Kontrollsystem

Styrelsen ansvarar för företagets förvaltning och för att verksamheten ordnas på vederbörande sätt. Styrelsen har godkänt de principer för internkontroll, riskhantering och intern revision som ska följas inom koncernen.

I praktiken är det verkställande direktörens och ledningens uppgift att se till att bland annat bokföringen och kontrollmekanismerna fungerar.

Syftet med riskhanteringen är att identifiera, bedöma och hantera risker som utgör ett hot mot att Fiskars Oyj Abp:s verksamhetsmål uppnås.

Uppförandekod

Fiskars mål är att verksamheten ska vara långsiktigt lönsam på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Hur alla Fiskars anställda, inklusive direktörer och chefer, ska agera definieras i företagets uppförandekod. Uppförandekoden ska följas av alla företag som tillhör Fiskars Oyj Abp även om koden kräver en högre beteendestandard än lokala lagar och bestämmelser. Alla regler, riktlinjer och rutiner inom Fiskars-företagen måste vara helt i överensstämmelse med uppförandekoden.

Alla Fiskars-medarbetare deltar regelbundet i kurser som rör uppförandekoden. Chefen för den interna revisionen fungerar som efterlevnadsansvarig för denna kod.

Intern revision

Den interna revisionen ansvarar för att kontrollera och utvärdera hur det interna kontrollsystemet fungerar, hur ändamålsenliga och effektiva funktionerna är samt hur väl anvisningarna följs.

Den interna revisionen eftersträvar dessutom att främja utvecklandet av riskhanteringen inom bolagets affärsenheter. Moderbolaget har en intern revisor som är administrativt underställd verkställande direktören, men rapporterar till granskningskommittén.

Näraståendetransaktioner

Enligt Fiskars uppförandekod skall Fiskars ledning och anställda undvika intressekonflikter mellan sig själv eller mellan sina familjemedlemmar och Fiskars.

Fiskars närstående parter har definierats i instruktioner gällande närstående parter som styrelsen godkände år 2012.

Enligt instruktionerna hörde följande parter till Fiskars närståendekrets år 2017:

 • styrelsemedlemmar
 • verkställande direktören och hans/hennes ställföreträdare 
 • medlemmarna i ledningsgruppen och utvidgad ledningsgruppen
 • medlemmarna i koncernfunktionernas ledningsgrupp
 • medlemmarna i de strategiska affärsenheternas ledningsgrupper
 • landschefer
 • övriga personer enligt verkställande direktörens beslut
 • familjemedlemmar till ovan nämnda personer (till exempel make/maka, en person vars vårdnadshavare är en närstående part och andra familjemedlemmar som bor i samma hushåll med ovan nämnda närstående parter)
 • samfund som kontrolleras av ovan nämnda parter

Enligt instruktionerna skall alla närståendetransaktioner göras med marknadsmässiga villkor (liksom mellan oberoende parter) och de skall godkännas på förhand av Fiskars verkställande direktör. Närståendetransaktioner som berör Fiskars verkställande direktör eller en styrelsemedlem skall godkännas på förhand av Fiskars styrelse.

Vid bedömningen av närståendetransaktioner beaktas följande faktorer:

 • om transaktionsvillkorna är skäliga från Fiskars synpunkt och om samma villkor också skulle följas i transaktioner med oberoende tredje parter
 • om det finns tvingande kommersiella skäl för Fiskars att verkställa transaktionen
 • om transaktionen skulle försvaga direktörens oberoende ställning i förhållande till bolaget eller förorsaka en intressekonflikt för en närstående part

Fiskars uppehåller listan över sina närstående parter och samlar av dem information om deras närståendetransaktioner en gång i året. Fiskars interna revision går igenom de samlade uppgifterna och rapporterar om dem till revisorn och granskningskommittén. Fiskars uppger i sitt bokslut de närståendetransaktioner som är betydande från Fiskars synpunkt och som avviker från bolagets sedvanliga affärsverksamhet eller som inte gjorts med sedvanliga marknadsvillkor.

 

Uppdaterad 19.2.2018