Sökformulär

DELA

Finansiell information 2017

Omsättning,
milj. euro
Jämförbara
EBITA,           
milj. euro

Resultat per aktie,     
euro

1 185,5

119,0

2,04

Kassaflöde från löpande verksamhet
före finansiella poster och skatt,
milj. euro
Soliditet Personal
(31.12.2017)

130,5

69 %

7 932

 

Fem år i översikt

Fem år i översikt

 

    2017 2016 2015 2014 2013

Omsättning milj. euro 1 185,5 1 204,6 1 107,1 767,5 798,6
   varav utomlands milj. euro 1 073,1 1 102,0 849,4 632,8 657,6
   i procent av omsättningen    % 90,5 81,1 76,7 82,5 82,3
   export från Finland milj. euro 22,8 24,3 57,1 61,8 66,2
Procentuell förändring av omsättningen    % -1,6 8,8 44,3 -3,9 6,8

Bruttobidrag milj. euro 512,2 502,9 420,2 310,4 323,2
   i procent av omsättningen    % 43,2 41,7 38,0 40,4 40,5
EBITA* milj. euro 113,2 96,7 62,1    
   i procent av omsättningen    % 9,5 8,0 5,6    

Jämförbart EBITA* milj. euro 119,0 107,1 75,7    

Andel i intresseföretagets resultat milj. euro       30,0 50,8
Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar milj. euro 0,7 -0,5 -0,2 -0,3 0,7
Finansnetto milj. euro 119,3 10,5

79,3

714,3 -4,2
   i procent av omsättningen    % 10,1 0,9 7,2 93,1 -0,5
Vinst före skatter milj. euro 217,8 92,8 125,5 786,7 108,3
   i procent av omsättningen    % 18,4 7,7 11,3 102,5 13,6
Inkomstskatter milj. euro -50,8 -27,4 -39,2 -13,4 -14,3

Resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare milj. euro 166,4 64,1 85,1 773,1 93,7
   i procent av omsättningen    % 14,0 5,3 7,7 100,7 11,7
Andel i resultat av innehav utan bestämmande inflytande milj. euro 0,7 1,3 1,2 0,2 0,3

Personalkostnader milj. euro 315,3 337,1 291,3 209,8 202,1
Planenliga avskrivningar och nedskrivningar milj. euro 38,8 37,4 42,8 28,5 29,2
   i procent av omsättningen    % 3,3 3,1 3,9 3,7 3,7
Kassaflöde från löpande verksamhet milj. euro 103,8 83,8 47,6 87,0 81,0
Investeringar milj. euro 32,8 37,6 32,4 35,0 37,5
   i procent av omsättningen    % 2,8 3,1 2,9 4,6 4,7
Forsknings- och utvecklingskostnader i resultaträkning milj. euro 18,8 18,0 18,0 14,6 13,3
   i procent av omsättningen    % 1,6 1,5 1,6 1,9 1,7
Aktiverade utvecklingskostnader milj. euro 0,0 0,0 0,0 0,5 0,7

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare milj. euro 1 269,4 1 218,1 1 190,8 1 151,9 631,8
Innehav utan bestämmande inflytande milj. euro 2,8 1,9 3,3 1,3 0,9
Eget kapital sammanlagt milj. euro 1 272,1 1 220,1 1 194,0 1 153,2 632,7
Räntebärande nettoskulder milj. euro 147,7 152,4 249,4 121,3 152,6
Rörelsekapital milj. euro 195,9 217,8 190,5 93,3 88,3
Balansomslutning milj. euro 1 837,9 1 760,1 1 833,3 1 589,5 1 039,1

Avkastning på sysselsatt kapital    % 15,4 6,8 8,4 73,8 15,1
Avkastning på eget kapital    % 13,4 5,4 7,4 86,6 15,0
Soliditet    % 69,3 69,3 65,1 72,6 60,9
Nettogearing    % 11,6 12,5 20,9 10,5 24,1

Antal anställda i genomsnitt (FTE)   7 709 8 000 6 303 4 243 4 087
Antal anställda vid periodens slut   7 932 8 560 9 003 4 832 4 330
   av vilka utomlands   6 806 7 336 7 715 3 300 2 748

 

* EBITA har publicerats endast sedan 2016, inga jämförelsetal för åren 2013–2014 tillägängliga.