Ledning

Verkställande direktör

Fiskars Oyj Abp har en verkställande direktör som har ansvaret för den dagliga ledningen av företagets affärsverksamhet och förvaltning i enlighet med finska aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens anvisningar och bestämmelser samt för att till styrelsen rapportera om bolagets verksamhet och finansiella situation. Verkställande direktören ansvarar för att företagets bokföring sköts enligt lagens bestämmelser samt att företagets tillgångar är ansvarsfullt skötta. Ledningsgruppen bistår verkställande direktören i dessa uppgifter.

Verkställande direktören utses av bolagets styrelse, som också fattar beslut om villkor för verkställande direktörens kontrakt.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen (Fiskars Group Leadership team) består av följande personer:

  • Jaana Tuominen, verkställande direktör, direktör SBU Living (interim)
  • Sari Pohjonen, ekonomidirektör, ställföreträdande verkställande direktör
  • Risto Gaggl, direktör, leveranskedjan
  • Michael Halak, direktör, SBU Functional
  • Tuomas Hyyryläinen, tillväxtdirektör
  • Niklas Lindholm, HR-direktör
  • Maija Taimi, direktör för koncernkommunikation och samhällsansvar
  • Päivi Timonen, chefsjurist

Ledningsgruppen bistår verkställande direktören i operativ planering och ledning samt förbereder angelägenheter för styrelsebehandling.  

Till ledningsgruppens uppgifter hör att förbereda koncernens strategi samt årsplanering, övervaka finansiell rapportering och att mål uppnås, förbereda betydande investeringar och företagsköp samt andra betydande beslut. Centrala uppgifter för ledningsgruppen är även att utveckla en enhetlig Fiskarskultur, internt samarbete och befrämja gemensamma utvecklingsprojekt.

Uppdaterad  6.8.2019