Verkställande direktörens arvoden

Verkställande direktörens kompensation består av en fast årslön (grundlön), en årlig bonusplan och den långsiktiga incitamentsplanen. Den fasta årslönen är 500 000 euro, exklusive förmåner (bil och mobiltelefon). Den årliga bonusmålsättningen 2018 motsvarar 75 % av den fasta årslönen och den maximala bonusen motsvarar 90 % av den fasta årslönen och de finansiella målen relaterade till omsättningsökning, justerat rörelseresultat och kassaflöde.

Verkställande direktören deltar i den pågående aktiebaserade långsiktiga incitamentsplanen proportionellt i förhållande till avtalsförhållandets längd. Incitamentsplanen består av två treåriga intjäningsperioder för kalenderåren 2016–2018, 2017–2019 och 2018–2020. Verkställande direktören är förpliktigad att förvärva aktier i bolaget tills värdet av aktieinnehavet motsvarar minst 100 % av den årliga bruttolönen. Verkställande direktören har en frivillig pensionsförsäkring, till vilken betalas 20 % av den fasta årslönen.

Verkställande direktörens direktörsavtal upphör då han/hon når den lagstadgade pensionsåldern. Både bolaget och verkställande direktören har en uppsägningstid på sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida betalas i samband med uppsägningen utöver lönen för den sex månader långa uppsägningstiden ett belopp som motsvarar ett års fast årslön.

Löner, förmåner och bonusarvoden som utbetalats till verkställande direktören Jaana Tuominen uppgick 2018 till sammanlagt 1 006 241 euro.

 

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS INCITAMENTSPROGRAM MÅLBELOPP MAXIMIBELOPP ENHET UTBETALNINGSÅR
Kortsiktig incitamentsplan 75 90 % av grundlön 2019
PSP 2016–2018 7 407 14 814 aktier brutto 2019
Kontantbaserat program 2016–2018 127 626 255 252 euro 2019
PSP 2017–2019 11 226 22 452 aktier brutto 2020
Kontantbaserat program 2017–2019 211 152 422 304 euro 2020
PSP 2018–2020 21 777 43 554 aktier brutto 2021

 

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN JAANA TUOMINENS ARVODEN 2018 2018     2017
Grundlön, euro 559 055   120 292
Årlig bonus för föregående år, euro 297 600   0
Bonus som utbetalats genom
långsiktigt incitamentsprogram, euro
149 586   0
Sammanlagt, euro 1 006 241   120 292
Frivillig pensionsavgift betalad av företaget, euro 108 819   23 947

 

Redogörelser över arvoden »

 

Uppdaterad 5.4.2019