Hakulomake

JAA

Tunnuslukujen laskentakaavat

 

Liiketulos ennen
poistoja ja arvonalentumisia
=
Liiketulos + poistot + arvonalennukset
 
 
 
 
 
Sijoitetun pääoman
tuotto-% (ROI)
=
Tilikauden tulos + verot + korko- ja muut rahoituskulut

Oma pääoma + korollinen vieras pääoma (kauden alun ja lopun keskiarvo)
x100
 
 
 
 
Oman pääoman
tuotto-% (ROE)
=
Tilikauden tulos

Oma pääoma (kauden alun ja lopun keskiarvo)
x100
       
Omavaraisuusaste, %
=
Oma pääoma yhteensä

Taseen loppusumma
x100
       
Nettovelkaantumisaste, % = Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset

Oma pääoma yhteensä
x100
       
Tulos/osake (EPS) = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lkm 31.12.
 
       
Tulos/osake (EPS),
jatkuvat toiminnot
=
Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos jatkuvasta toiminnasta

Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lkm 31.12.
 
       
Oma pääoma/osake
=
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Ulkona olevien osakkeiden lkm 31.12.
 
       
Osakeantioikaistu
keskikurssi
=
Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto tilikauden aikana

Tilikaudella vaihdettujen osakkeiden osakeantioikaistu lkm
 
       
Osakekannan
markkina-arvo
= Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lkm 31.12. x osakkeen päätöskurssi 31.12.  
       
Hinta/voitto-suhde
(P/E)
=
Osakkeen päätöskurssi 31.12.

Tulos/osake
 
       
Osinko/tulos, %
=
Tilikaudelta jaettu osinko

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

x100

       
Osinko/osake
=
Tilikaudelta jaettu osinko

Sarjan ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 31.12.
 
       
Efektiivinen
osinkotuotto, %
= Osinko/osake

Osakeantioikaistu kaupantekokurssi 31.12.
x100