Uträkning av nyckeltal

 

EBITA = Rörelseresultat + avskrivningar av immateriella rättigheter och nedskrivningar  
 
 
 
 
Avkastning på sysselsatt
kapital i % (ROI)
=
Årets resultat + skatt + ränte- och övriga finansiella kostnader

Eget kapital + räntebärande skulder (medeltalet av årets början och årets slut)

x100
 
 
 
 
Avkastning på eget
kapital i % (ROE)
=
Årets resultat

Eget kapital (medeltalet av årets början och årets slut)
x100
       
Soliditet i %
=
Eget kapital sammanlagt

Balansräkningens omslutningssumma
x100
       
Nettogearing i % = Räntebärande främmande kapital - räntebärande fordringar - kassa och bank

Eget kapital sammanlagt
x100
       
Resultat/aktie (EPS) = Årets resultat hänförlig till moderbolagets aktieägare

Vägt genomsnittlig antal utestående aktier 31.12
 
       
Eget kapital/aktie
=
Eget kapital hänförlig till moderbolagets aktieägare

Antal utestående aktier 31.12
 
       
Emissionsjusterad
medelkurs
=
Börsomsättning i euro under räkenskapsperioden

Emissionsjusterat antal aktier som omsatts under räkenskapsperioden
 
       
Aktiestockens
börsvärde
= Antal utestående aktier 31.12 x aktiens avslutskurs 31.12  
       
Pris/vinst (P/E)
=
Emissionsjusterad börskurs 31.12

Vinst/aktie
 
       
Dividend/resultat i %
=
Utdelad dividend

Årets resultat hänförlig till moderbolagets aktieägare

x100

       
Dividend/aktie
=
Utdelad dividend

Antal utestående aktier 31.12
 
       
Effektiv
dividendavkastning i %
= Dividend/aktie

Emissionsjusterad avslutskurs 31.12
x100

 

Uppdaterad 7.12.2018