Risker och affärsverksamhetens osäkerhetsfaktorer

Fiskars Groups verksamhet, omsättning och finansiella resultat kan påverkas av ett antal osäkerhetsfaktorer.

Fiskars Group importerar och exporterar produkter från och till Storbritannien. En situation där ingen överenskommelse uppnås och Storbritannien lämnar EU utan ett avtal kunde ha en negativ inverkan på Fiskars Groups jämförbara omsättning och jämförbara EBITA år 2019. Det är även möjligt att kostnaderna skulle öka och arbetsmängden tillta på båda sidor, samt att tullavgifter och regelbarriärer skulle förorsaka störningar i export och import. Långsiktiga inverkningar av en Brexit gällande förändringar i lagstiftning, regelverk, beskattning och andra implikationer är svåra att uppskatta.

En betydande del av Fiskars Groups verksamhet finns i USA. Den ökade osäkerheten kring handel bland annat i form av nya handelstullar kan ha en inverkan på koncernens verksamhet, eftersom en del av de produkter som säljs i landet importeras. Enligt den information som finns tillhanda i det här skedet kan ökade tullar ha en betydande finansiell inverkan på jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA år 2019.

Efterfrågan på vissa av koncernens produkter är beroende av vädret, framför allt trädgårdsredskap och bevattningsprodukter under våren och snöredskap under vintern. Ogynnsamma väderförhållanden såsom kallt och regnigt väder under våren eller brist på snö under vintern kan påverka försäljningen av dessa produkter på ett negativt sätt. Försäljningen av produkter för hemmet är starkt inriktad på årets sista kvartal och en negativ situation i fråga om produkttillgänglighet eller efterfrågan under det kvartalet kan ha en betydande inverkan på verksamheten för hela året.

Fiskarskoncernens enheter är föremål för skatterevision i flera länder. Skatterevision kan resultera i en omvärdering av skatter. Fiskars Group kommer att överklagat till förvaltningsdomstolen Koncernskattecentralens beslut om efterbeskattning som år 2016 ålade bolaget att betala sammanlagt 28,3 milj. euro i efterskatt, räntor och skatteförhöjning. Överklagoprocessen kan ta flera år. Tvisten gäller bolagets sätt att under senare beskattningsår behandla de koncernlån som efterskänktes år 2003.

Fiskars Group är verksamt globalt och har en ansenlig del av sin verksamhet i USA och andra länder utanför eurozonen. En försvagning av den amerikanska dollarn eller andra valutor i förhållande till euron kan på grund av valutariskexponering ha en betydande inverkan på det resultat som koncernen rapporterar. Mindre än 20 % av Fiskars kommersiella kassaflöde är utsatt för valutakursfluktuationer.

 

Bokslutskommuniké 7.2.2019