Fiskars Oyj Abp              Börsmeddelande 16.3.2009 kl. 17.00


Fiskars ordinarie bolagsstämma 2009


Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 16.3.2009 fastställde bokslutet för år
2008. Stämman beslöt att i dividend utdela 0,50 euro/aktie för A-aktier och 0,48
euro/aktie för K-aktier. Avstämningsdagen för dividendutdelningen är 19.3.2009.
Dividenden utbetalas 26.3.2009. Styrelsens medlemmar och verkställande
direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till nio. Till styrelsemedlemmar valdes
Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul
Ehrnrooth, Ralf Böer, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl
Grotenfelt, Karsten Slotte och Jukka Suominen. Styrelsemedlemmarnas mandattid
utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2010.

De årliga arvodena för styrelsemedlemmarna fastslogs enligt tidigare:
- medlem 35.000 euro/år
- vice ordförande 50.000 euro/år
- ordförande 65.000 euro/år
- dessutom betalas för varje närvarat styrelse- och kommittémöte till
styrelsemedlemmen 550 euro, till ordföranden 1.100 euro och till Audit
Committees ordförande 1.100 för Audit Committee möte.

Till revisor valdes KPMG Oy Ab som har utsett CGR Mauri Palvi till huvudansvarig
revisor. Revisorns arvode skall utgå enligt räkning.

Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att förvärva bolagets egna aktier
med bolagets fria egna kapital, högst 2 700 000 A-aktier och högst 1 100 000
K-aktier, till högst det högsta pris som vid anskaffningstidpunkten betalas för
Fiskars Oyj Abp:s aktie i offentlig handling. Bemyndigandet är i kraft till
slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att besluta om avyttring av bolagets
egna aktier i annat än det förhållande som aktieägaren har företrädesrätt att
förvärva bolagets egna aktier,  högst 2 700 000
A-aktier och högst 1 100 000 K-aktier. Bemyndigandet är i kraft till slutet av
nästa ordinarie bolagsstämma.

På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen till ordförande
Kaj-Gustaf Bergh och till vice ordföranden Alexander Ehrnrooth och Paul
Ehrnrooth. Styrelsen beslöt att tillsätta en Audit Committee, en Compensation
Committee och en Nomination Committee.  Till ordförande för Audit Committee
valde styrelsen Gustaf Gripenberg och till medlemmar Ilona Ervasti-Vaintola,
Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth och Karsten Slotte. Till ordförande för
Compensation Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till medlemmar Ralf
Böer, Karl Grotenfelt och Jukka Suominen. Till ordförande för Nomination
Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till medlemmar Alexander
Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth.


FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
verkställande direktör


Fiskars är en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och
uteliv. Koncernens främsta internationella varumärken är Fiskars, Iittala,
Gerber, Silva och Buster. Intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp är också en viktig
del av koncernens portfölj och utgör ett av Fiskars operativa segment. De övriga
segmenten är Amerika, EMEA och Övriga. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands
äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX
Helsingfors. Fiskars omsättning år 2008 var 697 milj. euro och antalet anställda
är cirka 4 100 personer.

www.fiskars.fi