten hyr ut åt
utomstående i Finland också Fiskars Brands leasingfastigheter i USA, som koncernen
inte längre själv använder. Av de produktionsanläggningar som stängts i samband med
omstruktureringen inom Fiskars Brands har anläggningstillgångarna för två anläggningar
sålts i sin helhet under räkenskapsperioden medan anläggningstillgångarna för de
anläggningar som omvandlats till logistikcentraler redovisas till ett värde av 7,7 milj.
euro och ledningens bedömning är att inget behov av nedskrivning föreligger.

PERSONAL
Koncernens personal uppgick i slutet av året till 3 003 personer (3 220). I jämförelsetalet
ingår inte de 42 personer som arbetade inom Power Sentry-verksamheten som såldes
under räkenskapsåret. Omstruktureringen av produktionen inom Fiskars Brands hade
också inverkan på personalstyrkan och största delen av de förändringarna ägde rum under
verksamhetsåret; på grund av omorganiseringen minskade antalet anställda med 400
personer. Förvärvet av Silvagruppen ökade personalstyrkan med 273 personer. Vid
fabriken i Billnäs i Finland minskade antalet anställda till 435 personer (529) medan
antalet anställda vid Inha Bruk ökade med 30 till 301 (271). I genomsnitt var antalet
anställda 3 167 personer (3 426) vilket innebär en minskning på 259 personer.

Under räkenskapsåret betalade bolaget ut löner och arvoden för 121,3 milj. euro (125,9).

KONCERNLEDNINGEN
Heikki Allonen var verkställande direktör och koncernchef. Jutta Karlsson har varit
koncernens chefsjurist och styrelsens sekreterare sedan 14.6.2006. År 2006 fattade
styrelsen beslut om ett treårigt incitamentprogram för verkställande direktören.
Programmet är bundet till bolagets aktieutveckling. Det finns ett tak som begränsar
bonus.

CORPORATE GOVERNANCE
Fiskars tillämpar Helsingfors Börs, Centralhandelskammarens och Finlands Näringslivs
Centralförbunds rekommendation beträffande god förvaltningssed för börsbolag
(Corporate Governance), som trädde i kraft år 2004.

Fiskars följer också Finansinspektionens och Helsingfors Börs nya regler för
insiderhandel som trädde i kraft 1.1.2006 och bolaget har dessutom sina egna interna
insiderregler som trädde i kraft 1.7.2006.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I AFFÄRSVERKSAMHETEN
De mest betydande affärsverksamhetsriskerna för Fiskars är förknippade med hantering
av leveranskedjan, strukturella förändringar i minuthandeln och delvis också
prisutvecklingen för råvaror. Bolaget har satsat på ökad management av leveranskedjan
genom ökad kvalitetskontroll, nära samarbete med leverantörerna samt kontroll av
immaterialrättigheter. Den strukturella förändringen inom distributionskanalerna är en
risk främst på den amerikanska marknaden, men effekten av strukturomvandlingen
minskas genom flexibel marknadsföring och god förmåga att förutse utvecklingen.
Råvaruprisernas utveckling påverkar direkt kostnadsnivån för den egna produktionen och
indirekt kostnaderna för underleveranser. Koncernen har inte använt sig av råvaruderivat,
men man strävar efter att sluta långvariga leveranskontrakt med viktiga
råvaruleverantörer. Produktutvecklingsenheternas förmåga att ta fram innovativa, nya
produkter som svarar på kundernas behov är av speciellt stor betydelse för
affärsverksamhetens tillväxt.

Intressebolaget Wärtsiläs resultatutveckling har en avsevärd betydelse för Fiskars
resultatutveckling, dess förmåga att betala ut dividender påverkar Fiskars kassaflöde och
en betydande nedgång i börskursen skulle kanske kunna leda till en nedskrivning av
balansvärdet.

Fiskars skyddar sig mot finansiella risker i enlighet med praxis som godkänts av bolagets
styrelse. Likvida medel placeras endast i solida finansieringsinstitutioner och andra
företag eller fonder med låg risk. De övriga fordringarna, som i huvudsak består av
försäljningsfordringar, är rätt väl utspridda såväl geografiskt som i fråga om kunder och
de största kunderna har i allmänhet hög kreditvärdering. Inga betydande kreditförluster
har förverkligats under räkenskapsåret.

Försäkringar har utnyttjats för att täcka både egendomsrisker och betydande
verksamhetsrisker. I övrigt bedöms de risker som är förknippade med balansvärden vara
ringa.

FÖRVÄRV OCH AVYTTRING AV EGNA AKTIER
Bolagets styrelse hade fram till ordinarie bolagsstämman den 20 mars fullmakt att
förvärva och avyttra aktier i det egna bolaget så att det sammanlagda nominella värdet
och det röstetal aktierna representerade var högst fem procent (5 %) av bolagets
aktiekapital och samtliga aktiers röstetal.

Vid bolagsstämman fick styrelsen fullmakt att förvärva och avyttra aktier i det egna
bolaget så att det sammanlagda nominella värdet och det röstetal aktierna representerade
var högst tio procent (10 %) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers röstetal.
Styrelsen har inte utnyttjat sin fullmakt under perioden.

Den 30.12.2006 uppgick bolagets innehav av egna aktier till sammanlagt 127 512 A-
aktier och 420 K-aktier. Innehavet har inte förändrats under perioden och antalet aktier
uppgår till 0,2 % av bolagets aktiestock och 0,03 % av rösterna.

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2006
Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 20.3.2006 beslöt att i dividend utdela 0,45
euro/aktie för A-aktier, sammanlagt 24 667 641 euro, och 0,43 euro/aktie för K-aktier,
sammanlagt 9 703 073,84 euro.

Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till sju. Till styrelsemedlemmar valdes Kaj-
Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf
Gripenberg, Karl Grotenfelt och Olli Riikkala. Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår
vid den ordinarie bolagsstämman år 2007.

Till revisor valdes KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att under ett års tid räknat från 20.3.2006 i
ett annat förhållande än aktieägarnas ägoförhållande förvärva eller besluta om avyttring
av aktier i det egna bolaget så att det sammanlagda nominella värdet och det röstetal
aktierna representerar är högst tio procent (10 %) av bolagets aktiekapital och samtliga
aktiers röstetal, alltså högst 5 494 449 A-aktier och högst 2 256 570 K-aktier av bolagets
egna aktier vid Helsingfors Börs till vid vart tillfälle gällande börskurs.

STYRELSENS KONSTITUERANDE MÖTE
På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen Olli Riikkala till
ordförande och Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth till vice ordförande. Till
ordförande för Audit Committee valde styrelsen Gustaf Gripenberg och till medlemmar
Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth och Ilona Ervasti-Vaintola. Till ordförande för
Compensation Committee valde styrelsen Olli Riikkala och till medlemmar Kaj-Gustaf
Bergh och Karl Grotenfelt.

Den 4.10.2006 meddelade styrelsens ordförande Olli Riikkala bolaget att han är sjukledig
till årets slut. Styrelsen valde vid ett möte 5.10.2006 Kaj-Gustaf Bergh till ordförande för
återstoden av perioden.

Styrelsen grundade en Nomination Committee 13.12.2006. Till ordförande för kommittén
valdes Kaj-Gustaf Bergh och till dess medlemmar Alexander Ehrnrooth och Paul
Ehrnrooth.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2006
Fiskars Oyj Abp:s extra bolagsstämma 12.12.2006 beslöt att dela ut en extra dividend för
räkenskapsåret som avslutades 31.12.2005. En extra dividend utdelades: 0,30 euro per A-
aktie, sammanlagt 16 445 094,00 euro, och 0,28 euro per K-aktie, sammanlagt
6 318 280,64 euro.

AKTIER OCH AKTIEKURSER
Fiskars Oyj Abp:s aktiekapital i slutet av räkenskapsåret var 77 510 200 euro och inga
ändringar ägde rum i aktiekapitalet eller antalet aktier under årets lopp. Bolaget har två
aktieserier, serierna A och K, vilka båda är noterade på Helsingforsbörsens nordiska lista.
A-aktierna har en röst/aktie och K-aktierna 20 röster/aktie. Enligt bolagsordningen är
dividenden per aktie för A-aktien minst 2 % större än dividenden för K-aktier.

Antalet aktier 31.12.2006 var 54 944 492 A-aktier och 22 565 708 K-aktier, totalt
77 510 200 aktier. A-aktierna hade 54 944 492 röster och K-aktierna 451 314 160 röster,
totalt 506 258 652 röster.

I slutet av december var kursen för Fiskars A-aktie på Helsingforsbörsen 12,29 euro (9,60
i början av året) medan K-aktiens kurs var 12,11 euro (9,90). Marknadsvärdet på bolagets
aktiestock ökade under årets lopp med 26 % och var i slutet av året 947 milj. euro (750).

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BOLAGSSTÄMMAN
Moderbolagets utdelningsbara egna kapital den 31.12.2006 är 287 874 854,39 euro, av
vilket räkenskapsperiodens vinst är 60 258 394,35 euro.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman som samlas 21.3.2007 att man av de utdelningsbara
vinstmedlen utbetalar en dividend på 0,60 euro per utestående A-aktie och 0,58 euro per
utestående K-aktie.
Som dividend skulle sålunda utdelas:
för A-aktier, 54 816 980 st, 0,60 euro/aktie, sammanlagt	32 890 188,00
för K-aktier, 22 565 288 st, 0,58 euro/aktie, sammanlagt	13 087 876,04
Utdelning totalt						45 978 055,04
De kvarvarande vinstmedlen på 241 896 799,35 euro lämnas kvar i det fria egna
kapitalet.

Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska ställning efter
räkenskapsperiodens slut. Bolagets likviditet är god och enligt styrelsens uppfattning
äventyras bolagets likviditet inte av den föreslagna vinstutdelningen.

UTSIKTER
Fiskars omsättning och rörelseresultat för bolagets helägda verksamhet väntas vara på
föregående års nivå under årets första månader. Hela årets omsättning ökar något och
resultatet väntas överstiga föregående års resultat från och med våren.
Intressebolaget Wärtsiläs resultat utgör än en gång en betydande del av koncernens
resultat.


Heikki Allonen
verkställande direktör
KONCERNENS RESULTATRÄKNING     10-12 10-12  ändr  1-12  1-12  ändr
                  2006  2005   %  2006  2005   %
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR

OMSÄTTNING             125,1 115,2   9 534,9 509,9   5

Kostnad för sålda varor      -87,3 -82,9   5 -375,4 -364,2   3
BRUTTOBIDRAG            37,8  32,3   17 159,6 145,6   10

Övriga rörelseintäkter       -0,8  0,3  -421  1,3  2,3  -46
Kostnader för försäljning
och marknadsföring         -19,4 -16,2   20 -73,3 -65,9   11
Administrationskostnader      -11,3 -10,6   6 -45,3 -45,3   0
Forsknings- o utvecklingskostn.   -1,8  -1,5   18  -6,1  -5,3   15
Övriga rörelsekostnader       -2,3  -6,8  -66  -9,0 -37,4  -76
Andel i intresseför.resultat    17,7  11,7   51  58,6  28,6  105
RÖRELSERESULTAT           20,0  9,1     85,8  22,7

Reavinst av Wärtsiläaktier                   49,8
Finansiella intäkter         1,1  0,5  106  1,8  4,1  -57
Finansiella kostnader        -2,6  -2,8   -8 -10,9 -11,2   -3
RESULTAT FÖRE SKATT         18,5  6,9     76,7  65,4   17

Skatt                -9,3  0,5     -9,8  -7,3   35
RESULTAT FÖR KVARVARANDE
VERKSAMHET              9,2  7,4     66,9  58,2   15

Resultat för avvecklad verksamhet  0,3  2,1  -85  15,2  3,9
PERIODENS RESULTAT          9,5  9,4     82,0  62,1   32

HÄNFÖRLIG TILL
minoritetsaktieägare         0,0         0,0
innehavare av moderbolagets
stamaktier              9,5  9,4     82,0  62,1   32

Resultat/aktie, euro
hänförlig till innehavare av
stamaktier i moderbolaget      0,12  0,12     1,06  0,80
 kvarvarande verksamhet      0,12  0,10     0,86  0,75
 avvecklad verksamhet       0,00  0,03     0,20  0,05

Resultat/aktie är outspätt. Bolaget har inga öppna optionsprogram eller andra
finansieringsinstrument, som skulle innebära utspädningseffekt.

VALUTAKURSER            1-12  1-12  ändr
                  2006  2005   %
USD medelkurs (resultat)      1,26  1,24   1
USD period. slut (balans)      1,32  1,18   12


KONCERNENS BALANSRÄKNING      12/06 12/05  ändr
                  MEUR  MEUR   %
AKTIVA

Immateriella tillgångar       19,2  13,5   42
Goodwill              22,4  12,8   75
Materiella tillgångar        98,7 110,9  -11
Biologiska tillgångar        35,0  29,9   17
Förvaltningsfastigheter       8,7  9,4   -8
Andelar i intresseföretag     239,1 231,9   3
Övriga andelar            5,0  4,8   5
Övriga placeringar          1,5  1,3   20
Avoir fiscal-skattefordran      5,5  9,0  -39
Uppskjutna skattefordringar     24,9  35,0  -29
LÅNGFRISTIGA TOTALT        460,0 458,5   0

Varulager             114,6 129,3  -11
Kundfordringar           82,7  86,9   -5
Övriga fordringar          5,0  6,4  -22
Likvida medel            44,9  21,7  107
KORTFRISTIGA TOTALT        247,2 244,2   1

AKTIVA TOTALT           707,2 702,7   1

PASSIVA

Eget kapital            421,8 402,7   5

Långfristigt räntebärande     120,7 124,5   -3
Långfristigt räntefritt       2,6  2,7   -2
Uppskjutna skatteskulder      20,8  17,6   18
Avsättningar till pensioner     12,8  15,5  -17
Övriga avsättningar         4,2  2,9   46
LÅNGFRISTIGA SKULDER TOTALT    161,1 163,1   -1

Kortfristigt räntebärande      26,1  37,2  -30
Leverantörskulder och
övriga räntefria skulder      92,6  94,6   -2
Skatteskulder            5,7  5,1   12
KORTFRISTIGA SKULDER TOTALT    124,4 136,9   -9

PASSIVA TOTALT           707,2 702,7   1


KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS        1-12  1-12
                      2006  2005
                      MEUR  MEUR
KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN
Resultat före skatt            76,7  65,4
Justeringar för prestationsprinciper
 Avskrivningar              28,6  58,5
 Andel i intresseför.resultat      -58,6 -28,6
 Finansiella intäkter           -0,8 -52,3
 Räntekostnader              9,9  9,5
 Förändr. i biologiska tillgångar     -5,0  0,5
Dividendinkomster, intresseföretag     47,5  17,1
Dividendinkomster, övriga          3,6  0,1
Betalda finansieringskostn.(netto)     -7,4  -8,2
Betald inkomstskatt            -5,1  -6,7
Förändr. av räntefria fordringar      -5,4  8,1
Förändring av varulager           7,6  -7,8
Förändring av räntefria skulder       7,6  3,0
RÖRELSENS KASSAFLÖDE A           99,0  58,6

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
Affärsverksamhetsförvärv         -26,0 -11,9
Intresseföretag, netto              74,4
Materiella och immat. tillgångar     -19,3 -18,8
Övr. försäljning av anläggningstgångar   5,4  2,9
Överlåtelse av placeringar         2,2  1,7
Investeringar i övriga placeringar     -5,3  -0,2
Avvecklad verksamhet            33,0  3,9
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR B      -10,1  52,0

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Inbetalningar av långfr. skulder      15,0
Amorteringar av långfr. skulder      -4,6 -32,8
Förändr. av kortfristiga skulder     -21,4 -39,8
Finansiell leasing, utbetalningar     -2,8  -3,7
Övriga finansieringsposter         0,1  -3,1
Betald dividend              -57,1 -22,8
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING C      -70,8 -102,3

Omräkningsdifferens D            5,0  -2,3
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL(A+B+C+D)    23,2  6,1

Likvida medel, period. början       21,7  15,6
Likvida medel, period.slut         44,9  21,7


FÖRÄNDRINGAR I EGNA KAPITALET  Till moderbolagets aktieägare:    Mino-Samman-
                               Balan- ritets  lagt
                 Aktie-  Egna ÖvrigaOmräkn. seradintres-
                 kapital aktier fonder diff. vinst  sen
                  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
31.12.2004 IFRS           77,5  -0,9  0,0  -1,4 260,5  0,0 335,8
Tillämpning av IAS 39
 Fiskars-koncernen                -0,4      0,4      0,1
 Intresseföretaget Wärtsilä           37,8            37,8
1.1.2005 IFRS            77,5  -0,9  37,5  -1,4 261,0  0,0 373,7
Omräkningsdifferenser                   1,4         1,4
Förändring i fonden för gängse värde        0,4             0,4
Förändr. i ägarandel i intresseföretag      -6,9            -6,9
Övriga förändringar i intresseföretag       -6,3  1,2  -0,1     -5,2
SUMMA RESULTATFÖRÄNDR. SOM INTE
REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN          -12,8  2,6  -0,1  0,0 -10,3
Periodens nettoresultat                     62,1     62,1
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDRINGAR TOTALT      -12,8  2,6  62,0  0,0  51,8
Utdelning                           -22,8     -22,8
31.12.2005 IFRS           77,5  -0,9  24,7  1,2 300,3  0,0 402,7
Omräkningsdifferenser                  -2,0         -2,0
Förändring i fonden för
gängse värde, intresseföretag           -3,1            -3,1
Övriga förändringar i intresseföretag          -0,7  -0,1     -0,8
Övriga förändringar                           0,0  0,0
SUMMA RESULTATFÖRÄNDR. SOM INTE
REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN           -3,1  -2,7  -0,1  0,0  -5,9
Periodens nettoresultat                     82,0  0,0  82,0
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDRINGAR TOTALT       -3,1  -2,7  81,9  0,0  76,2
Utdelning                           -57,1     -57,1
31.12.2006 IFRS           77,5  -0,9  21,6  -1,5 325,0  0,0 421,8

Fiskars andel av intresseföretaget Wärtsiläs fond för gängse värde och
förändringar i den fonden har ovan inkluderats i Övriga fonder.


NYCKELTAL             12/06 12/05  ändr
                           %
Eget kapital/aktie, euro      5,45  5,20   5
Soliditet              60 %  57 %
Nettogearing            24 %  35 %
Eget kapital, meur         421,8 402,7   5
Räntebärande nettosk., meur    101,9 140,0  -27
Antal anställda i medeltal     3 167 3 426   -8
Antal anställda i periodens slut  3 003 3 220   -7

SEGMENTINFORMATION         10-12 10-12  ändr  1-12  1-12  ändr
OMSÄTTNING             2006  2005   %  2006  2005   %
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
Fiskars Brands           113,0 107,6   5 489,9 472,0   4
Inha Bruk              9,1  7,3   26  37,2  32,4   15
Fastigheter             3,6  1,5  143  10,3  8,9   15
Ofördelade och elimineringar    -0,6  -1,2  -49  -2,4  -3,5  -30
KONCERNEN SAMMANLAGT        125,1 115,2   9 534,9 509,9   5

Export från Finland         15,7  12,4   27  58,9  55,5   6


SEGMENTINFORMATION         10-12 10-12     1-12  1-12
RESULTAT              2006  2005     2006  2005
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
Fiskars Brands            0,0  -0,6     21,1  -5,6
Inha Bruk              0,8  0,3      3,7  3,5
Fastigheter             2,4  0,0      7,6  2,0
Intresseföretaget Wärtsilä     17,7  11,7     58,6  28,6
Ofördelade och elimineringar    -1,0  -2,3     -5,2  -5,8
RÖRELSERESULTAT           20,0  9,1     85,8  22,7


SEGMENTINFORMATION         10-12 10-12     1-12  1-12
AVSKRIVNINGAR            2006  2005     2006  2005
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
Fiskars Brands            9,2  7,5     25,8  55,7
Inha Bruk              0,3  0,3      1,2  1,0
Fastigheter             0,5  0,4      1,4  1,3
Ofördelade och elimineringar     0,0  0,3      0,1  0,5
KONCERNEN SAMMANLAGT        10,0  8,5     28,6  58,5


SEGMENTINFORMATION         10-12 10-12     1-12  1-12
INVESTERINGAR            2006  2005     2006  2005
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
Fiskars Brands            5,1  4,9     37,5  24,1
Inha Bruk              0,6  0,5      1,2  3,4
Fastigheter             0,4  1,2      1,9  2,9
Intresseföretaget Wärtsilä         21,0         30,2
Ofördelade och elimineringar     0,3  0,0      0,3  0,4
KONCERNEN SAMMANLAGT         6,3  27,6     40,8  60,9


SEGMENTSRAPPORTERING PER      10-12 10-12  ändr  1-12  1-12  ändr
GEOGRAFISKA OMRÅDEN         2006  2005   %  2006  2005   %
OMSÄTTNING EFTER KUNDERNAS     MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
LOKALISERING
Europa               64,4  49,2   31 256,2 219,3   17
USA                 49,8  56,0  -11 235,2 253,3   -7
Övriga               10,9  10,0   9  43,5  37,3   17
KONCERNEN SAMMANLAGT        125,1 115,2   9 534,9 509,9   5

Inom Fiskars verksamhetsområden fordras korta leveranstider.
Orderstockens storlek och förändringar i denna är inte av
väsentlig betydelse.


FÖRVÄRVENS EFFEKT PÅ DEN KONSOLIDERADE BALANSEN

Under rapporteringsperioden har Fiskars förvärvat Silva Sweden AB
med dotterbolagena och betalat för Superknife en tilläggsköpeskilling
om 0,4 meur
                            12/06
                             MEUR
Specifikation över Silva anskaffningskostnader
Anskaffningsvärde                    25,6
Anskaffade tillgångar                  -14,6
GOODWILL                         11,1

Specifikation över anskaffade tillgångar:
Materiella och immateriella anläggningstillgångar    10,8
Lager                           8,4
Fordringar                        5,3
Likvida medel                       0,2
Minoritetsintressen                    0,0
Latent skatteskuld                    -3,1
Långfristiga skulder                   -1,0
Kortfristiga skulder                   -6,0
TOTALT                          14,6


KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER      12/06 12/05
                      MEUR  MEUR
SOM SÄKERHET FÖR EGNA
FÖRBINDELSER
Växelansvar                  0   0
Leasing- och hyresansvar           19   23
Övriga ansvar                 9   1
SAMMANLAGT                  28   24

GARANTIER SOM SÄKERHET FÖR ANDRAS FÖRBINDELSER
Fastighetsinteckningar            2   2

ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT        30   26

DERIVATIVERNAS NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer                94  145
Valutaoptioner                    4
Ränteterminer och -futurer             59

DERIVATIVINSTRUMENTENS DAGSVÄRDE
JÄMFÖRT MED NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer                0   -2
Valutaoptioner                    0
Ränteterminer och -futurer              0

Valutaterminer och valutaswappar har upptagits till dagsvärde.