Ledningsgruppens arvoden

Ledningsgruppens årliga bonusplan var år 2018 utformad så att den gav en målnivå som var 30–75 % av årslönen. Förtjänstvillkoren var sammankopplade med koncernens finansiella mål och, i andra hand, med personliga mål i anknytning till det egna ansvarsområdet. År 2018 var de finansiella målen i huvudsak bundna till omsättningstillväxten, det justerade rörelseresultatet och kassaflödet.

Medlemmar i koncernens ledningsgrupp som är baserade i Finland omfattas av en frivillig, avgiftsbaserad pensionsförsäkring till vilken koncernen betalar 16–20 % av medlemmarnas lön föregående år exklusive bonusarvode. Pensionsåldern för koncernledningens medlemmar fastställs enligt arbetspensionslagstiftning.

År 2018 uppgick löner, förmåner och bonusarvoden till ledningsgruppens medlemmar (exklusive verkställande direktören) till sammanlagt 3 299 146 euro.

De andra ledningsgruppsmedlemmarnas arvoden 2018

Euro 2018 2017 2016
Grundlön 1 580 686 1 663 397 2 773 060
Årlig bonus för föregående år 922 577 308 218 1 005 364
Bonus som utbetalats genom
långsiktigt incitamentsprogram
795 883 371 455 352 447
Totalt 3 299 146 2 343 071 4 130 872
Frivillig pensionsavgift betalad av företaget 251 261 82 482 221 517

 

Värden i denna redogörelse rapporteras enligt betalningsprincipen. Löner och arvoden betalda till verkställande direktören och den övriga ledningsgruppen rapporteras enligt prestationsprincipen i noter till Fiskars Group koncernbokslut 2017.

Ledningsgruppsmedlemmar:

  • Sari Pohjonen
  • Ulla Lettijeff, fr.o.m. 11.1.2018
  • Risto Gaggl, fr.o.m. 11.1.2018
  • Päivi Timonen, fr.o.m. 11.1.2018
  • Maija Taimi, fr.o.m. 11.1.2018
  • Niklas Lindholm, fr.o.m. 11.8.2018
  • Tuomas Hyyryläinen, fr.o.m. 1.9.2018
  • Paul Tonnesen, 1.-11.6.2018

 

Uppdaterad 4.4.2019