Huvudsakliga osäkerhetsfaktorer

Makroekonomiska risker

Längre konjunkturnedgångar, sänkt kundefterfrågan och osäkra politiska lägen kan ha en avsevärd negativ inverkan på koncernens omsättning och lönsamhet. Makroekonomiska risker minskas med hjälp av ett mångsidigt kommersiellt fotavtryck, både geografiskt och med avseende på produktutbudet. Fiskars Groups starka varumärken och produktkategorier är relativt motståndskraftiga mot måttligt minskat förtroende bland konsumenterna.

Konsumentbeteende och konkurrens

Utvecklingen av nya tekniker och nya återförsäljningskanaler har ökat betydelsen för onlinehandel, marknadsföring och försäljning via sociala medier samt användning av mobilappar. Ökat fokus på hållbarhet förväntas öka efterfrågan på tjänster och nya affärsmodeller inom en cirkulär ekonomi. Underlåtenhet att anpassa sig efter det ändrade kundbeteendet eller ökad konkurrens kan försvaga Fiskars Groups konkurrenskraftiga position och därmed leda till potentiellt försämrad omsättning och lönsamhet. Även om fysiska butiker förblir vår huvudsakliga återförsäljningskanal ökar vi vårt fokus på e-handel och hållbarhet genom att ta fram nya affärsmodeller, undersöka nya material och investera i åtgärder som är i linje med varumärkenas syften och mål.

Kunder

Fiskars Groups produkter säljs i första hand till parti- och detaljhandelskunder samt direkt till konsumenterna via företagets egna butiker och webbutiker. Fiskars Group utsätts för risker på grund av strukturella förändringar i detaljhandeln. Konsolidering bland återförsäljare och internationella återförsäljares ökat centraliserade inköpsaktiviteter kan påverka Fiskars lönsamhet. Som leverantör påverkas Fiskars Group även av att återförsäljare ändrar sitt strategiska fokus till egna märkesvaror. Hållbarhetskrav för tillverkningsmetoder, material som används och certifieringar av råvaror och risksubstanser ökar.

Underlåtenhet att möta kundernas efterfrågan kan leda till att Fiskars Group förlorar kunder eller listningar hos kunder. Förlust av någon av koncernens största kunder, förlust av omfattande listningar i nyckelkanaler eller minskade försäljningsvolymer hos nyckelkunder skulle ha en avsevärd negativ inverkan på koncernens omsättning och lönsamhet.

Fiskars Group upprätthåller goda relationer och handelsförbindelser med en mångsidig kundbas. Fiskars Groups kärnkompetens är starka och eftertraktade varumärken och en konstant utveckling av försäljningsorganisationen och leveranskedjan för att möta den föränderliga kundefterfrågan.

Medarbetare

Oförmåga att attrahera och behålla talangfull och hängiven personal kan ha en negativ inverkan på våra strategiska mål. Underlåtenhet att tillhandahålla en inspirerande och motiverande arbetsmiljö kan leda till att vi förlorar viktiga kompetenser och nyckelanställda i strategiska positioner.

Hållbarhet, etiska affärsmetoder, respekt för mänskliga rättigheter och arbete mot korruption och mutbrott krävs av olika intressenter. Arbetsrelaterade hälso- och säkerhetsrisker kan orsaka allvarliga skador för anställda och verksamheter. Fiskars Group har satt upp som ett mål för koncernen att ha noll incidenter med förlorad tid. Underlåtenhet att uppnå dessa förväntningar kan påverka företagets anseende och ekonomi och leda till försämrad motivation bland anställda.

Fiskars Group har policyer och en företagskultur som bygger på regelbundna utbildningar, tillsynsmodeller för rapportering av oegentligheter och processer för implementering av korrigerande åtgärder. Fiskars Group strävar efter att nå uppsatta mål och skapa engagemang bland de anställda genom att investera i en stark företagskultur och talangutveckling.

Leveranskedjan

Fiskars Groups tillverkningsstrategi baseras på en kombination av vår egen tillverkningsverksamhet och noga utvalda leverantörer. Den egna tillverkningen äger rum i USA, Europa och Asien och de flesta av våra leverantörer befinner sig i Asien.

Marknaden kan förändras snabbt vilket kan leda till avbrott i utformning samt nedsatt kvalitet, pris och produkttillgänglighet. Underlåtenhet att leverera produkter i tid kan leda till förlorade katalogpubliceringar eller till och med förlorade kunder, och bristande överensstämmelse med kundavtal kan även leda till straffavgifter. Fiskars Group och dess leverantörer är också utsatta för juridiska, ekonomiska, politiska och tillsynsrelatera förändringar i länder där de är verksamma.

Underlåtenhet att uppnå konsumenternas förväntningar gällande hållbarhetskrav för vår leveranskedja kan ha en negativ inverkan på konsumenternas syn på och tillit till våra varumärken.

Fiskars Group strävar efter att skapa starka och långvariga relationer med pålitliga leverantörer som lever upp till våra företagsvärderingar och åtar sig att leverera produkter och material i tid. Fiskars Groups leverantörer måste följa Fiskars Groups uppförandekod för leverantörer och företaget utför regelbundna kontroller av dess leverantörer av färdiga produkter. I nuläget är kontrollen begränsad huvudsakligen till Fiskars Groups direktleverantörer och utmaningen är att hantera risker som ligger bortom våra direktleverantörer.

Råvaror och komponenter

Plötsliga fluktuationer i priset eller tillgången på viktiga råvaror, komponenter och energi – inklusive stål, vatten, sand, trä, kemikalier och nya förnybara råvaror – kan ha en negativ inverkan på Fiskars Groups lönsamhet.

Brist på vatten och resurser i samband med fossilbaserade, ej förnybara material ger ökade globala utmaningar långsiktigt, vilket leder till ökade kostnader för råvaror och en ökad risk för produktionsavbrott. I nuläget ligger utmaningen i begränsad tillgång till och ökat pris på mer hållbara råvaror, såsom certifierat trä, förnybar plast och återvunna råvaror.

Kostnaden för råvaror är en relativt liten del av Fiskars Groups kostnadsbas, men problem med långsiktig tillgänglighet och reglerande åtgärder kan påverka Fiskars negativt. Avtal med flera källor och fortsatt forskning inom alternativa hållbara material används för att hantera pris- och tillgänglighetsrisker.

Väder och säsongsväxlingar

Efterfrågan på vissa av företagets produkter beror på vädret. Dåliga väderförhållanden, till exempel en kall och regnig vår eller en snöfri vinter, kan ha en negativ inverkan på försäljningen av exempelvis trädgårds- och snöredskap. Extrema väderförhållanden med långvarig kyla eller torka förväntas öka i framtiden på grund av klimatförändringar.

Tyngdpunkten för försäljningen av koncernens produkter för hemmet ligger tydligt på årets sista kvartal. Eventuella problem med tillgång till produkter eller i efterfrågan under årets sista kvartal kan på ett betydande sätt påverka resultatet för hela året.

Fiskars Groups strategi är att balansera säsongsvariationer och inverkan från föränderliga väderförhållanden genom att utveckla produktutbudet och göra det mer mångsidigt.

Miljö och klimatförändringar

Klimatförändringar är ett av de största problemen som kan påverka Fiskars Groups resultat. Klimatförändringars inverkan på välfungerande ekosystem, temperaturförändringar och stigande havsnivåer kan leda till oförutsedda utmaningar för företaget.

Förordningar gällande förnybar energi, energieffektivitet och utsläpp samt potentiella nya skatter kan ge ökade energipriser. Potentiella miljöskador kan ge upphov till rättsliga åtgärder från tredje parter, lindrande åtgärder, investeringar och andra efterlevnadskostnader samt skada företagets anseende. En ökning av naturkatastrofer såsom översvämningar och tyfoner kan påverka Fiskars Groups verksamhet negativt.

Fiskars Group ökar ständigt sitt hållbarhetsarbete och siktar på att minimera de miljörelaterade riskerna genom systematisk riskhantering. Fiskars Group arbetar för att främja en cirkulär ekonomi genom hela värdekedjan och vi kämpar mot klimatförändring genom åtgärder som minskar våra utsläpp och vår energikonsumtion samt främjar förnybara energikällor. Verksamhetsavbrott orsakade av naturkatastrofer täcks av en försäkring.

Produktansvar

Fiskars Groups varumärken strävar efter att tillhandahålla funktionella produkter av hög kvalitet som är säkra att använda, lämpar sig för avsett ändamål och uppfyller alla krav gällande material och kvalitet. Underlåtenhet att uppfylla dessa krav gällande säkerhet och kvalitet kan göra att Fiskars Group drabbas av leveransstopp eller produktåterkallelse och till och med skadestånd. Dessa skadestånd kan vara omfattande och innefatta straffelement i vissa jurisdiktioner. Under vissa omständigheter kan landspecifik lagstiftning även kräva att Fiskars Group återkallar produkter.

En produktåterkallelse innefattar kostnader som kan vara av avsevärd storlek. Fiskars Group har en omfattande försäkring och produktåterkallelsepolicy för att lindra de ekonomiska konsekvenserna och för att påskynda processen med att återkalla potentiellt skadliga produkter från marknaderna. Fiskars Groups process för produktutveckling baseras på kontinuerliga tester och lärdomar och företaget har investerat i resurser för produktutveckling och kvalitetssäkring för att minska risken för återkallelse under ett tidigt skede av produktutvecklingen.

Cyber- och informationssäkerhet

Fiskars Group blir mer och mer beroende av centraliserade it-system som innehåller viktigt affärsinformation. Intrång, funktionsfel, cyberattacker och bedrägeriförsök kan ha en avsevärd negativ inverkan på Fiskars Groups resultat och anseende och kan orsaka verksamhetsavbrott både regionalt och globalt.

Fiskars Group minskar it-relaterade risker genom att testa och granska branschens bästa it-lösningar. Utbildning ordnas för de kärnkompetenser som krävs för att upprätthålla it-lösningarnas funktion och säkerhet. Byten till nya och befintliga itsystem sker enligt standardprocesser.

Immateriella rättigheter

Fiskars Groups välkända och starka varumärken utsätts för intrång i immateriella rättigheter. Förfalskade produkter som lyckas öka i marknadsandel utsätter konsumenterna för risker gällande kvalitet och säkerhet. Fiskars utsätts även för risken att oavsiktligt kränka andra parters immateriella rättigheter. Alla dessa åtgärder kan leda till minskad omsättning och lönsamhet och försämra konsumenternas tillit till Fiskars Groups varumärken.

Intrång i immateriella rättigheter övervakas med hjälp av tvärfunktionella processer och system och vi har en tydlig handlingsplan för att förhindra och stoppa stöld av produkter och metoder. Fiskars Group har god förståelse för konkurrens och tillhandahåller sina anställda utbildning i immateriella rättigheter.

Skatt

Internationella skattebestämmelser skapar osäkerhet kring skattskyldigheter. Ökad skattehanteringsaktivitet kan leda till dubbel beskattning och ytterligare kostnader i form av straffavgifter och ränta. Till synes bristande efterlevnad kan påverka företagets anseende.

Förändrade skyldigheter gällande skatt eller tullavgifter i länder där Fiskars Group är verksamma kan påverka företagets lönsamhet. I synnerhet kan ökad osäkerhet gällande handel i form av exempelvis tariffer påverka företagets verksamhet i USA, då delar av produktsortimentet som säljs i landet är importerade.

Fiskars Group planerar och hanterar sina skatteangelägenheter på ett effektivt sätt i enlighet med gällande lagar och förordningar i jurisdiktionerna där de är verksamma. Vi övervakar förändringar av skattebestämmelser och identifierar hur de påverkar koncernens skattesats.

Efterlevnad av lagar och förordningar

Förändringar av lagar och förordningar kan utsätta Fiskars Group för risker som rör efterlevnad och legala åtgärder, inklusive konkurrensefterlevnad, korruption, mänskliga rättigheter, säkerhet och dataskydd.

Lagar och förordningar som rör klimatförändringar, miljön samt hälsa och säkerhet förväntas bli striktare. Ökade tillsynskrav samt nya krav gällande rapportering och insyn kan ge ökade driftkostnader och utsätta företaget för straff- och civilrättsliga påföljder. Underlåtenhet att uppfylla dessa krav kan ha en avsevärd negativ inverkan på koncernens lönsamhet.

Fiskars Groups produkter och verksamheter omfattas av vissa lagkrav gällande hälsa och säkerhet. Om nya bestämmelser börjar gälla för någon av våra produkter kan det medföra ytterligare investeringar och ökade kostnader.

Fiskars Group har infört olika efterlevnadsprogram, policyer, utbildningar och den obligatoriska utbildningen i vår uppförandekod för alla anställda och uppförandekoden för leverantörer för alla våra leverantörer av färdiga produkter.

Valutakurser

En avsevärd del av koncernens verksamhet är belägen utanför euroområdet. Valutakursförändringar kan ha en negativ inverkan på koncernens nettoomsättning, rörelseresultat, balansräkning och kassaflöde. Valutakursförändringar kan också påverka Fiskars Groups lokala konkurrenskraft negativt. Under 20 % av Fiskars Groups kommersiella kassaflöden utsätts för fluktuationer på grund av valutakursväxlingar. De mest betydande transaktionsriskerna gäller uppgång i kursen på thailändsk baht och nedgång i kursen på japansk yen, australiensisk dollar och den svenska kronan. De mest betydande transaktionsriskerna gäller nedgång i kursen på den amerikanska dollarn.

Risker gällande valutakursväxlingar som rör kommersiella kassaflöden hanteras huvudsakligen genom företagsåtgärder, vilket innebär att förvärv av produktionsinsatser och försäljning av produkter uttrycks främst i koncernföretagens lokala valutor. Uppskattad nettoexport och nettoimport i utländsk valuta säkras upp till 12 månader i förväg med hjälp av valutaterminer och valutaswappar.

Finansiella investeringar

Fiskars Groups finansiella investeringsportfölj består av aktier i Wärtsilä och andra finansiella investeringar. Andra finansiella investeringar kan innefatta investeringar i fonder, aktier, obligationer och andra finansiella instrument främst i euro och amerikansk dollar.

Investeringarna kan tappa i värde, t.ex. på grund av nedgång på finansmarknaderna, ändrade räntor, ändrade valutaväxlingskurser och risker för uteblivna betalningar. Aktierna i Wärtsilä utgör tillsammans med övriga finansiella investeringar en aktiv investeringsportfölj. Andra finansiella investeringar redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, medan Wärtsiläaktierna redovisas som finansiella tillgångar till verkligt värde via övrigt totalresultat.

Förvärv

Förvärv är en del av Fiskars Groups tillväxtstrategi. Trots en noggrann due diligenceprocess finns det risker med alla förvärv och integrering av förvärvade företag. Förvärvade företag kanske inte presterar som väntat, nyckelpersoner kanske väljer att lämna företaget, kostnaden för integreringen kanske överstiger förväntningarna och synergieffekterna kanske är lägre än förväntat

 

Uppdaterad 4.4.2019