Fiskars Oyj Abp Börsmeddelande 14.2.2006 kl. 19.00


FISKARSKONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005

RESULTATET FÖR OKTOBER-DECEMBER 2005

Koncernens omsättning i oktober-december var 127,0 milj. euro (126,6)
eller samma som under motsvarande period föregående år. I USA minskade
försäljningsvolymen, men en förstärkning av dollarkursen jämnade ut
inverkan räknat i euro. På de övriga marknaderna var försäljningen något
bättre än under förra årets sista kvartal.
Kostnader av engångsnatur bokfördes till ett värde av 5,4 milj. euro under
årets fjärde kvartal; av dem var ungefär 1 milj. euro kreditförluster bokförda
för fordringar som hänför sig till en försäljning av en verksamhet i USA och
4,4 milj. euro nedskrivningar av anläggningstillgångar i samband med den
omstrukturering som aviserades i oktober 2005.
Rörelseresultatet var -0,5 milj. euro (7,9). Utan poster av engångsnatur hade
rörelseresultatet varit 4,9 milj. euro (7,3). Andelen i intressebolaget
Wärtsiläs resultat var 11,7 milj. euro (12,9) och
nettofinansieringskostnaderna 2,3 milj. euro (0,9). Resultatet före skatt var
8,9 milj. euro (19,9) och räkenskapsperiodens resultat 9,4 milj. euro (18,0).

Styrelsens verksamhetsberättelse 2005

Fiskarskoncernens omsättning för räkenskapsåret var 551,1 milj. euro
(565,6) eller
2,5 % lägre än under året innan. Hösten 2005 fattades beslut om att
omorganisera verksamheten i USA inom det största affärsområdet, Fiskars
Brands, Inc. Planerna förverkligas under två räkenskapsår och ger upphov
till kostnader av engångsnatur till ett värde av cirka 50 milj. euro. I bokslutet
för år 2005 upptogs sammanlagt 39,7 milj. euro av de här
omorganiseringskostnaderna och efter kostnaderna var koncernens
rörelseresultat 2,0 milj. euro negativt (52,1). Kostnaderna, som till ungefär
hälften bestod av nedskrivningar av goodwill, hade en liten inverkan på
cirka 1,0 milj. euro på kassaflödet. Rörelseresultatet före poster av
engångsnatur var 37,7 milj. euro (51,5).

Bolagets andel av intressebolaget Wärtsiläs resultat var 28,6 milj. euro
(26,7). Den försäljning av Wärtsilä B-aktier som genomfördes under
räkenskapsperioden resulterade i en realisationsvinst på 49,8 milj. euro.
Under räkenskapsåret förvärvades Wärtsilä A-aktier för totalt 30,2 milj. euro
och som en följd av de här affärerna steg Fiskars andel av rösterna i Wärtsilä
till över 30 procent.

Koncernens resultat för räkenskapsperioden var 62,1 milj. euro (54,6) och
resultatet per aktie var 0,80 euro (0,71). Avkastningen på eget kapital var
16,8 % (15,8) och avkastningen på sysselsatt kapital var 14,5 % (14,9).

Styrelsen föreslår att för år 2005 utbetalas i dividend 0,45 euro per A-aktie
och 0,43 euro per K-aktie. Den sammanlagda dividendsumman för år 2005
blir då 34,4 milj. euro.

Koncernstrukturen har förenklats under räkenskapsåret genom att fusionera
och avveckla vilande administrations- och mellanbolag.

AFFÄRSVERKSAMHET

Fiskars Brands, Inc.

Omorganisering av produktionen
Förändringen i marknads- och konkurrenssituationen i USA har fortsatt och
man har därför beslutat att anpassa Fiskars Brands verksamhet och ändra
verksamhetsstrukturen så att den motsvarar de utmaningar som den nya
situationen förutsätter. Fiskars Brands Inc. fattade under hösten beslutet att
genomföra en omfattande omstrukturering av produktionen i USA, eftersom
en allt större del av de produkter som säljs på den amerikanska marknaden i
framtiden tillverkas på entreprenad. Faktorer som är av avgörande betydelse
för en framgångsrik verksamhet är en rättdimensionerad egen produktion, en
försnabbad process för att få ut nya produkter på marknaden, säkerhet inom
leveranskedjan och att bolaget reagerar på snabba förändringar i vad
kunderna vill ha. Enligt omorganiseringsplanen kommer en del av
produktionskapaciteten att läggas ned inom det pågående räkenskapsåret
2006 medan vissa produktionsanläggningar delvis byggs om till
logistikcentraler och produktionsmängderna i andra anläggningar justeras så
att de bättre motsvarar efterfrågan på de produkter som tillverkas där.
Åtgärderna påverkar antalet anställda vid bolaget i slutet av år 2006.
I anknytning till de här planerna upptar bokslutet för år 2005 nedskrivningar
av omsättnings- och anläggningstillgångar och i synnerhet goodwill samt
extra avskrivningar för förkortad ekonomisk livslängd för en del
anläggningstillgångar. Den sammanlagda summan för de här
bokföringsposterna är 49,3 milj. USD eller 39,7 milj. euro.
De totala kostnaderna för omstruktureringen beräknas fortfarande bli kring
50 milj. euro. Resten av kostnaderna infaller under räkenskapsåret 2006.
Omstruktureringen ger inbesparingar under slutet av år 2006, då nya
produkter börjar levereras till kunderna och antalet anställda minskar.

Nedskrivning av goodwill
För att testa bolagets goodwill har Fiskars Brands delats upp i
kassagenererande enheter (s.k. cash generating units) och var och en av
dessa har hänförts sin andel av det goodwillvärde som är upptaget i
koncernens bokslut. Goodwillvärdena testas årligen mot
nedskrivningsbehov genom nyttjandevärdeskalkyler på basis av uppskattade
framtida kassaflöden. På basis av de beräkningar som gjorts skrev bolaget
ned goodwillvärdet för enheten för trädgårds- och fritidsprodukter med 19,7
milj. euro (1,5). Efter nedskrivningen var enhetens goodwill i
balansräkningen i slutet av räkenskapsperioden 4,8 milj. euro.
Bolagsledningen bedömer att affärsverksamhetens marknadsvärde nu är lika
stor som eller större än verksamhetens balansvärde efter nedskrivningarna
eller 43,0 milj. euro. För de övriga kassagenererande enheterna fanns inget
behov för nedskrivning av goodwillvärdet.

Fiskars Brands affärsverksamhet
Fiskars Brands omsättning var 513,3 milj. euro (528,0). Försäljningen i
USA uppgick till 372,0 milj. USD (396,9) eller 312,7 milj. euro (332,6),
vilket var 6,3 % mindre än under föregående räkenskapsperiod. I Europa var
försäljningen på samma nivå som året innan, alltså 185,6 milj. euro (186,0).
De europeiska marknadernas andel av försäljningen var 36 % (34) medan
USA stod för 59 % (61).
Fiskars Brands rörelseresultat var -1,6 milj. euro (48,5). Kostnader av
engångsnatur uppgick till -39,7 milj. euro (+0,6) och utan dem hade
rörelseresultatet varit 38,1 milj. euro (47,9).
Priserna på plastråvaror och stål steg under räkenskapsperioden och den
hårda konkurrensen förhindrade en överföring av effekten av prisstegringen
på råvaror till försäljningspriserna. Detta försämrade lönsamheten inom hela
branschen, i synnerhet i USA.
På den amerikanska marknaden säljs en betydande del av produkterna av
stora affärskedjor inom detaljhandeln och prisnivån påverkar ofta åtgången
mer än kvaliteten. Importen av i synnerhet arbetsdryga produkter ökade och
konkurrenskraften för den lokala produktionens del försämrades. För
tekniskt krävande och innovativa produkter var konkurrensläget bättre. I
USA ökade endast försäljningen av konsumentelektronikprodukter.
Försäljningen av produkter för skola, kontor och hobby, friluftsredskap samt
trädgårds- och fritidsprodukter sjönk och eftersom kapaciteten inte
utnyttjades till fullo försämrades lönsamheten i synnerhet i fråga om mattor
och blomkrukor. De ökade satsningar på marknadsföring, nya produkter
samt utveckling av underleverantörssystemet som har gjorts förväntas att ha
en positiv effekt på lönsamheten under kommande år.
På den europeiska marknaden är kvalitet en betydande faktor vid sidan av
prisnivån. Under räkenskapsperioden satsade bolaget på att utveckla en ny
generation av hushållsprodukter samtidigt som bolagets hobbyprodukter
lanserades. Trädgårdsredskap står i alla fall fortfarande för största delen av
försäljningen i Europa och åtgången ökade jämfört med året innan.
Hushållsprodukter står också för en betydande del av försäljningen, men den
minskade något på grund av leveransproblem i början av försäljningen av de
nya modellerna. I Europa var lönsamheten fortfarande på god nivå, även om
den sjönk något.
På de övriga marknaderna, av vilka Kanada och Australien utgör de största,
ökade försäljningen med mer än 20 % och lönsamheten förbättrades tydligt.
Fiskars Brands investerade i en utvidgning av affärsverksamheten och i
produktinnovationer. På våren förvärvades tillverkningen och
marknadsföringen av kvalitetssaxar av märket Gingher och på hösten
utökades produktfamiljen genom köpet av varumärkena Heidi Grace och
Cloud9, vilket ger större täckning inom det växande området
hobbyprodukter. Under hösten förvärvades också Superknife-produkterna,
vilket förstärkte Gerbers friluftsredskapsverksamhet. Investeringarna i de
här förvärven kostade sammanlagt 11,9 milj. euro. Övriga investeringar, i
huvudsak produktutveckling, upprätthållande av tillverkningskapaciteten
och effektivering av verksamheten, uppgick totalt till 12,2 milj. euro. År
2005 var de sammanlagda investeringarna 24,1 milj. euro (15,8).

Inha Bruk
Inha Bruks omsättning var 32,4 milj. euro (29,2), vilket innebar en ökning
på 11 %. Rörelseresultatet 3,5 milj. euro (3,6) var något lägre än föregående
år på grund av kostnader för ibruktagandet av investeringar som gjorts och
en höjning av priset på aluminium. Efterfrågan på båtar fortsatte att växa
kraftigt inom bolagets huvudmarknadsområde och försäljningen av
Busterbåtar ökade i synnerhet i Finland och Norge. Produktionskapaciteten
användes till fullo och tidvis var kapaciteten en begränsning för
försäljningen. De nya målade båtmodellerna togs väl emot på marknaden.
Även Inha Bruks övriga produkter - gångjärn och smidesprodukter - hade
fortsatt tillfredsställande åtgång.
Under årets lopp gjordes ytterligare investeringar för att öka kapaciteten
inom båttillverkningen och för att rationalisera produktionen.
Investeringarna uppgick till sammanlagt 3,4 milj. euro (1,3).

Fastighetsverksamheten
Till bolagets fastighetsverksamhet hör förutom intern och extern uthyrning
av fastigheter också skötseln av bolagets skogsegendomar. I enlighet med
internationell bokslutsstandard bokförs nu förändringen i skogsbeståndets
värde som affärsverksamhetens avkastning i stället för försäljningen av
skog. Under räkenskapsperioden har rotpriset på virke sjunkit, vilket innebar
en sänkning av avkastningen för verksamheten på 0,8 milj. euro och en
motsvarande nedgång i lönsamheten jämfört med året innan. År 2004 steg
rotpriset, vilket ökade värdet på skogsbeståndet med 1,6 milj. euro.
Fastighetsverksamhetens omsättning var 8,9 milj. euro (11,0) och
rörelsevinsten 2,0 milj. euro (5,2). Under räkenskapsperioden gjordes
investeringar bland annat i en ny logistikhall som hyrs ut till Fiskars Brands
fabrik i Billnäs. De totala investeringskostnaderna under året var 2,9 milj.
euro (2,2).
Bolaget Hangö Elektriska Ab, som verkar inom elinstallationsbranschen och
som har ingått i fastighetsverksamheten, såldes i november till den operativa
ledningen. Försäljningen hade ingen betydande inverkan på resultatet.

Intressebolaget Wärtsilä
Intressebolagets resultatandel år 2005 var 28,6 milj. euro (26,7).
Fiskars sålde under räkenskapsåret Wärtsilä B-aktier för 105,0 milj. euro
och köpte A-aktier för 30,2 milj. euro. Andelen av intressebolagets kapital
31.12.2005 var 16,81 % (20,54), med 30,58 % (28,07) av rösterna.
Aktieaffärerna gav upphov till en realiseringsvinst på 49,8 milj. euro inom
koncernen. Wärtsilä betalade under räkenskapsperioden 17,1 milj. euro
(21,3) i dividender till Fiskars. Balansvärdet på Fiskars innehav av
Wärtsiläaktier var i slutet av räkenskapsperioden 231,9 milj. euro (219,1),
av vilket 38,1 milj. euro (35,7) utgjordes av goodwill. Aktiernas
marknadsvärde i slutet av året var 394 milj. euro (295).

RESULTAT OCH SKATTER
Koncernens rörelseresultat var -2,0 milj. euro (52,1).
Nettofinansieringskostnaderna var 7,1 milj. euro (3,8) och i dem ingick 2,5
milj. euro intäkter från placeringar (6,3). Finansieringskostnaderna var på
samma nivå som under föregående räkenskapsperiod.
Resultatet efter finansieringsposter, inklusive intressebolagsandelen från
Wärtsilä och realiseringsvinsten av aktieförsäljningen, var 69,4 milj. euro
(75,0).
Skatterna för perioden var 7,3 milj. euro (15,2).
Realiseringsvinsten av försäljningen av Wärtsiläaktier var skattefri.
Räkenskapsperiodens resultat var 62,1 milj. euro (54,6) och resultatet per
aktie var 0,80 euro (0,71).

BALANSRÄKNING OCH FINANSIERINGSPOSITION
Verksamhetens kassaflöde var 62,7 milj. euro (88,1). Driftskapitalet var på
samma nivå som under föregående räkenskapsperiod medan
omsättningstillgångarna ökade något. Investeringar frånsett köp av
Wärtsiläaktier underskred de normala avskrivningarna av
anläggningstillgångar under räkenskapsperioden. Endast en ytterst liten del
av omstruktureringskostnaderna (1,0 milj. euro) påverkade kassaflödet. Köp
och försäljning av Wärtsiläaktier genererade ett nettokassaflöde på cirka 74
milj. euro.
Koncernens räntebärande nettoskulder sjönk med 66 milj. euro till 140,0
milj. euro (206,1). Det kapitallån på 45,1 milj. euro som emitterades i slutet
av år 2004 och riktades till aktieägarna har upptagits i räntebärande
främmande kapital.
Koncernens betalningsberedskap var god. I slutet av räkenskapsperioden
hade koncernen 21,7 milj. euro (15,6) i kassamedel, och därtill hade
koncernen betydande outnyttjade kreditlimiter.
Koncernens egna kapital uppgick i slutet av räkenskapsperioden till 402,7
milj. euro (335,8). Under räkenskapsperioden utbetalades sammanlagt 22,8
milj. euro i dividender. Koncernens soliditet var god 57 % (49).
Balansomslutningen var på samma nivå som föregående räkenskapsår,
702,7 milj. euro (691,7). Bestående aktiva var 458,5 milj. euro (469,7).
Koncernens goodwill på 12,8 milj. euro (28,9) var förknippad med Fiskars
Brands affärsverksamhet. De biologiska tillgångarna på 29,9 milj. euro
(30,4) fanns alla i Finland. Till investeringsfastigheter hörde förutom de
fastigheter som fastighetsverksamheten hyr ut åt utomstående också Fiskars
Brands leasingfastigheter i USA, som koncernen inte längre själv använde.
Intressebolaget Wärtsiläs andel av balansomslutningen var 231,9 milj. euro
(219,1).

PERSONAL
Koncernens personal uppgick i slutet av året till 3 284 personer (3 448).
Antalet anställda minskade med 111 personer i USA och 72 personer i
Finland. Personalminskningen i USA förorsakades i första hand av att
bolaget i högre grad använder sig av underleverantörer och i Finland
minskade försäljningen av Hangö Elektriska Ab antalet anställda med 52
personer. Som en följd av de samarbetsförhandlingar som förts vid fabriken
i Billnäs under hösten minskar antalet fast anställda med 75 personer fram
till sommaren 2006. Vid Inha Bruk ökade antalet anställda under räken-
skapsperioden med 23 personer.

KONCERNLEDNINGEN
Inga förändringar har ägt rum i koncernledningen under
räkenskapsperioden. Heikki Allonen fortsatte som verkställande direktör
och koncernchef.

CORPORATE GOVERNANCE
Fiskars tillämpar Helsingfors Börs, Centralhandelskammarens och
Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbunds rekommendation beträffande
god förvaltningssed för börsbolag (Corporate Governance), som trädde i
kraft år 2004.
Fiskars följer också Finansinspektionens och Helsingfors Börs nya regler för
insiderhandel som trädde i kraft 1.7.2005 och bolaget har dessutom sina
egna interna insiderregler.

RISKER OCH RISKHANTERING
Fiskars skyddar sig mot finansiella risker i enlighet med praxis som
godkänts av bolagets styrelse. Likvida medel placeras endast i solida
finansieringsinstitutioner och andra företag eller fonder med låg risk. De
övriga fordringarna, som i huvudsak består av försäljningsfordringar, är rätt
väl utspridda såväl geografiskt som i fråga om kunder och de största
kunderna har i allmänhet hög kreditvärdering. Försäkringar har utnyttjats för
att täcka både egendomsrisker och betydande verksamhetsrisker. I övrigt
bedöms de risker som är förknippade med balansvärden vara ringa.
Koncernen har inte använt sig av råvaruderivat.
De risker som är förknippade med informationsteknologi och IT-system
kartlades under den gångna räkenskapsperioden och riskhanteringsnivån
höjdes. De mest betydande operativa riskerna var förknippade med
förändringar i råvarupriser, marknadsläge och efterfrågan.

FÖRVÄRV OCH AVYTTRING AV EGNA AKTIER
Bolagets styrelse har befullmäktigande att förvärva och avyttra bolagets
egna aktier på så sätt att det sammanlagda nominella värdet av bolagets egna
aktier och det röstetal de representerar högst uppgår till fem (5) procent av
bolagets aktiekapital och det sammanlagda röstetalet av alla aktier i bolaget.
Styrelsen har inte utnyttjat sitt befullmäktigande under räkenskapsperioden.
Bolagets innehav av egna aktier uppgick 31.12.2005 till sammanlagt
127 512 A-aktier och 420 K-aktier. Innehavet har inte förändrats under
räkenskapsperioden och aktierna motsvarar 0,2 % av bolagets totala
aktiekapital.

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2005
Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma, som hölls 23.3.2005, beslöt att
utdela i dividend för A-aktier 0,30 euro/aktie och för K-aktier 0,28
euro/aktie, sammanlagt cirka 22,8 milj. euro.
Bolagsstämman beslöt att antalet styrelsemedlemmar är sju. Till
styrelsemedlemmar valdes Göran J. Ehrnrooth, Mikael von Frenckell,
Gustaf Gripenberg, Olli Riikkala, Paul Ehrnrooth, Ilona Ervasti-Vaintola
och Alexander Ehrnrooth. Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår vid den
ordinarie bolagsstämman år 2006.
Vid det möte som styrelsen höll efter bolagsstämman valdes Göran J.
Ehrnrooth till ordförande och Mikael von Frenckell till vice ordförande. Till
revisor valdes KPMG Oy Ab.
Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att under ett års tid från
23.3.2005 förvärva högst 2 619 712 A-aktier och högst 1 127 865 K-aktier
och avyttra högst 2 747 224 A-aktier och högst 1 128 285 K-aktier.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2005
Fiskars Oyj Abp:s extra bolagsstämma 27.9.2005 beslöt att antalet
styrelsemedlemmar är nio. Till nya styrelsemedlemmar valdes Kaj-Gustaf
Bergh och Karl Grotenfelt. Även de här styrelsemedlemmarnas mandattid
utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2006.

AKTIEKURSER
I slutet av december var kursen för Fiskars A-aktie på Helsingforsbörsen
9,60 euro (7,90) medan K-aktiens kurs var 9,90 euro (7,90). Marknadsvärdet
på bolagets aktiestock ökade med 23 % under året och var vid årsskiftet 751
milj. euro (612). Fiskarsaktien överfördes 1.7.2005 i Helsingforsbörsens nya
branschklassificering till gruppen Konsumtionsvaror och konsumenttjänster.

ÖVERGÅNG TILL IFRS-RAPPORTERING
Fiskars koncernbokslut har från och med 1.1.2005 gjorts upp enligt den i EU
godkända internationella bokslutsstandarden IFRS. Även jämförelsetalen för
år 2004 har omvandlats till att överensstämma med de nya
bokslutsprinciperna. Koncernens moderbolag Fiskars Oyj Abp:s officiella
bokslut görs fortfarande enligt de bestämmelser som är i kraft i Finland.

UTSIKTER

Fiskars genomför under räkenskapsåret 2006 en omfattande omstrukturering
av sin verksamhet i USA och i samband med det kommer en del produkter
att överföras till underleverantörer medan tillverkningskapaciteten anpassas
till att motsvara efterfrågan.
Konkurrensläget är fortsatt skärpt och jämfört med året innan kommer man
att satsa betydligt mer på marknadsföring inom alla kärnområden. Den andel
av försäljningen som tillverkas av underleverantörer ökar i synnerhet på den
nordamerikanska marknaden.
Lönsamheten för den av koncernen helägda industriella verksamheten
väntas under början av året vara ungefär på samma nivå som under
motsvarande period förra året.
Effekterna av omstruktureringen torde börja märkas under den senare halvan
av det här året men till största delen först under räkenskapsperioden 2007.
Wärtsiläs konsoliderade intressebolagsresultat utgör fortfarande en viktig
del av Fiskarskoncernens resultat.

Heikki Allonen
verkställande direktör
KONCERNENS             10-12 10-12  ändr  1-12  1-12  ändr
RESULTATRÄKNING           2005  2004   %  2005  2004   %
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR

OMSÄTTNING             127,0 126,6   0 551,1 565,6   -3

Anskaffning och tillverkning    -91,6 -88,6   3 -397,0 -388,1   2
BRUTTOBIDRAG            35,3  38,0   -7 154,1 177,5  -13

Övriga intäkter           0,3  1,9  -86  2,3  3,6  -35
Kostnader för försäljning
och marknadsföring         -16,7 -15,7   7 -68,9 -63,5   9
Administrationskostnader      -11,0 -13,4  -18 -46,5 -58,0  -20
Forsknings- o utvecklingskostn.   -1,5  -1,1   41  -5,6  -4,8   16
Övriga kostnader          -6,8  -1,8     -37,4  -2,7
RÖRELSERESULTAT           -0,5  7,9     -2,0  52,1

Andel i intressebol.resultat    11,7  12,9   -9  28,6  26,7   7
Reavinst av Wärtsilä aktier               49,8
Finans.intäkter och kostnader    -2,3  -0,9     -7,1  -3,8
RESULTAT FÖRE SKATTER        8,9  19,9  -55  69,4  75,0   -8

Skatter               0,5  -1,5     -7,3 -15,2
RESULTAT FÖR KONTINUERLIG
VERKSAMHET              9,4  18,4  -49  62,1  59,8   4

Resultat för avvecklad
verksamhet                 -0,5         -5,3
PERIODENS RESULTAT          9,4  18,0  -48  62,1  54,6   14

Resultat/aktie, euro        0,12  0,23     0,80  0,71
  kontinuerlig verksamhet     0,12  0,24     0,80  0,77
  avvecklad verksamhet          -0,01        -0,07

Resultat/aktie är outspätt. Bolaget har inga öppna optionsprogram.


VALUTAKURSER                       1-12  1-12  ändr
                             2005  2004   %
USD medelkurs (resultat)                 1,24  1,24   0
USD period. slut (balans)                1,18  1,36  -13


KONCERNENS BALANSRÄKNING      12/05 12/04  ändr
                  MEUR  MEUR   %
AKTIVA

Materiella tillgångar       120,3 133,1  -10
Immateriella tillgångar       26,3  34,7  -24
Biologiska tillgångar        29,9  30,4   -2
Andelar i intressebolag      231,9 219,1   6
Övriga placeringar          6,0  5,0   21
Avoir fiscal -skattefordran     9,0  10,8  -16
Uppskjuten skattefordran      35,0  36,6   -4
LÅNGFRISTIGA TOTALT        458,5 469,7   -2

Omsättningstillgångar       129,3 109,7   18
Finansieringstillgångar      115,0 112,3   2
KORTFRISTIGA TOTALT        244,2 222,0   10

AKTIVA TOTALT           702,7 691,7   2

PASSIVA

Eget kapital            402,7 335,8   20

Långfristigt räntebärande     124,5 144,3  -14
Långfristigt räntefritt       21,0  19,7   7
Uppskjuten skatteskuld       17,6  20,4  -14
LÅNGFRISTIGA SKULDER TOTALT    163,1 184,4  -12

Kortfristigt räntebärande      37,2  77,4  -52
Kortfristigt räntefritt       99,7  94,1   6
KORTFRISTIGA SKULDER TOTALT    136,9 171,5  -20

PASSIVA TOTALT           702,7 691,7   2


NYCKELTAL             12/05 12/04  ändr
                           %
Eget kapital/aktie, euro      5,20  4,34   20
Soliditet              57 %  49 %
Nettogearing            35 %  61 %
Eget kapital, meur         402,7 335,8   20
Räntebärande nettosk., meur    140,0 206,1  -32
Antal anställda i medeltal     3476  3567   -3


KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS        1-12  1-12
                      2005  2004
                      MEUR  MEUR
KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN
Resultat före skatter           69,4  75,0
Justeringar för prestationsprinciper
 Avskrivningar              58,7  25,1
 Andel i intressebol.resultat      -28,6 -26,7
 Finansiella intäkter (netto)      -52,3  -6,3
 Räntekostnader (netto           9,5  10,0
 Förändr. i biologiska tillgångar     0,5  -2,0
Dividendinkomster,intressebolag      17,1  21,3
Dividendinkomster, övriga          0,1  0,9
Betalda finansieringskostn. netto     -8,3  -9,7
Betalda skatter              -6,7  -2,3
Förändr. av räntefria fordringar      8,1  -2,6
Förändring av varulager          -7,8  -3,5
Förändring av räntefria skulder       3,0  8,8
RÖRELSENS KASSAFLÖDE(NETTO)A        62,7  88,1

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
Affärsverksamhetsförvärv         -11,9
Intressebolag, netto            74,4 -22,2
Materiella och immat. tillgångar     -19,0 -19,8
Övr. försäljning av anläggningstgångar   2,9  2,7
Överlåtelse av placeringar         1,7  25,4
Investeringar i övriga placeringar     -0,2  -1,2
Avvecklad verksamhet                8,4
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR(NETTO)B   47,9  -6,7

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Köp av egna aktier                -0,3
Inbetalningar av långfr. skulder         45,3
Amorteringar av långfr. skulder      -32,8 -51,6
Förändr. av kortfristiga skulder     -39,8  3,2
Finansiell leasing, utbetalningar     -3,7  -2,8
Övriga finansieringsposter         -3,1  -1,2
Betald dividend              -22,8 -71,8
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING(NETTO)C   -102,3 -79,2

Omräkningsdifferens D           -2,3  -3,4
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL(A+B+C+D)    6,1  -1,2

Likvida medel, period. början       15,6  16,8
Likvida medel, period.slut         21,7  15,6


FÖRÄNDRINGAR I EGNA KAPITALET       Över-           Balan-
HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS   Aktie- kurs-  Egna ÖvrigaOmräkn. seradSamman-
AKTIEÄGARE            kapital  fond aktier fonder diff. vinst  lagt
                  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
01.01.2004 IFRS           55,4  21,3  -0,6  0,0  0,0 278,6 354,6
Omräkningsdifferenser                      -1,4     -1,4
SUMMA RESULTATFÖRÄNDR. SOM INTE
REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN                  -1,4     -1,4
Periodens nettoresultat                        54,6  54,6
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDR.TOTALT                -1,4  54,6  53,2
Fondemission            22,1 -21,3            -0,9  0,0
Förvärv och avyttr. av egna aktier        -0,3            -0,3
Dividendutdelning                           -71,8 -71,8
31.12.2004 IFRS           77,5  0,0  -0,9  0,0  -1,4 260,5 335,8
Tillämpning av IAS 39
 Fiskars-koncernen                   -0,4      0,4  0,1
 Intressebolag Wärtsilä                 37,8         37,8
01.01.2005             77,5  0,0  -0,9  37,5  -1,4 261,0 373,7
Omräkningsdifferenser                      1,4      1,4
Förändring i gängse värde fonden             0,4         0,4
Förändr.i ägarandel i intresseb.*            -6,9         -6,9
Övriga förändringar i intressebol            -6,3  1,2  -0,1  -5,2
SUMMA RESULTATFÖRÄNDR. SOM INTE
REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN              -12,8  2,5  -0,1 -10,3
Periodens nettoresultat                        62,1  62,1
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDR.TOTALT            -12,8  2,5  62,1  51,8
Dividendutdelning                           -22,8 -22,8
31.12.2005 IFRS           77,5  0,0  -0,9  24,7  1,2 300,3 402,7


Fiskars andel av intressebolag Wärtsiläs gängse värde fond och dess förändringar
inkluderas ovan i övriga fonder
* Påverkan i gängse värde fonden av den i resultaträkningen bokförda
försäljningen av aktier i intressebolaget. Den gängse värde fonden som
ingår i öppningsbalansen i Fiskars koncernbolag har upplösts under
året 2005 eftersom Fiskars tillämpar inte säkringsredovisning.


SEGMENTINFORMATION         10-12 10-12  ändr  1-12  1-12  ändr
OMSÄTTNING             2005  2004   %  2005  2004   %
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
Fiskars Brands           119,4 118,1   1 513,3 528,0   -3
Inha Bruk              7,3  6,4   14  32,4  29,2   11
Fastigheter             1,5  2,8  -48  8,9  11,0  -19
Elimineringar            -1,2  -0,7   60  -3,5  -2,6   33
KONCERNEN SAMMANLAGT        127,0 126,6   0 551,1 565,6   -3

Export från Finland         12,4  14,6  -15  55,5  56,2   -1


SEGMENTINFORMATION         10-12 10-12     1-12  1-12
RESULTAT              2005  2004     2005  2004
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
Fiskars Brands            1,4  6,6     -1,6  48,5
Inha Bruk              0,3  0,9      3,5  3,6
Fastigheter             0,0  1,8      2,0  5,2
Intern verksamhet, elimineringar  -2,3  -1,4     -5,8  -5,2
RÖRELSERESULTAT           -0,5  7,9     -2,0  52,1

Intressebolag Wärtsilä       11,7  12,9     28,6  26,7
Reavinst av Wärtsilä aktier               49,8
Finansiella kostnader netto     -2,3  -0,9     -7,1  -3,8
KONCERNENS RESULTAT EFTER
FINANSIELLA POSTER          8,9  19,9     69,4  75,0


SEGMENTINFORMATION         10-12 10-12     1-12  1-12
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN      2005  2004     2005  2004
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
Fiskars Brands            7,5  6,4     55,9  22,7
Inha Bruk              0,3  0,2      1,0  0,8
Fastigheter             0,4  0,4      1,3  1,3
Intern verksamhet och övrigt     0,3  0,2      0,5  0,4
SAMMANLAGT              8,5  7,2     58,7  25,1


SEGMENTINFORMATION         10-12 10-12     1-12  1-12
INVESTERINGAR            2005  2004     2005  2004
                  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
Fiskars Brands            4,9  4,3     24,1  15,8
Inha Bruk              0,5  0,3      3,4  1,3
Fastigheter             1,2  0,6      2,9  2,2
Intressebolaget Wärtsilä      21,0         30,2  22,2
Övriga                0,0  0,1      0,4  0,6
SAMMANLAGT             27,6  5,3     60,9  42,2

Inom Fiskars verksamhetsområden fordras korta leveranstider.
Orderstockens storlek och förändringar i denna är inte av
väsentlig betydelse.


KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER   12/05 12/04
                  MEUR  MEUR
SOM SÄKERHET FÖR EGNA
FÖRBINDELSER
Fastighetsinteckningar            0
Panter                    1
Växelansvar              0   0
Leasing- och hyresansvar       23   31
Övriga ansvar             1   4
ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANL.     24   36

DERIVATIVINSTRUMENTENS
NOMINELLA VÄRDEN

Valutaterminer            145  114
Ränteswappar                 22
Ränteterminer och -futurer      59   29
Valutaoptioner             4

Även slutna positioner ingår i de nominella värdena.


AVSTÄMNING AV NETTORESULTAT            1-12
                         2004
                         MEUR
NETTORESULTAT ENLIGT FAS             44,9
Förändring i biologiska tillgångar         2,0
Redovisning av intäkter              -0,2
Värdering av varulagret              -0,1
Ersättningar till anställda            3,1
Produktutvecklingsutgifter             0,1
Goodwill avskrivningar och nedskrivningar     2,5
Finansiella leasingavtal             -0,5
Uppskjutna skatter                -2,8
Intressebolaget Wärtsilä              5,8
Övriga justeringar                -0,2
NETTORESULTAT ENLIGT IFRS             54,6


AVSTÄMNING AV EGET KAPITAL         1.1. 31.12.
                      2004  2004
                      MEUR  MEUR
EGET KAPITAL ENLIGT FAS          348,3 318,8
Biologiska tillgångar           28,7  30,4
Annullering av uppskrivningar       -9,8  -9,8
Värdering av jordområden          1,1  0,9
Redovisning av intäkter          -0,8  -0,8
Värdering av varulagret          -2,6  -2,4
Ersättningar till anställda        -9,7  -6,6
Produktutveckling              2,5  2,5
Goodwill avskrivningar och nedskrivninga  0,0  3,5
Finansiella leasingavtal          0,0  -0,4
Uppskjutna skatter             -2,9  -6,0
Intressebolaget Wärtsilä          0,0  5,3
Övriga justeringar             0,0  0,3
SUMMA IFRS-JUSTERINGAR           6,3  16,9
EGET KAPITAL ENLIGT IFRS         354,6 335,8