Fiskars Oyj Abp              BÖRSMEDDELANDE 25.3.2008 kl. 17.00


FISKARS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2008


Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 25.3.2008 fastställde bokslutet för år
2007. Stämman beslöt att i dividend utdela 0,80 euro/aktie för A-aktier och 0,78
euro/aktie för K-aktier. Avstämningsdagen för dividendutdelningen är 28.3.2008.
Dividenden utbetalas 4.4.2008. Styrelsens medlemmar och verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.

Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till nio. Till styrelsemedlemmar valdes
Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul
Ehrnrooth, Ralf Böer, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl
Grotenfelt, Karsten Slotte och Jukka Suominen. Styrelsemedlemmarnas mandattid
utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2009.

De årliga arvodena för styrelsemedlemmarna fastslogs enligt följande:
- medlem 35.000 euro/år
- vice ordförande 50.000 euro/år
- ordförande 65.000 euro/år
- dessutom betalas för varje närvarat styrelse- och kommittémöte till
styrelsemedlemmen 550 euro, till ordföranden 1.100 euro och till Audit
Committees ordförande 1.100 för Audit Committee möte.

Till revisor valdes KPMG Oy Ab som har utsett CGR Mauri Palvi till huvudansvarig
revisor. Revisorns arvode skall utgå enligt räkning.

Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att förvärva bolagets egna aktier
med bolagets fria egna kapital, högst 2 747 224 A-aktier och högst 1 128 285
K-aktier, till högst det högsta pris som vid anskaffningstidpunkten betalas för
Fiskars Oyj Abp:s aktie i offentlig handling. Bemyndigandet är i kraft till
slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att besluta om avyttring av bolagets
egna aktier i annat än det förhållande som aktieägaren har företrädesrätt att
förvärva bolagets egna aktier,  högst 2 747 224
A-aktier och högst 1 128 285 K-aktier. Bemyndigandet är i kraft till slutet av
nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman beslöt att ändra bolagsordningen enligt följande:

- bestämmelserna gällande bolagets aktiekapital, antalet aktier och omnämnandet
av reservfonden avlägsnades och bestämmelsen gällande utdelning av dividend
klargjordes (3 §),
- bestämmelserna gällande avstämningsdagen avlägsnades (5 §),
- bestämmelserna gällande suppleanterna, mandattiden, valet av ordförande samt
beslutförheten avlägsnades (6 §),
- 7 § avlägsnades,
- terminologin gällande företrädandet av bolaget specificerades (8 §),
- 9 § avlägsnades,
- 10 § avlägsnades,
- hänvisningen till tidpunkten för bolagsstämman avlägsnades (11 §),
- 12 § avlägsnades,
- andra stycket i 13 § avlägsnades, och
- föredragningslistan för den ordinarie bolagsstämman ändrades att motsvara den
nya aktiebolagslagen (14 §).

På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen till ordförande
Kaj-Gustaf Bergh och till vice ordföranden Alexander Ehrnrooth och Paul
Ehrnrooth. Styrelsen beslöt att tillsätta en Audit Committee, en Compensation
Committee och en Nomination Committee.  Till ordförande för Audit Committee
valde styrelsen Gustaf Gripenberg och till medlemmar Ilona Ervasti-Vaintola,
Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth och Karsten Slotte. Till ordförande för
Compensation Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till medlemmar Ralf
Böer, Karl Grotenfelt och Jukka Suominen. Till ordförande för Nomination
Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till medlemmar Alexander
Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth.Kari Kauniskangas
verkställande direktör