Fiskars Oyj Abp      Börsmeddelande 11.2.2010 kl. 09.00

BOLAGSSTÄMMOKALLELSE 2010

Aktieägarna i Fiskars Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
tisdagen 16.3.2010 kl. 15.00 i Kongressflygeln i Helsingfors Mässcenter
(Mässplatsen 1, Helsingfors). Emottagandet av personer som har anmält sig till
stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 14.00.

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år
2009

- Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsåret som
utgick 31.12.2009 utbetalas 0,52 euro per aktie. Dividenden utbetalas till
aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 19.3.2010 är antecknad
i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen
föreslår för bolagsstämman att dividenden utbetalas 26.3.2010.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Styrelsens Nomination Committee föreslår att styrelseledamöternas årsarvode är
35 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode 50 000 euro och
styrelseordförandes årsarvode 70 000 euro. Därtill föreslås att ett mötesarvode
om 600 euro betalas till styrelseledamöter för styrelsemöten och kommittémöten,
ett mötesarvode om 1 100 euro betalas till styrelsens ordförande för
styrelsemöten och kommittémöten och ett mötesarvode om 1 100 euro betalas till
Audit Committees ordförande för Audit Committee-möten samt att rese- och andra
kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet bolagets ärenden ersätts
till styrelseledamöter.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Styrelsens Nomination Committee föreslår för bolagsstämman att antalet
styrelseledamöter fastställs till nio.

12. Val av styrelseledamöter

Styrelsens Nomination Committee föreslår för bolagsstämman att följande personer
återväljs till styrelsen: Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Boer, Alexander Ehrnrooth, Paul
Ehrnrooth, Gustaf Gripenberg, Karsten Slotte och Jukka Suominen. Till nya
styrelseledamöter föreslås väljas juris kandidat Louise Fromond och ICA Sverige
AB:s vice VD Ingrid Jonasson Blank.

Samtliga föreslagna personer har samtyckt till valet och de har meddelat att
avsikten, ifall de väljs, är att bland sig välja Kaj-Gustaf Bergh som
styrelseordförande och Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth som
viceordföranden.

13. Beslut om revisorns arvode

Revisorns arvode föreslås utgå enligt räkning.

14. Val av revisor

Styrelsens Nomination Committee föreslår för bolagsstämman att
revisionssamfundet KPMG Oy Ab väljs till bolagets revisor.

15. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv
av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar,
med bolagets fria egna kapital. Aktierna kan förvärvas med avvikelse från
aktieägarens företrädesrätt till bolagets egna aktier i offentlig handel på
NASDAQ OMX Helsinki Oy till marknadspris. Aktierna förvärvas och betalas i
enligt med NASDAQ OMX Helsinki Oy:s och Euroclear Finland Ab:s regler.

Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur,
för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella
omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att
överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras. Styrelsen beslutar
om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier.

Bemyndigandet föreslås vara i kraft till utgången av nästa ordinarie
bolagsstämma.

16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om
överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier i bolagets
besittning i en eller flera omgångar mot vederlag eller vederlagsfitt.

Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om till vem och i vilken ordning aktierna
skall överlåtas. Styrelsen kan besluta om att överlåta aktier även med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt till bolagets aktier.

Aktier får överlåtas som vederlag i företagsförvärv eller industriella
omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av
bolagets incentivsystem. Aktierna kan också avyttras genom försäljning i
offentlig handel.

Bemyndigandet föreslås vara i kraft till utgången av nästa ordinarie
bolagsstämma.

17. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningens punkt 7 ändras. Dess nya formulering
skulle lyda:

"Bolagsstämma kan hållas antingen i Raseborg eller i Helsingfors.

Kallelse till bolagsstämma skall publiceras på bolagets webbplats och på annat
av styrelsen eventuellt beslutat sätt."

18. Avslutande av stämman


B. Bolagsstämmohandlingar

Denna stämmokallelse, som innehåller ovan på föredragningslistan nämnda förslag
av styrelsen och dess kommittéer, finns tillgänglig på Fiskars Oyj Abp:s
webbplats www.fiskarsgroup.com. Fiskars Oyj Abp:s årsberättelse, som innehåller
bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, finns
tillgänglig på ovan nämnda webbplats senast 23.2.2010. Styrelsens förslag och
bokslutshandlingarna finns också tillgängliga på bolagsstämman.
Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda webbplats från och med
30.3.2010.


C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans
avstämningsdag 4.3.2010 har antecknats som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare, vars aktier
är registrerade på dennes personliga värdeandelskonto, är antecknad som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast 11.3.2010 kl.
15.00. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

(a) på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com;
(b) per telefon mån - fre kl. 9.00 - 15.00 på numret (09) 6188 6231;
(c) per telefax på numret (09) 604 053; eller
(d) skriftligt till adressen Fiskars Oyj Abp, PB 130, 00561 Helsingfors.

I samband med anmälan skall aktieägarens namn, personbeteckning och namnet på
ett eventuellt biträde anges. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till
Fiskars Oyj Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och
för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden
som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Ifall aktieägaren
deltar i stämman genom flera ombud, vilka företräder aktieägaren med aktier på
olika värdepapperskonton, skall i samband med anmälan meddelas de aktier, med
vilka vart och ett ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Fiskars Oyj Abp, PB 130, 00561
Helsingfors innan anmälningstidens utgång.

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ifall ägare till förvaltarregistrerad aktie har rätt att vara antecknad i
aktieägarförteckningen på bolagsstämmans avstämningsdag 4.3.2010, kan
aktieägaren i enlighet med anvisningar av sin egendomsförvaltare anhålla om att
bli tillfälligt införd i bolagets aktieägarförteckning senast 11.3.2010 kl.
10.00 i syfte att delta i bolagsstämman. Ägare till förvaltarregistrerad aktie
anses ha anmält sig till stämman ifall denne i enlighet med ovan beskrivna
förfarande har blivit anmäld för tillfälligt införande i aktieägarförteckningen.
Ägare till förvaltarregistrerad aktie uppmanas i god tid begära av sin
egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande anmälan för att bli
tillfälligt införd i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt
anmälan till bolagsstämman.


4. Övriga anvisningar och information

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i
Fiskars Oyj Abp till 82 023 341.

Aktieägarna inbjudes till kaffeservering efter stämman.


Helsingfors 11.2.2010

Fiskars Oyj Abp
Styrelsen


Fiskars är en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och
uteliv. Koncernens främsta internationella varumärken är Fiskars, Iittala,
Gerber, Silva och Buster. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta
företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors.
Fiskars omsättning år 2009 var 663 milj. euro och antalet anställda är cirka 3
600 personer.

www.fiskarsgroup.com


Fiskars Oyj Abp

Kari Kauniskangas
verkställande direktör