Insideradministration

I Fiskars insiderpolicy, som har godkänts av styrelsen, beskrivs den policy som gäller handeln med Fiskars aktier av alla anställda, högsta ledning och Fiskars styrelse. Fiskars insiderpolicy baserar sig på gällande EU regleringar, särskilt på förordningen om marknadsmissbruk (596/2014, ”MAR”), samt andra regler och direktiv av Europeiska Värdepappers Övervakningsmyndigheterna eller andra till MAR sammanhörande regler och föreskrifter. Ytterligare följer bolaget Finlands lag, särskilt värdepappersmarknadslagen (746/2012, uppdaterad) och strafflagen (39/1889, uppdaterad), samt insider bestämmelsen och andra regler av Nasdaq Helsinki Ltd, och föreskrifterna av finansinspektionen.

Enligt MAR består Fiskars ledning av styrelsemedlemmar, verkställande direktören, ställföreträdande verkställande direktören (operativa direktören), ekonomidirektören och andra ledningsgruppsmedlemmar som vid tillfället utnämns av verkställande direktören. Ledningen och deras närstående skall meddela Fiskars och finansinspektionen om alla transaktioner med Fiskars aktier som görs för egen räkning. Meddelandet skall ske utan oskäligt dröjsmål och senast inom tre veckodagar efter varje transaktion (T+3). Fiskars i sin tur offentliggör transaktioner som börsmeddelanden så som MAR förutsätter.

Från och med den 3.7.2016 har Fiskars inte längre uppdaterat offentliga insiderregister. I stället kommer alla involverade personer att bli projekt-insiders av relevanta projekt. Projektspecifika listor kommer att grundas och upprätthållas för varje projekt eller aktion som innefattar insiderinformation på grund av ett särskilt beslut.

Förberedande av resultatpubliceringen (delårsrapporter, bokslutskommunikén) eller regelmässig tillgång till den finansiella information som inte är offentliggjord, bedöms inte vara ett insiderprojekt. Beroende på den känsliga karaktären av information om bolagets finansiella resultat som inte är offentliggjorda har Fiskars ändå definierat att personer, som har (på grund av sin position eller nyttjanderätter) tillgång till den finansiella resultatinformation som inte är offentliggjord, är inkluderade i en lista för anställda som får finansiell information.

Fiskars följer en handelsrestriktion (“slutet fönster”) om 30 kalenderdagar innan publiceringen av varje delårs- eller bokslutsrapport, där den sista dagen i perioden är publiceringsdagen. Handelsrestriktionen (”slutet fönster”) gäller ledningen och de anställda som får finansiell information.

För transparensens skull, uppdaterar Fiskars information om innehav av Fiskars aktier av ledningen och deras kontrollerade samfund och samfund över vilka inflytande utövas (inte kontroll men huvudsakligen motsvarande ekonomiska intressen) på sin webbplats med godkännande av ifrågavarande personer. Information om innehav och transaktioner av ledningen och deras närstående visas på Ledningens transaktioner sidan.

 

Uppdaterad 20.2.2018