Fiskars Oyj Abp 			Delårsrapport 8.5.2008 kl. 08.30

FISKARSKONCERNENS DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2008
(Oreviderad)

FISKARS LÖNSAMHET FÖRSÄMRADES UNDER Q1 MEN HELA ÅRETS OPERATIVA
LÖNSAMHET FÖRVÄNTAS VARA PÅ FÖREGÅENDE ÅRS NIVÅ

- Omsättningen steg till 174,7 milj. euro (149,9).
- Rörelseresultatet sjönk till 13,7 milj. euro (19,8).
- Rörelsens kassaflöde under det första kvartalet var -33,9 milj. euro
(+7,8). Fiskars Wärtsilä dividender på 67,2 milj. euro betalades ut först
den andra april, vilket förklarar skillnaden jämfört med
jämförelseperioden.
- Rörelseresultatet för hela året frånsett inkomst från intresseföretaget
och förändringar i skogsbeståndets värde förväntas vara på samma nivå som
under förra året.


FISKARSKONCERNEN I KORTHET
 Milj. euro        Q1/2008 Q1/2007   2007

 Omsättning         174,7  149,9  647,0
 Andel av           13,6   6,9   43,3
 intresseföretagets
 resultat
 Rörelseresultat (EBIT)    13,7  19,8  109,5
 Resultat före skatt      8,5  18,1  122,5
 Periodens resultat      9,5  14,7  110,4

 Resultat/aktie totalt,    0,12  0,19   1,42
 euro
 Rörelsens kassaflöde    -33,9   7,8   82,0


KONCERNEN

NY ORGANISATIONSSTRUKTUR
Fiskars tillkännagav sin nya organisation och en ny
segmentrapporteringsstruktur 7.3.2008. Från och med början av år 2008
följer Fiskars rapportering den här indelningen i
affärsverksamhetssegment: Amerika, EMEA (Europa, Mellanöstern och Asien),
Wärtsilä och Övriga. Segmentet Övriga består av Inha Bruk och
Fastighetsgruppen.

Bokslutet för år 2007 har gjorts upp enligt den tidigare
segmentindelningen. Fiskars kommer hädanefter i sin resultaträkning att
bokföra ändringar i biologiska tillgångars gängse värde på en särskild
separat rad, vilket innebär att fluktuationer i värdet inte längre kommer
att påverka omsättningen.

I börsmeddelandet som publicerades 20.3.2008 presenterades
jämförelsetalen för år 2007 enligt den nya rapporteringsstrukturen.

Koncernens affärsverksamhetsområden är: Garden, Homeware, Outdoor
Recreation, Craft, Fastighetsgruppen och Inha Bruk.

Q1/2008
Koncernens omsättning ökade med 17 % till 175 milj. euro (150) under
årets första kvartal. Omräknat i oförändrade kurser minskade den
jämförbara omsättningen med 6,5 milj. euro (-5 %). Den sammanlagda
inverkan på omsättningen av Iittala och Leborgne, som båda förvärvades
under år 2007, var cirka 40 milj. euro. Valutakurserna, i synnerhet att
US-dollarn försvagats jämfört med euron, hade en inverkan på omsättningen
på -8,9 milj. euro.

Koncernens rörelseresultat (EBIT) var 13,7 milj. euro (19,8), 6,1 milj.
euro mindre än året innan. I rörelseresultatet ingår Fiskars andel av
intresseföretaget Wärtsiläs resultat på 13,6 milj. euro (6,9).
Rörelseresultatet för den helägda verksamheten var 0,1 milj. euro (12,9).
Nedgången i rörelseresultatet påverkades avsevärt av förändringen i
skogsbeståndets värde, som rapporteras på en särskild separat rad i
resultaträkningen och som är -4,9 milj. euro jämfört med en uppgång på
2,1 milj. euro året innan. En annan bidragande orsak till nedgången var
att rapporteringen av årets första kvartal nu för första gången omfattar
Iittala, vars försäljning och resultat i huvudsak infaller under årets
sista månader. Integrationen av Iittala fortsätter enligt planerna och
synergieffekter förväntas att börja förverkligas mot slutet av året.

Forsknings- och utvecklingskostnaderna var 2,0 milj. euro (1,5) eller
1,1 % av omsättningen.

Nettofinansieringskostnaderna var 5,2 milj. euro (1,7). Uppgången i
räntekostnader orsakades i första hand av förvärvet av Iittala, som
finansierades med externt kapital.
Resultaträkningens skatter bygger på en kalkylerad genomsnittlig
skattesats.

Resultatet för årets första kvartal år 2008 var 9,5 milj. euro (14,7) och
resultatet per aktie var 0,12 euro (0,19).


EMEA
EMEA-segmentets omsättning ökade med 37,8 milj. euro till 115,3 milj.
euro. Rörelseresultatet (EBIT) var 3,4 milj. euro (10,5).

Affärsmiljön under årets första månader var krävande. Väderleken spelar
en väldigt stor roll för Garden-verksamheten. I januari och februari var
vädret ytterst milt, vilket innebar en sämre åtgång av snöredskap. När
vintern kom sent i mars försenades trädgårdssäsongen inom samtliga
huvudmarknadsområden. Att påsken inföll sällsynt tidigt i år hade också
en negativ inverkan på affärsområdet Homeware. Konsumenternas förtroende
för ekonomin har sjunkit, vilket återspeglas i försiktighet från handelns
sida.

Det första kvartalets resultat belastades av kostnader av engångsnatur i
samband med stängningen av anläggningarna i Höganäs i Sverige och Moss i
Norge. Sammanlagt uppgick stängningskostnaderna till 1,7 milj. euro.


AMERIKA
Segmentet Amerikas omsättning var 52,5 milj. euro (64,0); -18 % eller
79,0 milj. US-dollar (83,8),
-5,7 %. Rörelseresultatet (EBIT) steg till 2,0 milj. euro (0,7) eller 3,1
milj. US-dollar (0,9).

Den allt långsammare ekonomiska utvecklingen i USA, konsumenternas
minskade förtroende för ekonomin och en åtstramning av konsumtionsvanorna
har påverkat affärsklimatet i USA. Fiskars försäljning har minskat inom
alla huvudsakliga affärsverksamhetsområden, men lönsamheten förbättrades
tack vare en effektivare inköpsverksamhet.

ÖVRIGA
INHA BRUK
Inha Bruks omsättning var 11,8 milj. euro (12,7), vilket innebär en
nedgång på cirka 7 %. Rörelseresultatet (EBIT) sjönk till 0,8 milj. euro
(1,6).

Efterfrågan på båtar är fortsättningsvis god på alla
huvudmarknadsområden. Utvecklingen av omsättning och resultat påverkades
framför allt av försenade leveranser av nya Busterbåtsmodeller.

Gångjärnsverksamheten minskade jämfört med året innan. Den 6.3.2008
inledde Inha Bruk samarbetsförhandlingar för att anpassa personalen till
den rådande situationen. Förhandlingarna gällde de anställda inom
gångjärnsverksamheten och de verksamheter som indirekt stöder
gångjärnsverksamheten. Förhandlingarna avslutades i april och
gångjärnsverksamheten läggs ned. Beslutet väntas påverka ungefär 60-80
arbetare och tjänstemän.

FASTIGHETSVERKSAMHETEN
Fastighetsverksamhetens omsättning var 1,0 milj. euro (0,6).
Rörelseresultatet (EBIT) var -4,3 milj. euro (2,1). Till
fastighetsverksamheten hör förutom intern och extern uthyrning av
fastigheter också skötseln av bolagets skogsegendomar. Förändringen i
marknadspriset på biologiska tillgångar ingår i EBIT och rapporteras på
en särskild separat rad. Under årets första kvartal minskade värdet på
Fiskars skogsbestånd med 4,9 milj. euro, medan värdeökningen under
jämförelseperioden året innan var 2,1 milj. euro.


INTRESSEFÖRETAGET WÄRTSILÄ OYJ ABP.
I slutet av perioden var Fiskarskoncernens innehav i Wärtsilä 17,1 %
(16,5 %) och andelen av röstetalet 17,1 (32,2 %). Förändringen berodde på
det beslut som Wärtsiläs bolagsstämma fattade 19.3.2008 om att sammanslå
aktieserierna A och B. Trots att Fiskarskoncernens innehav efter
kombineringen av aktieserierna sjönk under 20 procent är Fiskars
fortfarande den klart största enskilda aktieägaren med mer än 17 procent
av rösterna. Fiskars styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh och Fiskars
verkställande direktör Kari Kauniskangas valdes till medlemmar i
Wärtsiläs styrelse. Fiskars bedömer att bolaget i enlighet med IAS 28
innehar ett betydande inflytande i Wärtsilä, som därför fortsättningsvis
rapporteras som intresseföretag.

Fiskarskoncernens andel av Wärtsiläs resultat för redovisningsperioden
var 7,7 milj. euro (6,9). I samband med den riktade emissionen ökade
Fiskars andel av Wärtsiläs egna kapital med 5,8 milj. euro; posten ingår
i "Andel i intresseföretags resultat" i resultaträkningen, sammanlagt
13,6 milj. euro. Balansvärdet av andelen i intresseföretaget var 226
milj. euro (278 i början av året). Wärtsiläs bolagsstämma fattade beslut
om dividend i mars och betalningsdagen var i april. De 67,2 milj. euro
som Fiskars skulle få har minskat intresseföretagets balansvärde. I
balansvärdet för Fiskars Wärtsiläinnehav ingår 61,2 milj. euro goodwill
(61,2 i början av året).

Marknadsvärdet på innehavet var 720 milj. euro vid periodens slut
(aktiepriset 42,75).


BALANSRÄKNING OCH FINANSIERING
Koncernens nettorörelsekapital var 197 milj. euro (162 milj. euro i
slutet av året). Ökningen beror främst på säsongsväxlingarna i
affärsverksamheten. Icke-räntebärande kortfristiga tillgångar uppgick
till 79 milj. euro (6), inklusive 67 milj. euro i dividendfordringar från
Wärtsilä.
De långfristiga tillgångarna var sammanlagt 655 milj. euro (713), med 134
milj. euro i immateriella tillgångar och 99 milj. euro goodwill.
De räntebärande nettoskulderna uppgick till 356 milj. euro (319).
Säsongsväxlingar förorsakade 37 milj. euro av uppgången sedan årsskiftet.
I slutet av perioden uppgick det egna kapitalet till 424 milj. euro
(478). Soliditeten var 39 % (46) och nettogearingen 84 % (67). Koncernens
finansieringsposition är fortfarande stark.
Koncernens likviditet är god. I slutet av perioden hade koncernen 43
milj. euro i likvida medel (35) och dessutom 425 milj. euro i outnyttjade
långfristiga kreditlöften, främst i stora nordiska banker.
Kassaflödet från löpande verksamhet var -34 milj. euro (7,8 i slutet av
jämförelseperioden). I jämförelsetalet från 2007 ingår 27,7 milj. euro
Wärtsilädividender, medan dividenderna år 2008 betalades i april.
Investeringar gjordes för 5,6 milj. euro (3,6).

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I AFFÄRSVERKSAMHETEN
De mest betydande affärsverksamhetsriskerna för Fiskars är förknippade
med hantering av leveranskedjan, eventuella strukturella förändringar i
minuthandeln på olika marknadsområden, höjda råvaru- och energipriser
samt förutseende av utvecklingen av efterfrågan. I enlighet med
koncernens strategi ökar man andelen inköp samtidigt som man satsar på en
bättre styrning av leveranskedjan och ett nära samarbete med
leverantörerna. För att hantera risken med leveranser och logistik har
man också ökat varulagren. En eventuell strukturell förändring inom
distributionskanalerna beräknas vara en risk och verksamheten kräver
därför ökad flexibilitet och förmåga att förutse utvecklingen.
Prisutvecklingen för råvaror påverkar direkt kostnadsnivån för den egna
produktionen och indirekt kostnaderna för underleverantörer.
Energiprisutvecklingen påverkar både kostnaderna för koncernens egen
produktion samt logistikkostnader och indirekt också inköpskostnaderna.
Koncernen har inte använt sig av råvaruderivat, men man strävar efter att
sluta långvariga leveranskontrakt med viktiga råvaruleverantörer.
Bolagets produktionsverksamhet är till största delen av sådan art att det
inte förknippas med betydande miljörisker. Förändringar i
miljöbestämmelserna samt ändringar i produktionskapacitet eller -struktur
kan i vissa äldre produktionsanläggningar ge upphov till
tilläggskostnader. Bolaget har förbundit sig att följa
miljöskyddsbestämmelser och -stadgar samt strävar efter att utveckla sin
produktion och sina arbetsmetoder på ett sätt som minskar belastningen på
miljön.
Intressebolaget Wärtsiläs resultatutveckling har en avsevärd betydelse
för Fiskars resultatutveckling och dess förmåga att betala ut dividender
påverkar Fiskars kassaflöde.
Bolagets styrelse behandlar regelbundet principerna för hantering av
finansieringsrisker och likvida medel placeras i enlighet med bolagets
investeringspolitik endast i lågriskobjekt. Försäljningsfordringarna är
rätt väl utspridda såväl geografiskt som i fråga om kunder och de största
kunderna har i allmänhet hög kreditvärdering. Inga betydande
kreditförluster har förverkligats under perioden.
Med ökad import från länder med låga produktionskostnader följer indirekt
också en risk att leverantörernas lokala valutor genomgår förändring. Den
viktigaste av de här valutorna är Kinas renminbi. Bolaget har säkrat en
del av sina viktigaste valutamässiga nettoinvesteringar i dotterbolag och
på dem har man från och med 1.1.2007 tillämpat säkringsredovisning i
enlighet med IAS 39-standarden.

FÖRVÄRV OCH AVYTTRING AV EGNA AKTIER
Bolagets styrelse hade fram till ordinarie bolagsstämman den 25.3.2008
fullmakt att förvärva och avyttra aktier i det egna bolaget så att det
sammanlagda nominella värdet och det röstetal aktierna representerade är
högst tio procent (10 %) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers
röstetal. Den ordinarie bolagsstämman den 25.3.2008 gav styrelsen
fullmakt att förvärva och avyttra aktier i det egna bolaget så att det
sammanlagda nominella värdet och det röstetal aktierna representerade är
mindre än fem procent (5 %) av bolagets aktiekapital. Under
redovisningsperioden sålde bolaget genom börshandel till marknadspris
(11,20 euro/aktie) sammanlagt 15 397 A-aktier till verkställande
direktören. För koncernen bokfördes en reavinst på 0,1 milj. euro.

Bolagets innehav uppgick 31.3.2008 till 54 944 492 A-aktier (71 % av
aktierna och 11 % rösterna) samt 22 565 708 K-aktier (29 % respektive
89 %), sammanlagt 77 510 200 aktier, vilket motsvarar bolagets
sammanlagda bokföringsmässiga motvärde i euro.

31.3.2008 hade bolaget ett innehav på 112 115 st. A-aktier och 420 st. K-
aktier, vilket motsvarar 0,15 % av bolagets aktier och 0,02 % av
rösterna.

AKTIEKURSER
Fiskars A- och K-aktier noteras på large cap-listan på OMX Nordiska Börs
Helsingfors Oy. I slutet av mars var kursen för Fiskars A-aktie 12,50
euro (13,30 euro i början av året) medan K-aktiens kurs var 14,00 euro
(14,45). Marknadsvärdet på bolagets aktiestock var i slutet av perioden
1 003 milj. euro.

FISKARS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2008
Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 25.3.2008 fastställde bokslutet
för år 2007. Stämman beslöt att i dividend utdela 0,80 euro/aktie för A-
aktier, sammanlagt 43 865 901,60 euro, och 0,78 euro/aktie för K-aktier,
sammanlagt 17 600 924,64 euro, totalt 61 466 826,24 euro. Avstämningsdagen
för dividendutdelningen var 28.3.2008. Dividenden utbetalades 4.4.2008.
Styrelsens medlemmar och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.

Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till nio. Till styrelsemedlemmar
valdes Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth,
Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt, Karsten
Slotte och Jukka Suominen. Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår vid den
ordinarie bolagsstämman år 2009.

Till revisor valdes KPMG Oy Ab som har utsett CGR Mauri Palvi till
huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman gav styrelsen fullmakt att förvärva bolagets egna aktier
med bolagets fria egna kapital, högst 2 747 224 A- aktier och högst 1 128
285 K-aktier, till högst det högsta pris som vid anskaffningstidpunkten
betalas för Fiskars Oyj Abp:s aktie i offentlig handel. Fullmakten är i
kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Bolagsstämman gav
styrelsen fullmakt att besluta om avyttring av bolagets egna aktier i
annat än det förhållande som aktieägaren har företrädesrätt att förvärva
bolagets egna aktier, högst 2 747 224 A-aktier och högst 1 128 285 K-
aktier. Fullmakten är i kraft till slutet av nästa ordinarie
bolagsstämma.

På konstituerande mötet efter bolagsstämman valde styrelsen Kaj- Gustaf
Bergh till ordförande samt Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth till
vice ordförande. Till ordförande för Audit Committee valde styrelsen
Gustaf Gripenberg och till medlemmar Ilona Ervasti-Vaintola, Alexander
Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth och Karsten Slotte. Till ordförande för
Compensation Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till
medlemmar Ralf Böer, Karl Grotenfelt och Jukka Suominen. Till ordförande
för Nomination Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till
medlemmar Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth.

Bolagsstämman fattade också beslutet att ändra bolagsordningen.
Ändringarna i bolagsordningen antecknades i handelsregisteret 21.4.2008.
PERSONAL
I slutet av redovisningsperioden hade koncernen 4 341 anställda (3 041).
I slutet av år 2007 var antalet anställda 4 515, av vilka 3 089 i EMEA-
området (1 975) och 908 i Amerika-området (1 037).


FÖRÄNDRINGAR I KONCERNLEDNINGEN
Ekon. mag. Kari Kauniskangas tog över som verkställande direktör och
koncernchef för Fiskars i början av år 2008.
Tekn. lic. Hille Korhonen utsågs 7.3.2008 till direktör för produktion,
sourcing och logistik samt medlem i koncernens ledningsgrupp.

Jim Purdin, verkställande direktör för Fiskars Brands, Inc., lämnade
koncernens tjänst 31.3.2008. Koncernens ekonomidirektör Maija Elenius
lämnade koncernen 7.3.2008.

Ekon. mag. Teemu Kangas-Kärki utsågs till Fiskarskoncernens
ekonomidirektör 25.4.2008. Han tar över ansvaret för ekonomiförvaltningen
senast under oktober månad.

UTSIKTER FÖR ÅR 2008
De allmänna marknadsutsikterna för år 2008 är fortsättningsvis osäkra.
Konsumentmarknaden i USA är svagare än förra året och även i Europa
håller de ekonomiska utsikterna på att försvagas.

Fiskarskoncernens omsättning väntas öka under år 2008 på grund av
förvärvet av Iittala hösten 2007.
Rörelseresultatet för hela året frånsett inkomst från intresseföretaget
och förändringar i skogsbeståndets värde förväntas vara på samma nivå som
under förra året. Resultatet kommer inte att vara på fjolårsnivå,
eftersom resultatet för år 2007 innehöll vinst från försäljning av
Wärtsiläaktier 23,7 milj. euro och ökning i rotpriset på virke 9,8 milj.
De finansiella kostnaderna ökar på grund av finansieringen av förvärven
av Iittala och Leborgne.
Intresseföretaget Wärtsilä kommer att ha en stor betydelse för koncernens
resultat och kassaflöde.
En fortsatt betydande försvagning av den allmänna ekonomiska situationen,
förhöjda kostnader och minskad konsumtion kan ha en negativ inverkan på
utsikterna för år 2008.

Kari Kauniskangas
verkställande direktör
Fiskars Oyj AbpKONCERNENS RESULTATRÄKNING        1-3  1-3  ändr  1-12
                     2008  2007   %  2007
                     MEUR  MEUR     MEUR

OMSÄTTNING               174,7 149,9   17 647,0

Kostnad för sålda varor        -119,2 -103,6   15 -437,8
BRUTTOBIDRAG               55,6  46,3   20 209,2

Övriga rörelseintäkter          0,5  0,9  -48  5,8
Förändr.i verkligt värde på biol.tillg  -4,9  2,1     11,1
Kostnader för försäljning
och marknadsföring           -33,3 -21,3   56 -99,4
Administrationskostnader        -15,4 -13,2   17 -48,8
Forsknings- o utvecklingskostn.     -2,0  -1,5   36  -7,4
Övriga rörelsekostnader         -0,3  -0,5  -43  -4,2
Andel i intresseför.resultat       13,6  6,9   97  43,3
RÖRELSERESULTAT (EBIT)          13,7  19,8  -31 109,5

Reavinst av Wärtsilä aktier                  23,7
Finansiella intäkter           0,0  0,7  -95  3,0
Finansiella kostnader          -5,3  -2,4  120 -13,7
RESULTAT FÖRE SKATT            8,5  18,1  -53 122,5

Inkomstskatt               1,1  -3,4     -12,1
PERIODENS RESULTAT            9,5  14,7  -35 110,4

Hänförlig till:
innehavare av moderbolagets
stamaktier                9,5  14,7  -35 110,0
minoritetsaktieägare           0,0  0,0      0,3
                     9,5  14,7     110,4

Resultat/aktie, euro
hänförlig till innehavare av
stamaktier i moderbolaget        0,12  0,19     1,42

Resultat/aktie är outspätt. Bolaget har inga öppna optionsprogram eller andra
finansieringsinstrument, som skulle innebära utspädningseffekt.

VALUTAKURSER               1-3  1-3  ändr  1-12
                     2008  2007   %  2007
USD medelkurs (resultat)         1,50  1,31   14  1,37
USD period. slut (balans)        1,58  1,33   19  1,47


KONCERNENS BALANSRÄKNING         3/08  3/07  ändr 12/07
                     MEUR  MEUR   %  MEUR
AKTIVA

LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar   134,2  18,4  630 134,0
Goodwill                 99,1  21,9  353  99,8
Materiella anläggningstillgångar    118,7  96,9   22 121,7
Biologiska tillgångar          40,0  36,8   9  44,9
Förvaltningsfastigheter          8,1  8,6   -6  8,4
Andelar i intresseföretag        226,0 219,9   3 278,3
Övriga andelar              3,0  5,3  -43  3,0
Övriga placeringar            2,6  1,5   74  2,3
Avoir fiscal-skattefordran            5,3      0,3
Uppskjutna skattefordringar       22,9  24,7   -7  20,6
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT   654,7 439,3   49 713,4

KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR
Varulager                177,0 118,1   50 173,7
Kundfordringar             138,3 118,7   17 115,2
Övriga fordringar            79,4  5,7  1300  10,4
Likvida medel              43,1  10,0  332  34,5
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT   437,8 252,4   73 333,8

AKTIVA SAMMANLAGT           1092,5 691,7   58 1047,1

PASSIVA

Eget kapital hänförlig till moderbolag 423,9 390,7   8 477,8
Minoritetsintressen            0,5  0,0      0,5
EGET KAPITAL SAMMANLAGT         424,4 390,7   9 478,3

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital     160,9 132,9   21 124,6
Räntefria, långfristiga skulder      5,0  3,1   58  4,7
Uppskjutna skatteskulder         50,4  21,1  138  51,7
Pensionsförpliktelser           8,8  12,4  -29  9,4
Övriga avsättningar            7,0  3,4  107  6,2
LÅNGFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT     232,1 173,0   34 196,7

KORTFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital     237,8  19,5  1117 228,9
Leverantörskulder och
övriga räntefria skulder        193,1 101,6   90 139,4
Skatteskulder               5,2  6,9  -25  3,8
KORTFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT     436,0 128,1  240 372,1

PASSIVA SAMMANLAGT           1092,5 691,7   58 1047,1


KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS           1-3  1-3  1-12
                        2008  2007  2007
                        MEUR  MEUR  MEUR
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET
Resultat före skatt               8,5  18,1 122,5
Justeringar
 Avskrivningar                 6,6  5,2  23,2
 Reavinst från avyttring av långfristiga tillgångar     -26,1
 Andel i intresseför.resultat         -13,6  -6,9 -43,3
 Finansiella intäkter              0,1  -0,3  -3,0
 Räntekostnader                 5,2  2,0  13,7
 Förändr. i biologiska tillgångar        4,9  -1,8 -10,0
Kassaflöde före förändr.av rörelsekapital    11,6  16,3  77,0

Förändring av rörelsekapital
 Förändr. av räntefria fordringar       -27,6 -37,2  -9,7
 Förändring av varulager            -7,5  -4,2  -1,5
 Förändring av räntefria skulder        -3,1  8,1  11,4
Kassaflöde före finansposter o skatter     -26,7 -17,1  77,2

Dividendinkomster, intresseföretag           27,7  27,7
Dividendinkomster, övriga            0,0      0,1
Betalda finansieringskostn.(netto)       -5,0  -1,3 -11,8
Betald inkomstskatt               -2,2  -1,5 -11,2
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET A      -33,9  7,8  82,0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
Företags- och affärsverksamhetsförvärv           -169,2
Intresseföretagsandelar, netto                -0,1
Inv. i materiella och immat. tillgångar     -5,9  -3,3 -20,5
Överlåtelseinkomster fr anläggningstgångar    0,4  0,1  2,4
Överlåtelseinkomster fr placeringar       -0,1  0,1  4,1
Investeringar i övriga placeringar       -0,7  -0,1  0,0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR B         -6,3  -3,2 -183,4

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Försäljning av egna aktier            0,1
Upptagna långfristiga skulder          37,5      0,6
Amorteringar av långfr. skulder         0,0  -0,1  -0,1
Förändr. av kortfristiga skulder        11,8  6,8 137,6
Finansiell leasing                1,8  -0,7  -1,8
Övriga finansieringsposter           -1,4  0,6  0,9
Dividendutdelning                   -46,0 -46,0
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING C         49,7 -39,4  91,3

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL(A+B+C)        9,5 -34,8 -10,2

Likvida medel, period. början          34,5  44,9  44,9
Omräkningsdifferens               -1,0  -0,1  -0,3
Likvida medel, period.slut           43,1  10,0  34,5


FÖRÄNDRINGAR I DET KONSOLIDERADTill moderbolagets aktieägare:    Mino-Samman-
EGNA KAPITALET                Gängse    Balan- ritets  lagt
                Aktie-  Egna värdeOmräkn. seradintres-
                kapital aktier  fond diff. vinst  sen
                 MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
31.12.2006            77,5  -0,9  21,6  -1,5 325,0  0,0 421,8
Omräkningsdifferenser                 -1,1      0,0  -1,1
Förändring i fonden för gängse värde, intress  1,3             1,3
Förändringar i intresseföretag             0,2         0,2
Säkring av nettoinvesteringar i utländska dotterbola  -0,1         -0,1
Övriga förändringar                          0,0  0,0
SUMMA RESULTATFÖRÄNDR. SOM INTE
REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN          1,3  -1,1  0,0  0,0  0,3
Periodens nettoresultat                    14,7  0,0  14,7
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDRINGAR TOTALT      1,3  -1,1  14,7  0,0  14,9
Utdelning                          -46,0     -46,0
31.3.2007             77,5  -0,9  22,9  -2,5 293,8  0,0 390,7
Omräkningsdifferenser                 -9,2      0,0  -9,3
Förändringar i intresseföretag         -1,5  -0,2         -1,7
Säkring av nettoinvesteringar i utländska dotterbola  2,6         2,6
Övriga förändringar                          0,1  0,1
SUMMA RESULTATFÖRÄNDR. SOM INTE
REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN          -1,5  -6,8  0,0  0,1  -8,1
Periodens nettoresultat                    95,4  0,3  95,7
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDRINGAR TOTALT      -1,5  -6,8  95,4  0,5  87,6
31.12.2007            77,5  -0,9  21,4  -9,3 389,1  0,5 478,3
Omräkningsdifferenser                 -6,9      0,0  -6,9
Förändringar i intresseföretag          2,0             2,0
Säkring av nettoinvesteringar i utländska dotterbola  2,7         2,7
Övriga förändringar            0,1                0,1
SUMMA RESULTATFÖRÄNDR. SOM INTE
REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN       0,1  2,0  -4,1  0,0  0,0  -2,0
Periodens nettoresultat                    9,5  0,0  9,5
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDRINGAR TOTALT   0,1  2,0  -4,1  9,5  0,0  7,5
Utdelning                          -61,5     -61,5
31.3.2008             77,5  -0,8  23,4 -13,4 337,2  0,5 424,4

Gängse värde fonden omfattar Fiskars andel i intresseföretaget Wärtsiläs
gängse värde fond och dess förändringar.

Säkring av nettoinvesteringar i utländska dotterbolag har omklassifierats till
omräkningsdifferenser fr.o.m. 1.1.2008.


NYCKELTAL             3/08  3/07  ändr 12/07
                          %
Eget kapital/aktie, euro     5,48  5,05   9  6,18
Soliditet             39 %  57 %     46 %
Nettogearing           84 %  36 %     67 %
Eget kapital, meur        424,4 390,7   9 478,3
Räntebärande nettosk., meur   355,7 142,5  150 319,0
Antal anställda i genomsnitt   4378  3018   45  3324
Antal anställda i periodens slu  4341  3041   43  4515


Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34
(Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med
bokslutet för 2007. Alla siffror har avrundats och således kan summan av
enskilda siffror avvika från den presenterade summan. Fiskars Oyj Abp har
tagit ibruk IFRS 8 (Operating Segments) fr.o.m. 1.1.2008. Ibruktagandet av
standarden påverkar bilage uppgifter.

Användning av bedömningar

Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användandet av ledningens
bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i
balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och
kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga
kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt, kan det slutliga utfallet
avvika från de i bokslutet beräknade värdena. Tillämpning av ändrade och nya
standarder (IFRS) från 1.1.2008:

 - IFRIC 11 IFRS 2 - Group Treasury Share Transaction
 - IFRIC 12 Service Concession Agreements
 - IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes
 - IFRIC 14 IAS 19 - The Limit on Defined Benefit Asset, Minimum Funding
  Requirements and their Interaction

De ändrade och förnyade standarderna och tolkningarna har ingen väsentlig
inverkan på delårsrapporten.


SEGMENTINFORMATION         1-3  1-3  ändr  1-12
OMSÄTTNING            2008  2007   %  2007
                 MEUR  MEUR     MEUR
EMEA *)             115,3  77,5   49 365,9
Amerika *)            52,5  64,0  -18 255,3
Övriga              13,3  13,5   -2  45,9
Försäljn.till andra segment **)  -6,3  -5,0   26 -20,1
KONCERNEN SAMMANLAGT       174,7 149,9   17 647,0

Export från Finland        30,3  20,8   46  78,6


SEGMENTINFORMATION         1-3  1-3     1-12
RÖRELSERESULTAT (EBIT)      2008  2007     2007
                 MEUR  MEUR     MEUR
EMEA *)              3,4  10,5     38,9
Amerika *)             2,0  0,7     22,2
Övriga              -3,5  3,7     14,6
Intresseföretaget Wärtsilä    13,6  6,9     43,3
Ofördelade och elimineringar   -1,7  -2,0     -9,4
KONCERNEN SAMMANLAGT       13,7  19,8     109,5


SEGMENTINFORMATION         1-3  1-3     1-12
AVSKRIVNINGAR           2008  2007     2007
                 MEUR  MEUR     MEUR
EMEA *)              4,0  2,1     10,8
Amerika *)             1,9  2,4      9,3
Övriga               0,7  0,7      2,7
Ofördelade och elimineringar    0,1  0,1      0,4
KONCERNEN SAMMANLAGT        6,6  5,2     23,2


SEGMENTINFORMATION         1-3  1-3     1-12
INVESTERINGAR           2008  2007     2007
                 MEUR  MEUR     MEUR
EMEA *)              4,1  2,0     181,5
Amerika *)             0,4  0,6      3,2
Övriga               1,1  0,9      5,3
Intresseföretaget Wärtsilä               28,9
Ofördelade och elimineringar    0,1  0,1      1,6
KONCERNEN SAMMANLAGT        5,6  3,6     220,6


SEGMENTINFORMATION         1-3  1-3  ändr  1-12
OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDEN   2008  2007   %  2007
                 MEUR  MEUR     MEUR
Trädgård             71,1  74,3   -4 251,2
Hem och hushåll          50,2  12,7  295 142,2
Hobby och pyssel         16,9  24,3  -30  92,1
Friluftsredskap          23,2  27,2  -14 116,2
Inha Bruk             11,8  12,7   -7  42,0
Fastigheter            1,0  0,6   61  3,4
Övriga               0,4  -1,9      0,0
KONCERNEN SAMMANLAGT       174,7 149,9   17 647,0

*) I ett börsmeddelande den 20.3.2008 publicerades siffrorna för
jämförelseåret 2007 i enlighet med den nya rapporteringsstrukturen.
Efter börsmeddelandet har Australien operativt sett flyttats från
Amerika till EMEA och motsvarande förändring har gjorts i jämförelsetalen.
**) Försäljn.till andra segment, EMEA 4,1 (3,4), Amerika 1,8 (1,2),
Övriga 0,4 (0,4).

Inom Fiskars verksamhetsområden fordras korta leveranstider.
Orderstockens storlek och förändringar i denna är inte av
väsentlig betydelse.


KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER      3/08  3/07 12/07
                     MEUR  MEUR  MEUR
SOM SÄKERHET FÖR EGNA
FÖRBINDELSER
Garantier                  1       1
Hyresansvar                63   18   53
Övriga ansvar                7   8   7
SAMMANLAGT                 71   25   62

GARANTIER SOM SÄKERHET FÖR ANDRAS FÖRBINDELSER
Fastighetsinteckningar           2   2   2

SOM SÄKERHET FÖR KONCERNBOLAGENS ANSVAR
Garantier                 12   12   13

ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT       85   39   76
Iittala Group har långa, fasta hyreskontrakt både i Finland och utomlands.


DERIVATIVERNAS NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer och valutaswappar     136   98  186
Ränteswappar                16      16
Ränteterminer och -futurer         30      60
Elderivat                  1       1

DERIVATIVINSTRUMENTENS DAGSVÄRDE
JÄMFÖRT MED NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer och valutaswappar      -2   0   0
Ränteswappar                0       0
Ränteterminer och -futurer         0       0
Elderivat                  0       0

Valutaterminer och valutaswappar har upptagits till dagsvärde.


NÄRSTÅENDE

I övriga fordringar ingår dividendfordringar på 67,2 milj. euro från
intresseföretaget Wärtsilä.