Omsorg om människor och samhällen

Vi är ett globalt mångsidigt team med ett gemensamt uppdrag. Vårt mål är att skapa en miljö där vår personal är engagerad och verkligen kan göra sitt bästa. Vi tror att det är väldigt viktigt att investera i kontinuerlig utbildning och utveckling för att åstadkomma detta. Framgång mäts varje dag genom att vi uppnår goda resultat, skapar fina konsumentupplevelser och lär oss nya saker.

För att förvandla Fiskars till ett företag med ikoniska livsstilsmärken krävs även inspirerande ledarskap som främjar självbestämmande. För oss handlar bra ledarskap om att vägleda, inspirera och hjälpa andra att göra sitt bästa, stötta dem i deras yrkesmässiga utveckling, skapa en förtroendefull och öppen miljö och välkomna värdebaserat beteende.

Vårt kundlöfte – att göra vardagen extraordinär – driver oss att uppfinna och utforma lösningar som gör vardagsaktiviteter till underbara ögonblick och vi tror att vi kan bli mer innovativa och effektiva ju mer inspirerade vi är.

Inlärning och utveckling

På Fiskars vill vi inspirera och hjälpa människor att lära sig nya saker, införliva nya idéer, färdigheter, tekniker och åsikter. Vi främjar ett tänkesätt med fokus på tillväxt och ger våra medarbetare de verktyg och möjligheter som krävs för att de ska kunna bygga upp sina karriärer i en värld som ständigt förändras.

Fiskars inlärningsfilosofi baseras på 70-20-10-principen. Det innebär att 70 % av inlärningen sker på jobbet, 20 % när man lär sig tillsammans med andra och bara 10 % av inlärningen kommer från kurser eller andra formella studier.

Att lära sig på jobbet

Inlärning börjar i det dagliga jobbet. Vi måste hela tiden leta efter bättre sätt att göra våra jobb på, för att leva upp till föränderliga krav och utmaningar. Att inse detta är första steget, därefter är det upp till var och en att ta tag i situationen och främja sin egen utveckling. Vi tror att inlärning kan handla om att ta små steg utanför sin trygghetszon genom nya projekt eller uppgifter, eller att ifrågasätta status quo och förbättra arbetssätt med hjälp av ett nytt perspektiv. Det handlar om att prova idéer, misslyckas snabbt och lära sig snabbt, och att välkomna risken för misstag.

Att lära sig av varandra

Vi alla samlar på oss mycket kunskap och skapar perspektiv under hela arbetslivet. På Fiskars tror vi att färdigheter och kompetenser som man lär sig av andra av naturen är mer givande än information som man lär sig genom att läsa böcker.

För att hjälpa våra medarbetare att lära sig av varandra investerar Fiskars i många inlärningsmöjligheter, som ett mentorprogram som sammanför nya och gamla anställda på företaget, 360° återkoppling och utvärdering samt teamutvecklingsaktiviteter.

Att lära sig genom att studera

Fiskars har en global plattform för inlärning och utveckling och ett utbud som har utformats som stöd för Fiskars affärsmål. Det finns flera inlärningsmöjligheter online som man kan genomföra var som helst, när som helst. Viss utbildning är obligatorisk för alla medarbetare, som att lära sig Fiskars uppförandekod.

Utveckling av ledaregenskaper

I dagens värld förändras och utvecklas organisationer hela tiden. För att hjälpa våra medarbetare att frodas utvecklar vi ledaregenskaper, så att våra ledare kan stötta och inspirera, locka till sig och behålla våra begåvade medarbetare. Vi anser att ledarskap handlar om mer än att vara chef. Ledarskap är grunden för Fiskars kultur och vi stöttar våra ledare när de förverkligar den. Vi uppmuntrar även alla Fiskars-medarbetare att ta ansvar, vara innovativa och främja öppenhet och samarbete i sin interaktion med andra. Fiskars värderingar genomsyrar allt vi gör.

Hälsa och säkerhet

Att se till att våra medarbetare och andra i vår värdekedja är säkra och mår bra är det vi prioriterar högst. Vi har åtagit oss att garantera en säker arbetsmiljö för alla våra medarbetare och hela tiden sträva mot förbättrad prestanda utifrån hälso- och säkerhetsaspekter. Vi arbetar hårt för att minska antalet incidenter och har förbättrat vår riskmedvetenhet och rapportering av gränsfall i hela värdekedjan.

Vi främjar aktivt en kultur helt utan skador och anser att säkerhet är ett gemensamt ansvar. Vi förväntar oss att alla medarbetare ska vara proaktiva och hjälpa oss att förhindra olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Vi lägger mycket fokus på att se till att alla på Fiskars utbildas effektivt, så att de kan utföra sina uppgifter på ett säkert sätt.

Vi genomför och granskar riskbedömningar aktivt för att hela tiden förbättra våra hälso- och säkerhetsstandarder mot bakgrund av ny teknik, lagstiftning och bra metoder. Vi måste inte bara följa alla tillämpliga lagar och förordningar utan även se till att vi aldrig kompromissar med säkerheten.

Att främja en kultur helt utan skador

Fiskars säkerhetsmål för 2027 är att ha noll incidenter med förlorad tid*, inte bara vad gäller våra egna medarbetare utan även våra uppdragstagare och leverantörer. Vi har redan kommit en bra bit på väg mot det målet.

Våra förväntningar på våra leverantörers säkerhetsstyrning specificeras i vår uppförandekod för leverantörer, ett avtal som skrivs under och godkänns av alla leverantörer innan vi inleder ett samarbete. Vi granskar regelbundet våra leverantörer och arbetar med dem för att hela tiden förbättra deras säkerhetsstandarder.

* En incident med förlorad tid definieras som en händelse som ledde till en dag eller mer i förlorad arbetstid

Respekt för de mänskliga rättigheterna

Vi har en möjlighet att påverka människors liv i hela vår värdekedja och vi främjar mänskliga rättigheter och lika möjligheter i allt vi gör.

Vi har åtagit oss att alltid respektera universella mänskliga rättigheter. Vårt åtagande genomsyrar våra värderingar och uttrycks i våra policyer. Fiskars värderingar – teamarbete, innovation, ansvarighet och integritet – bygger alla på respekt. Vi respekterar varandra och ställer varandra till svars för att upprätthålla våra värderingar i allt vi gör.

I Fiskars uppförandekod finns en detaljerad beskrivning av vår filosofi att göra affärer på ett etiskt och hållbart sätt. För att hjälpa våra medarbetare att implementera dessa principer och riktlinjer i sitt dagliga arbete anordnar vi regelbundna, obligatoriska utbildningar.

Vi förväntar oss samma värderingar och höga etiska standarder från våra leverantörer och partners. Fiskars uppförandekod för leverantörer föreskriver standarderna som alla våra leverantörer och partners måste följa för att göra affärer med Fiskarskoncernen. Alla våra leverantörer måste skriva under och förbinda sig till uppförandekoden för leverantörer och vi genomför regelbundna kontroller för att se till att våra krav uppfylls.

Vi inser värdet av samarbete och stöttar våra leverantörer i deras åtgärder för att utveckla och förbättra sin prestanda. 2015 lanserade vi ett strategiskt utvecklingsprogram för våra viktiga leverantörer, för att systematiskt utveckla våra leverantörers prestanda inom flera områden, varav ett av de viktigaste är mänskliga rättigheter.

Samhällsengagemang

Ansvarsfullt företagande har varit kärnan i Fiskars långsiktiga framgång under hela företagets historia. För oss är det viktigt att ta hand om människorna som tillverkar våra produkter och utveckla de samhällen där vi har verksamhet.

Vi har tre kärnområden i vårt arbete med samhällen. Först och främst miljön – vi skyddar och vårdar miljön vi lever i. Det andra området är barn – vi anser att alla barn har rätt till en säker och lycklig barndom. Det tredje är kultur – vi tar ansvar för att skydda och utveckla det lokala kulturarvet. Vad gäller kultur är Fiskars Bruk i Finland alltid extra viktigt, eftersom det var här vårt företag föddes.

SOS Barnbyar i Finland

En av våra förbindelser med fokusering på barn är vårt samarbete med den finska SOS Barnbyar. Fiskars Group har under många år stött ungdomar som har vuxit upp i SOS Barnbyar och som håller på att flytta till sina egna hem med att ge dem startpaket med kärl och köksredskap. Paketen har varit till nytta och de har varit omtyckta och uppskattade av ungdomar.

Fiskars Bruk

Fiskars fäster speciell uppmärksamhet vid att skydda och utveckla det kulturarv som är förknippat med bolagets födelseort Fiskars Bruk. Fiskars Bruk grundades år 1649. I slutet av 1700-talet utvecklades järnbruket till en av Finlands största producenter av kopparföremål. Fiskars långa historia lever vidare i dagens utveckling och gör atmosfären i bruket unik. Tack vare sin rika natur och sitt industriella arv är Fiskars Bruk ett aktivt och attraktivt centrum för såväl nya invånare som besökare. Företagarandan i bruket skapar nya arbetsplatser och nya former av service för besökare, men den berikar också livet i bruket. Liksom bolaget Fiskars har Fiskars Bruk utvecklat en stark egen identitet som förnyas med respekt för långvariga traditioner.

Fiskars Bruk är också ett centrum för konst och design. Där bor mer än hundra konstnärer, formgivare och hantverkare. Fiskars Bruk har blivit ett internationellt känt centrum för finländsk design och konst och till bruket kommer årligen över 150 000 besökare.

 

Våra 2027 mål:

  • Förlänga Fiskars unga professionellas karriär med 25 %
  • Kvinnor och män erfar lika möjligheter och engagemang, med kvinnornas resultat förbättrade till en toppnivå
  • 70 % av ledande positioner rekryterade internt
  • Noll incidenter som resulterar i förlorad tid (LTI lost-time incident)

 

Våra 2027 mål:

  • Förlänga Fiskars unga professionellas karriär med 25 %
  • Kvinnor och män erfar lika möjligheter och engagemang, med kvinnornas resultat förbättrade till en toppnivå
  • 70 % av ledande positioner rekryterade internt
  • Noll incidenter som resulterar i förlorad tid (LTI lost-time incident)