Flaggningar

Flaggningsskyldigheten, dvs. skyldigheten att anmäla betydande röstandelar, gäller aktieägare i noterade bolag och personer jämförbara med aktieägare samt det noterade bolaget självt.

Flaggningsanmälan ska inlämnas då ägar- eller röstandelen i ett noterat bolag uppnår, överskrider eller underskrider flaggningsgränsen. Flaggningsgränserna är 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 2/3 och 90 procent av bolagets röstetal eller antalet aktier.

Flaggningsanmälan ska göras till både Finansinspektionen och det noterade bolaget utan obefogat dröjsmål. Informationen bör skickas till Fiskars per e-post till management.transactions@fiskars.com

Mer information finns på Finansinspektionens webbplats.

Förändringar bland största aktieägare

2017

Den 29.12.2017 har Fiskars Oyj Abp mottagit följande meddelande: Turret Oy Ab:s och Holdix Oy Ab:s direkta och indirekta ägar- och röstandel har överskridit flaggningsgränsen på 25 procent. Flaggningsgränsen överskreds den 29.12.2017. Turret Oy Ab, Holdix Oy Ab och de närstående personerna innehar totalt 23 883 711 aktier i Fiskars Oyj Abp, vilket motsvarar 29,16 procent av alla aktier och röster i Fiskars Oyj Abp.

Turret Oy Ab och Holdix Oy Ab samt vissa närstående personer har den 29.12.2017 ingått ett samarbete avseende deras ägande i Fiskars Oyj Abp. Parterna har ingått samarbetet med målsättningen att agera som en engagerad ägare med långsiktig ägarhorisont fokuserad på att vidareutveckla Fiskars verksamhet och aktieägarvärde.

Samarbetet omfattar ett aktieägaravtal mellan Turret Oy Ab och Holdix Oy Ab som de närstående personerna förbundit sig att följa till tillämpliga delar. De närstående personerna omfattar Paul Ehrnrooth, Jacob Ehrnrooth och Sophia Ehrnrooth, vilka alla är närstående Turret Oy Ab, samt Elsa Fromond, Louise Fromond och Anna Fromond, vilka alla är närstående Holdix Oy Ab.

Inom ramen för aktieägaravtalet förväntas parterna genom ägarsamarbetet utforma en enig syn på hur parternas rättigheter som aktieägare i Fiskars Oyj Abp skall utövas. Vidare har parterna avtalat om en förköpsrätt ifall någon part önskar sälja aktier i Fiskars Oyj Abp. Avtalet innehåller även ett antal övriga villkor som är sedvanliga i denna typ av ägarsamarbeten.

Parterna har ingen avsikt att lägga ett bud på Fiskars Oyj Abp och det gemensamma ägandet kommer, i enlighet med nuvarande strategi, att understiga 30 procent.

Paul Ehrnrooth har en kontrollerande majoritet i Turret Oy Ab i enlighet med delägaravtalet gällande Turret Oy Ab, som framgår i det börsmeddelande Fiskars Oyj Abp offentliggjort den 27.5.2016. Övriga närstående personer har inte en kontrollerande majoritet i Turret Oy Ab, Holdix Oy Ab eller Fiskars Oyj Abp.

Det sammanlagda antalet aktier i Fiskars Oyj Abp är 81 905 242. Fiskars Oyj Abp:s aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy. Fiskars Oyj Abp har en aktieserie. Varje aktie medför en röst.

2016

Den 10 februari meddelade Virala Oy Ab att dess innehav i Fiskars har överstigit flaggningsgränsen på 15 procent. Virala Oy Ab äger nu totalt 12 300 000 aktier i Fiskars Oyj Abp, vilket motsvarar 15,02 procent av Fiskars Oyj Abp:s aktier och röster.

Fiskars Oyj Abp har den 26 maj 2016 mottagit följande meddelande:  Kontrollerande majoriteten i Turret Ab Oy har överförts till Paul Ehrnrooth. Paul Ehrnrooth, Jacob Ehrnrooth och Sophia Ehrnrooth har undertecknat ett delägaravtal enligt vilket de övriga parterna som ingår i delägaravtalet förbinder sig att vid Fiskars Oyj Abp:s bolagsstämmor rösta i enlighet med Turret Ab Oy. Parterna i delägaravtalet har även avtalat om ömsesidig förköpsrätt ifall någon av dem ämnar sälja Fiskars Oyj Abp:s aktier. Paul Ehrnrooths andel av rösterna har överstigit flaggningsgränsen på 15 procent. Efter att flaggningsgränsen överstegs äger Paul Ehrnrooth 11,39% av aktierna och 15,28% av rösterna i Fiskars Oyj Abp. Flaggningsgränsen överstegs 26.5.2016.

Turret Ab Oy äger totalt 9 330 961 aktier i Fiskars Oyj Abp, vilket motsvarar 11,39 procent av Fiskars Oyj Abp:s aktier och röster. Jacob Ehrnrooth äger sammanlagt 1,99 procent av aktierna och rösterna i Fiskars Oyj Abp. Sophia Ehrnrooth äger sammanlagt 1,90 procent av aktierna och rösterna i Fiskars Oyj Abp.

2011–2015

Under åren 2011–2015 informerades Fiskars inte om några betydande förändringar bland bolagets största aktieägare.

2010

Under räkenskapsperioden informerades om följande förändringar bland Fiskars största aktieägare:

Den 13 december 2010 meddelade Holdix Oy Ab att dess innehav i Fiskars hade överstigit flaggningsgränsen på 10 % (1/10). Holdix Oy Ab äger nu 8 229 050 Fiskarsaktier, vilket utgör 10,03 % av Fiskars aktier och röster.

Den 15 december 2010 beslöt Holdix Oy Ab att inleda en aktieemission som resulterade i att Elsa Fromond inte längre har ett styrande intresse i Holdix Oy Ab. Elsa Fromonds direkta innehav i Fiskars understiger flaggningsgränsen på 5 % (1/20).

2009

Robert G. Ehrnrooths andel rösträtter understeg flaggningsgränsen på 1/10 15.6.2009, när hans direkt bestämmande inflytande i Turret Oy Ab slutade.

Virala Oy Abs andel rösträtter underskred flaggningsgränsen på 3/20, Elsa Fromond tillsammans med företaget Holdix Oy Ab, ett bolag som kontrolleras av Elsa Fromond, överskred flaggningsgränsen på 1/10 och Oy Julius Tallberg Abs andel rösträtter understeg flaggningsgränsen på 1/20 när sammanslagningen av aktieserier förverkligades 30.7.2009 och fusionen mellan Agrofin och Fiskars förverkligades 31.7.2009.

Elsa Fromond tillsammans med företaget Holdix Oy Ab, ett bolag som kontrolleras av Elsa Fromond, understeg flaggningsgränsen på 1/10 5.10.2009.

 

Uppdaterad 19.12.2018