Dividender

Det är Fiskars mål att dela ut en stadig och över tid ökande dividend som utbetalas två gånger om året. För 2019 består dividenden av två kontantdividender samt en aktiedividend.

Aktiedividend

Den 6.6.2019 beslöt Bolagets styrelse att dela ut upp till 32 616 653 Wärtsilä-aktier som innehas av Bolaget som en extra dividend till dess aktieägare med utdelningsförhållandet 5:2, på basis av vilken varje aktieägare fick två (2) Wärtsilä-aktier för varje fem (5) aktier som ägs i Bolaget. Aktiedividendens slutliga värde motsvarade dess marknadsvärde på utdelningsdagen, dvs. den 11.6.2019.

Aktiedividendens värde uppstod till 5,31 euro per Fiskars aktie. För beskattningsändamål var anskaffningspriset för Wärtsiläs aktie dess volymvägda genomsnittskurs på aktiedividendens betaldag den 11.6.2019, vilket var 13,27 euro per aktie.

Avstämningsdagen för aktiedividenden var den 10.6.2019, utbetalningsdagen för aktiedividenden den 11.6.2019 och utbetalningsdagen för aktiebråkdelarna som betalas kontant den 17.6.2019. Aktiedividendens lossningsdag var den 7.6.2019.

Aktiedividend FAQ

Ett litet antal Wärtsilä-aktier förblev i Bolagets ägo efter utdelningen. Bolaget betalade överlåtelseskatten till följd av aktiedividendutdelningen för aktieägarnas räkning. Överlåtelseskatten uppgår till 1,6 % av aktiedividendens värde.

Kontantdividend

En kontantdividend på 0,27 euro per aktie utbetalades till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen den 15.3.2019 var antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Utbetalningsdagen för dividenden var den 22.3.2019.

Därutöver beslöt den ordinarie bolagsstämman bemyndiga styrelsen att efter sitt omdöme besluta om utdelning av en ytterligare kontantdividend. På basis av bemyndigandet får en dividend om totalt högst 0,27 euro per aktie utdelas. Styrelsen är bemyndigad att besluta om samtliga övriga villkor beträffande den ytterligare kontantdividenden. Styrelsen väntar sig att besluta om den ytterligare kontantdividenden om 0,27 euro i sitt möte som planeras hållas den 5.9.2019. Med antagandet att styrelsen fattar beslutet denna dag är avstämningsdagen den 9.9.2019 och utbetalningsdagen den 16.9.2019.