Ledningsgruppens arvoden i huvuddrag

Styrelsen utnämner verkställande direktör och godkänner villkoren för dennas direktörsavtal och övrig kompensation. Styrelsen ansvarar också för utnämning av medlemmar till ledningsgruppen, godkännande av deras löneförmåner och annan kompensation samt beslut om principerna för koncernens kompensationssystem. Kompensationskommittén ansvarar för beredningen av frågor i anslutning till dessa ärenden.

Utöver grundlönen erbjuder Fiskars sina direktörer rörliga löneprogram för att ytterligare främja en hög prestationsnivå. Företaget har fastställt en årlig bonusplan och en långsiktig incitamentsplan. Därtill har ledningsgruppsmedlemmarna en frivillig avgiftsbaserad pensionsförsäkring.

Incitamentsplanens utformning

Både Fiskars Groups årliga bonusplan och långsiktiga incitamentsplan är utformade för att belöna prestationer enligt på förhand uppställda mål. Deltagarna i incitamentsplanen tilldelas en målnivå som avgör incitamentsutbetalningen som en procentandel av grundlönen. Detta är inte en garanti för att utbetalning kommer att ske.

Kortsiktig incitamentsplan

Utbetalningarna från den årliga bonusplanen kommer att ske på grundval av prestation i förhållande till programmått. Programmåtten kan bestå av en kombination av finansiella nyckeltal, operativa mått och andra personliga mål. Potentiell utbetalning ligger mellan ingenting och en maximal procent av årslönen. Under 2018 varierade målnivåerna för utbetalningar mellan 30 och 75 % för medlemmarna i Fiskars Groups ledningsgrupp. Den maximala nivån för verkställande direktören och övriga direktörer i ledningsgruppen är antingen 1,2 eller 1,5 gånger målnivån med undantag för direktören för SBU Functional, vars maximala nivå är 2 gånger målnivån.

Långsiktig incitamentsplan

Fiskars styrelse har godkänt långsiktiga incitamentsprogram som en del av Fiskars arvodesprogram för nyckelanställda. Incitamentsprogrammets syfte är att stöda förverkligandet av bolagets strategi samt att förena nyckelpersonernas målsättningar med aktieägarnas om att öka bolagets värde. Det långsiktiga incitamentsprogrammet innefattar prestationsperioder på tre kalenderår. Beloppet på belöningen som utbetalas åt en nyckelperson är beroende av om de på förhand fastställda målsättningarna uppnås. Ingen belöning utbetalas om målsättningarna inte uppnås eller om deltagarens arbets- eller anställningsförhållande upphör innan belöningen utbetalas.

För prestationsperioderna 2016–2018 och 2017–2019 har programmen implementerats huvudsakligen som kontantbaserade program, med undantag för vissa toppchefer vars långsiktiga incitamentsprogram består av både ett kontantbaserat program och ett aktiebaserat program. Sedan 2018 har alla nya långsiktiga incitamentsprogram varit aktiebaserade program.

 

Uppdaterad 5.4.2019