Fem år i översikt

 

    2018 2017 2016 2015 2014

Omsättning milj. euro 1 118,5 1 185,5 1 204,6 1 107,1 767,5
   varav utomlands milj. euro 1 006,6 1 073,1 1 102,0 849,4 632,8
   i procent av omsättningen    % 90,0 90,5 81,1 76,7 82,5
   export från Finland milj. euro 19,5 22,8 24,3 57,1 61,8
Procentuell förändring av omsättningen    % -5,6 -1,6 8,8 44,3 -3,9

Bruttobidrag milj. euro 485,1 512,2 502,9 420,2 310,4
   i procent av omsättningen    % 43,4 43,2 41,7 38,0 40,4
EBITA* milj. euro 112,5 113,2 96,7 62,1  
   i procent av omsättningen    % 10,1 9,5 8,0 5,6  

Jämförbart EBITA* milj. euro 122 119 107 75,7  

Andel i intresseföretagets resultat milj. euro         30,0
Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar milj. euro 2,0 0,7 -0,5 -0,2 -0,3
Finansnetto milj. euro 9,4 119,3 10,5

79,3

714,3
   i procent av omsättningen    % 0,8 10,1 0,9 7,2 93,1
Vinst före skatter milj. euro 103,0 217,8 92,8 125,5 786,7
   i procent av omsättningen    % 9,2 18,4 7,7 11,3 102,5
Inkomstskatter milj. euro -21,1 -50,8 -27,4 -39,2 -13,4

Resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare milj. euro 81,6 166,4 64,1 85,1 773,1
   i procent av omsättningen    % 7,3 14,0 5,3 7,7 100,7
Andel i resultat av innehav utan bestämmande inflytande milj. euro 0,2 0,7 1,3 1,2 0,2

Personalkostnader milj. euro 307,9 315,3 337,1 291,3 209,8
Planenliga avskrivningar och nedskrivningar milj. euro 43,8 38,8 37,4 42,8 28,5
   i procent av omsättningen    % 3,9 3,3 3,1 3,9 3,7
Kassaflöde från löpande verksamhet milj. euro 105,9 103,8 83,8 47,6 87,0
Investeringar milj. euro 46,2 32,8 37,6 32,4 35,0
   i procent av omsättningen    % 4,1 2,8 3,1 2,9 4,6
Forsknings- och utvecklingskostnader i resultaträkning milj. euro 18,4 18,8 18,0 18,0 14,6
   i procent av omsättningen    % 1,6 1,6 1,5 1,6 1,9
Aktiverade utvecklingskostnader milj. euro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare milj. euro 1 207,0 1 269,4 1 218,1 1 190,8 1 151,9
Innehav utan bestämmande inflytande milj. euro 2,7 2,8 1,9 3,3 1,3
Eget kapital sammanlagt milj. euro 1 209,7 1 272,1 1 220,1 1 194,0 1 153,2
Räntebärande nettoskulder milj. euro 135,4 147,7 152,4 249,4 121,3
Rörelsekapital milj. euro 197,0 195,9 217,8 190,5 93,3
Balansomslutning milj. euro 1 719,2 1 837,9 1 760,1 1 833,3 1 589,5

Avkastning på sysselsatt kapital    % 7,9 15,4 6,8 8,4 73,8
Avkastning på eget kapital    % 6,6 13,4 5,4 7,4 86,6
Soliditet    % 70,4 69,3 69,3 65,1 72,6
Nettogearing    % 11,2 11,6 12,5 20,9 10,5

Antal anställda i genomsnitt (FTE)   7 304 7 709 8 000 6 303 4 243
Antal anställda vid periodens slut   7 706 7 932 8 560 9 003 4 832
   av vilka utomlands   6 581 6 806 7 336 7 715 3 300

 

* EBITA har publicerats endast sedan 2016, inga jämförelsetal för åren 2013–2014 tillägängliga.