Miljöskydd

Globala fenomen, som klimatförändringar och resursbrist, formar i allt större utsträckning om miljön och påverkar både den naturliga miljön och de samhällen där vi är aktiva. Genom ansvarsfull användning av naturresurser tror vi att vi kan påverka miljön och samhället på ett positivt sätt – men även vårt resultat, genom sänkta kostnader.

Att hantera vår miljöpåverkan

Ansvarsfull resursanvändning och noggrann minskning, återanvändning och återvinning av material är viktigt för Fiskars strategi för leveranskedjan. Vår miljö- och energifilosofi styrs av två principer: att stötta långsiktig konkurrens och att mildra negativa effekter. Genom att skapa affärsmodeller kring en cirkulär ekonomi, som utökade materialcykler, kan vi skapa värde och mildra användningen av inte förnybara material. Vi har åtagit oss att främja effektivitet och identifiera nya lösningar i hela vår värdekedja.

Vår globala verksamhetsmiljö medför möjligheter och risker som vi måste förstå. Miljömässiga möjligheter och risker klassas som affärsrisker och vi strävar efter att minimera vår negativa påverkan och utnyttja de positiva möjligheterna.

Internationella standarder och riktlinjer, som ISO 14001, är en viktig grund för vår miljöstyrning. De ger oss möjlighet att se till att alla våra tillverkningsenheter är samstämmiga, använder samma filosofi och hela tiden utvecklas. De flesta av Fiskars fabriker och distributionscenter är certifierade enligt miljöstyrningsstandarden ISO 14001.

Mål och rapportering

Vi har fastställt mål för att minska allvarlig miljöpåverkan och kommer övervaka framstegen för att bedöma vår miljöprestanda. 2016 tog vi fram långsiktiga mål till stöd för vårt mål att minska energianvändningen, sänka koldioxidutsläppen och utveckla processer för att återanvända eller återvinna allt material som används i vår produktion.

Konsekventa förbättringsåtgärder

Fiskars har förvärvat en rad företag under de senaste åren, däribland Nelson & Gilmour i slutet av 2014 och WWRD-koncernen i mitten av 2015. Under 2016 fortsatte företaget förvandlingen att bygga upp globala företag och en enhetlig leveranskedja. För att se till att hela företaget är i linje kommer 2017 att användas som en utgångspunkt för att mäta framsteg vad gäller våra långsiktiga mål.

Under de senaste åren har vi genomfört förbättringar på många håll. I Finland har vi genomfört flera projekt som har ökat vår tillverkningseffektivitet och minskat våra utsläpp.

Ansvarsfull resursanvändning och noggrann minskning, återanvändning och återvinning av material är viktigt för Fiskars strategi för leveranskedjan. Vår miljö- och energifilosofi styrs av två principer: att stötta långsiktig konkurrens och att mildra negativa effekter. Genom att skapa affärsmodeller kring den cirkulära ekonomin, som utökade materialcykler, kan vi skapa värde och mildra användningen av icke förnybara material. Vi har åtagit oss att främja effektivitet och identifiera nya lösningar i hela vår värdekedja.

Vi kommer fortsätta med våra globala åtgärder för att nå våra ambitiösa, långsiktiga mål.

Miljömässig utveckling hos våra leverantörer

Fiskars tillverkningsstrategi baseras på en kombination av vår egen tillverkning och utvalda leverantörer. Vi inser att det förekommer stor miljöpåverkan utanför vår egen tillverkning och verksamhet och vi har tagit fram mål som täcker hela värdekedjan.

Under 2015 skapade Fiskars ett program för hållbarhetsutveckling där vi samarbetar med våra nyckelleverantörer med målet att fördjupa samarbetet inom hållbarhet. Sju av våra största leverantörer av färdiga produkter deltar i programmet som omfattar datainsamling, samarbete för att kartlägga potentiell förbättring och implementering av utvecklingsplaner. Dessutom planerar vi att ta fram ett enhetligt sätt att samla in miljödata från våra viktigaste leverantörer och även att utveckla ett omfattande sätt att räkna ut våra utsläpp från värdekedjan (omfattning 3).

Våra 2017 mål

  • 100 % av genererat avfall inom produktionen kan återanvändas eller återvinnas, inget avfall till deponering
  • Energikonsumtionen i koncernens egen produktion minskad med 30 %
  • CO2-utsläppen i koncernens egen produktion minskade med 50 %
  • CO2-utsläppen i vår värdekedja (scope 3) minskade med 30 %
  • Att stödja våra nyckelleverantörer att minska energiförbrukning med 30 %

Våra 2017 mål

  • 100 % av genererat avfall inom produktionen kan återanvändas eller återvinnas, inget avfall till deponering
  • Energikonsumtionen i koncernens egen produktion minskad med 30 %
  • CO2-utsläppen i koncernens egen produktion minskade med 50 %
  • CO2-utsläppen i vår värdekedja (scope 3) minskade med 30 %
  • Att stödja våra nyckelleverantörer att minska energiförbrukning med 30 %