Dividender

Det är Fiskars mål att dela ut en stadig och över tid ökande dividend som utbetalas två gånger om året.

En kontantdividend på 0,27 euro per aktie utbetalades till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen den 15.3.2019 var antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Utbetalningsdagen för dividenden var den 22.3.2019.

Därutöver beslöt den ordinarie bolagsstämman bemyndiga styrelsen att efter sitt omdöme besluta om utdelning av en ytterligare kontantdividend. På basis av bemyndigandet får en dividend om totalt högst 0,27 euro per aktie utdelas. Styrelsen är bemyndigad att besluta om samtliga övriga villkor beträffande den ytterligare kontantdividenden. Styrelsen väntar sig att besluta om den ytterligare kontantdividenden om 0,27 euro i sitt möte som planeras hållas den 5.9.2019. Med antagandet att styrelsen fattar beslutet denna dag är avstämningsdagen den 9.9.2019 och utbetalningsdagen den 16.9.2019.

Utöver kontantdividenden är styrelsen bemyndigad att besluta om utdelning av en aktiedividend. Styrelsen bemyndigas att dela ut högst 32 645 343 av bolagets aktier i Wärtsilä Oyj Abp, vilket motsvarar det totala antalet Wärtsilä aktier som bolaget äger för närvarande.

Aktieägare får 2 Wärtsilä-aktier för varje 5 aktier som innehas i bolaget. Bråkdelar till Wärtsilä-aktier som uppstår till följd av utdelningsförhållandet utdelas inte i form av aktier, utan ett motsvarande kontantbelopp kompenseras till aktieägare. Styrelsen är bemyndigad att besluta om samtliga övriga villkor och praktiska frågor som hänför sig till verkställandet av kontantkompensationen för aktiebråkdelar. Aktiedividendens värde kommer att motsvara utdelningstidpunktens marknadsvärde på bolagets Wärtsilä-aktier, på Nasdaq Helsinki Oy, som utdelas. Kontantkompensationens storlek, som motsvarar värdet på de aktiebråkdelar en aktieägare är berättigad till, kommer att basera sig på aktiedividendens beskattningsvärde som förväntas beräknas på basis av Wärtsiläs akties volymvägda genomsnittskurs på Nasdaq Helsinki Oy på det datum då aktiedividenden är utdragbar.

Därtill betalar bolaget överlåtelseskatten till följd av aktiedividendutdelningen för aktieägarnas räkning. Överlåtelseskatten uppgår till 1,6 % av aktiedividendens värde. Styrelsen är bemyndigad att besluta om samtliga frågor som hänför sig till aktiedividendutdelningen, inklusive men inte begränsat till tekniska justeringar och ändringar som kan vara nödvändiga för verkställandet av aktiedividendutdelningen.

Styrelsen väntar sig för närvarande att besluta om aktiedividendutdelningen i sitt möte som planeras hållas den 6.6.2019. Med antagandet att styrelsen fattar beslutet denna dag är avstämningsdagen den 10.6.2019 och utbetalningsdagen den 11.6.2019. Utbetalningsdagen för aktiebråkdelarna som betalas kontant är den 17.6.2019. Eventuella ändringar till den för närvarande förväntade tidtabellen eller strukturen skulle meddelas separat av bolaget.

.

Dividend per aktie för räkenskapsåret

Aktie FSKRS 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Dividend, euro 0,27 0,36 0,71 0,70 0,68 0,67 0,65 0,62 0,60 0,52
Andra dividend, euro 0,27* 0,36 0,35              
Extra dividend, euro **         2,60   0,75 1,30  
Totalt, milj. euro ** 58,8 86,6 57,3 55,7 267,8 53,2 112,2 155,6 42,6

*Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut
**Bemyndigande att dela ut bolagets Wärtsilä-innehav som extra dividend. Wärtsiläaktiernas marknadsvärde på utdelningsdagen (förväntas för närvarande infalla i juni) kommer att vara avgörande i beräkningen av dividendens slutliga värde.

Historisk emissionsjusterad dividend/aktie för räkenskapsåret

A-aktierna utdelades en minst två (2) procentenheter högre dividend än för K-aktierna. Aktieserierna sammanslogs i 2009. Nu har alla aktier lika rättigheter.

Aktie 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
FISAS, euro 0,50 0,80 0,60 0,75 0,30 0,94 0,79
FISKS, euro 0,48 0,78 0,58 0,71 0,28 0,91 0,76