Osingot

Fiskarsin tavoitteena on jakaa vakaata, ajan myötä kasvavaa osinkoa, joka maksetaan kaksi kertaa vuodessa. Vuoden 2019 osinko koostuu kahden käteisosingosta sekä osakeosingosta.

Osakeosinko

Yhtiön hallitus päätti 6.6.2019 jakaa enintään 32 616 653 Yhtiön omistamaa Wärtsilä-osaketta ylimääräisenä osinkona osakkeenomistajille käyttäen jakosuhdetta 5:2, jonka perusteella jokainen osakkeenomistaja sai kaksi (2) Wärtsilän osaketta kutakin viittä (5) omistamaansa Yhtiön osaketta kohden. Osakeosingon lopullinen arvo vastasi sen jakopäivän 11.6.2019 markkina-arvoa.

Osakeosingon arvo oli 5,31 euroa per Fiskarsin osake. Verotustarkoituksiin hankintahinta määräytyi maksupäivän 11.6.2019 kaupankäyntimäärillä painotetun keskiarvon mukaan, ja oli 13,27 euroa per Wärtsilän osake.

Osakeosingon täsmäytyspäivä oli 10.6.2019, osakeosingon maksupäivä oli 11.6.2019 ja käteisenä maksettavien murto-osien maksupäivä on 17.6.2019. Osakeosingon irtoamispäivä oli 7.6.2019.

Osakeosinko Q&A

Yhtiön omistukseen jäi vähäinen määrä Wärtsilä-osakkeita jaon jälkeen. Yhtiö maksoi osakeosingosta aiheutuvan varainsiirtoveron osakkeenomistajien puolesta osakeosingon maksun jälkeen. Varainsiirtovero on 1,6 % osakeosingon arvosta.

Käteisosinko

Käteisosinkoa maksettiin 0,27 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.3.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Käteisosingon maksupäivä oli 22.3.2019.

Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan lisäkäteisosingon jakamisesta. Lisäkäteisosingon enimmäismäärä on 0,27 euroa osakkeelta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään kaikista muista lisäkäteisosinkoon liittyvistä ehdoista. Hallitus odottaa päättävänsä 5.9.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan lisäkäteisosingosta. Lisäkäteisosingon täsmäytyspäivä olisi silloin 9.9.2019 ja osingon maksupäivä viimeistään 16.9.2019.