Fiskars Oyj Abp     Börsmeddelande 16.3.2010 kl. 16.30

BESLUT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2010

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 16.3.2010 fastställde bokslutet för år
2009. Stämman beslöt att i dividend utdela 0,52 euro/aktie. Avstämningsdagen för
dividendutdelningen är 19.3.2010. Dividenden utbetalas 26.3.2010. Styrelsens
ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2009.

Styrelseledamöternas antal fastställdes till nio. Till styrelseledamöter valdes
Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise
Fromond, Gustaf Gripenberg, Ingrid Jonasson Blank, Karsten Slotte och Jukka
Suominen. Styrelseledamöters mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman år
2011.

De årliga arvodena för styrelseledamöterna fastslogs enligt följande:
- ledamot 35 000 euro/år
- vice ordförande 50 000 euro/år
- ordförande 70 000 euro/år
- dessutom betalas för varje närvarat styrelse- och kommittémöte till
styrelseledamoten 600 euro, till ordföranden 1 100 euro och till Audit
Committees ordförande 1 100 för Audit Committee möte.

Till revisor valdes KPMG Oy Ab som har utsett CGR Mauri Palvi till huvudansvarig
revisor. Revisorns arvode skall utgå enligt räkning.

Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att besluta om förvärv av
sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med
bolagets fria egna kapital. Aktierna kan förvärvas med avvikelse från
aktieägarens företrädesrätt till bolagets egna aktier i offentlig handel på
NASDAQ OMX Helsinki Oy till marknadspris. Bemyndigandet är i kraft till slutet
av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att besluta om överlåtelse av sammanlagt
högst 4 000 000 stycken egna aktier i bolagets besittning i en eller flera
omgångar mot vederlag eller vederlagsfritt. Styrelsen kan besluta om att
överlåta aktier även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till
bolagets aktier. Bemyndigandet är i kraft till slutet av nästa ordinarie
bolagsstämma.

Bolagsstämman beslöt ändra bolagsordningens punkt 7. Dess nya formulering lyder:
"Bolagsstämma kan hållas antingen i Raseborg eller i Helsingfors. Kallelse till
bolagsstämma skall publiceras på bolagets webbplats och på annat av styrelsen
eventuellt beslutat sätt." Den nya bolagsordningen finns bifogade till detta
meddelande.

På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen till ordförande
Kaj-Gustaf Bergh och till vice ordföranden Alexander Ehrnrooth och Paul
Ehrnrooth. Styrelsen beslöt att tillsätta en Audit Committee, en Compensation
Committee och en Nomination Committee.  Till ordförande för Audit Committee
valde styrelsen Gustaf Gripenberg och till ledamöter Alexander Ehrnrooth, Paul
Ehrnrooth, Louise Fromond och Karsten Slotte. Till ordförande för Compensation
Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till ledamöter Ralf Böer, Ingrid
Jonasson Blank och Jukka Suominen. Till ordförande för Nomination Committee
valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till ledamöter Alexander Ehrnrooth och Paul
Ehrnrooth.

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
verkställande direktör


Fiskars är en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och
uteliv. Koncernens främsta internationella varumärken är Fiskars, Iittala,
Gerber, Buster och Silva. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta
företag. Bolagets aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors.
Fiskars omsättning år 2009 var 663 milj. euro och bolaget har cirka 3 600
anställda i över 20 länder.

www.fiskarsgroup.com


BILAGA

BOLAGSORDNING FÖR FISKARS OYJ ABP

1 § Bolagets firma är Fiskars Oyj Abp, på engelska Fiskars Corporation, och
hemort Raseborg.

2 § Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva fabriksrörelse och därtill
hörande affärsverksamhet samt jord- och skogsbruk.

3 § Bolaget har ett aktieslag. Varje aktie medför rätt att vid bolagsstämma
rösta med 1 röst.

4 § Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet.

5 § Bolagets styrelse består av minst fem och högst nio ordinarie medlemmar.

6 § Bolaget företräds av styrelsens ordförande och verkställande direktören var
för sig samt av två styrelsemedlemmar tillsammans.

Styrelsen kan bevilja en eller flera personer rätt att företräda bolaget var för
sig eller tillsammans med någon annan företrädningsberättigad person.

Styrelsen besluter om beviljande av prokura.

7 § Bolagsstämma kan hållas antingen i Raseborg eller i Helsingfors.

Kallelse till bolagsstämma skall publiceras på bolagets webbplats och på annat
av styrelsen aventuellt beslutat sätt.

8 § Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma bör göra förhandsanmälan därom
senast på viss i kallelsen till stämman nämnd plats och dag, som kan utsättas
till högst tio dagar före stämman.

9 § Vid ordinarie bolagsstämma

FÖREDRAS
1. bokslutet och koncernbokslutet samt verksamhetsberättelsen och
2. revisionsberättelsen;

BESLUTS OM
3. fastställande av bokslutet och koncernbokslutet,
4. användningen av den vinst som balansräkningen utvisar,
5. beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande
   direktören,
6. antalet ordinarie medlemmar i styrelsen,
7. styrelsemedlemmarnas arvoden ävensom
8. revisors arvoden;

UTSES
9. medlemmar i styrelsen och
10. revisor; samt

BEHANDLAS
11. övriga i kallelsen upptagna ärenden.