Ihmisistä ja yhteisöistä huolehtiminen

Fiskars Group muodostaa globaalisti monimuotoisen tiimin, jolla on yhteinen missio. Tavoitteemme on luoda ympäristö, jossa työntekijämme ovat sitoutuneita ja kykenevät parhaimpaansa, ja uskomme saavuttavamme sen panostamalla jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen. Menestys mitataan joka päivä, kun saavutamme erinomaisia tuloksia, luomme kuluttajille ainutkertaisia kokemuksia ja opimme uusia taitoja.

Kun Fiskars Groupista rakennetaan ikonisten lifestyle-brändien kotia, kannustava ja inspiroiva johtajuus on tärkeä tekijä. Mielestämme hyvä johtajuus on suunnan näyttämistä, inspiroimista ja ammatillisen kehityksen tukemista, avoimuuden ja luottamuksen ilmapiirin luomista sekä arvojen mukaisen käytöksen edistämistä.

Lupauksemme asiakkaille – Making the everyday extraordinary – ohjaa meitä luomaan ja toteuttamaan ratkaisuja, jotka tekevät arkisista kokemuksista ilon hetkiä, ja mitä inspiroituneempia olemme, sitä innovatiivisemmiksi ja tehokkaammiksi voimme tulla.

Oppiminen ja kehittyminen

Me Fiskars Groupilla haluamme inspiroida ja kannustaa työntekijöitä oppimaan ja hyödyntämään uusia ideoita, taitoja, tekniikoita ja näkemyksiä. Edistämme kasvuun pyrkivää asennetta ja tarjoamme työntekijöillemme työkalut ja mahdollisuudet rakentaa uraansa alati muuttuvassa maailmassa.

Fiskars Groupin oppimisfilosofia perustuu 70-20-10-periaatteelle, jonka mukaan 70 % oppimisesta tapahtuu työssä, 20 % oppiessa yhdessä toisten kanssa ja vain 10 % kursseilla tai muissa virallisissa opinnoissa.

Työssä oppiminen

Oppiminen alkaa kunkin työntekijän jokapäiväisessä työssä. Meidän on vastattava muuttuviin vaatimuksiin ja haasteisiin etsimällä jatkuvasti tapoja tehdä työmme paremmin. Ensimmäinen askel on myöntää oppimisen tarve – sen jälkeen on kunkin omalla vastuulla tarttua ohjaksiin ja ryhtyä kehittämään itseään. Fiskarsin näkemyksen mukaan oppiminen voi olla pienten askelten ottamista mukavuusalueen ulkopuolelle uuden projektin tai tehtävän muodossa, tai se voi olla vallitsevan tilanteen kyseenalaistamista ja työtapojen kehittämistä uudesta näkökulmasta. Kyse on siitä, että kokeilemme ideoita, epäonnistumme ja opimme nopeasti sekä hyväksymme virheiden mahdollisuuden.

Toisilta oppiminen

Me kaikki kartutamme tietämystä ja laajennamme näkökulmiamme koko työuran ajan niin virallisissa kuin epävirallisissa puitteissa. Me Fiskarsilla uskomme, että muilta opitut taidot ja osaaminen ovat luonteeltaan hyödyllisempiä kuin kirjoista opitut.

Työntekijät löytävät tapoja oppia toisiltaan hyödyntämällä Fiskarsin lukuisia oppimismahdollisuuksia, kuten uusia ja vanhoja työntekijöitä yhdistävää mentorointiohjelmaa, 360°-palautetta ja -arviointia sekä tiimien kehitystoimintaa.

Opiskelemalla oppiminen

Fiskars Groupilla on maailmanlaajuinen opiskelu- ja kehitysalusta, joka on suunniteltu tukemaan Fiskarsin liiketoimintatavoitteita. Meillä on verkossa useita kurssikokonaisuuksia, jotka voidaan suorittaa missä ja milloin tahansa. Osa koulutuksistamme on pakollisia kaikille työntekijöillemme, kuten Fiskarsin toimintaohjeiden opiskelu.

Johtamistaitojen kehittäminen

Nykypäivän maailmassa organisaatiot muuttuvat ja kehittyvät koko ajan. Autamme työntekijöitä menestymään kehittämällä johtajuustaitoja, jotta johtajamme voivat tukea, inspiroida, houkutella ja sitouttaa lahjakkaita työntekijöitä. Uskomme johtajuuden olevan enemmän kuin hallinnollinen rooli. Johtajuus luo perustan Fiskars Groupin yrityskulttuurille, minkä käytännön toteutuksessa johtajat saavat tukea. Me myös kannustamme kaikkia Fiskarsin työntekijöitä toimimaan vastuullisesti ja innovatiivisesti sekä edistämään avoimuutta ja yhteistyötä kaikissa vuorovaikutustilanteissa. Fiskars Groupin syvälle juurtuneet arvot ovat läsnä kaikessa toiminnassamme.

Terveys ja turvallisuus

Työntekijöidemme ja arvoketjuumme kuuluvien henkilöiden turvallisuus ja hyvinvointi on meille ensisijaisen tärkeää. Olemme vahvasti sitoutuneet takaamaan turvallisen työympäristön kaikille työntekijöillemme ja parantamaan terveys- ja turvallisuustasoa. Teemme paljon töitä vähentääksemme onnettomuuksia, ja olemme parantaneet tietoisuutta turvallisuusriskeistä ja läheltä piti -tilanteiden raportointia koko arvoketjussa.

Edistämme aktiivisesti nolla onnettomuutta -kulttuuria, ja uskomme, että olemme kaikki yhteisesti vastuussa turvallisuudestamme. Odotamme kaikkien työntekijöiden auttavan onnettomuuksien ja työperäisten sairauksien ennaltaehkäisyssä. Meille on tärkeää varmistaa, että kaikki fiskarslaiset saavat tehokkaan koulutuksen työtehtäviensä turvalliseen suorittamiseen.

Fiskars Group suorittaa ja tarkastelee aktiivisesti riskinarviointeja ja parantaa siten jatkuvasti terveys- ja turvallisuusstandardejaan ottaen huomioon uudet tekniikat, lainsäädännön ja parhaat käytännöt. Meidän on paitsi noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä myös varmistettava, että turvallisuudesta ei koskaan tingitä.

Nolla onnettomuutta -kulttuurin edistäminen

Fiskars Groupin turvallisuustavoite vuodelle 2027 on nolla työajan menetystapahtumaa* (Lost Time Incident), joka kattaa omien työntekijöiden lisäksi myös sopimuskumppanit ja toimittajat. Olemme jo oikealla tiellä kohti tätä tavoitetta.

Toimittajiemme turvallisuusjohtamiseen liittyvät odotuksemme on määritetty Fiskars Groupin toimittajien toimintaohjeissa. Tämän sopimuksen ovat allekirjoittaneet ja hyväksyneet kaikki toimittajat ennen yhteistyön aloittamista. Auditoimme toimittajiemme toiminnan säännöllisesti, ja teemme jatkuvasti yhteistyötä toimittajien turvallisuusstandardien kehittämisessä.

* Työajan menetystapahtuma määritellään tapahtumaksi, joka johtaa yhden tai useamman päivän poissaoloon töistä.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Meillä on mahdollisuus vaikuttaa koko arvoketjumme ihmisten elämään, ja edistämme ihmisoikeuksia ja yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikessa, mitä teemme.

Olemme sitoutuneita kunnioittamaan yleismaailmallisia ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Tämä sitoumus on juurtunut syvälle arvoihimme, ja se on ilmaistu käytännöissämme. Fiskarsin arvot – yhteistyö, kekseliäisyys, vastuullisuus ja rehtiys – perustuvat kunnioitukseen; kunnioitamme toisiamme ja olemme vastuussa arvojen ylläpitämisestä kaikissa toimissamme.

Fiskars Groupin toimintaohjeissa on kuvattu yksityiskohtaisesti, miten harjoitamme liiketoimintaa eettisellä ja kestävällä tavalla. Järjestämme kaikille työntekijöillemme säännöllisesti pakollisia koulutuksia, jotta he voivat toteuttaa näitä periaatteita ja ohjeita työssään joka päivä.

Odotamme samoja arvoja ja tiukkoja eettisiä normeja toimittajiltamme ja kumppaneiltamme. Toimittajien on noudatettava Fiskarsin toimittajien toimintaohjeissa selostettuja normeja, jotta ne voivat harjoittaa liiketoimintaa Fiskars-konsernin kanssa. Kaikkien toimittajiemme on allekirjoitettava toimittajien toimintaohjeet ja sitouduttava niihin, ja varmistamme vaatimustemme täyttymisen suorittamalla säännöllisiä auditointeja.

Arvostamme yhteistyötä ja autamme toimittajiamme parantamaan suorituskykyään. Vuonna 2015 aloitetun strategisen kehitysohjelmamme tarkoitus on kehittää tärkeimpien toimittajiemme suorituskykyä järjestelmällisesti monilla alueilla, joista tärkeimpiä ovat ihmisoikeudet.

Sitoutuminen yhteisöön

Fiskars Groupin pitkäaikaisen menestyksen kivijalka on kautta sen historian ollut vastuullinen liiketoiminta. Olemme sitoutuneet huolehtimaan tuotteitamme luovista ihmisistä sekä kehittämään yhteisöjä, joissa toimimme.

 Yhteisöjä kehittävä työmme jakautuu kolmeen ydinalueeseen. Ensimmäinen on ympäristö: suojelemme ja vaalimme elinympäristöämme. Toisena ovat lapset: uskomme, että jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja onnelliseen lapsuuteen. Kolmas alue on kulttuuri; kannamme vastuuta paikallisen kulttuuriperinnön suojelemisesta ja kehittämisestä. Kulttuurin kannalta Fiskarsin Ruukki on meille aina erityisen tärkeä paikka, sillä siellä yrityksemme sai alkunsa.

SOS Lapsikylä Suomi

Yksi lapsiin keskittyvistä sitoumuksistamme on yhteistyömme Suomen SOS-Lapsikylän kanssa. Yhteistyö keskittyy tukemaan SOS-Lapsikylässä kasvaneita nuoria itsenäistymisessä. Fiskars Group on jo vuosia auttanut omaan kotiin muuttavia tarjoamalla astioista ja keittiövälineistä koostuvia starttipaketteja. Paketit ovat tulleet todelliseen tarpeeseen, ja ovat olleet nuorten keskuudessa tärkeä ja arvostettu lahja.

Fiskarsin Ruukki

Erityistä huomiota Fiskars Group kiinnittää synnyinpaikkansa Fiskarsin Ruukin kulttuuriperinnön suojelemiseen ja kehittämiseen. Fiskarsin Ruukki on perustettu vuonna 1649. Alkuaikojen rautaruukista kehittyi 1700-luvun loppupuolella yksi Suomen suurimmista kupariesineiden valmistajista. Fiskarsin pitkä historia elää edelleen nykypäivän kehityksessä ja tekee Ruukin ilmapiiristä ainutlaatuisen. Rikkaan luonnon ja teollisen perinteen ansiosta yhtiön synnyinpaikka on aktiivinen ja vetovoimainen keskus niin uusille asukkaille kuin vierailijoille. Yrittäjyyshenki luo uusia työpaikkoja ja tuottaa uusia palveluja vierailijoille, minkä lisäksi se rikastuttaa ruukkialueen elämää. Fiskars-yhtiön tavoin Fiskarsin Ruukki on kehittänyt oman vahvan identiteetin, joka uudistuu pitkäaikaisia perinteitä kunnioittaen.

Fiskarsin Ruukki on myös taiteen ja muotoilun keskus, jossa asuu yli sata taiteilijaa, muotoilijaa ja käsityöläistä. Fiskarsin Ruukista on tullut kansainvälisesti tunnustettu suomalaisen muotoilun ja taiteen keskus, jossa vierailee vuosittain noin 150 000 kävijää.

Tavoitteemme 2027

  • Fiskarsin nuorten ammattilaisten uran pidentäminen 25 %
  • Naiset ja miehet kokevat yhtäläiset mahdollisuudet ja sitoutuneisuuden, naisten tulos parantunut huipputasolle
  • 70 % johtoasemassa olevista paikoista täytetty sisäisen rekrytoinnin kautta
  • Nolla työajan menetykseen johtavaa tapaturmaa (LTI lost-time incident)

Tavoitteemme 2027

  • Fiskarsin nuorten ammattilaisten uran pidentäminen 25 %
  • Naiset ja miehet kokevat yhtäläiset mahdollisuudet ja sitoutuneisuuden, naisten tulos parantunut huipputasolle
  • 70 % johtoasemassa olevista paikoista täytetty sisäisen rekrytoinnin kautta
  • Nolla työajan menetykseen johtavaa tapaturmaa (LTI lost-time incident)