Ansvarsfull leverantörshantering

Fiskars tillverkningsstrategi baserar sig på en kombination av vår egen tillverkningsverksamhet och utvalda leverantörer. Vårt mål är att bygga upp ett starkt leverantörsnätverk som kan uppfylla våra verksamhetsbehov, följa våra företagsvärderingar och uppfylla våra förväntningar vad gäller sociala och miljömässiga krav. Fiskars köper in färdiga produkter från leverantörer i Europa, Nordamerika och Asien. De största leverantörsländerna är Kina, Taiwan, Thailand och Vietnam.

Under de senaste åren har vi jobbat med att integrera hållbarhet hos våra leverantörer. Fiskars leverantörer tillhandahåller färdiga produkter, råmaterial, delar och tjänster. Vi har tagit fram en process för att hantera hållbarheten hos leverantörerna av våra färdiga produkter och kommer utöka detta till leverantörer av råmaterial, delar och tjänster i framtiden.

Fiskars uppförandekod för leverantörer

Våra krav och förväntningar finns i Fiskars uppförandekod för leverantörer (Supplier Code of Conduct, SCOC). Den omfattar våra förväntningar vad gäller våra leverantörers etiska, sociala och miljömässiga förhållanden. Uppförandekoden för leverantörer är en viktig del av leverantörens avtal med Fiskars Oyj Abp som alla leverantörer måste skriva under och förbinda sig till för att få göra affärer med Fiskars. Fiskars förväntar sig att företagets leverantörer uppfyller kraven i uppförandekoden, inte bara när de samarbetar med Fiskars utan även med sina egna anställda och leverantörer, tredje parter, däribland myndigheter, och alla andra parter.

Riskbedömning och kontroll av leverantörer

2011 skapade Fiskars det granskningsprogram för leverantörer som vi har idag. Sedan dess har programmet utvecklats. Vi har skapat en checklista som används för att utvärdera alla leverantörer som Fiskars vill göra affärer med utifrån policyn om uppförandekoden för leverantörer.

Beslutet att göra en granskning på plats baseras på en riskbedömning som tar hänsyn till landrisken, storleken på företaget och branschen. Alla leverantörer i högriskländer granskas på plats av Fiskars. Fiskars har ett professionellt granskningsteam bestående av fyra personer som genomför granskningar i länder i Fjärran Östern och Sydostasien. Dessutom använder vi oss av externa granskningstjänster som kompletterar våra egna granskningar.

En granskning består av dokumentgranskningar, rundturer på fabriken och intervjuer med flera anställda. Frågorna delas upp i tre prioriteringsnivåer (nolltolerans, normal, avancerad) och resultaten anges i procent.

Vi är mycket ambitiösa vad gäller att välja våra leverantörer och utveckla långsiktiga partnerskap med dem. Innan vi gör affärer med en ny leverantör förväntar vi oss att de uppfyller våra krav. Om vi upptäcker problem med nolltoleransfrågor, som frågor kopplade till brandsäkerhet eller för långa arbetsdagar, inleder Fiskars inte ett samarbete med leverantören.

Vi samarbetar med våra leverantörer för att uppmuntra till fortsatt utveckling. Efter det första granskningsbesöket besöker våra granskare leverantörerna regelbundet, för att hålla koll på framstegen och se till att förbättringar görs. En ny granskning görs vartannat år. Om det framkommer avvikelser vid granskningar av befintliga leverantörer ber vi leverantören att tillhandahålla korrigerande åtgärdsplaner. Om leverantören inte kan, eller är ovillig att, följa vår uppförandekod för leverantörer under en viss tidsram avslutar vi affärsrelationen. Beslut om detta fattas på en hög nivå i organisationen, för att garantera att alla säljare behandlas rättvist.

Utbildning och samarbete

Vi har åtagit oss att stötta och samarbeta med våra leverantörer. Vi anordnar årliga leverantörsseminarier för att tillhandahålla utbildning och förmedla bra metoder, idéer och orosmoln till våra partners.

2015 skapade vi Programmet för hållbarhetsutveckling för att fördjupa samarbetet om hållbarhet med viktiga leverantörer. Sju av våra strategiska leverantörer deltar i programmet där målet är att gå bortom granskningar och uppmuntra leverantörerna att utveckla sina egna styrsystem och uppnå mätbara resultat inom förhindrande av miljöförstöring samt hälsa och säkerhet.

I november 2016 gav vi KPMG i uppdrag att granska och kommentera vår hanteringsprocess för hållbarhet hos våra leverantörer. Deras rapport visade att det finns utrymme för förbättring inom områden som att utöka hållbarhetsprocesserna så att de även omfattar indirekta leverantörer och fördjupa vårt samarbete med leverantörer ytterligare, utöver de rutiner och processer vi redan använder oss av.

Läs KPMG's rapport (eng) här »