Taloustieto 2018

Liikevaihto,
milj. euroa
Vertailukelpoinen
EBITA,
milj. euroa

Osakekohtainen tulos,
euroa

1 118,5

121,7

1,00

Liiketoiminnan rahavirta        
ennen rahoituseriä ja veroja,
milj. euroa
Omavaraisuusaste     Henkilöstö
 

136,8

70 %

7 304

 

Viisivuotiskatsaus

Viisivuotiskatsaus

 

    2018 2017 2016 2015 2014

Liikevaihto milj. euroa 1 118,5 1 185,5 1 204,6 1 107,1 767,5
   josta ulkomailla milj. euroa 1 006,6 1 073,1 1 102,0 849,4 632,8
   % liikevaihdosta    % 90,0 90,5 81,1 76,7 82,5
   vienti Suomesta milj. euroa 19,5 22,8 24,3 57,1 61,8
Liikevaihdon muutos, %    % -5,6 -1,6 8,8 44,3 -3,9

Bruttokate milj. euroa 485,1 512,2 502,9 420,2 310,4
   % liikevaihdosta    % 43,4 43,2 41,7 38,0 40,4
EBITA* milj. euroa 112,5 113,2 96,7 62,1  
   % liikevaihdosta    % 10,1 9,5 8,0 5,6  

Vertailukelpoinen EBITA* milj. euroa 122 119 107 75,7  

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta milj. euroa         30,0
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos milj. euroa 2,0 0,7 -0,5 -0,2 -0,3
Rahoitusnetto milj. euroa 9,4 119,3 10,5 79,3 714,3
   % liikevaihdosta    % 0,8 10,1 0,9 7,2 93,1
Tulos ennen veroja milj. euroa 103,0 217,8 92,8 125,5 786,7
   % liikevaihdosta    % 9,2 18,4 7,7 11,3 102,5
Tuloverot milj. euroa -21,1 -50,8 -27,4 -39,2 -13,4

Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta milj. euroa 81,6 166,4 64,1 85,1 773,1
   % liikevaihdosta    % 7,3 14,0 5,3 7,7 100,7
Määräysvallattomien omistajien osuus tilikauden tuloksesta milj. euroa 0,2 0,7 1,3 1,2 0,2

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut milj. euroa 307,9 315,3 337,1 291,3 209,8
Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset milj. euroa 43,8 38,8 37,4 42,8 28,5
   % liikevaihdosta    % 3,9 3,3 3,1 3,9 3,7
Liiketoiminnan rahavirta milj. euroa 105,9 103,8 83,8 47,6 87,0
Investoinnit milj. euroa 46,2 32,8 37,6 32,4 35,0
   % liikevaihdosta    % 4,1 2,8 3,1 2,9 4,6
Tutkimus- ja kehittämismenot milj. euroa 18,4 18,8 18,0 18,0 14,6
   % liikevaihdosta    % 1,6 1,6 1,5 1,6 1,9
Aktivoidut kehittämismenot milj. euroa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta milj. euroa 1 207,0 1 269,4 1 218,1 1 190,8 1 151,9
Määräysvallattomien omistajien osuus milj. euroa 2,7 2,8 1,9 3,3 1,3
Oma pääoma yhteensä milj. euroa 1 209,7 1 272,1 1 220,1 1 194,0 1 153,2
Korolliset nettovelat milj. euroa 135,4 147,7 152,4 249,4 121,3
Käyttöpääoma milj. euroa 197,0 195,9 217,8 190,5 93,3
Taseen loppusumma milj. euroa 1 719,2 1 837,9 1 760,1 1 833,3 1 589,5

Sijoitetun pääoman tuotto    % 7,9 15,4 6,8 8,4 73,8
Oman pääoman tuotto    % 6,6 13,4 5,4 7,4 86,6
Omavaraisuusaste    % 70,4 69,3 69,3 65,1 72,6
Nettovelkaantumisaste    % 11,2 11,6 12,5 20,9 10,5

Henkilöstö keskimäärin (FTE)   7 304 7 709 8 000 6 303 4 243
Henkilöstö kauden lopussa   7 706 7 932 8 560 9 003 4 832
   josta ulkomailla   6 581 6 806 7 336 7 715 3 300

 

* EBITA julkaistu ainoastaan vuodesta 2016 lähtien, vertailulukuja vuosille 2013-2014 ei saatavilla