FISKARS OYJ ABP       BÖRSMEDDELANDE    10.11.2006 kl. 13.10


EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Styrelsen har idag beslutat att sammankalla en extra bolagsstämma som hålls den
12 december 2006. På den extra bolagsstämman behandlas det ärende som nämns i
kallelsen till bolagsstämma nedan.Heikki Allonen
verkställande direktörBILAGA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Fiskars Oyj Abp:s aktieägare kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 12
december 2006 kl. 15.00 i HTC Helsinki, Pinta-huset, adress Märaholmsgatan 3,
00180 Helsingfors (Gräsviken).

På den extra bolagsstämman behandlas

Utdelning av extra dividend
Styrelsen föreslår för den extraordinarie bolagsstämman, att på basen av den
fastställda balansräkningen för den räkenskapsperiod som utgick 31.12.2005,
utöver den dividend (0,45 euro/A-aktie och 0,43 euro/K-aktie) om vilken beslut
fattades på den ordinarie bolagsstämma den 20 mars 2006, utdelas en extra
dividend om 0,30 euro per A-aktie och 0,28 euro per K-aktie.

Om bolagsstämman godkänner styrelsens förslag till extra dividend, utbetalas den
extra dividenden till aktieägare som den 15 december 2006 (avstämningsdag) är
antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning vilken upprätthålls av
Finlands Värdepapperscentral Ab. Styrelsen föreslår att den extra dividenden
utbetalas 22.12.2006.

Rätt att delta

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har aktieägare som 1.12.2006 är
antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning vilken upprätthålles av
Finlands Värdepapperscentral Ab. För deltagande i den extra bolagsstämman skall
innehavare av förvaltarregistrerad aktie kontakta sitt kontoförande institut för
att tillfälligt 1.12.2006 kunna antecknas såsom aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman skall meddela härom till
bolaget senast torsdagen den 7.12.2006 kl. 16.00
- per e-post under adress laura.kiiski@fiskars.fi,
- skriftligt under adress Fiskars Oyj Abp, PB 235, 00101 Helsingfors, eller
- per telefon på numret (09) 6188 6230.
Anmälan skall vara framme innan utgången av anmälningstiden. Eventuella
fullmakter skall sändas till ovannämnda postadress innan utgången av
anmälningstiden.

Helsingfors den 10 november 2006

Fiskars Oyj Abp
Styrelsen