Utsikter för år 2017

Delårsrapport januari–september 2017

Utsikterna för år 2017 preciserade: Fiskars väntar sig att koncernens omsättning exklusive omsättningen från de år 2016 avyttrade verksamheterna (2016: 1 180 milj. euro) och jämförbara EBITA (2016: 107 milj. euro) ökar jämfört med året innan. Om försvagningen av den amerikanska dollarn fortsätter under resten av året, kan omsättning exklusive omsättningen från de år 2016 avyttrade verksamheterna hållas på samma nivå som året innan p.g.a. translationseffekten. Fiskars förväntar sig att koncernens jämförbara omsättning ökar jämfört med året innan.

Halvårsrapport januari–juni 2017

Utsikterna för år 2017 oförändrade: Fiskars väntar sig att koncernens omsättning exklusive omsättningen från de år 2016 avyttrade verksamheterna (2016: 1 180 milj. euro) och jämförbart EBITA (2016: 107 milj. euro) ökar jämfört med året innan. I det jämförbara EBITA ingår inte omstruktureringskostnader, nedskrivningar, kostnader relaterade till integrationer och resultatpåverkan från försäljningen av verksamheter.

Fiskars fungerar globalt med en väsentlig närvaro i USA. Valutakursrisker kan ha en betydande effekt på bolagets rapporterade resultat. Det fjärde kvartalet är viktigt både ur omsättnings- och lönsamhetssynvinkel.

I Fiskars segment Övriga ingår placeringar som redovisas som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Detta ökar volatiliteten för Fiskars finansiella poster och skatter i resultaträkningen och därmed volatiliteten i Fiskars nettoresultat och resultat per aktie.

Delårsrapport januari–mars 2017

Fiskars väntar sig att koncernens omsättning exklusive omsättningen från de år 2016 avyttrade verksamheterna (2016: 1 180 milj. euro) och jämförbart EBITA (2016: 107 milj. euro) ökar jämfört med året innan. I det jämförbara EBITA ingår inte omstruktureringskostnader, nedskrivningar, kostnader relaterade till integrationer och resultatpåverkan från försäljningen av verksamheter.

Fiskars fungerar globalt med en väsentlig närvaro i USA. Valutakursrisker kan ha en betydande effekt på bolagets rapporterade resultat. Det fjärde kvartalet är viktigt både ur omsättnings- och lönsamhetssynvinkel.

I Fiskars segment Övriga ingår placeringar som redovisas som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Detta ökar volatiliteten för Fiskars finansiella poster och skatter i resultaträkningen och därmed volatiliteten i Fiskars nettoresultat och resultat per aktie.

Bokslutskommuniké 2016

Fiskars väntar sig att koncernens omsättning exklusive omsättningen från de år 2016 avyttrade verksamheterna (2016: 1 180 milj. euro) och justerade EBITA (2016: 107 milj. euro) ökar jämfört med året innan.

Fiskars fungerar globalt med en väsentlig närvaro i USA. Valutakursrisker kan ha en betydande effekt på bolagets rapporterade resultat. Fjärde kvartalet är viktigt både för omsättningen och för det justerade rörelseresultatet. I det justerade EBITA ingår inte omstruktureringskostnader, nedskrivningar, kostnader relaterade till integrationer och resultatpåverkan från försäljningen av verksamheter.

I Fiskars segment Övriga ingår placeringar som redovisas som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Detta ökar volatiliteten för Fiskars finansiella poster i resultaträkningen och därmed volatiliteten i Fiskars nettoresultat och resultat per aktie.