Sökformulär

DELA

Risker och affärsverksamhetens osäkerhetsfaktorer

Fiskars verksamhet, omsättning och finansiella resultat kan påverkas av ett antal osäkerhetsfaktorer.

Världens stora ekonomier har  presenterat dämpade prestationer i en längre tid och ett långvarigt lågt konsumentförtroende i viktiga marknader eller en osäkerhet i den geopolitiska världen kan ha en betydande negativ inverkan på koncernens omsättning och resultat.

Efterfrågan på vissa av koncernens produkter, framför allt trädgårdsredskap och bevattningsprodukter, är beroende av vårvädret, medan efterfrågan på snöredskap är beroende av vinterns förhållanden. Ogynnsamma väderförhållanden, som kallt och regnigt väder under våren eller brist på snö under vintern, kan påverka försäljningen av dessa produkter på ett negativt sätt.

Försäljningen av boendeprodukter är störst under årets sista kvartal. Eventuella problem med produkttillgång eller efterfrågan under fjärde kvartalet kan få betydande effekter på resultatet för hela året. Genom att diversifiera sitt produktionsavtryck ökar de risker som bolaget utsätts för inom sin leveranskedja. Företaget har egen produktionsverksamhet på flera orter och de flesta av leverantörerna finns utanför Fiskars huvudsakliga marknadsområden. Störningar hos  leverantören eller inom logistikkedjan kan förhindra en välordnad leverans av produkter till kunderna.
 
Fiskars är också mer utsatt för juridiska, ekonomiska och politiska risker samt risker förknippade med lagar och reglering i  de länder i vilka bolagets egna eller leverantörernas produktionsanläggningar finns, och det kan påverka tillgången på produkter. Att inte kunna leverera produkter som håller prestations- och säkerhetskrav kan utsätta Fiskars för risken att produkter måste återkallas eller även gör  bolaget skyl digt att betala skadestånd om defekta produkter orsakar person- eller annan skada.

Fiskars är utsatt för risker i fråga om prestation, tillgänglighet och säkerhet inom allmänna och centraliserade infrastrukturlösningar och verksamheten är i allt högre grad beroende av centraliserade plattformar. Tekniska problem eller störningar i tillgång till information som är av avgörande betydelse för verksamheten i samband med implementeringen av systemen eller förhinder för att till fullo utnyttja de implementerade processerna och systemen kan påverka Fiskars förmåga att genomföra behövliga affärsprocesser, såsom fakturering och leveranser.
 
Komplex och föränderlig skattelagstiftning i flera jurisdiktioner där Fiskars verkar kan skapa osäkerhet kring skatteförpliktelser visavi olika myndigheter. Fiskars står inför en växande administrativ börda med anledning av rapporterings- och upplysningskrav. Ökande verkställighet av skatteförpliktelser kan leda till dubbelbeskattning och ytterligare kostnader i form av straffavgifter och räntor.
 
Fiskarskoncernens enheter är föremål för skatterevision i flera länder. Skatterevision kan resultera i en omvärdering av skatter. I juli 2016 mottog Fiskars Oyj Abp ett beslut av Koncernskattecentralen i Finland om  efterbeskattning som ålade bolaget att betala sammanlagt  28,3 milj. euro i efterskatt, räntor och skatteförhöjning på basis av en skatterevision som gjordes i bolaget år 2014. Fiskars med sina externa experter anser beslutet vara obefogat och redovisade därför inte beslutets skatter och övriga kostnader i resultaträkningen. Fiskars har överklagat beslutet till den finska Koncernskattecentralens skatterättelsenämnd. Vid behov kommer Fiskars att fortsätta överklagandeprocessen i domstol, och i så fall kan processen ta flera år. Tvisten gäller bolagets sätt att under senare beskattningsår behandla de koncernlån som efterskänktes år 2003.

En betydande andel av koncernens verksamhet är lokaliserad utanför euroområdet. Koncernräkenskaperna redovisas i euro, vilket innebär att koncernen är utsatt för valutakursrisker. Mindre än 20 % av Fiskars kommersiella kassaflöde är utsatt för valutakursfluktuationer. Fiskars finansiella investeringsportfölj består av aktier i Wärtsilä och av övriga finansiella investeringar. Övriga finansiella investeringar kan inkludera investeringar i fonder, aktier, obligationer och andra finansiella instrument. Den finansiella investeringsportföljen kan gå ner i värde av flera orsaker. De mest relevanta riskerna anses vara nedgång på finansmarknaderna eller ändringar i räntesatser.

 

Bokslutskommuniké 8.2.2017