Fiskars Oyj Abp     Börsmeddelande     30.7.2009 kl. 9.00

AKTIERNA SOM EMITTERATS I FISKARS RIKTADE VEDERLAGSFRIA EMISSION OCH
SAMMANSLAGNINGEN AV AKTIESERIERNA REGISTRERADE HOS HANDELSREGISTRET

Sammanlagt 4 513 141 nya aktier som emitterats i Fiskars Oyj Abp:s riktade
vederlagsfria emission har registrerats hos handelsregistret 30.7.2009. De nya
aktierna medför aktieägarrättigheter från och med registreringen.

I anslutning till sammanslagningen av aktieserierna beslöt Fiskars
extraordinarie bolagsstämma 5.6.2009 att en vederlagsfri emission riktas till
ägare av aktier i serie K så att ägarna av aktier i serie K med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt skulle få en (1) ny aktie vederlagsfritt mot varje
parti om fem (5) aktier i serie K. På basis av sammanslagningen av aktieserierna
och den riktade vederlagsfria emissionen kommer ett innehav av fem (5) aktier i
serie K att bytas till ett innehav av sex (6) aktier i bolagets nya aktieslag.

I den mån som det antal aktier i serie K som ägaren av aktier i serie K har inte
är delbart med fem (5), ges de aktier som bildas på basis av kvotresterna till
Danske Markets för försäljning på vägnar av de ägare av aktier i serie K, vars
antal aktier i serie K inte varit delbart med fem (5). Aktierna kommer att
säljas idag vid offentlig handel som ordnas av Nasdaq OMX Helsinki Oy och priset
bestäms enligt rådande börskursen. Danske Markets kommer att redovisa det
försäljningspris som erhållits från försäljningen av dessa aktier
uppskattningsvis 4.8.2009 och pengarna kommer att finnas på de penningkonton som
är anslutna till aktieägarnas värdeandelskonton uppskattningsvis 5.8.2009.

De nya aktier som har emitterats i emissionen antecknas på basis av registrerat
aktieinnehav på de aktieägares värdeandelskonton som är berättigade att erhålla
aktier och kommer bli upptagna till offentlig handel från och med 31.7.2009.

Samtidigt har sammanslagningen av Fiskars Oyj Abp:s aktieserier och ändringarna
i bolagsordningen registrerats hos handelsregistret. Den nya bolagsordningen är
bifogad till detta börsmeddelande.

Som en följd emissionen och sammanslagningen av aktieserierna kommer Fiskars Oyj
Abp:s totala antal aktier att stiga till 82 023 341 aktier. Emissionen har ingen
påverkan på bolagets aktiekapital.


Mer information:
Jutta Karlsson, chefsjurist, tel. +358 9 6188 6218


FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
verkställande direktör

Fiskars är en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård
ochuteliv. Koncernens främsta internationella varumärken är Fiskars, Iittala,
Gerber, Silva och Buster. Intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp är också en viktig
del av koncernens portfölj och utgör ett av Fiskars operativa segment. De övriga
segmenten är Amerika, EMEA och Övriga. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands
äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX
Helsingfors. Fiskars omsättning år 2008 var 697 milj. euro och antalet anställda
är cirka 4 000 personer.

www.fiskars.fi


BOLAGSORDNING FÖR FISKARS OYJ ABP

1 § Bolagets firma är Fiskars Oyj Abp, på engelska Fiskars Corporation, och
hemort Raseborg.

2 § Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva fabriksrörelse och därtill
hörande affärsverksamhet samt jord- och skogsbruk.

3 § Bolaget har ett aktieslag. Varje aktie medför rätt att vid bolagsstämma
rösta med 1 röst.

4 § Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet.

5 § Bolagets styrelse består av minst fem och högst nio ordinarie medlemmar.

6 § Bolaget företräds av styrelsens ordförande och verkställande direktören var
för sig samt av två styrelsemedlemmar tillsammans.

Styrelsen kan bevilja en eller flera personer rätt att företräda bolaget var för
sig eller tillsammans med någon annan företrädningsberättigad person.

Styrelsen besluter om beviljande av prokura.

7 § Ordinarie bolagsstämma kan hållas antingen i Raseborg eller i Helsingfors.

Kallelse till bolagsstämma skall publiceras i minst tre (3) av styrelsen utsedda
allmänt spridda dagstidningar.

8 § Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma bör göra förhandsanmälan därom
senast på viss i kallelsen till stämman nämnd plats och dag, som kan utsättas
till högst tio dagar före stämman.

9 § Vid ordinarie bolagsstämma

FÖREDRAS
1. bokslutet och koncernbokslutet samt verksamhetsberättelsen och
2. revisionsberättelsen;

BESLUTS OM
3. fastställande av bokslutet och koncernbokslutet,
4. användningen av den vinst som balansräkningen utvisar,
5. beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande
direktören,
6. antalet ordinarie medlemmar i styrelsen,
7. styrelsemedlemmarnas arvoden ävensom
8. revisors arvoden;

UTSES
9. medlemmar i styrelsen och
10. revisor; samt

BEHANDLAS
11. övriga i kallelsen upptagna ärenden.