Fiskars Oyj Abp		Börsmeddelande 14.2.2008 kl. 08.30

FISKARS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007
Siffrorna i bokslutskommunikén är reviderade.

FISKARSKONCERNENS OMSÄTTNING ÖKADE BETYDLIGT OCH LÖNSAMHETEN FÖRBÄTTRADES

Fjärde kvartalet i korthet
- Omsättningen ökade och var 191,8 milj. euro (125,1)
- Rörelseresultatet före resultatandelen i intressebolaget Wärtsilä
förbättrades och var 14,0 milj. euro (2,3)
- Iittalas omsättning under årets fjärde kvartal var 71,4 milj. euro och
rörelseresultatet var 8,5 milj. euro
- Resultatandelen i Wärtsilä var 16,7 milj. euro (17,7)
- Resultat per aktie var 0.41 euro (0.12)

Styrelsen föreslår att för år 2007 i dividend utdelas för A-aktie 0,80 euro per
aktie och för K-aktie 0.78 euro per aktie.

FISKARSKONCERNEN I KORTHET
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euro      | Q4/ 2007  | Q4 / 2006  | 1-12/2007  | 1-12/2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning      | 191,8   | 125,1    | 658,1    | 534,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat,   | 14,0    | 2,3     | 66,3    | 27,2    |
| helägd verksamhet   |      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andel av       | 16,7    | 17,7    | 43,3    | 58,6    |
| intresseföretagets  |      |       |       |       |
| resultat       |      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat    | 30,7    | 20,0    | 109,5    | 85,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat före skatt  | 34,1    | 18,5    | 122,5    | 76,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodens resultat  | 31,9    | 9,5     | 110,0    | 82,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat/aktie för  | 0,41    | 0,12    | 1,42    | 0,86    |
| kvarvarande      |      |       |       |       |
| verksamhet, euro   |      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat/aktie    | 0,41    | 0,12    | 1,42    | 1,06    |
| totalt, euro     |      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsens kassaflöde |      |       | 86,5    | 99,0    |
--------------------------------------------------------------------------------


FJÄRDE KVARTALET

Det fjärde kvartalets omsättning ökade främst på grund av företagsförvärv; av
omsättningen på 191,8 milj. euro (125,1) var Iittalas andel 71,4 milj. euro och
Leborgnes 3,7 milj. euro.
Rörelseresultatet ökade och var 30,7 milj. euro (20,0). Iittala utvecklades
enligt planerna och dess andel av omsättningen var 8,5 milj. euro, i vilket
ingår 3,3 milj. euro kostnader för allokeringen av köpesumman. Iittalas
verksamhet är säsongbetonad och en betydande del av både omsättning och
rörelseresultat genereras under årets fjärde kvartal. Fiskars Brands lönsamhet
förbättrades avsevärt; rörelseresultatet var 10,4 milj. euro (0,0). I
jämförelseperiodens rörelseresultat ingick 4,2 milj. euro
omstruktureringskostnader av engångsnatur. Fastighetsverksamhetens
rörelseresultat var -0,1 milj. euro (2,4). Rotpriset på virke började sjunka i
slutet av året.
Koncernen fortsatte att förvärva Wärtsiläs A-aktier och samtidigt avyttra
B-aktier och affärerna gav en reavinst på 6,9 milj. euro.
Nettofinansieringskostnaderna steg under årets fjärde kvartal och var 3,5 milj.
euro (1,5) på grund av finansieringen av Iittalaköpet. Skatterna var 1,8 milj.
euro (9,3). Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare var 31,9
milj. euro (9,5) och motsvarande resultat per aktie var 0,41 euro (0,12).

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

Centralt under redovisningsperioden
Koncernens omsättning ökade med 23 % och var 658,1 milj. euro (534,9).
Fiskarskoncernens struktur förändrades i betydande grad genom företagsförvärv.
Iittala Group har konsoliderats med Fiskars från och med 31 augusti och Leborgne
S.A. från och med första maj. Iittala utgör ett eget affärsverksamhetssegment i
koncernen och Leborgne ingår i segmentet Fiskars Brands. De förvärvade
verksamheterna ökade omsättningen med 97,8 milj. euro.
Koncernens lönsamhet ökade avsevärt. Rörelseresultatet för den helägda
verksamheten var 66,3 milj. euro (27,2) eller 10,1 % av omsättningen (5,1).
Wärtsilä A-aktier förvärvades och lika många B-aktier avyttrades, vilket gav en
reavinst på 23,7 milj. euro (0). Resultatet per aktie var 1,42 euro (1,06).
Resultatet per aktie för kvarvarande verksamhet var 1,42 euro (0,86).
Nyckeltal för verksamheten finns i Femårsöversikten i Noterna.

Affärsverksamhet

Fiskars Brands
Fiskars Brands omsättning ökade med 5,3 % och var 515,7 milj. euro (489,9).
Verksamhetens lönsamhet ökade avsevärt, rörelseresultatet var 52,2 milj. euro
(21,1). Rörelseresultatet ökade till 10,1 % av omsättningen från föregående års
6,5 %. I rörelseresultatet för föregående år ingår omstruktureringskostnader av
engångsnatur på 10,6 milj. euro. Försäljningen i Europa uppgick till 256,1 milj.
euro (214,3) och i USA till 216,5 milj. euro (233,5). Den europeiska andelen av
försäljningen var 49,7 % (43,7) medan USA:s andel var 42,0 % (47,7).
Omsättningen ökade på grund av företagsförvärv. Silvagruppen, som förvärvades i
slutet av augusti år 2006, ökade på årsnivå försäljningen med 24,8 milj. euro
medan förvärvet av den franska tillverkaren och försäljaren av trädgårdsredskap
Leborgne S.A. i maj 2007 ökade omsättningen med 10,5 milj. euro. Försäljningen
av Gerberprodukter på den amerikanska friluftsredskapsmarknaden fortsatte att
växa. Friluftsredskapssortimentet har vuxit i synnerhet i stora affärskedjor och
i början av året slöt man i USA ett betydande leveransavtal för produkter i
myndighets- och militärbruk. Dollarkursens nedgång minskade omsättningen.
Omräknat i oförändrade kurser skulle försäljningen ha ökat med 9,7 %.
Rationalisering av produktsortimentet inom trädgårdsverksamheten i USA minskade
omsättningen med 16,9 milj. euro jämfört med året innan, samtidigt som
lönsamheten ökade.
Efterfrågan var under räkenskapsperioden stabil i Fiskars Brands
huvudmarknadsområden, Nordamerika samt Nord- och Centraleuropa, trots att
priskonkurrensen fortsättningsvis var stram på marknaderna i USA. Den insats av
engångsnatur för marknadsföring av trädgårdsprodukter i USA som gjordes i slutet
av år 2006 har visat sig ha varit en framgång. De stora affärskedjorna fattar i
allmänhet sina beslut angående sitt sortiment en gång om året och även stora
förändringar är möjliga på årsnivå. Bolaget har engagerat sig på nya marknader i
Östeuropa och exporten till regionen har ökat. I Kina grundades en filial till
Fiskars Brands, Inc. och där har de första shop-in-shops som säljer Fiskars
friluftsredskap öppnats i högklassiga varuhus.
Den omstrukturering av den egna produktionen och ökning av användningen av
underleverantörer som inleddes år 2005 och som avslutades i början av
räkenskapsåret har tillsammans med en ökning i försäljningen av friluftsredskap
tydligt förbättrat lönsamheten i synnerhet i USA. Integreringen av Leborgnes
affärsverksamhet med trädgårdsredskapsverksamheten i Centraleuropa har
fortskridit som planerat och stärker Fiskars andel på de här marknaderna i
Centraleuropa.
Produktutvecklingskostnaderna var 5,8 milj. euro (5,5) eller 1,1 % av
omsättningen (1,1). Aktiverade produktutvecklingskostnader uppgick till 0,4
milj. euro. De nya produkternas andel av omsättningen ökade ytterligare.
Räkenskapsperiodens investeringar uppgick till 26,6 milj. euro (37,5).
Företagsförvärvens andel var 13,2 milj. euro (25,6). I Polen inleddes
utvidgningen i en produktionsanläggning; fabriken kommer att producera
trädgårdsredskap främst för den centraleuropeiska marknaden. I Billnäsfabriken i
Finland investerade bolaget i utveckling av produktionen samt ökad kapacitet.
Den mest betydande delen av investeringarna gällde verktyg för tillverkning av
nya produkter. Bolaget investerade också i informationssystem som stöder
hantering av produkters livscykel.
Fiskars Brands sysselsatte i slutet av räkenskapsperioden 2 724 personer
(2 659). Antalet anställda ökade med 125 personer på grund av förvärvet av
Leborgne S.A. samt 42 personer på grund av ökning i produktionskapaciteten på
linjen för Gerbers friluftsredskap. Personalminskningen vid de övriga
verksamheterna i USA fortsatte.

Iittala
Förvärvet av Iittala Group avslutades den 31 augusti och Iittala Group Oy Ab och
dess dotterbolag (Iittala Group) har konsoliderats med Fiskarskoncernen sedan
dess. Iittala är ett ledande designföretag för bruksföremål för hemmet och en
föregångare inom modern skandinavisk design. Iittalas hemmamarknader finns i
Finland, Sverige och Norge och bolagets starka varumärken på de här marknaderna
är Iittala, Arabia, Hackman, BodaNova, Höganäs Keramik, Rörstrand och
Høyang-Polaris. Till Iittala Group hörde vid tidpunkten för förvärvet
dotterbolag i Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, USA, Tyskland och Estland.
Det totala anskaffningspriset var 230,1 milj. euro inklusive övertagandet av
skulder. Av anskaffningspriset allokerades 98,1 milj. euro på varumärken, 17,0
milj. euro till tillgångar som hänförde sig till kundrelationer och 3,9 milj.
euro till omsättningstillgångar. Det innebar att 72,5 milj. euro var goodwill.
Den andel som allokerats till omsättningstillgångar har till fullo realiserats
under räkenskapsperioden och på immateriella tillgångar som hänför sig till
kundrelationer har avskrivningar på 0,4 milj. euro gjorts.
Iittalas konsoliderade omsättning var 87,3 milj. euro och rörelseresultatet var
8,8 milj. euro. Rörelseresultatet före kostnadsposter med anledning av
allokeringen av köpesumman var 13,1 milj. euro. Affärsverksamhetens utveckling
under redovisningsperioden har motsvarat de planer som användes som underlag för
affären. Iittala Groups omsättning för hela året 2007 var 200,3 milj. euro.
Tyngdpunkten för uppkomst av både försäljning och rörelseresultat ligger tydligt
på årets senare del.
Iittala säljer sina produkter både till detaljhandeln och direkt till
konsumenterna via sina egna Iittala-affärer och sina fabriksbutiker.
Partihandelns andel av omsättningen är på årsnivå 73 % medan detaljhandelns
andel är 27 %. Under hösten öppnades fyra nya Iittala-affärer. Iittala hade i
slutet av räkenskapsperioden totalt 30 affärer i sju olika länder. Dessutom hade
man i Finland, Sverige och Norge sammanlagt 38 fabriksbutiker.
År 2007 hade Iittala produktion i Helsingfors, Nuutajärvi, Iittala, Sorsakoski
och Lillkyro i Finland samt i Höganäs i Sverige och i Moss i Norge. Iittala har
fortsatt att utveckla produktion och användning av underleverantörer och andelen
underleverantörsarbete har ökats. Som ett led i den här processen avslutades
stängningen av fabriken i Moss i Norge i slutet av räkenskapsperioden.
Synergier mellan Iittala och den hushållsproduktsverksamhet som redan tidigare
ingick i Fiskars väntas uppstå både på den skandinaviska marknaden och i inköp.
Iittalas investeringar under årets senare del uppgick till 2,1 milj. euro och
var i huvudsak inriktade på utveckling av produktionen och öppnandet av nya
affärer.
Produktutvecklingskostnaderna var 0,8 milj. euro eller 0,9 % av omsättningen.
Försäljningen av serien Taika, som lanserades under årets andra hälft,
överträffade förväntningarna.
Iittala hade i slutet av räkenskapsåret 1 443 anställda. På grund av den ökade
efterfrågan mot slutet av året ökade antalet anställda också något under årets
sista kvartal.

Inha Bruk
Inha Bruks omsättning ökade med 13,1 % och var 42,1 milj. euro (37,2).
Rörelseresultatet var 3,3 milj. euro (3,7). Försäljningen av båtar ökade
kraftigt i synnerhet i Finland och Ryssland. Den nya Buster X har blivit en av
de mest populära båtmodellerna i Finland. Produktionskapaciteten utnyttjades
till fullo under hela räkenskapsperioden. Leveranser av nya modeller fördröjdes
från den planerade tidtabellen till år 2008. För att se till att den
tillväxtpotential som finns utnyttjas helt och fullt har man satsat på en
förbättrad produktionsstrategi.
Under året utvecklades och presenterades den nya Buster XXL och den täckta
Buster XXL AWC (All Weather Cruiser), som för Inha utgör en ny landvinning på
båtmarknaden. Produktutvecklingskostnaderna uppgick till 0,8 milj. euro (0,6)
eller 2,0 % (1,6) av omsättningen och kostnaderna härrörde sig främst från
utvecklingen av nya båtmodeller. Aktiverade produktutvecklingskostnader uppgick
till 0,7 milj. euro (0,3).
Försäljningen av Inha Bruks övriga produkter - gångjärn och smidesprodukter -
var på föregående års nivå. Gångjärnens lönsamhet sjönk på grund av
konkurrensläget och en nedgång i efterfrågan mot slutet av året.
Investeringarna uppgick till 3,6 milj. euro (1,2). De största investeringarna
gjordes i produktionskapacitet och -verktyg för nya båtmodeller och bolagets
ERP-system förnyades.
Inha Bruks personal uppgick i slutet av räkenskapsperioden till 306 (301).
Antalet anställda inom gångjärnsverksamheten minskade under slutet av året.

Fastighetsverksamheten
Till bolagets fastighetsverksamhet hör förutom intern och extern uthyrning av
fastigheter också skötseln av bolagets skogsegendomar. Förändringen i
skogsbeståndets värde inräknas i omsättningen. Rotpriset på virke steg fram till
oktober-november och sjönk i december. Värdet på växande skog steg under året
med 9,8 milj. euro (4,8). Fastighetsverksamhetens omsättning, som till största
del bestod av värdestegringen, uppgick till 15,6 milj. euro (10,3).
Rörelsevinsten var 11,3 milj. euro (7,6). Investeringskostnaderna var 1,8 milj.
euro (1,9). Antalet anställda i slutet av räkenskapsperioden var 24 (27).

Intressebolaget Wärtsilä Oyj Abp
Fiskars resultatandel i intressebolaget Wärtsilä var 43,3 milj. euro (58,6). I
Wärtsiläs resultat för år 2006 ingick vinster av engångsnatur; effekten av dem
på Fiskars resultatandel var 28,6 milj. euro.
Fiskars innehav i Wärtsilä var i slutet av räkenskapsåret 16,51 % (16,55) och
andelen av rösterna var 32,19 % (30,44). Under räkenskapsperioden förvärvades
sammanlagt 607 757 A-aktier och lika många B-aktier avyttrades, vilket ökade
Fiskars andel av röstetalet. Affären resulterade i en reavinst på 23,7 milj.
euro för koncernen. Anskaffningsutgiften för A-aktierna var sammanlagt 28,9
milj. euro.
Balansvärdet på Fiskars andel i Wärtsilä var i slutet av räkenskapsperioden
278,3 milj. euro (239,1) och av den summan var 61,2 milj. euro goodwill (37,7).
Fiskars fick totalt 27,7 milj. euro i dividender under år 2007 (47,5). I
december avyttrade Fiskars största delen av sitt Wärtsiläinnehav till sitt
helägda dotterbolag Avlis AB.
Fiskars Wärtsiläaktiernas marknadsvärde i slutet av räkenskapsperioden var 833,2
milj. euro.

Koncernens omsättning
Koncernens omsättning var 658,1 milj. euro (534,9); tillväxten var 23 % jämfört
med föregående år. Europas andel av omsättningen var 59,6 % (47,7) och till
ökningen bidrog både valutakursväxlingar och företagsförvärv som ökade
omsättningen just i Europa. I USA uppstod 34,5 % av omsättningen (44,1).
Förändringen i dollarns medelkurs jämfört med förra året minskade omsättningen
med 4,8 %.

Koncernens resultat
Koncernens egna verksamhets rörelseresultat var 66,3 milj. euro (27,2). I
resultatet för föregående räkenskapsperiod ingick kostnader av engångsnatur till
ett värde av 10,6 milj. euro. Lönsamheten ökade till 10,1 % av omsättningen
(7,1). De omstruktureringsåtgärder som vidtogs i Fiskars Brands-segmentet i USA
åren 2006-2007 förbättrade genomgående lönsamheten under räkenskapsperioden och
det nya Iittala-segmentets rörelseresultat, vars tyngdpunkt ligger på årets
fjärde kvartal, förbättrade också lönsamheten. Andelen av intresseföretaget
Wärtsiläs resultat var 43,3 milj. euro (58,6). Rörelseresultatet inklusive
resultatandelen från Wärtsilä var 109,5 milj. euro (85,8).
Nettofinansieringskostnaderna var 10,7 milj. euro (9,1). Räntekostnaderna ökade
i och med att Iittala-affären helt finansierades med främmande kapital.
Räkenskapsperiodens resultat före skatt ökade och var 122,5 milj. euro (76,7). I
resultatet ingår reavinsten på 23,7 milj. euro (0) för försäljningen av
Wärtsiläaktier.
Räkenskapsperiodens skatter var 12,1 milj. euro (9,8). Den effektiva
skattesatsen är relativt låg på grund av reavinsten från Wärtsiläaktierna och
resultatandelen i Wärtsilä.
Minoritetsandelen av resultatet var 0,3 milj. euro (0,0). Resultatet för
räkenskapsperioden som är hänförlig till innehavare av moderbolagets stamaktier
var 110,0 milj. euro (82,0). I resultatet för föregående räkenskapsperiod ingick
resultat av avvecklad verksamhet till ett värde av 15,2 milj. euro.
Resultatet/aktie som är hänförligt till innehavare av stamaktier i moderbolaget
var 1,42 euro (1,06).

Balansräkning, finansiering och kassaflöde

De företagsförvärv som gjordes under räkenskapsperioden innebär en avsevärd
förändring i balansstrukturen. Koncernens nettorörelsekapital uppgick till 156,2
milj. euro (104,0). Långfristiga tillgångar uppgick till 713,4 milj. euro
(460,0), av vilka immateriella tillgångar var 134,0 milj. euro (19,2) och
goodwill 99,8 milj. euro (22,4).

De likvida medlen uppgick i slutet av räkenskapsperioden till 34,5 milj. euro
(44,9) utöver vilket koncernen hade 425 milj. euro i outnyttjade, bindande
långfristiga kreditlöften. Koncernens likviditet var god.

Eftersom förvärven av Iittala och Leborgne, för totalt 243,2 milj. euro, helt
finansierades med främmande kapital steg de räntebärande nettoskulderna till
319,0 milj. euro (101,9). Det kapitallån på 45,1 milj. euro som moderbolaget
emitterade år 2004 ingår i räntebärande främmande kapital.

Koncernens eget kapital uppgick i slutet av räkenskapsperioden till 478,3 milj.
euro (421,8). Avkastningen på eget kapital steg och var 19,1 % (18,1).
Koncernens soliditet var 46 % (60) och nettogearing 67 % (24).
Finansieringspositionen är fortfarande god.

Kassaflödet från löpande verksamhet var 82,0 milj. euro (99,0).
Investeringskassaflödet var 183,4 milj. euro (10,1), av vilket
affärsverksamhetsförvärv utgjorde 169,2 milj. euro (26,0).

Personal
Koncernen hade i slutet av räkenskapsperioden 4 515 anställda (3 003).
Personalökningen på 1 512 personer beror på förvärven av Iittala (1 443) och
Leborgne (110). Samtidigt förändrades den geografiska fördelningen av anställda
och koncernen sysselsätter nu 1 853 personer i Finland (779).
Räkenskapsårets löner och arvoden uppgick till 140,3 milj. euro (121,3).
Nyckeltalen återfinns i femårsöversikten.

Koncernledningen
Fram till 31.12.2007 var DI Heikki Allonen verkställande direktör och
koncernchef. Fiskars styrelse utnämnde 13.8.2007 ekon. mag. Kari Kauniskangas
till verkställande direktör och koncernchef för Fiskars Oyj Abp från och med
början av år 2008.

Corporate Governance
Fiskars tillämpar Helsingfors Börs, Centralhandelskammarens och Finlands
Näringslivs Centralförbunds rekommendation beträffande god förvaltningssed för
börsbolag (Corporate Governance), som trädde i kraft 1.7.2004.
Fiskars följer också Finansinspektionens och Helsingfors Börs nya regler för
insiderhandel som trädde i kraft 1.1.2006. Bolaget har dessutom sina egna
interna insiderregler som trädde i kraft 1.7.2006.

Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten
De mest betydande affärsverksamhetsriskerna för Fiskars är förknippade med
hantering av leveranskedjan, eventuella strukturella förändringar i minuthandeln
på olika marknadsområden, prisutvecklingen för råvaror och energi samt
förutseende av utvecklingen av efterfrågan. Bolaget satsar i synnerhet på en
bättre styrning av leveranskedjan och ett nära samarbete med leverantörerna
samtidigt som man ökar andelen underleverantörstillverkning internationellt i
enlighet med bolagets strategi. För att hantera risker med leveranser och
logistik har man också ökat varulagren. En eventuell strukturell förändring inom
distributionskanalerna beräknas vara en risk och verksamheten kräver därför ökad
flexibilitet och förmåga att förutse utvecklingen. Prisutvecklingen för råvaror
påverkar direkt kostnadsnivån för den egna produktionen och indirekt kostnaderna
för inköp. Energins prisutveckling påverkar både kostnaderna för den egna
produktionen och logistikkostnaderna och indirekt också kostnaderna för inköp.
Koncernen har inte använt sig av råvaruderivat, men man strävar efter att sluta
långvariga leveranskontrakt med viktiga råvaruleverantörer.
Bolagets produktionsverksamhet är till största delen av sådan art att det inte
förknippas med betydande miljörisker. Förändringar i miljöbestämmelserna samt
ändringar i produktionskapacitet eller -struktur kan i vissa äldre
produktionsanläggningar ge upphov till tilläggskostnader. Bolaget har förbundit
sig att följa miljöskyddsbestämmelser och -stadgar samt strävar efter att
utveckla sin produktion och sina arbetsmetoder på ett sätt som minskar
belastningen på miljön.
Intressebolaget Wärtsiläs lönsamhet har en avsevärd betydelse för Fiskars
resultatutveckling och dess förmåga att betala ut dividender påverkar Fiskars
kassaflöde.
Fiskars styrelse behandlar regelbundet principerna för hantering av
finansieringsrisker och likvida medel placeras i enlighet med bolagets
investeringspolitik endast i lågriskobjekt. Försäljningsfordringarna är rätt väl
utspridda såväl geografiskt som i fråga om kunder och de största kunderna har i
allmänhet hög kreditvärdering. Inga betydande kreditförluster har förverkligats
under perioden.
Med ökad import från länder med låga produktionskostnader följer indirekt också
en risk att leverantörernas lokala valutor genomgår förändring. Den viktigaste
av de här valutorna är Kinas renminbi. Bolaget har säkrat en del av sina
viktigaste valutamässiga nettoinvesteringar i dotterbolag och på dem har man
från och med 1.1.2007 tillämpat säkringsredovisning i enlighet med IAS
39-standarden. Under eget kapital har man rapporterat den kursvinst på 2,5 milj.
euro som säkring av nettoinvesteringar har gett upphov till.

Miljö
Bolaget har ingen separat miljökostnadsuppföljning, eftersom de ingår i den
löpande verksamheten och utvecklingen av den. Under räkenskapsåret har inga
betydande miljöinvesteringar gjorts, men då produktionen utvecklas och
ersättande eller utvidgningsinvesteringar görs beaktas alltid existerande
miljötillstånd och de förändringar som är att vänta i dem.
Iittalas produktion är mer energiintensivt än Fiskars övriga produktion. På alla
Iittalafabriker har man också under räkenskapsåret avslutat
miljöansvarsinventeringar. På basis av kartläggningen har det inte funnits behov
att redovisas avsättningar eller eventuella förpliktelser. Alla
produktionsanläggningar har i kraft varande miljötillstånd och produktionen har
inrättats på det sätt som tillstånden förutsätter.

Aktier
Fiskarskoncernens A-aktier har en röst/aktie och K-aktierna 20 röster/aktie.
Enligt bolagsordningen är dividenden per aktie för A-aktien minst två (2)
procentenheter större än dividenden för K-aktier. Aktierna har inget nominellt
värde. Aktierna i båda aktieserierna har ett bokföringsmässigt motvärde på 1,00
euro.
Fiskars aktiekapital var 77 510 200 euro den 31.12.2007. Aktiekapitalet bestod
av 54 944 492 A-aktier och 22 565 708 K-aktier. Varken aktiekapitalet eller
antalet aktier förändrades under räkenskapsåret.
A-aktiernas andel av röstetalet var 54 944 492 röster eller 10,9 % och
K-aktiernas andel av röstetalet var 451 314 160 röster eller 89,1 % av rösterna.
Det sammanlagda röstetalet av alla aktier i slutet av räkenskapsperioden var
506 258 652 röster.

Förvärv och avyttring av egna aktier
Bolagets styrelse hade fram till ordinarie bolagsstämman den 21 mars 2007
fullmakt att förvärva och avyttra aktier i det egna bolaget så att det
sammanlagda nominella värdet och det röstetal aktierna representerade är högst
tio procent (10 %) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers röstetal. Vid
bolagsstämman 21.3.2007 förnyades fullmakten oförändrad. Styrelsen har inte
utnyttjat sin fullmakt under perioden.
Den 31 december 2007 uppgick bolagets innehav av egna aktier till sammanlagt
127 512 A-aktier och 420 K-aktier. Innehavet har inte förändrats under perioden
och antalet aktier uppgår till 0,2 % av bolagets aktiestock och 0,03 % av
röstetalet.
Anskaffningsutgiften på 0,9 milj. euro för egna aktier minskar koncernens egna
kapital.

Aktiekurser
Fiskarsaktien noteras på den nordiska listan på OMX Nordiska Börs Helsingfors
och den flyttades till large cap Helsinki-listan 1.7.2007. I slutet av december
var kursen för Fiskars A- aktie 13,30 euro (12,29) medan K- aktiens kurs var
14,45 euro (12,11). Marknadsvärdet på bolagets aktiestock var i slutet av
perioden 1 055 milj. euro.

Förändrade ägoförhållanden
Den fjärde september 2007 informerades Fiskars Oyj Abp om att Virala Oy Ab:s
andel av Fiskars Oyj Abp:s röstetal överstigit en femtedel och att bolagets
andel av aktiekapitalet fortfarande överstiger en tiondel. Röstetalet och
aktieinnehavet var därmed 20,2 % respektive 11,1 %. Den fjärde september 2007
informerades Fiskars Oyj Abp om att Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget
Varmas andel av Fiskars Oyj Abp:s röstetal hade minskat till mindre än en
tjugondel. Bolagets röstetal och aktieinnehav var därmed 2,7 % respektive 4,3 %.

Ordinarie bolagsstämma 2007
Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 21.3.2007 beslöt att i dividend utdela
0,60 euro/aktie för A-aktier, sammanlagt 32 890 188 euro och 0,58 euro/aktie för
K-aktier, sammanlagt 13 087 867 euro, eller totalt 45 978 055 euro.
Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till nio. Till styrelsemedlemmar valdes
Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ralf Böer, David Drury,
Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt och Clas Thelin.
Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2008.
Till revisor valdes KPMG Oy Ab.
Bolagsstämman gav styrelsen fullmakt att förvärva bolagets egna aktier i ett
annat förhållande än aktieägarnas ägoförhållande, högst 5 366 937 A- aktier och
högst 2 256 150 K-aktier, till högst det högsta pris som vid
anskaffningstidpunkten betalas för Fiskars Oyj Abp:s aktie i offentlig handel.
Fullmakten är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
Bolagsstämman gav styrelsen fullmakt att besluta om avyttring av bolagets egna
aktier i annat än det förhållande som aktieägaren har företrädesrätt att
förvärva bolagets egna aktier, högst 5 494 449 A-aktier och högst 2 256 570
K-aktier. Fullmakten är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsens konstituerande möte
På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh
till ordförande samt Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth till vice
ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en Audit Committee, en Compensation
Committee och en Nomination Committee.
Till ordförande för Audit Committee valde styrelsen Gustaf Gripenberg och till
medlemmar David Drury, Ilona Ervasti-Vaintola, Alexander Ehrnrooth och Paul
Ehrnrooth.
Till ordförande för Compensation Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och
till medlemmar Ralf Böer, Karl Grotenfelt och Clas Thelin.
Till ordförande för Nomination Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och
till medlemmar Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV MODERBOLAGETS VINSTMEDEL

Vid utgången av räkenskapsperioden 2007 är moderbolagets utdelningsbara egna
kapital 894,8 milj. euro (287,9 milj. euro).

Bolagets styrelse föresår att för år 2007 i dividend utdelas för A-aktier 0,80
euro / aktie och för K-aktie 0,78 euro / aktie. Det finns 54 832 377 A-aktier
och 22 565 288 K-aktier den 13 februari 2008 som är berättigade till utdelningen
totalt 77 397 665 aktier. Som dividend skulle sålunda utdelas:

              st.  euro/aktie    sammanlagt
A-aktier,      54 832 377  0,80     42 769 254,06
K-aktier,      22 565 288  0,78     18 052 230,40
utdelningen totalt               60 821 484,46

Därefter återstår 866 965 449,47 euro utdelningsbara medel i moderbolaget.

Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska ställning efter
räkenskapsperiodens slut. Bolagets likviditet är god och enligt styrelsens
uppfattning äventyras bolagets likviditet inte av den föreslagna
vinstutdelningen

Utsikter
De allmänna marknadsutsikterna för år 2008 är osäkra. I synnerhet den
amerikanska marknaden väntas vara svagare än under 2007. I Europa är det
ekonomiska klimatet försiktigt.
Fiskarskoncernens omsättning väntas öka under 2008, främst på grund av förvärvet
av Iittala hösten 2007.
Den helägda verksamhetens underliggande lönsamhet väntas fortsätta förbättras,
men resultatet väntas inte vara på samma nivå som under 2007 av följande
orsaker: i resultatet för 2007 ingick en vinst av engångsnatur på 23,7 milj.
euro eftersom bolaget sålde en del av sina Wärtsilä B-aktier och sedan
förvärvade motsvarande antal Wärtsilä A-aktier. Dessutom gjorde
Fastighetsverksamheten en vinst på 9,8 milj. euro på grund av ökningen i
rotpriset på virke.
De finansiella kostnaderna kommer att öka på grund av finansieringen av
förvärven av Iittala och Leborgne.
Intresseföretaget Wärtsilä kommer att ha en stor betydelse för koncernens
resultat och kassaflöde.
Fiskars bokslutskommuniké

Den här delårsrapporten har gjorts upp i enlighet med standarden IAS 34-
Delårsrapporter och följer samma redovisningsprinciper och kalkyleringsmetoder
som tillämpas i bokslutet för år 2006 med undantag för den säkringsredovisning
som tillämpas på dotterbolagens nettoinvesteringar i utländsk valuta samt
förändringar i marknadspriserna på elektricitet.
Användning av bedömningar
Vid upprättandet av bokslutet i enlighet med IFRS måste företagsledningen göra
bedömningar och antaganden. Dessa påverkar värderingen av de redovisade
tillgångs- och skuldbeloppen samt ansvarsförbindelser och periodiseringar av
intäkter och kostnader i resultaträkningen. Trots att uppskattningarna är
baserade på ledningens kunskap om situationen kan det slutliga utfallet avvika
från de i bokslutet beräknade värdena.
Fiskars har tagit i bruk följande förändringar och nya IFRS-standarder från och
med 1.1.2007.
IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar.
Ändring i standarden IAS 1: Utformning av finansiella rapporter -
Kapitaluppgifter.
IFRIC 9 Omvärdering av inbäddade derivat.
IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment.

Bolagsstämma
Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 25 mars 2008 kl. 15
i Helsingfors Mässcentrum.

Kari Kauniskangas
verkställande direktör


KONCERNENS RESULTATRÄKNING   10-12 10-12  ändr  1-12  1-12  ändr
                 2007  2006   %  2007  2006   %
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR

OMSÄTTNING            191,8 125,1   53 658,1 534,9   23

Kostnad för sålda varor     -127,9 -87,7   46 -437,8 -376,8   16
BRUTTOBIDRAG           63,9  37,4   71 220,3 158,1   39

Övriga rörelseintäkter       2,3  -0,8  374  5,8  1,3  358
Kostnader för försäljning
och marknadsföring        -35,4 -19,0   86 -99,4 -71,9   38
Administrationskostnader     -10,8 -11,3   -4 -48,8 -45,3   8
Forsknings- o utvecklingskostn.  -2,4  -1,8   38  -7,4  -6,1   21
Övriga rörelsekostnader      -3,5  -2,3   47  -4,2  -9,0  -53
Andel i intresseför.resultat   16,7  17,7   -6  43,3  58,6  -26
RÖRELSERESULTAT          30,7  20,0   54 109,5  85,8   28

Reavinst av Wärtsilä aktier    6,9         23,7
Finansiella intäkter        0,3  1,1  -74  3,0  1,8   66
Finansiella kostnader       -3,8  -2,6   50 -13,7 -10,9   26
RESULTAT FÖRE SKATT        34,1  18,5   84 122,5  76,7   60

Inkomstskatt           -1,8  -9,3  -81 -12,1  -9,8   23
RESULTAT FÖR KVARVARANDE
VERKSAMHET            32,3  9,2  250 110,4  66,9   65

Resultat för avvecklad verksamhet     0,3         15,2
PERIODENS RESULTAT        32,3  9,5  239 110,4  82,0   35

Hänförlig till:
innehavare av moderbolagets
stamaktier            31,9  9,5  236 110,0  82,0   34
minoritetsaktieägare       -0,3  0,0     -0,3  0,0
                 32,3  9,5     110,4  82,0

Resultat/aktie, euro
hänförlig till innehavare av
stamaktier i moderbolaget     0,41  0,12     1,42  1,06
 kvarvarande verksamhet     0,41  0,12     1,42  0,86
 avvecklad verksamhet          0,00         0,20

Resultat/aktie är outspätt. Bolaget har inga öppna optionsprogram eller andra
finansieringsinstrument, som skulle innebära utspädningseffekt.

VALUTAKURSER              1-12  1-12  ändr
                     2007  2006   %
USD medelkurs (resultat)         1,37  1,26   16
USD period. slut (balans)        1,47  1,32   12


KONCERNENS BALANSRÄKNING        12/07 12/06 ändr
                    MEUR  MEUR   %
AKTIVA

LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar   134,0  19,2  598
Goodwill                 99,8  22,4  346
Materiella anläggningstillgångar    121,7  98,7   23
Biologiska tillgångar          44,9  35,0   28
Förvaltningsfastigheter          8,4  8,7   -3
Andelar i intresseföretag        278,3 239,1   16
Övriga andelar              3,0  5,0  -41
Övriga placeringar            2,3  1,5   53
Avoir fiscal-skattefordran        0,3  5,5  -95
Uppskjutna skattefordringar       20,6  24,9  -17
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT   713,4 460,0   55

KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR
Varulager                173,7 114,6   52
Kundfordringar             115,2  82,7   39
Övriga fordringar            10,4  5,0  107
Likvida medel              34,5  44,9  -23
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT   333,8 247,2   35

AKTIVA SAMMANLAGT           1047,1 707,2   48

PASSIVA

EGET KAPITAL              478,3 421,8   13

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital     124,6 120,7   3
Räntefria, långfristiga skulder      4,7  2,6   82
Uppskjutna skatteskulder         51,7  20,8  149
Pensionsförpliktelser           9,4  12,8  -27
Övriga avsättningar            6,2  4,2   47
LÅNGFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT     196,7 161,1   22

KORTFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital     228,9  26,1  776
Leverantörskulder och
övriga räntefria skulder        139,4  92,6   51
Skatteskulder               3,8  5,7  -33
KORTFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT     372,1 124,4  199

PASSIVA SAMMANLAGT           1047,1 707,2   48


KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS          1-12  1-12
                        2007  2006
                        MEUR  MEUR
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET
Resultat före skatt              122,5  76,7
Justeringar
 Avskrivningar                 23,2  28,6
 Reavinst från avyttring av långfristiga til -26,1  0,0
 Andel i intresseför.resultat         -43,3 -58,6
 Finansiella intäkter             -3,0  -0,8
 Räntekostnader                13,7  9,9
 Förändr. i biologiska tillgångar       -10,0  -5,0
Kassaflöde före förändr.av rörelsekapital    77,0  50,8

Förändring av rörelsekapital
 Förändr. av räntefria fordringar       -9,7  -5,4
 Förändring av varulager            -1,5  7,6
 Förändring av räntefria skulder        11,4  7,6
Kassaflöde före finansposter o skatter     77,2  60,6

Dividendinkomster, intresseföretag       27,7  47,5
Dividendinkomster, övriga            0,1  3,6
Betalda finansieringskostn.(netto)       -11,8  -7,4
Betald inkomstskatt              -11,2  -5,1
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET A      82,0  99,0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
Företags- och affärsverksamhetsförvärv    -169,2 -26,0
Intresseföretagsandelar, netto         -0,1
Inv. i materiella och immat. tillgångar    -20,5 -19,3
Överlåtelseinkomster fr anläggningstgångar    2,4  5,4
Överlåtelseinkomster fr placeringar       4,1  2,2
Investeringar i övriga placeringar        0,0  -5,3
Avvecklad verksamhet                  33,0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR B        -183,4 -10,1

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Upptagna långfristiga skulder          0,6  15,0
Amorteringar av långfr. skulder         -0,1  -4,6
Förändr. av kortfristiga skulder        137,6 -21,4
Finansiell leasing               -1,8  -2,8
Övriga finansieringsposter            0,9  0,1
Dividendutdelning               -46,0 -57,1
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING C         91,3 -70,8

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL(A+B+C)       -10,2  18,2

Likvida medel, period. början          44,9  21,7
Omräkningsdifferens               -0,3  5,0
Likvida medel, period.slut           34,5  44,9


FÖRÄNDRINGAR I EGNA KAPITALET Till moderbolagets aktieägare:   Mino- Samman-
                              Balan- ritets  lagt
                Aktie-  Egna Övriga Omräkn. serad intres-
                kapitalaktier fonder diff. vinst  sen
                 MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
31/12/2005            77,5  -0,9  24,7  1,2 300,3  0,0 402,7
Omräkningsdifferenser                 -2,0         -2,0
Förändring i fonden för
gängse värde, intresseföretag          -3,1            -3,1
Övriga förändringar i intresseföretag         -0,7  -0,1     -0,8
SUMMA RESULTATFÖRÄNDR. SOM INTE
REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN          -3,1  -2,7  -0,1  0,0  -5,9
Periodens nettoresultat                    82,0  0,0  82,0
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDRINGAR TOTALT      -3,1  -2,7  81,9  0,0  76,2
Utdelning                          -57,1     -57,1
31/12/2006            77,5  -0,9  21,6  -1,5 325,0  0,0 421,8
Omräkningsdifferenser                 -10,4        -10,4
Förändring i fonden för
gängse värde, intresseföretag          -0,2            -0,2
Säkring av nettoinvesteringar i utländska
dotterbolag efter skatt             2,5             2,5
Övriga förändringar                          0,1  0,1
SUMMA RESULTATFÖRÄNDR. SOM INTE
REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN          2,4 -10,4  0,0  0,1  -7,9
Periodens nettoresultat                   110,0  0,3 110,4
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDRINGAR TOTALT      2,4 -10,4 110,0  0,5 102,5
Utdelning                          -46,0     -46,0
31/12/2007            77,5  -0,9  23,9 -11,8 389,1  0,5 478,3


NYCKELTAL            12/07 12/06 ändr
                         %
Eget kapital/aktie, euro     6,18  5,45   13
Soliditet             46 %  60 %
Nettogearing           67 %  24 %
Eget kapital, meur        478,3 421,8   13
Räntebärande nettosk., meur   319,0 101,9  213
Antal anställda i genomsnitt   3324  3167   5
Antal anställda i periodens slu  4515  3003   50


SEGMENTINFORMATION       10-12 10-12  ändr  1-12  1-12  ändr
OMSÄTTNING            2007  2006   %  2007  2006   %
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
Fiskars Brands          111,6 113,0   -1 515,7 489,9   5
Iittala              71,4         87,3
Inha Bruk             8,7  9,1   -4  42,1  37,2   13
Fastigheter            1,0  3,6  -71  15,6  10,3   52
Ofördelade och elimineringar   -0,9  -0,6   60  -2,6  -2,4   8
KONCERNEN SAMMANLAGT       191,8 125,1   53 658,1 534,9   23

Export från Finland        25,8  15,7   64  78,6  58,9   33


SEGMENTINFORMATION       10-12 10-12     1-12  1-12
RÖRELSERESULTAT          2007  2006     2007  2006
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
Fiskars Brands          10,4  0,0     52,2  21,1
Iittala              8,5         8,8
Inha Bruk             -0,1  0,8      3,3  3,7
Fastigheter            -0,1  2,4     11,3  7,6
Intresseföretaget Wärtsilä    16,7  17,7     43,3  58,6
Ofördelade och elimineringar   -4,7  -1,0     -9,4  -5,2
KONCERNEN SAMMANLAGT       30,7  20,0     109,5  85,8


SEGMENTINFORMATION       10-12 10-12     1-12  1-12
AVSKRIVNINGAR           2007  2006     2007  2006
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
Fiskars Brands           4,3  9,2     17,5  25,8
Iittala              1,9         2,5
Inha Bruk             0,2  0,3      1,2  1,2
Fastigheter            0,4  0,5      1,5  1,4
Ofördelade och elimineringar    0,2  0,0      0,4  0,1
KONCERNEN SAMMANLAGT        7,0  10,0     23,2  28,6


SEGMENTINFORMATION       10-12 10-12     1-12  1-12
INVESTERINGAR           2007  2006     2007  2006
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
Fiskars Brands           4,6  5,1     26,6  37,5
Iittala *)             2,1        158,2
Inha Bruk             0,9  0,6      3,6  1,2
Fastigheter            0,5  0,4      1,8  1,9
Intresseföretaget Wärtsilä     8,3         28,9
Ofördelade och elimineringar    0,4  0,3      1,6  0,3
KONCERNEN SAMMANLAGT       16,7  6,3     220,6  40,8
*) Koncernens investering i segmentet ingår i beloppet


SEGMENTSRAPPORTERING PER    10-12 10-12  ändr  1-12  1-12  ändr
GEOGRAFISKA OMRÅDEN        2007  2006   %  2007  2006   %
OMSÄTTNING EFTER KUNDERNAS    MEUR  MEUR     MEUR  MEUR
LOKALISERING
Europa              133,0  64,6  106 390,8 257,1   52
USA                42,4  49,8  -15 221,1 235,2   -6
Övriga              16,4  10,7   54  46,3  42,6   9
KONCERNEN SAMMANLAGT       191,8 125,1   53 658,1 534,9   23

Inom Fiskars verksamhetsområden fordras korta leveranstider.
Orderstockens storlek och förändringar i denna är inte av
väsentlig betydelse.


FÖRVÄRVENS EFFEKT PÅ DEN KONSOLIDERADE BALANSEN
MEUR

Fiskars förvärvade Iittala Group Abp den sista augusti 2007. Iittala designar,
tillverkar och marknadsför bruksföremål för hemmet. Huvudmarknadsområden är
Finland, Sverige och Norge och dessutom har Iittala försäljningsbolag i USA,
Danmark, Estland, Nederländerna, Tyskland och Polen.
Iittalas omsättning år 2006 var 189,8 milj. euro, rörelseresultatet 17,0 milj.
euro och resultatet för räkenskapsperioden 7,4 milj. euro. Balansomslutningen
var 160,5 milj. euro och antalet anställda i slutet av år 2006 var 1 353.
Iittala utgör sitt eget segment inom Fiskars och den konsoliderade omsättningen
var 87,3 milj. euro och rörelseresultatet 13,1 milj. euro före allokering av
köpesumman.
Iittala och Fiskars har inte tidigare idkat någon betydande handel sinsemellan.
Köpesumman för Iittala, inklusive återfinansierade skulder, uppgick till 230,1
milj. euro.
Köpesumman har allokerats på tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser till
gängse värde. Värdering av varumärken bygger på "relief from royalty"-metoden
med beaktande av deras kvalitet och kommersiella betydelse. Immateriella
anläggningstillgångar är varumärken, kundrelationer och franchising-verksamhet.
Inga avskrivningar görs på varumärken eftersom den ekonomiska livslängden
är obestämd. De poster som allokerats till kundrelationer och franchising-
verksamheten avskrivs över sin beräknade ekonomiska livslängd på 15
respektive 10 år. Den del av köpesumman allokerats på varulagret (färdiga
produkter) realiserades till fullo under år 2007.
Den goodwill som affären ger upphov till förknippas med synergieffekter för
affärsverksamheten och de kan inte värderas separat.

IITTALA KÖPESKILLING, PRELIMINÄR SPECIFIKATION
Erlagd köpeskilling, kontant                    116,1
Anskaffningsrelaterade kostnader                   1,7
Kapitallån som köpt från förra ägare i samma transaktion       44,7
Förvärvade nettotillgångar                     -90,2
Minoritetsandel                            0,1
GOODWILL                               72,5

Förvärvade likvida medel                       -6,3
FÖRVÄRVETS KASSAFLÖDESEFFEKT                    156,1

                              balans gängse
FÖRVÄRVADE TILLGÅNGAR OCH SKULDER             värden värden
Materiella anläggningstillgångar               26,0  26,0
Immateriella anläggningstillgångar och övriga långfristiga   3,8 118,9
Varulager                           56,7  60,6
Fordringar                          19,6  19,6
Likvida medel                         6,3  6,3
Latent skatteskuld                      -1,2 -32,1
Kapitallån                          -44,7  0,0
Långfristiga skulder                     -8,9  -8,9
Kortfristiga skulder                    -100,3 -100,3
TOTALT                            -42,6  90,2


FÖRVÄRVENS EFFEKT PÅ DEN KONSOLIDERADE BALANSEN
MEUR

Fiskars förvärvade det franska bolaget Leborgne S.A. i maj 2007. Företaget
producerar trädgårdsredskap i Frankrike och marknadsför dem förutom på den
franska marknaden även i Spanien, Belgien och Italien.
Leborgnes omsättning år 2006 var 16 milj. euro. Den konsoliderade omsättningen
år 2007 var 10,5 milj. euro. Leborgne ingår i affärssegmentet Fiskars Brands.
Köpesumman har allokerats till tillgångar,
skulder och ansvarsförbindelser till gängse värde.
Gängse värde är högre för varumärket Leborgne, kundrelationer och varulager.
Kvarvarande goodwill hänför sig till förväntade synergier inom den europeiska
trädgårdsverksamheten samt Leborgnes tillägg till Fiskars produktprogram.

LEBORGNE KÖPESKILLING, PRELIMINÄR SPECIFIKATION
Erlagd köpeskilling, kontant                 12,8
Anskaffningsrelaterade kostnader                0,4
Förvärvade nettotillgångar                  -6,5
GOODWILL                            6,7

Förvärvade likvida medel                   -0,1
FÖRVÄRVETS KASSAFLÖDESEFFEKT                 13,1

                          balans gängse
FÖRVÄRVADE TILLGÅNGAR OCH SKULDER          värden värden
Materiella och immateriella anläggningstillgångar    0,9  3,2
Varulager                        3,2  3,3
Fordringar                       6,1  6,1
Likvida medel                      0,1  0,1
Latent skatteskuld                   0,0  -0,8
Långfristiga skulder                  -0,9  -0,9
Kortfristiga skulder                  -4,5  -4,5
TOTALT                         4,9  6,5

Om de förvärvade verksamheterna hade varit konsoliderade från början av året
hade Fiskars pro forma konsoliderade omsättning och rörelseresultat uppgått
till 780 milj. euro respektive 115 milj. euro.


KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER     12/07 12/06
                    MEUR  MEUR
SOM SÄKERHET FÖR EGNA
FÖRBINDELSER
Växelansvar                    0
Garantier                  1
Hyresansvar                53   19
Övriga ansvar                7   9
SAMMANLAGT                 62   28

GARANTIER SOM SÄKERHET FÖR ANDRAS FÖRBINDELSER
Fastighetsinteckningar           2   2

SOM SÄKERHET FÖR KONCERNBOLAGENS ANSVAR
Garantier                 13   12

ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT       76   42
Iittala Group har långa, fasta hyreskontrakt både i Finland och utomlands.


DERIVATIVERNAS NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer och valutaswappar     186   94
Ränteswappar                16
Ränteterminer och -futurer         60
Elderivat                  1

DERIVATIVINSTRUMENTENS DAGSVÄRDE
JÄMFÖRT MED NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer och valutaswappar      0   0
Ränteswappar                0
Ränteterminer och -futurer         0
Elderivat                  0

Valutaterminer och valutaswappar har upptagits till dagsvärde.


NÄRSTÅENDE

Fiskars koncernen har redovisat totalt 1,6 milj. euro fakturering för juridisk
rådgivning från Foley & Lardner, där Ralf Böer är med som partner.