Långsiktiga incitamentsplaner

EN SAMMANFATTNING AV PÅGÅENDE LÅNGSIKTIGA INCITAMENTSPROGRAM

PRESTATIONSBASERADE AKTIEPROGRAM (PSP) 2016–2018 2017–2019 2018–2020
Antal deltagare 1 2 42
Maximalt antal aktier brutto1      
VD 14 814 22 452 43 554
Andra medlemmar i ledningsgruppen - 6 698 59 386
Andra deltagare - - 146 158
Totalt maximalt antal aktier brutto 14 814 29 150 249 098
Intjäningskriterier Total avkastning för aktieägare Total avkastning för aktieägare Total avkastning för aktieägare, omsättningstillväxt och ackumulerad EBITA. Därtill har en begränsning på EBITA lagts till kriteriet på omsättningstillväxt.
Andelsleverans år 2019 2020 2021
Aktier utbetalade på basis av programmet 0    

1) Det maximala antalet aktier brutto (inklusive skatt) om de angivna intjäningskriterierna uppnås till fullo.

KONTANTBASERADE LÅNGSIKTIGA
INCITAMENTSPROGRAM
2016–2018 2017–2019
Antal deltagare 34 42
Storlek på arvodet, i % av den årliga grundlönen    
VD1 50% 50%
Andra deltagare 15–50 % 20–50 %
Intjäningskriterier Omsättning och EBIT Omsättning och EBIT
Utbetalningsår 2019 2020

1) Det maximala antalet aktier brutto (inklusive skatt) om de angivna intjäningskriterierna uppnås till fullo.

Prestationsbaserat aktieprogram 2018–2022

I februari 2018 godkände styrelsen ett nytt prestationsbaserat aktieprogram för perioden 2018–2022.

Det långsiktiga incitamentsprogrammet innefattar tre prestationsperioder på tre kalenderår: 2018–2020, 2019–2021 och 2020–2022. Styrelsen fattar skilt beslut för respektive prestationsperiod om deltagande nyckelpersoner och belöningens minimi-, mål- och maximibelopp för den enskilda deltagaren, samt prestationskriterierna och de målsättningar som hänför sig till dessa.

Om de målsättningar som ställts för incitamentsprogrammet uppnås, utbetalas belöningen efter utgången av varje enskild prestationsperiod. Belöningen utbetalas i form av bolagets aktier, efter att ett belopp avdragits för att täcka belöningens skatter och skatterelaterade kostnader. Bolaget har dock rätt att betala belöningen kontant i sin helhet under vissa omständigheter. Som utgångspunkt betalas de aktier som ges åt nyckelpersoner med bolagets existerande aktier och därmed förväntas det långsiktiga incitamentsprogrammet inte ha någon utspädande effekt på aktieägarnas innehav i bolaget.

För medlemmar i Fiskars Groups ledningsgrupp (eller motsvarande efterträdare) ska medlemmen, så länge avtalet gällande anställning, tjänst eller annat avtalsenligt förhållande mellan en medlem i ledningsgruppen och koncernen är giltigt, bygga upp sin andel av aktierna till minst en nivå där värdet för aktierna som innehas av medlemmen vid varje tillfälle motsvarar minst 100 % av den årliga bruttolönen av verkställande direktören och femtio procent (50 %) av den andra medlemmens årliga bruttogrundlön. Tills detta krav uppfylls måste medlemmen i ledningsgruppen inneha minst femtio procent (50 %) av de nettoaktier som tilldelas honom/henne inom ramen för det prestationsbaserade aktieprogrammet. Inga aktieägarkrav gäller för de andra deltagarna i programmet.