Huvudsakliga osäkerhetsfaktorer

Makroekonomiska risker

En långvarig ekonomisk svacka och långvarig låg konsumentefterfrågan eller osäkerhet i det geopolitiska läget kan ha en betydande negativ inverkan på koncernens omsättning och resultat.

Fiskars strävar efter att kontinuerligt öka mångfalden i sitt kommersiella avtryck både i fråga om geografi och i fråga om produktsortimentet, vilket balanserar variationer i efterfrågan på olika marknader. Fiskars arbetar med starka varumärken och produktkategorier som är relativt motståndskraftiga i en måttlig nedgång i konsumentförtroendet.

Konsumentbeteende

Utvecklingen av nya teknologier och nya detaljhandelskanaler har lett till betydande förändringar i konsumenternas shoppingbeteende. Uppkomsten av onlinehandel, sociala medier, mobilapplikationer och andra digitaltjänster förändrar detaljhandeln världen över. Att inte betjäna kunder i alla relevanta kanaler eller att inte reagera på ändringar i konsumenternas preferenser kan skada Fiskars konkurrensposition och kan leda till minskad omsättning och resultat.

Fiskars strävar efter att erbjuda en konsekvent konsumentupplevelse i alla sammanhang. Fysiska butiker är fortfarande en av våra viktigaste detaljhandelskanaler men under kommande år förväntar vi oss en avsevärd uppgång i e-handelns betydelse och i vikten av att ha en enhetlig linje i alla kanaler.

Människors beredskap att investera i produkter väntas förändras och hållbarhet och ändamålsenlig verksamhet blir allt viktigare. Det här väntas leda till en ökande efterfrågan efter tjänster, nya affärsmodeller som bygger på cirkulär ekonomi och ökad transparens från företag. Vi har för avsikt att utnyttja detta tillfälle som ett ändrat konsumentbeteende innebär genom att skapa innovativa nya affärsmodeller, idka forskning i nya material och investera i åtgärder som stöder våra varumärkens syfte och vision.

Kunder

Fiskars produkter säljs i första hand till detaljhandlare samt via egna butiker och webbutiker direkt till konsumenterna. Fiskars är utsatt för risker genom strukturella förändringar i detaljhandelslandskapet och förändringar i affärsmodellen för detaljhandeln. Bland de här riskerna finns till exempel konsolidering inom detaljhandeln och den ökade centraliseringen av internationella detaljhandlares inköp. Att detaljhandeln flyttar sitt strategiska fokus på att ha egna märken kan påverka Fiskars som leverantör.

Kunder ställer allt högre hållbarhetskrav på produkter, inklusive hållbara tillverkningsmetoder, materialanvändning, certifiering av råvaror samt farliga ämnen som används i produkterna. Fiskars arbetar tätt med sina kunder för att uppfylla deras hållbarhetskrav. Många stora detaljhandlare fattar beslut om försäljningssortiment och leverantörsval endast en gång per år och om inte kundernas behov uppfylls kan det leda till att Fiskars förlorar kunder eller listning hos kunder. Återförsäljare, i synnerhet inom e-handeln, kan också spela en betydande roll i hur de styr konsumenternas köpvolymer.

Konsolidering inom detaljhandeln ökar Fiskars beroende av individuella kunder och stärker återförsäljarnas köpkraft. Det kan i sin tur påverka Fiskars lönsamhet. Trots att Fiskars kundbas präglas av mångfald kan förlusten av vilken som helst av koncernens största kunder, förlusten av en betydande kategorilistning i en viktig kanal eller en nedgång i affärsvolymen hos viktiga kunder ha en betydande negativ inverkan på koncernens omsättning och resultat. Även om försäljning till enskilda storkunder är av stor betydelse för vissa verksamheter inom koncernen hade ingen av Fiskars kunder en andel på mer än 10 % av koncernens totala omsättning.

Fiskars kärnkompetens finns i att bygga starka och attraktiva varumärken som folk är villiga att betala mera för. För återförsäljare ger specialistvarumärken större avkastning. Fiskars lindrar riskerna i samband med kundrelationer och distribution genom att bygga bäst-i-klassen-branschrelationer och vara väldigt stark på försäljning och utförande. Under senare år har Fiskars konsekvent investerat i sin säljorganisation och leveranskedja för att effektivt kunna tillgodose kundernas föränderliga behov.

Fiskars kan göra åtskillnad mellan sig och sina konkurrenter genom att kombinera omfattande konsumentkunskap med en opartisk inblick i branschen. Genom vårt kunnande i kategoristyrning siktar vi på att anta rollen som betrodd rådgivare och stärka vårt samarbete med utvalda återförsäljare. På så sätt kan vi bygga upp vår varumärkesupplevelse och utvidga vår närvaro i detaljhandeln, samtidigt som vi bidrar till ökad omsättning för våra återförsäljare.

Anseende

En händelse som har negativ inverkan på konsumenternas förtroende för Fiskars och företagets varumärken kan påverka koncernens affärsverksamhet negativt. I allmänhet skulle den negativa inverkan gälla ett givet varumärke inom en given marknad. En stor kris i fråga om koncernens rykte kunde däremot sprida sig över flera marknader och ha en betydande negativ inverkan på koncernens omsättning och resultat.

En stor del av koncernens omsättning och förtjänst skapas av våra sex stora internationella varumärken, av vilka varumärket Fiskars är störst. Fiskars har etablerat processer för att noggrant följa upp varumärkenas prestationer. Bestämda åtgärder vidtas för att lindra eventuella hot mot varumärkenas värde.

Fiskars har etablerat krishanterings- och kriskommunikationsprocesser för att lindra eventuella negativa effekter om en krissituation hotar företagets eller varumärkenas rykte.

Immaterialrättigheter

Fiskars är utsatt för risk för kränkning av sina immaterialrättigheter och om företaget inte försvarar sina rättigheter kan det leda till minskad omsättning och resultat samt till att förfalskningar eller piratprodukter tar över marknadsandelar. Den otillräckliga kvalitén eller säkerheten i förfalskade produkter kan underminera konsumenternas förtroende i Fiskars varumärken.

Genom sin egen produktutvecklingsverksamhet riskerar Fiskars också att oavsiktligt kränka andra parters immateriella rättigheter. Om Fiskars kränker andra parters rättigheter kunde det leda till ökade kostnader och skada Fiskars anseende.

Fiskars äger och utvecklar en värdefull portfölj av strategiska immateriella rättigheter (IPR), vilket är ett viktigt verktyg för att differentiera koncernens varumärken. Fiskars har etablerat tvärfunktionella processer och system för att förebygga och effektivt hantera sin globala IPR-portfölj. Fiskars använder en optimerad kombination av olika typer av IPR-skydd för att förse sina innovationer med bästa möjliga skydd. Fiskars har etablerat övervaknings- och åtgärdsprocesser för att förhindra och stoppa produkter och praxis som kränker bolagets rättigheter.

Fiskars följer också aktivt med sina konkurrenters immateriella rättigheter för att förstå konkurrenslandskapet och undvika risken att kränka tredje parters rättigheter. Utbildning i immaterialrätt är obligatoriskt för Fiskars anställda inom berörda funktioner och Fiskars har etablerat processer för att försäkra sig om att andra parters immaterialrätt respekteras.

Människor och kultur

Ett framgångsrikt genomförande av Fiskars tillväxtstrategi och tillhörande förändringsprogram är beroende av i vilken utsträckning företaget lyckas anställa och behålla yrkeskunniga, begåvade och engagerade anställda. En oförmåga att bevara och vidare utveckla engagemang och en inspirerande arbetskultur kan leda till en förlust av kritiska kompetenser och nyckelpersoner inom strategiska positioner.

Inom Fiskars pågår en stor omställning och om företaget mister viktiga anställda på strategiska platser, de anställdas engagemangsnivå är låg och man misslyckas med att upprätthålla en kultur av höga prestationer kan det påverka Fiskars förutsättningar att nå sina mål. Ett starkt ledarskap och att skapa en enhetlig kultur är fortsättningsvis något Fiskars fokuserar på. Bolaget investerar i ledarskapspraxis och utvecklingen av kompetenser och ledningen är engagerad i att främja engagemang bland anställda. Personalutveckling följs upp regelbundet via diverse åtgärder.

Att inte ordentligt hantera risker i anknytning till arbetshälsa och -säkerhet kan resultera i skadade anställda och kan skada vårt anseende, våra tillgångar eller orsaka produktionsstopp. Bland de indikatorer som används för att mäta arbetshälso- och säkerhetsnivån finns antalet incidenter, olycksfrekvens och antalet tillbudsrapporter. Vi har slagit fast ett mål på koncernnivå om att uppnå noll tidsförlustincidenter. Det målet innebär från företagets sida en långsiktig förpliktelse för att förstärka säkerhetskulturen. Uppföljning av arbetshälso- och säkerhetsläget inom bolaget sker månatligen. Vi fortsätter att utveckla och fördjupa vårt rapporteringssystem för arbetshälsa och säkerhet.

Olika intressenter ställer krav på företag att vara mer hållbara i sin verksamhet och driver på förändring i etiska affärsmetoder, mänskliga rättigheter och bekämpning av korruption och bestickning. Att inte reagera på sådana förväntningar kan påverka Fiskars anseende och till och med omsättning och resultat. Fiskars ser också dessa områden som en operativ risk som påverkar effektiviteten i arbetet och utvecklandet av trygga arbetsplatser där diskriminering inte tillåts. Fiskars har implementerat principer som beskriver Fiskars inställning till mänskliga rättigheter samt anti-korruption och bestickning. De här områdena hanteras genom regelbunden utbildning, en styrmodell för att rapportera alla eventuella brister och processer för att åtgärda missförhållanden.

Leveranskedjan

Fiskars produktionsstrategi bygger på en kombination av egen tillverkning och noga utvalda leverantörspartners. Fiskars köper komponenter och råmaterial av flera leverantörer. Till prioriteterna för vår leveranskedja hör effektiv och flexibel produktionskapacitet och flexibla logistikstrukturer liksom en konsolidering av leverantörsportföljen och att vi tryggar hållbarheten inom vår leveranskedja.

Genom att diversifiera sitt produktionsavtryck ökar Fiskars de risker som bolaget utsätts för inom sin leveranskedja. Företaget har egen produktionsverksamhet på flera orter och de flesta av leverantörerna finns utanför Fiskars huvudsakliga marknadsområden.

Marknaden kan förändras snabbt och det utsätter Fiskars för risken att bolaget inte lyckas se till att formgivning, kvalitet, pris och tillgång på produkter är i balans på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Fiskars är också mer utsatt för juridiska, ekonomiska och politiska risker samt risker förknippade med lagar och regleringar i de länder i vilka bolagets egna eller leverantörernas produktionsanläggningar finns, och det kan påverka tillgången på produkter.

Störningar hos leverantören eller inom logistikkedjan kan förhindra en välordnad leverans av produkter till kunderna. Att inte kunna leverera produkter vid rätt tidpunkt kan dela till förlust av listning hos kunder eller till och med förlust av kunder. Otillräcklig produkttillgänglighet eller att företaget på något annat sätt låter bli att följa överenskommelser med kunder kan också leda till straffavgifter.

Att inte leva upp till konsumenternas förväntningar i fråga om hållbarhet i leveranskedjan kan ha en negativ inverkan på konsumenternas förtroende för våra varumärken. Transparensen begränsas i första hand till direkta leverantörer till Fiskars och utmaningen består i att hantera riskerna utöver våra direkta leverantörer.

Fiskars har som mål att bygga ett starkt nätverk av samarbetsparter som lever upp till våra värderingar, kvalitetskrav och våra kunders förväntningar. Fiskars kräver att våra samarbetspartners och deras partners förbinder sig till principer för arbetsrätt och mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, miljö och affärsetik. Leverantörerna måste följa Fiskars uppförandekod för leverantörer och kontroller genomförs för att säkerställa efterlevnaden.

En välfungerande leveranskedja blir allt viktigare och Fiskars stärker kontinuerligt den globala inköpsverksamheten. Företaget har i dag regionala inköpskontor i Shanghai, Bangkok och Helsingfors och fokuserar på värdeskapande genom att harmonisera inköpsprocesserna och principerna för hantering av leverantörsbasen globalt.

Råmaterial och komponenter

Plötsliga fluktuationer i priset på de viktigaste råvarorna, komponenterna och energipriser eller tillgången till dessa, inklusive stål, vatten, sand, trä, kemikalier och nya biobaserade råmaterial, kan ha en inverkan på koncernens lönsamhet.

Råvarukostnaderna utgör en relativt liten del av Fiskars kostnadsbas och även en betydande ökning i priset på en enskild råvara skulle ha en rätt begränsad inverkan på lönsamheten. Långvariga problem med tillgången skulle kunna ha en större inverkan på omsättning och lönsamhet.

Vattenbrist och resursbrist i samband med begränsade fossila och icke-förnybara material väntas på sikt bli en global utmaning och öka kostnaderna för råvaror och till och med orsaka produktionsavbrott. För närvarande är utmaningen de begränsade lagren av och högre priserna för mer hållbara råvaror som certifierat trä, bioplaster och återanvända material.

Fiskars har långvariga anskaffningskontrakt med sina viktigaste råvaruleverantörer för att hantera prisrisker och dessutom används derivat för att säkra elpriset för de finska produktionsanläggningarna. För att begränsa tillgänglighetsriskerna undviker bolaget att förlita sig på en enda källa för kritiska materialområden. Fiskars utreder också olika sätt att öka användningen av hållbara råvaror.

Produktansvar

Fiskars varumärken ger ett löfte om kvalitet och funktionalitet och samtliga produkter måste vara rätt för sitt användningsområde och hålla alla krav på kvalitet och material. Till exempel används många av Fiskars produkter för hemmet i samband med mat, medan många trädgårds- och utelivsprodukter är ämnade för krävande klippande.

Om Fiskars inte lyckas leverera produkter som håller rätt prestations- och säkerhetsnivå utsätter sig företaget för risken att produkter måste återkallas och till och med skadestånd om någon av företagets produkter har utgjort ett hot mot konsumenters hälsa och säkerhet eller har skadat annan egendom. I många länder kan lagstiftningen kräva att Fiskars återkallar produkter även under vissa andra förhållanden.

Återkallandet av en produkt orsakar kostnader som kan vara betydande om det är ett stort antal defekta produkter som ska återkallas i flera geografiska områden. I värsta fall kan defekta produkter orsaka personskada och därmed göra företaget skyldigt att betala skadestånd till konsumenter som kan vara betydande och i vissa jurisdiktioner också omfatta ett bestraffande element.

I vissa jurisdiktioner kan statliga myndigheter i sin tur kräva och, om det är befogat, också uppbära omfattande skadestånd för påstådda brott mot produktsäkerhetsrelaterade bestämmelser.

Fiskars produktutvecklingsprocess bygger på kontinuerlig testning och inlärning och bolaget har investerat i resurser för produktutveckling och kvalitetskontroll. Genom noggranna styrprocesser i anknytning till kvalitets och produktsäkerhet syftar Fiskars till att varje produkt är trygg och lämpad för sitt användningsområde och att alla material- och kvalitetskrav uppfylls.

Väder och säsongsväxlingar

Efterfrågan på vissa av koncernens produkter är beroende av vädret, framför allt trädgårdsredskap och bevattningsprodukter under våren och snöredskap under vintern. Ogynnsamma väderförhållanden, som kallt och regnigt väder under våren eller brist på snö under vintern, kan påverka försäljningen av dessa produkter på ett negativt sätt. Klimatförändringen väntas i framtiden resultera i en ökning i extrema väderförhållanden och längre kall- eller torrperioder.

Säsongsvariationer och väderförhållanden påverkar generellt sätt endast en del av verksamhetsportföljen. En längre period av ovanligt dåligt väder i ett större geografiskt område kunde emellertid påverka handeln i butiker överlag och orsaka kortvariga fluktuationer i efterfrågan; tillgången kan vara större eller mindre än efterfrågan i vissa kategorier. Det kan i sin tur leda till stora mängder av produkter i lager eller utebliven omsättning.

Försäljningen av koncernens produkter för hemmet är störst under årets sista kvartal. Eventuella problem med produkttillgänglighet eller efterfrågan under detta kvartal kan få betydande effekter på resultatet för hela året.

Fiskars strategi är att balansera ut säsongsväxlingarna genom att utveckla sin portfölj och också genom att skapa andra säsonger genom marknadsföring. Fiskars garderar sig inte mot väderrelaterade risker. Risker som har att göra med efterfrågan på och tillgång på produkter under högsäsong hanteras genom aktiv försäljning och marknadsföring samt genom systematisk styrning av leveranskedjan. Fiskars strävar efter att ha en flexibel produktionsstruktur som på kort varsel kan justeras att möta verklig efterfrågan.

IT

Fiskars är alltmer beroende av centraliserade IT-system och intrång, bristande funktionalitet eller serviceavbrott kan ha en betydande negativ effekt på Fiskars resultat. Företaget är också utsatt för informationssäkerhetsrisker inklusive ökande globala cyberattacker och diverse bedrägeriförsök.

Skadliga program, programvarufel eller brist på tillgång till centraliserade IT-system kan resultera i att oumbärlig affärsinformation inte finns att tillgå, vilket kan förhindra genomförandet av behövliga affärsprocesser. Det kunde påverka affärsverksamheten och därmed den finansiella prestationen antingen regionalt eller globalt. Cyberattacker och bedrägeri kan orsaka betydande finansiella förluster.

Fiskars lindrar riskerna genom att bygga upp sina IT-lösningar med bästa praxis-processer inom branschen samt genom att använda teknologi som har testats och visat sig fungera.  Lösningarna inspekteras och testas regelbundet. Utbildning ordnas för kärnkompetens som krävs för att bibehålla IT-lösningarna funktionsdugliga och trygga. Dokumentation finns för processerna för att hantera nödsituationer och återställning. Anställda i centrala roller har fått utbildning på området.

Företaget har ökat sina investeringar i IT-säkerhetsåtgärder på basis av resultat från regelbundna säkerhetsgranskningar och inspektioner. Förändringar i nya och existerande IT-system genomförs enligt standardprocesser och -procedur. Alla ändringar

godkänns, bekräftas och testas innan de tas i bruk i produktionen.

Beskattning samt följandet av lagar och bestämmelser

Komplexa och föränderliga jurisdiktioner och regelkrav samt skattelagstiftning kan utsätta bolaget för efterlevnads- och rättsliga risker, inklusive tvister gällande konkurrensbestämmelser, anti-korruption, mänskliga rättigheter, säkerhet och dataskydd, och skapa osäkerheter i samband med skatteförpliktelser gentemot olika myndigheter.

Skärpning väntas i lagstiftning och regler kring klimatförändring, miljö samt arbetshälsa och -säkerhet samt beskattningen i anknytning till dessa områden. Fiskars produkter och verksamheter måste uppfylla vissa rättsliga krav gällande hälsa och säkerhet. Ökande myndighetskrav och administrativ belastning kan lägga till operativa kostnader, nya rapporterings- och informationskrav och utsätta företaget för straffrättsliga påföljder eller skadeståndskrav. Att inte följa dessa krav kan ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens resultat.

Ytterligare investeringar och ökade kostnader kan realiseras om någon av våra produkter blir föremål för nya bestämmelser, t.ex. vad gäller användningen av farliga ämnen. Fiskars har genomfört olika efterlevnadsprogram, riktlinjer, utbildningar och har påbjudit utbildning i bolagets uppförandekod för alla anställda och infört en juridiskt bindande leverantörers uppförandekod för samtliga leverantörer av färdiga produkter. Vi tillämpar kontroller inom olika processer för att minska risker relaterade till följandet av lagar och bestämmelser. Företaget utvecklar sin efterlevnadspraxis inom hela koncernen ytterligare för att se till att anställda världen över är medvetna om relevanta krav och följer dem.

Ökande verkställighet av skatteförpliktelser kan leda till dubbelbeskattning och ytterligare kostnader i form av straffavgifter och räntor. Om koncernen upplevs brista i efterlevnad kan det påverka Fiskars anseende. Ändringar i skatte- eller tullavgifter i länder där Fiskars är verksamt kan påverka företagets resultat.

Fiskars strävar efter att planera och sköta sina skattangelägenheter effektivt och i överensstämmelse med lagar och förordningar i de jurisdiktioner där bolaget verkar. På grund av en allt mer komplex internationell skattemiljö är en viss grad av osäkerhet oundviklig. Fiskars övervakar aktivt ändringar i beskattning och skattesystem för att identifiera vilken inverkan på koncernen de effektiva skattesatserna har och bedömer samt söker professionella råd i fråga om att bedöma sina skatteskyldigheter och tillgångar.

Förvärv

Förvärv utgör en del av Fiskars tillväxtstrategi. Trots en noggrann due diligence-process finns det risker med alla förvärv och med integrationen av nyförvärv i koncernen. Varumärken eller omsättning kan påverkas negativt, viktiga individuella anställda kan välja att lämna bolaget, kostnaderna för integrationsprocessen kan överstiga det väntade och synergieffekterna kan vara lägre än väntat.

Förvärvade verksamheter kanske inte presterar som väntat, och förlusten av viktiga individer och misslyckanden med att nå integrationsmål kan leda till att Fiskars inte når de strategiska och kommersiella mål som har uppställts för nyförvärven. Det kan påverka Fiskars omsättning och lönsamhet.

Fiskars minskar dessa risker genom att planera integrationen av förvärvade företag i förväg och införa Fiskars förvaltnings- och styrsystem omedelbart efter övertagandet. Man skapar också ett gemensamt integrationsteam och följer integrationen och utvecklingen inom det nya företaget noga i den berörda ledningsgruppen, inom koncernledningen och i koncernstyrelsen.

Klimatförändring och miljö

Klimatförändringen är en viktig global fråga och kan påverka Fiskars verksamhet och företagets resultat. Regulativa krav, liksom Parisavtalet och EU-direktivet om förnybar energi, definierar mål för användningen av förnybar energi, energieffektivitet och utsläpp. Tilläggsskatter kan höja energikostnaderna.

Fiskars har utvärderat potentiella miljörisker vid sina tillverkningsanläggningar och har för närvarande inga större investeringsbehov vad gäller miljön. Några av Fiskars tillverkningsanläggningar har varit i drift i mer än 100 år. Historiskt sett har hanteringen, bortskaffande och användning av farliga kemikalier inte reglerats, kontrollerats eller övervakats lika noggrant under anläggningarnas tidiga historia som man gör idag.

Potentiella miljöskador kan ge upphov till rättsliga åtgärder från tredje parter, avhjälpande åtgärder, investeringar eller övriga kostnader för överensstämmelse. Förändringar i miljölagstiftningen kan leda till ökade produktions- och distributionskostnader, och ytterligare investeringar kan krävas. Fel eller störningar i produktionsprocesser kan orsaka läckage som kan skada vårt anseende, orsaka sanktioner, skador på produktionsenheten eller dess omgivning och kostnader för att reparera eventuella skador.

Fiskars arbetar med miljöfrågor genom sitt hållbarhetsarbete och företaget strävar efter att minimera miljörisker genom systematisk riskhantering. Fiskars har förbundit sig att främja cirkulär ekonomi i hela värdekedjan, att bekämpa klimatförändring genom att vidta åtgärder för att minska utsläpp, minska användningen av energi och främja förnybara energikällor. Fiskars övervakar och driver god miljöledningspraxis på både egna produktionsanläggningar och arbetar med sina leverantörer för att förbättra deras prestanda och minimera miljöpåverkan.

Terrorism

Hotet från den internationella terrorismen har ökat och Fiskars verkar i länder där terrorism utgör ett allvarligt och kontinuerligt hot. Terrordåd kan orsaka mänskligt lidande och dessutom minskad produktion och leda till minskad omsättning och minskat kundförtroende.

För att begränsa risker relaterade till terrorism arbetar Fiskars med antiterroristorganisationer för att försäkra sig om de mest effektiva säkerhetsåtgärderna.

Valutakurser

En betydande andel av koncernens verksamhet är lokaliserad utanför eurozonen. Koncernräkenskaperna redovisas i euro, vilket innebär att koncernen är utsatt för valutakursrisker. Dessutom är mindre än 20 % av Fiskars kommersiella kassaflöde utsatt för valutakursfluktuationer. De största valutariskerna är en ökning i värdet på THB eller GBP och en minskning i värdet av JPY, AUD och SEK. Den viktigaste valutan i fråga om transaktionsrisk är USD.

Valutakursfluktuationer kan ha en negativ inverkan på koncernens omsättning, rörelseresultat, balansräkning och kassaflöde. Valutakursförändringar kan också påverka Fiskars lokala konkurrenskraft negativt. Fiskars specificerar koncernens känslighet i fråga om huvudsakliga valutor i sina finansiella rapporter.

Företaget försöker i första hand hantera valutarisker som är relaterade till kommersiella kassaflöden med verksamhetsmedel. Förvärv av produktionsinsatser och försäljning av produkter uttrycks främst i koncernföretagens lokala valutor. Det mesta av uppskattad export och import i utländsk valuta säkras upp till 12 månader i förväg genom valutaterminer och swappar. Fiskars garderar sig inte mot potentiell negativ inverkan på de rapporterade koncernräkenskaperna som orsakas av variationer i valutakurser.

Finansiella investeringar

Fiskars finansiella investeringsportfölj består av aktier i Wärtsilä och av övriga finansiella investeringar. Övriga finansiella investeringar kan inkludera investeringar i fonder, aktier, obligationer och andra finansiella instrument i huvudsak i euro och US-dollar. Fiskars finansiella investeringsportfölj är utsatt för risker som allmänt gäller finansiella investeringar och investeringarna kan förlora i värde av flera orsaker. De mest relevanta riskerna anses vara nedgång på finansmarknaderna, ändringar i räntesatser eller i utländska valutakurser samt fallissemangsrisk.

Aktierna i Wärtsilä utgör tillsammans med övriga finansiella investeringar en aktiv investeringsportfölj som behandlas som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat.

Principerna för investeringsstyrningen, inklusive investeringsverksamhetens mål, riktlinjer och riskhanteringspraxis, har dokumenterats i en investeringspolicy som har godkänts av koncernstyrelsen. I riskhanteringsåtgärderna ingår gränser för olika tillgångsslag, instrument och motparter och i åtgärderna definieras principerna för riskmätning och riskrapportering.

Uppdaterad 19.2.2018