Fiskars Oyj Abp   Bokslutskommuniké 11.2.2010 kl. 8.30

STARKT KASSAFLÖDE, JÄMFÖRBART RÖRELSERESULTAT PÅ FÖREGÅENDE ÅRS NIVÅ

Året 2009 i korthet:
- Omsättningen minskade 5 % och var 662,9 milj. euro (697,0)
- Rörelseresultatet (EBIT) steg till 39,5 milj. euro (6,0)
- Rörelseresultatet utan poster av engångsnatur var 40,0 milj. euro (40,9)
- Kassaflödet från rörelseverksamheten var 121,0 milj. euro (97,0)
- Resultatet per aktie var 1,05 euro (0,64)
- Styrelsen föreslår en dividend om 0,52 per aktie

Fjärde kvartalet 2009 i korthet:
- Omsättningen minskade 1 % och var 173,6 milj. euro (174,9)
- Rörelseresultatet (EBIT) var 9,5 milj. euro (-23,5)
- Rörelseresultatet utan poster av engångsnatur var 9,5 milj. euro (8,3)

Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas:
"För Fiskars var året 2009 som helhet lyckad. Trots det utmanande
marknadsläget förbättrade vi vår position på flera marknader och förstärkte
huvudvarumärkena. Förenklingen av organisationsstrukturen har minskat på våra
fasta kostnader och den relativa lönsamheten var på föregående års nivå.

En framgång var det starka kassaflödet från rörelseverksamheten, en följd av
minskade kostnader och betydligt mindre lager.

Utsikterna för år 2010 är osäkra. Arbetslösheten är hög på Fiskars
huvudmarknadsområden och det kan ha en inverkan på köpkraften och på så sätt
utvecklingen av vår omsättning. Vårt mål är ändå att satsa på våra varumärken
och produktutveckling samt förbättra lönsamheten."


Siffrorna för hela året i bokslutskommunikén är reviderade.

KONCERNENS NYCKELTAL

Milj. euro                Q4   Q4  Q1-Q4  Q1-Q4
                    2009  2008  2009  2008

Omsättning              173,6  174,9  662,9  697,0
Förändring i omsättningen, %      -1 %          -5 %
Rörelseresultat (EBIT)         9,5  -23,5  39,5   6,0
Andel i intresseföretagets resultat  19,8  24,6  66,5  70,5
Förändring i gängse värde på
biologiska tillgångar         -0,1  -3,1  -0,4  -5,6
Resultat före skatt          28,2  -8,2  91,4  51,5
Periodens resultat           26,0  -6,5  83,5  49,2
Resultat per aktie*, euro       0,32  -0,08  1,05  0,64
Eget kapital per aktie*, euro             6,16  5,77
Kassaflöde från löpande verksamhet**  43,0  17,2  121,0  97,0
Soliditet, %                      52 %  46 %
Net gearing, %                     47 %  69 %

* Enligt vägt genomsnittligt antal aktier under perioden, med sammanslagningen
av aktieserierna 30.7.2009
** I summan ingår dividend från Wärtsilä på EUR 25,3 milj. euro under 2009
(2008: 67,2)


Mer information:
- verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn. +358 9 6188 6222
- ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki, tfn. +358 9 6188 6231

Fiskars har i dag publicerat sin Redogörelse over förvaltnings- och styrsystem
för året 2009 bifogad i detta meddelande. Redogörelsen är också tillgänglig på
koncernens websajt www.fiskarsgroup.com.


FJÄRDE KVARTALET 2009

Koncernens resultatutveckling

Fiskars omsättning minskade 1 % under årets sista kvartal och var 173,6 milj.
euro (Q4 2008: 174,9 milj. euro). Omräknat i jämförbara valutakurser steg
omsättningen med 3 %. Kassaflödet från rörelseverksamheten var 43,0 milj. euro
(17,2).

Koncernens rörelseresultat ökade till 9,5 milj. euro (-23,5).
Rörelseresultatet innehåller inte engångskostnader; under sista kvartalet i
2008 var engångskostnaderna 31,8 milj. euro på grund av omstruktureringen.

Fiskars andel av intresseföretaget Wärtsiläs resultat var 19,8 milj. euro
(24,6) under kvartalet och förändringen i skogsbeståndets gängse värde
(biologiska tillgångar) var -0,1 milj. euro (-3,1).

Under kvartalet gjordes investeringar för 3,5 milj. euro (6,5). Största delen
av investeringarna var investeringar i produktionsanläggningar samt i
produktutveckling.

Nettofinansieringskostnaderna var -1,0 milj. euro (-6,1). Resultatet före
skatt var 28,2 milj. euro (-8,2). Kvartalets resultat var 26,0 milj. euro
(-6,5) och resultatet per aktie var 0,32 euro (-0,08).


Resultatutveckling i segmenten

Omsättningen i segmentet EMEA (Europa, Mellanöstern, Asien och
Stillahavsområdet) ökade under årets fjärde kvartal med 2 % och var 126,4
milj. euro (124,4). Inom affärsområdet Home ökade omsättningen för produkter
för hemmet tack vare en lyckad julförsäljning, medan försäljningen av
hobbyprodukter var på samma nivå som i föregående år. Inom affärsområdet
Garden ökade omsättningen och i synnerhet försäljningen av snöredskap ökade på
grund av väderförhållandena. Omsättningen inom affärsområdet Outdoor fortsatte
däremot att sjunka.

Segmentet Amerikas omsättning minskade med 7 % till 49,9 milj. euro (53,7).
Nedgången berodde på valutakurserna: i US-dollar räknat ökade försäljningen
med 4 % och var 73,9 milj. dollar (70,7). Affärsområdet Gardens jämförbara
omsättning ökade från året innan. Försäljningen av produkter för skola, kontor
och hobby (SOC), som hör till affärsområdet Home, fortsatte att minska.
Omsättningen inom affärsområdet Outdoor ökade avsevärt, delvis på grund av
försäljning som flyttats fram från föregående kvartal.

Rörelseresultatet för segmentet EMEA förbättrades jämfört med året innan och
var 10,5 milj. euro (1,0, inklusive poster av engångsnatur på -7,4).
Resultatförbättringen orsakades av att försäljningsbidraget förbättrades på
grund av ökad försäljningsvolym och effektiverad verksamhet samt av de
nedskärningar man har gjort i de fasta kostnaderna. Samtidigt försvagades
resultatet av de marknadsföringssatsningar som gjorts i synnerhet inom
trädgårdsverksamheten i Europa samt av produktutvecklings- och
produktionskostnader inom båtverksamheten.

Rörelseresultatet för segmentet Amerika var 2,3 milj. euro (-18,0, inklusive
poster av engångsnatur på -19,4). Den ökade försäljningsvolymen och mindre
logistikkostnader förbättrade resultatet. Även i USA var
marknadsföringssatsningarna höga på grund av en omfattande förpackningsreform.

Omsättningen i segmentet Övriga ökade med 27 % till 1,6 milj. euro (1,2) och
rörelseresultatet var -3,3 milj. euro (-6,6, inklusive poster av engångsnatur
på -5,0).


Viktiga händelser

Fiskars sålde i december 2009 campingspecialisten Bruntons varumärke och
verksamhet. Verksamheten inom Outdoor Amerika fokuserar nu på varumärket
Gerber. Affären hade ingen väsentlig inverkan på kvartalets omsättning eller
rörelseresultat. Bruntons omsättning år 2009 var 8,8 miljoner euro (USD 12,2
milj.).

Fiskars dotterbolag Iittala Group Oy Ab inom affärsområdet Home förenklade sin
organisation under årets sista kvartal. Med anledning av organisationsreformen
förde bolaget samarbetsförhandlingar med de anställda. Förhandlingarna
resulterade i att 18 personer sades upp och 11 arbetsförhållanden avslutades
av andra anledningar.


STYRELSENS ÖVERSIKT 2009

Räkenskapsperioden 2009 i korthet

Det krävande marknadsläget och försiktigt köpbeteende inom detaljhandeln
minskade Fiskars omsättning till 662,9 milj. euro år 2009 (2008: 697,0 milj.
euro).

Rörelseresultatet var 39,5 milj. euro (6,0) och utan poster av engångsnatur
40,0 milj. euro (40,9). Bolagets kostnadsstruktur bantades under årets lopp,
vilket innebar en ökning i den relativa lönsamheten i Amerika. Låga
råvarukostnader bidrog också till att förbättra resultatet.

Kassaflödet från rörelseverksamheten ökade till 121,0 milj. euro (97,0), trots
att Fiskars dividendintäkter från intresseföretaget under året minskade till
25,3 milj. euro (67,2).

Bolagets aktieserier A och K sammanslogs i juli 2009 enligt ett beslut som
fattades vid en extra bolagsstämma. Resultatet per aktie under
räkenskapsperioden var 1,05 euro (0,64).

I slutet av år 2009 var antalet anställda 3 623 (4 119).


Koncernens resultatutveckling

Fiskars omsättning minskade 5 % år 2009 och var 662,9 milj. euro (697,0).
Omräknat i jämförbara valutakurser minskade omsättningen med 4 %. Koncernens
rörelseresultat ökade till 39,5 milj. euro (6,0) som inkluderar
engångskostnader på 0,5 milj. euro (34,9). Rörelseresultatet utan poster av
engångsnatur var 40,0 milj. euro (40,9) eller 6 % av omsättningen (6 %).

Fiskars ändrade sin definition för rörelseresultat (EBIT) från och med början
av året 2009. Fiskars redogör för sin andel av resultat från intresseföretaget
Wärtsilä samt för förändringen i gängse värdet på biologiska tillgångar
(alltså skogsbeståndet) på skilda rader under rörelseresultatet i
resultaträkningen. Andel av intresseföretagets resultat var 66,5 milj. euro
(70,5) och förändringen i skogsbeståndets värde var -0,4 milj. euro (-5,6).

Nettofinansieringskostnaderna var -14,2 milj. euro (-19,4). Resultatet före
skatt var 91,4 milj. euro (51,5). Skatterna för räkenskapsperioden var -7,9
milj. euro (-2,3).

Periodens resultat steg till 83,5 milj. euro (49,2). Resultatet per aktie var
1,05 euro (0,64).


Organisationsstruktur

Fiskars operativa segment är EMEA (Europa, Mellanöstern, Asien och
Stillahavsområdet), Amerika, Wärtsilä (intresseföretag) och Övriga. Inha Bruks
verksamhet, som i huvudsak består av båttillverkning, flyttades från segmentet
Övriga till EMEA i början av 2009.

Affärsområdena är Home (hem), Garden (trädgård), Outdoor (uteliv) och Övriga
från och med början av året 2009. Området Home omfattar hushållsprodukter samt
skola, kontor och hobby (SOC). Båtar ingår i affärsområdet Outdoor. Övriga
omfattar fastigheter samt funktioner vid koncernförvaltningen.


Viktigaste operativa segment

Milj. euro              Q4   Q4  Ändr.  Q1-Q4  Q1-Q4  Ändr.
                  2009  2008    %  2009  2008    %

EMEA, omsättning          126,4  124,4   2 %  454,2  491,3  -8 %
EMEA, rörelseresultat        10,5   1,0      26,7  21,7*
Amerika, omsättning         49,9  53,7  -7 %  218,2  216,5   1 %
Amerika, rörelseresultat       2,3  -18,0      23,9  -4,0**

*) I summan ingår 9,3 milj. euro engångskostnader
**) I summan ingår 19,5 milj. euro engångskostnader
Dessutom ingick 6,1 milj. euro engångskostnader i segmentet Övriga år 2008.


Viktigaste affärsområden

Milj. euro              Q4   Q4  Ändr.  Q1-Q4  Q1-Q4  Ändr.
                  2009  2008    %  2009  2008    %

Home, omsättning          93,9  94,3   0 %  299,9  316,8  -5 %
Garden, omsättning         40,0  38,3   5 %  230,9  231,2   0 %
Outdoor, omsättning         38,7  41,2  -6 %  128,4  145,2  -12 %


EMEA

Segmentet EMEA:s omsättning sjönk med 8 % till 454,2 milj. euro (491,3).
Omräknat i jämförbara valutakurser var nedgången 5 %. Rörelseresultatet var
26,7 milj. euro (21,7, inklusive poster av engångsnatur på -9,3). Antalet
anställda i slutet av redovisningsperioden var 2 899 personer (3 276).

Marknadsläget var en utmaning under hela året. Efterfrågan bland konsumenterna
och detaljhandelns inköp återvände inte till nivån före recessionen.
Valutakurser som minskade i värde gentemot euron, i synnerhet det brittiska
pundet och den svenska kronan, innebar en minskning i omsättningen.

Omsättningen inom affärsområdet Home sjönk en aning. Försäljningen på bolagets
största marknader i Finland och Sverige samt i Norge fortsatte att utvecklas
positivt i synnerhet för varumärkena Arabia och Iittala. Försvagade
valutakurser och försäljningen i andra marknadsområden ledde till en nedgång i
omsättningen. Effektiverad produktion och inköp förbättrade rörelseresultatet
för segmentet EMEA. Försäljningen av hobbyprodukter minskade, men de lägre
kostnaderna kompenserade försäljningsbortfallet.

Inom affärsområdet Garden ökade försäljningen av trädgårdsredskap under
varumärket Fiskars avsevärt. I synnerhet i Tyskland var utvecklingen positiv.
Den begränsade åtgången av byggverktyg och smidesprodukter samt försvagade
valutakurser gjorde ändå att omsättningen blev mindre än året innan.
Sortimentets förbättrade lönsamhet bland annat på grund av låga råvarupriser
och effektiverad produktion bidrog tillsammans med övriga
kostnadsinbesparingar till att positivt påverka segmentets rörelseresultat,
trots att man ökade marknadsföringsutgifterna.

Omsättningen inom affärsområdet Outdoor minskade i den krävande
marknadsmiljön. Omsättningen för utelivsprodukter sjönk i synnerhet i
Frankrike och Sverige, vilket påverkades av den svagare kronan samt nedgången
i försäljningen av affärsgåvor och produkter för vardagsmotion. För
båtmarknaden var året 2009 svårt och omsättningen inom bolagets båtverksamhet
minskade tydligt. Den låga försäljningsvolymen samt kostnaderna för
utvecklandet av nya båtmodeller ledde till att rörelseresultatet för EMEA
försvagades.


Amerika

Segmentet Amerikas omsättning ökade med 1 % till 218,2 milj. euro (216,5). I
US-dollar räknat sjönk omsättningen ändå med 4 % till 302,5 milj. dollar
(319,1). Rörelseresultatet var 23,9 milj. euro (-4,0, inklusive poster av
engångsnatur på -19,5). I slutet av redovisningsperioden var antalet anställda
667 (792).

Lågkonjunkturen i USA:s ekonomi påverkade detaljhandelns inköp. Å andra sidan
innebar recessionen en nedgång i priserna på råvaror, i synnerhet plast, under
år 2009. Rörelseresultatet för segmentet Amerika ökade kraftigt, vilket
orsakades i första hand av lägre fasta kostnader än tidigare.

Inom affärsområdet Garden var omsättningen på samma nivå som föregående år. En
del av återförsäljarna fortsatte under året att minska sina varulager, men
försäljningsbortfallet ersattes av de nya trädgårdsprodukter som lanserades
under årets lopp.

Omsättningen för produkter för skola, kontor och hobby (SOC) inom
affärsområdet Home minskade avsevärt. Delvis berodde nedgången på avyttringen
av konsumtionsprodukter inom hobbysektorn och därtill hörande varumärken i
juli 2009. Nedgången i försäljningen kompenserades av mindre fasta utgifter.

Omsättningen för affärsområdet Outdoor växte år 2009. I synnerhet
försäljningen till institutioner utvecklades väl. Den ökade
försäljningsvolymen förbättrade rörelseresultatet för segmentet Amerika.
Varumärket Brunton och dess affärsverksamhet avyttrades i december 2009,
vilket påverkar utvecklingen av omsättningen år 2010.


Övriga

Fastigheterna, som ingår i segmentet Övriga, förvaltar bolagets skogs- och
markegendomar samt sköter intern och extern uthyrning av koncernens
fastigheter i Finland. Till segmentet hör dessutom koncernförvaltningen.

Segmentets omsättning var 6,1 milj. euro (5,9), av vilket största delen var
inkomster från virkesförsäljning och hyresinkomster från fastigheterna.
Rörelseresultatet som inkluderar engångskostnader på 0,5 milj. euro var -11,1
milj. euro (-11,7, inklusive poster av engångsnatur på -6,1). Förändringen i
skogsbeståndets värde som rapporteras under rörelseresultatet var -0,4 milj.
euro (-5,6). I slutet av redovisningsperioden var antalet anställda 57 (51).


Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp, en leverantör av marin- och kraftverkslösningar,
konsolideras i Fiskars koncernbokslut som ett intresseföretag. Fiskars innehav
i Wärtsilä uppgår till 17,1 % av aktierna och röstetalet.

Fiskars andel av Wärtsiläs resultat var 66,5 milj. euro (70,5) år 2009.

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma hölls 11.3.2009. Fiskars styrelseordförande
Kaj-Gustaf Bergh och verkställande direktör Kari Kauniskangas återvaldes till
medlemmar i Wärtsiläs styrelse. Bolagsstämman beslöt att betala dividend 1,50
euro per aktie (4,25). Fiskars fick totalt 25,3 milj. euro (67,2) i
dividender.

Vid periodens slut var marknadsvärdet på andelen i intresseföretaget
472,9 milj. euro (353,9) eller 5,76 (4,57) per Fiskars aktie med kursen för
Wärtsiläs aktie på 28,07 euro (21,01). Balansvärdet av aktier var 316,8 milj.
euro (263,5).


Finansiering

Fiskars kassaflöde från rörelseverksamheten var 121,0 milj. euro (97,0) under
år 2009. Tillväxten berodde i huvudsak på avsevärt minskade lager. I
kassaflödet ingår 25,3 milj. euro (67,2) i dividender från intressebolaget
Wärtsilä.

Investeringarnas kassaflöde uppgick under året till -8,7 milj. euro (-25,8)
och kassaflödet efter investeringar var 112,2 milj. euro (71,2).

Koncernens nettorörelsekapital i slutet av perioden var 102,8 milj. euro
(149,4). Soliditeten var
52 % (46 %) och nettogearingen 47 % (69 %).

I slutet av perioden hade koncernen 38,6 milj. euro i likvida medel (11,3).
Fiskars skyddar sig mot valutakursrisker förknippade med det beräknade
kassaflödet genom valutaderivat. Värderingen av dessa valutaderivat ökade
finansieringskostnaderna under perioden med 4,5 milj. euro (2008: minskade
kostnaderna 3,7 milj. euro) eftersom bolaget inte tillämpar
säkringsredovisning enligt IAS 39 på derivaten.

De räntebärande nettoskulderna uppgick till 235,7 milj. euro (309,9).
Kortfristiga skulder uppgick till 199,7 milj. euro (183,7) och långfristiga
skulder till 74,9 milj. euro (137,5). De kortfristiga skulderna utgörs främst
av företagscertifikat som har utgetts av Fiskars Oyj Abp. Dessutom hade
Fiskars 425,0 milj. euro (405,0) i outnyttjade långfristiga kreditlöften,
främst i stora nordiska banker.


Investeringar och produktutveckling

Räkenskapsperiodens investeringar uppgick sammanlagt till 14,6 milj. euro
(29,8). Av investeringarna var 10,7 milj. euro (23,7) riktade på segmentet
EMEA, 2,8 milj. euro på Amerika (3,0) och 1,1 milj. euro (3,1) på segmentet
Övriga.

Investeringarna utgjordes till största del av investeringar i produktion och
produktutveckling. Dessutom investerade man inom affärsområdet Home i
förnyandet av butiker samt i stamkundssystemet. Fiskars Fastigheters
investeringar var främst reparationer av fastigheter.

Koncernens produktutvecklingskostnader var 8,9 milj. euro (8,4) eller 1 % av
omsättningen (1 %). Bland de viktigaste projekten inom forskning och
utveckling under år 2009 var produktsortimentet för regnvattensuppsamlare, ett
nytt produktkoncept för yxor samt nya båtmodeller.


Personal

I genomsnitt hade koncernen år 2009 en personalstyrka på 3 867 (4 325). I
slutet av året var antalet anställda 3 623 (4 119), av vilka 2 899 (3 276)
arbetade inom EMEA-området, 667 (792) inom segmentet Amerika och 57 (51) i
enheterna inom segmentet Övriga. I Finland sysselsatte koncernen 1 512
personer (1 722).

Minskningen i antalet anställda inom EMEA-området berodde i första hand på
omstrukturering av verksamhet på fabrikerna. I Amerika ledde sammanslagningen
av enheterna Garden och SOC samt avyttringen av Brunton-affärsverksamheten
till att antalet anställda sjönk.

Löner, arvoden och förmåner under räkenskapsåret uppgick sammanlagt till 113,4
milj. euro (126,4).


Ändringar i ledningen

Ekon. mag. Juha Lehtola utsågs i mars 2009 till direktör för båtverksamheten
och verkställande direktör för Inha Bruk Oy Ab. I augusti 2009 utsågs ekon.
mag. Jaakko Autere till direktör för Fiskars affärsområde Home och
verkställande direktör för Iittala Group Oy Ab. Han tog över sina uppgifter i
januari 2010. Lehtola och Autere rapporterar båda till Fiskars verkställande
direktör Kari Kauniskangas.


Bolagsstyrning

Fiskars tillämpar Värdepappersmarknadsföreningen rf:s Finsk Kod för
Bolagsstyrning (Corporate Governance), som trädde i kraft 1.1.2009. Fiskars
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för året 2009, enligt
rekommendation 51 av Kod för Bolagsstyrning, publicerades 11.2.2010 som en
separat berättelse.

Fiskars följer också regler för insiderhandel av NASDAQ OMX Helsinki Oy som
uppdaterades 9.10.2009. Bolaget har dessutom sina egna interna insiderregler
som senast uppdaterades 3.11.2009.


Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten

Olika osäkerhetsfaktorer kan påverka Fiskars affärsverksamhet, omsättning och
resultatutveckling. De huvudsakliga osäkerhetsfaktorerna är följande:
- Den allmänna ekonomiska situationen och en försvagad
 konsumtionsefterfrågan inom de för Fiskars viktiga marknaderna i Europa
 och Nordamerika
- Förlusten av stora kunder eller en nedgång i försäljningen till dem,
 kundernas finansiella problem eller en allvarlig störning i en
 distributionskanal
- Möjligheter att leverera produkter vilket är beroende av bolagets
 leverantörer och logistik
- Oväntade väderförhållanden inom affärsområdet Garden samt säsongsväxlingar
 i synnerhet i fråga om affärsområdet Home, där tyngdpunkten i
 försäljningen tydligt ligger på slutet av året
- Plötsliga fluktuationer i priserna på råvaror och energi; för Fiskars är
 de viktigaste råvarorna stål, aluminium och plast
- Stora förändringar i intresseföretaget Wärtsiläs lönsamhet eller förmåga
 att betala dividender.


Miljö

I enlighet med sina Code of Conduct-anvisningar strävar Fiskars efter att se
till att bolagets produkter, tjänster och produktion bidrar till en hållbar
utveckling. Bolaget har ingen separat miljökostnadsuppföljning, eftersom de
ingår i den normala affärsverksamheten och utvecklingen av den. Under
räkenskapsåret 2009 gjordes inga betydande miljöinvesteringar.

Fiskarskoncernens produktionsverksamhet är till största delen av sådan art att
den inte förknippas med betydande miljörisker. Produktionsanläggningarna har
ikraftvarande miljötillstånd som slår fast de högsta gränserna för
produktionsverksamhetens miljökonsekvenser. Förändringar i allmänna
miljöbestämmelser kan påverka ikraftvarande miljötillstånd. Anpassning till
förändrade direktiv kan förutsätta att nuvarande produktionsmetoder förändras
eller investeringar i ny utrustning.

Produktionen inom affärsområdet Home konsumerar mer energi än Fiskars övriga
produktion. Alla produktionsanläggningar inom Home-området i Finland har
miljö- och kvalitetssystem som har auditerats i enlighet med ISO-standarderna.


Aktier

Fiskars Oyj Abp har en aktieserie efter att bolagets aktieserier A och K
sammanslogs i juli 2009. De nya aktierna i aktieslaget (FIS1V) blev upptagna
till offentlig handel 31.7.2009. Varje aktie medför en röst och har lika
rättigheter.

Med hänvisning till de beslut som fattades av den extraordinarie bolagsstämman
5.6.2009 antecknades sammanslagningen av aktieserierna, den riktade
vederlagsfria emissionen till ägare av K-aktier samt ändringarna av
bolagsordningen i handelsregistret 30.7.2009.
I den riktade vederlagsfria emissionen mottog innehavare av aktier i serie K
vederlagsfritt en ny aktie mot varje parti om fem aktier i serie K.

Verkställandet av fusionen mellan Fiskars och Agrofin och emissionen för
erläggandet av fusionsvederlaget registrerades hos handelsregistret 31.7.2009.
De nya aktierna i fusionsvederlaget blev upptagna till offentlig handel
3.8.2009. Fiskars styrelse beslutade att ogiltigförklara de 11 863 964 aktier
som överfördes till Fiskars som ett resultat av verkställandet av fusionen.
Ogiltigförklaringen registrerades 3.8.2009.

I slutet av perioden var det sammanlagda antalet aktier 82 023 341, inklusive
112 619 egna aktier. Aktiekapitalet uppgick fortfarande till 77 510 200 euro.

Fiskars aktier noteras på large cap-listan på NASDAQ OMX Helsinki Oy. I slutet
av december var kursen för aktien 10,62 euro (A-aktie: 6,96; K-aktie: 11,15).
Fiskars marknadsvärde var 869,9 miljoner euro (633,2), utan bolagets innehav
av egna aktier. Antalet aktier som var föremål för handel under året var 4,4
milj. (5,1).


Egna aktier

Bolagets styrelse hade under året fullmakt att förvärva och avyttra aktier i
det egna bolaget. Vid slutet av räkenskapsåret gällde fullmakten högst 4 020
000 aktier. Avyttringen av bolagets egna aktier kan ske i annat än det
förhållande som aktieägaren har företrädesrätt att förvärva bolagets egna
aktier. Fullmakten är i kraft till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.
Fullmakten utnyttjades inte under räkenskapsperioden.

Fiskars har ett innehav på 112 619 egna aktier, vilket motsvarar 0,14 % av
bolagets aktier och röster.


Aktieägare

Det sammanlagda antal aktieägare i Fiskars Oyj Abp var 11 915 (9 899) vid
slutet av året.

Under räkenskapsperioden informerades om följande förändringar bland Fiskars
största aktieägare:
- Robert G. Ehrnrooths andel rösträtter understeg flaggningsgränsen på
 1/10 15.6.2009, när hans direkt bestämmande inflytande i Turret Oy Ab
 slutade.
- Virala Oy Abs andel rösträtter underskred flaggningsgränsen på 3/20,
 Elsa Fromond tillsammans med företaget Holdix Oy Ab, ett bolag som
 kontrolleras av Elsa Fromond, överskred flaggningsgränsen på 1/10 och Oy
 Julius Tallberg Abs andel rösträtter understeg flaggningsgränsen på 1/20
 när sammanslagningen av aktieserier förverkligades 30.7.2009 och
 fusionen mellan Agrofin och Fiskars förverkligades 31.7.2009.
- Elsa Fromond tillsammans med företaget Holdix Oy Ab, ett bolag som
 kontrolleras av Elsa Fromond, understeg flaggningsgränsen på 1/10
 5.10.2009.


Ordinarie bolagsstämma 2009

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 16.3.2009 fastställde bokslutet för
år 2008 och styrelsens medlemmar och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008. Stämman beslöt att i dividend utdela
0,50 euro/aktie för A-aktier och 0,48 euro/aktie för K-aktier, sammanlagt 38
247 526,74 euro. Dividenden utbetalades 26.3.2009.

Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till nio. Till styrelsemedlemmar
valdes Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ilona
Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt, Karsten Slotte och Jukka
Suominen. Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman
år 2010.

Till revisor valdes KPMG Oy Ab som har utsett CGR Mauri Palvi till
huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att förvärva och avyttra bolagets
egna aktier, högst 2 700 000 A-aktier och högst 1 100 000 K-aktier.


Styrelsens konstituerande möte

På sitt konstituerande möte 16.3.2009 valde styrelsen Kaj- Gustaf Bergh till
ordförande samt Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth till vice ordföranden.

Till ordförande för Audit Committee valde styrelsen Gustaf Gripenberg och till
medlemmar Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ilona Ervasti-Vaintola och
Karsten Slotte. Till ordförande för Compensation Committee valde styrelsen
Kaj-Gustaf Bergh och till medlemmar Ralf Böer, Karl Grotenfelt och Jukka
Suominen. Till ordförande för Nomination Committee valde styrelsen
Kaj-Gustaf Bergh och till medlemmar Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth.


Extraordinarie bolagsstämma 2009

Fiskars Oyj Abp:s extraordinarie bolagstämma 5.6.2009 godkände styrelsens
förslag att sammanslå A- och K-seriens aktier, den riktade vederlagsfria
emissionen till ägare av K-aktier, samt ändringarna av bolagsordiningen och
fusionsplanen med den största enskilda aktieägaren Agrofin Oy Ab.

Bolagsstämman beslöt vidare att befullmäktiga styrelsen att förvärva och
avyttra bolagets egna aktier, sammanlagt högst 4 020 000 aktier.


Ordinarie bolagsstämma 2010

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 16 mars 2010 kl
15.00 i Helsingfors Mässcentrum. Kallelsen till bolagsstämman publiceras
separat.


Styrelsens förslag till ordinarie bolagsstämma

Vid utgången av räkenskapsperioden 2009 är moderbolagets utdelningsbara egna
kapital 429,9 milj. euro (460,5).

Bolagets styrelse föreslår att för år 2009 i dividend utdelas för 0,52 euro
per aktie. Det finns 81 910 722 aktier som är berättigade till utdelningen.
Som dividend skulle sålunda utdelas 42 593 575,44 euro. Därefter återstår
387,3 milj. euro utdelningsbara medel i moderbolaget.

Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska ställning efter
räkenskapsperiodens slut. Bolagets likviditet är god och enligt styrelsens
uppfattning äventyras bolagets likviditet inte av den föreslagna
vinstutdelningen.


Utsikter för år 2010

Marknadsläget förväntas förbli osäkert och prognostiseringen är
fortsättningsvis svag under år 2010. I synnerhet den höga arbetslösheten på
marknaderna i Nordamerika och Europa kan försämra efterfrågan bland
konsumenterna. Också detaljhandelns inköpsbeteende väntas vara försiktigt även
i fortsättningen. De här faktorerna kan ha en inverkan på utvecklingen av
Fiskars omsättning.

Under år 2010 fortsätter åtgärderna för att förbättra Fiskars lönsamhet och
konkurrenskraft. Bolaget gör ökade satsningar på att utveckla sina varumärken
och på produktutveckling, eftersom dessa är de viktigaste metoderna för
framgång i en utmanande marknadsmiljö.

Fiskars omsättning år 2010 förutspås vara på samma nivå som år 2009.
Rörelseresultatet för hela året utan poster av engångsnatur förutspås öka
jämfört med år 2009.

Intresseföretaget Wärtsilä fortsätter att ha en stor betydelse för koncernens
resultat och kassaflöde år 2010.


Helsingfors, Finland, den 10 februari 2010

Fiskars Oyj Abp
Styrelsen


KONCERNENS RESULTATRÄKNING       10-12 10-12 Ändr.  1-12  1-12 Ändr.
                     2009  2008   %  2009  2008   %
                     MEUR  MEUR     MEUR  MEUR

OMSÄTTNING               173,6 174,9   -1 662,9 697,0   -5

Kostnad för sålda varor        -112,6 -132,1  -15 -436,3 -483,5  -10
BRUTTOBIDRAG               61,0  42,8   43 226,6 213,5   6

Övriga rörelseintäkter          0,4  0,4   17  1,8  2,9  -37
Kostnader för försäljning
och marknadsföring           -33,6 -34,3   -2 -119,4 -129,8   -8
Administrationskostnader        -15,5 -12,3   26 -58,8 -54,4   8
Forsknings- o utvecklingskostn.     -2,5  -2,9  -14  -8,9  -8,4   6
Övriga rörelsekostnader         -0,3 -17,1  -98  -1,9 -17,8  -89
RÖRELSERESULTAT (EBIT)          9,5 -23,5     39,5  6,0

Förändring i gängse värde av
biologiska tillgångar          -0,1  -3,1  -98  -0,4  -5,6  -93
Andel i intresseföretagets
resultat                 19,8  24,6  -20  66,5  70,5   -6
Övriga finansiella intäkter
och kostnader              -1,0  -6,1  -83 -14,2 -19,4  -26
RESULTAT FÖRE SKATT           28,2  -8,2     91,4  51,5   77

Inkomstskatt               -2,2  1,7     -7,9  -2,3
PERIODENS RESULTAT            26,0  -6,5     83,5  49,2   70

Hänförlig till
moderbolagets aktieägare         26,0  -6,5     83,5  49,3   69
minoritetsaktieägare           0,0  -0,1      0,0  -0,1
                     26,0  -6,5     83,5  49,2

Resultat/aktie, euro
hänförlig till
moderbolagets aktieägare
(outspätt och utspätt)          0,32 -0,08     1,05  0,64


RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT              10-12 10-12  1-12  1-12
                            2009  2008  2009  2008
                            MEUR  MEUR  MEUR  MEUR

PERIODENS RESULTAT                   26,0  -6,5  83,5  49,2

Omräkningsdifferenser                  0,1  -2,0  -1,9  -1,9
Förändringar i intresseföretag
redovisade direkt mot övrigt totalresultat       2,2  -9,1  12,7 -18,1
Säkring av nettoinvesteringar i
utländska dotterbolag efter skatt            0,1  1,6  1,3  0,7
Aktuariella vinster och förluster
på förmånsbestämda pensionsplaner
efter skatte-effekt                   1,1  -0,1  0,7  -0,2
Övriga förändringar                      0,0      0,2
PERIODENS ÖVRIGA TOTALRESULTAT,
EFTER SKATT, TOTALT                   3,5  -9,6  12,8 -19,3

PERIODENS TOTALRESULTAT                29,6 -16,1  96,3  29,9

Hänförlig till
moderbolagets aktieägare                29,6 -16,0  96,3  30,0
minoritetsaktieägare                  0,0  -0,1  0,0  -0,1
                            29,6 -16,1  96,3  29,9


KONCERNENS BALANSRÄKNING                 12/2009 12/2008 Ändr.
                               MEUR  MEUR   %
TILLGÅNGAR

LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar              124,9 131,0   -5
Goodwill                           99,4  99,2   0
Materiella anläggningstillgångar               99,5 113,2  -12
Biologiska tillgångar                     38,9  39,3   -1
Förvaltningsfastigheter                    8,5  7,7   11
Andelar i intresseföretag                  316,8 263,5   20
Finansiella tillgångar
 Andelar till verkligt värde via resultaträkningen      3,0  2,9   1
 Övriga placeringar                      2,1  2,2   -2
Uppskjutna skattefordringar                  17,8  21,7  -18
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT              710,9 680,6   4

KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR
Varulager                          119,0 159,8  -26
Kundfordringar och övriga fordringar             101,9 109,6   -7
Skattefordringar                        2,9  8,4  -66
Likvida medel                         38,6  11,3  243
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT              262,4 289,0   -9

TILLGÅNGAR SAMMANLAGT                    973,3 969,7   0

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförlig till moderbolagets aktieägare     504,8 446,7   13
Minoritetsintressen                      0,0  0,0
EGET KAPITAL SAMMANLAGT                   504,8 446,7   13

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital                74,9 137,5  -46
Övriga skulder                         0,9  1,4  -36
Uppskjutna skatteskulder                   47,2  49,3   -4
Pensionsförpliktelser                     9,4  9,2   3
Övriga avsättningar                      9,1  13,4  -32
LÅNGFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT               141,5 210,8  -33

KORTFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital                199,7 183,7   9
Leverantörskulder och övriga skulder             121,3 121,9   -1
Skatteskulder                         6,1  6,6   -9
KORTFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT               327,1 312,2   5

EGET KAPITAL OCH SKULDER SAMMANLAGT             973,3 969,7   0


KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS             10-12 10-12  1-12  1-12
                            2009  2008  2009  2008
                            MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET
Resultat före skatt                  28,2  -8,2  91,4  51,5
Justeringar
 Avskrivningar                     6,5  12,8  28,1  32,9
 Andel i intresseföretagets resultat         -19,8 -24,6 -66,5 -70,5
 Intäkter från placeringar               0,5  -1,1  0,3  -1,0
 Räntekostnader                    1,1  7,4  14,2  20,4
 Förändring i biologiska tillgångar          0,1  3,1  0,4  5,6
 Övriga affärsposter utan
 kassaflödepåverkan                  -4,5     -12,4
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital      12,1 -10,6  55,6  39,0

Förändring av rörelsekapital
 Förändring av räntefria fordringar          -4,1  14,5  -0,7  10,9
 Förändring av varulager               18,2  15,5  50,3  10,6
 Förändring av räntefria skulder           17,4  1,5  4,1  -7,5
Kassaflöde från löpande verksamhet
före finansposter och skatter             43,6  20,8 109,3  53,0

Dividendinkomster, intresseföretag                  25,3  67,2
Betalda finansieringskostnader (netto)         -1,2  -4,3 -13,8 -18,0
Betald inkomstskatt                   0,6  0,6  0,2  -5,2
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET (A)         43,0  17,2 121,0  97,0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
Företags- och affärsverksamhetsförvärv                -0,2  -3,1
Inv. i materiella o immateriella tillgångar      -3,4  -5,5 -14,5 -25,4
Försäljning av anläggningstillgångar          0,0  1,9  1,6  4,1
Kassaflöde från övriga placeringar           3,7  -1,7  4,2  -1,4
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR (B)            0,3  -5,3  -8,7 -25,8

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Försäljning av egna aktier                          0,2
Upptagna långfristiga skulder                 21,5  40,0  62,2
Återbetalning av långfristiga skulder         -9,7     -86,5  -0,1
Förändring av kortfristiga skulder           -1,6 -30,2  2,0 -85,6
Finansiell leasing                   -0,7  -0,8  -2,5  -3,4
Övriga finansieringsposter               0,0  -3,0  -0,1  -3,5
Betalda dividender                         -38,2 -61,5
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING (C)           -12,0 -12,5 -85,4 -91,7

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL (A+B+C)          31,3  -0,6  26,9 -20,5

Likvida medel, periodens början             7,0  11,9  11,3  34,5
Omräkningsdifferens                   0,3  0,0  0,5  -2,8
Likvida medel, periodens slut             38,6  11,3  38,6  11,3


FÖRÄNDRINGAR I DET          Till moderbolagets      Mino- Samman-
KONSOLIDERADE             aktieägare:         ritets  lagt
EGNA KAPITALET                       Balan- intres-
                    Aktie- Egna Omräkn. serad  sen
                   kapital aktier diff. vinst
                     MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR

31.12.2007                77,5  -0,9  -9,3 410,5  0,5 478,3

Periodens totalresultat             0,1  -7,1  37,4  -0,5  29,9
Betalda dividender                      -61,5     -61,5

31.12.2008                77,5  -0,8 -16,5 386,5  0,0 446,7

Periodens totalresultat                 3,7  92,6  0,0  96,3
Betalda dividender                      -38,2     -38,2
Förvärv av minoritetsintressen                    0,1  0,1

31.12.2009                77,5  -0,8 -12,8 440,9  0,0 504,8


NYCKELTAL                         12/2009 12/2008 Ändr.
                                        %
Eget kapital/aktie, euro                   6,16  5,77   7
Soliditet                           52 %  46 %
Nettogearing                         47 %  69 %
Eget kapital, milj. euro                   504,8 446,7   13
Räntebärande nettoskulder, milj. euro            235,7 309,9  -24
Antal anställda i genomsnitt                 3 867 4 325  -11
Antal anställda vid periodens slut              3 623 4 119  -12
Antal utestående aktier vid periodens slut,
 tusen st.
A-aktier                              54 832
K-aktier                              22 565
Totalt                           81 911 77 398
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier
under perioden, tusen st.                  79 289 77 398


VALUTAKURSER                         1-12  1-12 Ändr.
                               2009  2008   %
USD medelkurs                         1,39  1,47   -5
USD periodens slut                      1,44  1,39   4


NOTER TILL BOKSLUTSKOMMUNIKE

Denna bokslutskommunike´ har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34
(Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med
det föregående bokslutet samt 1.1.2009 ibruktagna IFRS standarder
och tolkningar.

Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror
avvika från den presenterade summan.

Fiskars Oyj Abp:s aktieserier sammanslogs i juli 2009. Efter det har Fiskars
bara en aktieserie. Det sammanlagda antalet aktier i slutet av
rapporteringsperioden var 82 023 341. Bolagets innehav av egna aktier
var 112 619 stycken. Vid beräkningen av resultatet per aktie har
använts antalet aktier i genomsnitt under räkenskapsperioden.
Därför innehåller resultatet per aktie effekten av sammanslagningen av de
två aktieserierna och den riktade vederlagsfria emissionen.

Definitionen på rörelseresultat (EBIT) ändrades 1.1.2009. I rörelseresultatet
ingår rörelseresultat för de operativa segmenten EMEA, Amerika och övriga.
Andelen av intresseföretaget Wärtsiläs resultat och förändringen i gängse värde
av biologiska tillgångar presenteras på separata rader under EBIT i resultat-
räkningen.

Fiskars operativa segment och affärsområden ändrades 1.1.2009. Jämför-
elsetalen för 2008 har omräknats enligt den nya strukturen. Fiskars
har tagit ibruk IFRS 8 (Operating Segments) fr.o.m. 1.1.2008.

Fiskars ändrade sin uppskattning för värdering av biologiska tillgångar
under fjärde kvartalet av 2008. För värdering av skogsbeståndet till
verkligt värde används det genomsnittliga rotpriset under tre år.

Från och med det fjärde kvartalet 2008 ändrade Fiskars redovisningsprincipen
för förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med förändringen av IAS 19,
som tillåter bokning av försäkringstekniska vinster och förluster direkt
mot eget kapital. Tidigare perioders siffror har omräknats enligt samma
princip. På grund av förändringen, minskade rörelseresultatet (EBIT) i
fjärde kvartalet av 2008 med 0,1 miljoner euro.

Gruppen har tillämpat följande nya eller förändrade IFRS standarder och
tolkningar den 1.1.2009:

- Revised IAS 1 Presentation of Financial Statements
- Amendments to IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures - Improving
 Disclosures About Financial Instruments
- IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes
- Improvements to IFRS (Annual Improvments)
- IAS 23 (revised) Borrowing costs
Tillämpandet av de förändrade standarderna och tolkningarna har inte haft
någon väsentlig inverkan på det rapporterade resultatet eller den
finansiella positionen.

Tillämpningen av nya IFRS standarder och tolkningar fr.o.m 1.1.2010:

De nedan nämnda standarderna, ändringarna och tolkningarna har getts ut,
men Gruppen har inte förtidstillämpat dessa.
Fiskars kommer att tillämpa dessa när de träder ikraft eller om
ikraftträdandet sker efter räkensskapsårets första dag, från början av
följande räkenskapsår.
- Revised IFRS 3 Business Combinations
- Amended IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements
- IFRS 9 Financial Instruments

Flera andra IFRS förändringar och tolkningar kommer att införas 2010.
Dessa kommer inte att påverka bokslutet.

Användning av bedömningar:
Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användandet av ledningens
bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i
balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och
kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga
kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt, kan det slutliga utfallet
avvika från de i bokslutet beräknade värdena.


OPERATIVA SEGMENT *)          10-12 10-12 Ändr.  1-12  1-12 Ändr.
OMSÄTTNING                2009  2008   %  2009  2008   %
                     MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
EMEA                  126,4 124,4   2 454,2 491,3   -8
Amerika                 49,9  53,7   -7 218,2 216,5   1
Övriga                  1,6  1,2   27  6,1  5,9   3
Försäljn.till andra segment **)     -4,3  -4,4     -15,5 -16,7
KONCERNEN SAMMANLAGT          173,6 174,9   -1 662,9 697,0   -5


OPERATIVA SEGMENT *)          10-12 10-12     1-12  1-12
RÖRELSERESULTAT (EBIT)          2009  2008     2009  2008
                     MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
EMEA                   10,5  1,0     26,7  21,7
Amerika                  2,3 -18,0     23,9  -4,0
Övriga och elimineringar         -3,3  -6,6     -11,1 -11,7
KONCERNEN SAMMANLAGT           9,5 -23,5     39,5  6,0


OPERATIVA SEGMENT *)          10-12 10-12     1-12  1-12
AVSKRIVNINGAR OCH            2009  2008     2009  2008
NEDSKRIVNINGAR              MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
EMEA                   5,9  4,8     20,5  18,3
Amerika                  2,0  7,6      7,8  12,8
Övriga och elimineringar         -1,4  0,5     -0,2  1,8
KONCERNEN SAMMANLAGT           6,5  12,8     28,1  32,9


OPERATIVA SEGMENT *)          10-12 10-12     1-12  1-12
INVESTERINGAR              2009  2008     2009  2008
                     MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
EMEA                   2,6  4,4     10,7  23,7
Amerika                  0,8  0,4      2,8  3,0
Övriga och elimineringar         0,2  1,7      1,1  3,1
KONCERNEN SAMMANLAGT           3,5  6,5     14,6  29,8

*) I ett börsmeddelande den 23.4.2009 publicerades siffrorna för
jämförelseåret 2008 i enlighet med den nya rapporteringsstrukturen.
Fiskars andel av intresseföretaget Wärtsiläs vinst presenteras på
en skild rad under EBIT i resultaträkningen.

**) Försäljn. till andra segment
  EMEA                 -2,6  -2,7     -7,9 -10,3
  Amerika                -1,1  -1,1     -5,2  -5,1
  Övriga                -0,6  -0,5     -2,4  -1,4

Inom Fiskars verksamhetsområden fordras korta leveranstider.
Orderstockens storlek och förändringar i denna är inte av
väsentlig betydelse.


AFFÄRSOMRÅDEN              10-12 10-12 Ändr.  1-12  1-12 Ändr.
OMSÄTTNING                2009  2008   %  2009  2008   %
                     MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
Home                   93,9  94,3   0 299,9 316,8   -5
Garden                  40,0  38,3   5 230,9 231,2   0
Outdoor                 38,7  41,2   -6 128,4 145,2  -12
Övriga                  1,0  1,0      3,7  3,9
KONCERNEN SAMMANLAGT          173,6 174,9   -1 662,9 697,0   -5


IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH              12/2009 12/2008
GOODWILL                               MEUR  MEUR
Bokföringsvärde 1.1.                        230,2 233,8
Omräkningsdifferens                         -0,1  2,8
Företagsförvärv och försäljning                   -0,5
Ökningar                               1,0  1,4
Avskrivningar och nedskrivningar                   -6,0  -6,0
Minskningar och överföringar                     -0,2  -1,9
BOKFÖRINGSVÄRDE VID PERIODENS SLUT                 224,4 230,2


MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH               12/2009 12/2008
FÖRVALTNINGSFASTIGHETER                       MEUR  MEUR
Bokföringsvärde 1.1.                        120,9 130,2
Omräkningsdifferens                          0,1  -1,2
Företagsförvärv och försäljning                   -1,5
Ökningar                               13,6  24,0
Avskrivningar och nedskrivningar                  -22,0 -26,5
Minskningar och överföringar                     -3,0  -5,5
BOKFÖRINGSVÄRDE VID PERIODENS SLUT                 108,0 120,9


KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER                  12/2009 12/2008
                                   MEUR  MEUR
SOM SÄKERHET FÖR EGNA FÖRBINDELSER
Garantier                                0   1
Hyresansvar                              60   64
Övriga ansvar                              4   5
SAMMANLAGT                               65   71

GARANTIER SOM SÄKERHET FÖR ANDRAS FÖRBINDELSER
Fastighetsinteckningar                         2   2
Panter                                 2
SAMMANLAGT                               4   2

SOM SÄKERHET FÖR KONCERNBOLAGENS ANSVAR
Garantier                                9   16

ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT                     78   89


DERIVATIVERNAS NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer och valutaswappar                   151  171
Ränteswappar                              1   16
Elderivat                                2   2

DERIVATIVINSTRUMENTENS DAGSVÄRDE JÄMFÖRT MED NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer och valutaswappar                    0   2
Ränteswappar                              0   0
Elderivat                                0   0

Valutaterminer och valutaswappar har upptagits till dagsvärde i bokslutet.


NÄRSTÅENDE

Dividendintäkter 25,3 milj. euro från Wärtsilä har rapporterats i koncernens
kassaflödesanalys på raden Dividendinkomster, intresseföretag.
Dividenden utbetalades under första kvartalet 2009.


FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR

Fiskars förvärvade en minoritet på 30 % av Silva Far East Ltd i juni 2009.
Aktieinnehavet förvärvades av Kasinda Holding Limited för 0,2 miljoner euro.
Efter förvärvet av minoriteten är tillverkningsbolaget i Kina ett helägt
dotterbolag av Silva Sweden AB.

Fiskars solde Bruntons affärsverksamhet i Wyoming, USA i December 2009 till
svenska Fenix Outdoor AB (publ). Affären hade ingen väsentlig inverkan
på Fiskars omsättning eller rörelseresultat år 2009. Brunton rapporterades
som en del av Fiskars Outdoor-verksamhet.
Fiskars är en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård
och uteliv. Koncernens främsta internationella varumärken är Fiskars,
Iittala, Gerber, Silva och Buster. Fiskars grundades år 1649 och är
Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ
OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2009 var 663 milj. euro och antalet
anställda är cirka 3 600 personer.

www.fiskarsgroup.com


FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
verkställande direktör