Fiskars Oyj Abp              BÖRSMEDDELANDE 21.3.2007 kl. 16.30


FISKARS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2007


Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 21.3.2007 fastställde bokslutet för år
2006. Stämman beslöt att i dividend utdela 0,60 euro/aktie för A-aktier och 0,58
euro/aktie för K-aktier. Avstämningsdagen för dividendutdelningen är 26.3.2007.
Dividenden utbetalas 2.4.2007. Styrelsens medlemmar och verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006.

Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till nio. Till styrelsemedlemmar valdes
Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul
Ehrnrooth, Ralf Böer, David Drury, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg,
Karl Grotenfelt och Clas Thelin. Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår vid den
ordinarie bolagsstämman år 2008.

De årliga arvodena för styrelseledamöterna fastslogs enligt följande:
- Ledamot 35.000 euro/år
- Vice ordförande 50.000 euro/år
- Ordförande 65.000 euro/år
- Dessutom betalas varje styrelseledamot 550 euro/möte som ledamoten närvarat
vid.

Till revisor valdes KPMG Oy Ab som har utsett CGR Sixten Nyman till
huvudansvarig revisor. Revisorns arvode skall utgå enligt räkning.

Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att förvärva bolagets egna aktier i
ett annat förhållande än aktieägarnas ägoförhållande, högst 5 494 449 A-aktier
och högst 2 256 570 K-aktier, till högst det högsta pris som vid
anskaffningstidpunkten betalas för Fiskars Oyj Abp:s aktie i offentlig handel.
Bemyndigandet är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att besluta om avyttring av bolagets
egna aktier i annat än det förhållande som aktieägaren har företrädesrätt att
förvärva bolagets egna aktier, högst 5 494 449 A-aktier och högst 2 256 570
K-aktier. Bemyndigandet är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh
till ordförande samt Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth till vice
ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en Audit Committee, en Compensation
Committee och en Nomination Committee. Till ordförande för Audit Committee valde
styrelsen Gustaf Gripenberg och till medlemmar David Drury, Alexander Ehrnrooth,
Paul Ehrnrooth och Ilona Ervasti-Vaintola.

Till ordförande för Compensation Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och
till medlemmar Ralf Böer, Karl Grotenfelt och Clas Thelin. Till ordförande för
Nomination Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till medlemmar
Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth.Heikki Allonen
verkställande direktör