Styrelsens arvoden

Styrelsemedlemmarnas arvoden fastställs av ordinarie bolagsstämma. Styrelsens nominerings- och strategikommitté ansvarar för beredningen av förslag om styrelsemedlemmarnas arvoden för bolagsstämman.

Ordinarie bolagsstämma år 2019 beslöt om följande årliga arvoden för styrelsemedlemmarna.

  • Styrelseordförande: 90 000 euro
  • Vice ordförande: 60 000 euro
  • Styrelsemedlemmarna: 45 000 euro

Dessutom betalas för styrelse- och kommittémöten, förutom granskningskommitténs möten, ett mötesarvode på 750 euro per möte till de styrelseledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode på 2 000 euro per möte till de styrelseledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode på 1 500 euro per möte till styrelseordförande och kommittéernas ordförande. För granskningskommitténs möten betalas ett mötesarvode på 1 000 euro per möte till kommittémedlemmar som bor i Finland, ett mötesarvode på 2 250 euro per möte till kommittémedlemmar som bor utomlands och ett mötesarvode på 2 500 euro per möte till granskningskommitténs ordförande. Dessutom ersätts styrelseledamöternas resekostnader och andra utgifter som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden. Arvoden som utbetalats till styrelseledamöterna uppgick 2018 till 746 500 euro. Styrelseledamöterna omfattas inte av Fiskars incitamentsplan och står inte i anställningsförhållande till företaget.

 

Styrelsemedlemmarnas arvoden för år 2018

Namn Årsarvode
EUR
Mötesarvode
EUR

             Totalt
EUR
Paul Ehrnrooth, ordförande 90 000 31 500 121 500
Jyri Luomakoski, viceordförande 56 250 20 500 76 750
Albert Ehrnrooth 33 750 10 750 44 500
Alexander Ehrnrooth 15 000 5 250 20 250
Louise Fromond 45 000 13 750 58 750
Gustaf Gripenberg 45 000 13 750 58 750
Ingrid Jonasson Blank 45 000 30 000 75 000
Inka Mero 45 000 12 000 57 000
Fabian Månsson 45 000 32 000 77 000
Ritva Sotamaa 45 000 35 000 80 000
Peter Sjölander 45 000 32 000 77 000
Totalt 510 000 236 500 746 500

 

Uppdaterad 18.2.2019