Kestävän kehityksen hallinta

Fiskars Group on uudistanut kestävän kehityksen johtamis- ja hallintomallinsa yhtiössä. Uudistuksen tavoitteena oli vastuu- ja painopistealuiden selkiyttäminen. Tärkeimmät vastuualueet ja sisäiset sidosryhmät on määritelty alla olevassa kaaviossa.

 

Hallitus käyttää ylintä päätösvaltaa ja hyväksyy Fiskarsin kestävän kehityksen periaatteet ja tavoitetason. Hallitus arvioi säännöllisesti  edistymisen suhteessa tulosindikaattoreihin sekä tarkistaa kestävän kehityksen periaatteet ja tavoitetason vuosittain.

Johtoryhmä määrittää Fiskarsin kestävän kehityksen periaatteiden tavoitetason ja vahvistaa yritysvastuuraportin sekä kestävän kehityksen toimintaohjeiden noudattamisen ja tiedot. Kestävä kehitys on säännöllisesti johtoryhmän esityslistalla.

Strategiset liiketoimintayksiköt vastaavat kestävän kehityksen nivomisesta yrityksen strategioihin, toimintoihin ja brändien tarkoitukseen. Strategiset liiketoimintayksiköt myös edistävät kestävää kehitystä ja seuraavat edistymistä aiheeseen keskittyvissä johtoryhmän kokouksissa.

Kestävän kehityksen johtoryhmä tapaa neljä kertaa vuodessa ja arvioi kestävän kehityksen tulosindikaattorit. Kestävän kehityksen johtoryhmä keskustelee ajankohtaisista aiheista ja tarkistaa tavoitteiden asettelun ja  valmistelee ehdotuksia hallituksen ja johtoryhmän hyväksyttäviksi. Kestävän kehityksen johtoryhmän jäsenet edustavat toimitusketjua, strategisia liiketoimintayksiköitä, henkilöstöhallintoa, riskienhallintaa ja konsernin kestävää kehitystä.

Kestävän kehityksen edistäjät ovat vastuuhenkilöitä, jotka työskentelevät kestävään kehitykseen liittyvien aiheiden parissa tulosindikaattoreiden mukaisesti. Keskeisessä roolissaan he hallinnoivat kestävän kehityksen painopisteitä keräämällä tietoa ja laatimalla raportteja.

Eettinen neuvostolla on vastuu ohjata johdon toimenpiteitä eettisen toimintakulttuurin ja toimintaohjeiden varmistamiseksi Fiskarsilla. Eettinen neuvosto valvoo johtoa, joka on vastuussa Fiskarsin arvojen, toimintaohjeiden ja korruption ja lahjonnan vastaisten toimenpiteiden toteutumisesta.