Valvontajärjestelmät

Yhtiön hallitus vastaa hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on hyväksynyt konsernissa noudatettavat sisäisen valvonnan riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen periaatteet.

Käytännössä toimitusjohtajan tehtävä on yhdessä muun johdon kanssa huolehtia muun muassa kirjanpidon ja valvontamekanismien järjestämisestä.

Riskienhallintatoiminto tukee liiketoimintatavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien tunnistamista, arviointia ja hallinnointia.

Fiskarsin toimintaohje (Code of Conduct)

Fiskarsin tavoitteena on harjoittaa pitkäaikaista kannattavaa liiketoimintaa eettisellä ja vastuullisella tavalla. Kaikkia Fiskarsin työntekijöitä koskevat toimintatavat on määritelty yhtiön toimintaohjeissa. Toimintaohjeita on noudatettava kaikissa Fiskars-konserniin kuuluvissa yrityksissä silloinkin, kun toimintaohjeet ovat tiukempia kuin soveltuvat paikalliset lait ja määräykset. Fiskars-konserniin kuuluvien yritysten kaikkien sääntöjen, ohjeiden ja käytäntöjen tulee olla kaikilta osin toimintaohjeiden mukaisia.

Kaikki Fiskarsin työntekijät saavat säännöllistä koulutusta toimintaohjeista. Sisäisen tarkastuksen päällikkö toimii toimintaohjeiden noudattamisen valvojana.

Sisäinen tarkastus

Rooliltaan riippumaton sisäinen tarkastustoiminto tarkastaa ja arvioi sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta, toimintojen tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta sekä ohjeiden noudattamista.

Sisäinen tarkastustoiminto pyrkii lisäksi edistämään riskienhallinnan käytäntöjen kehittämistä konsernin liiketoimintayksiköissä. Sisäisen tarkastuksen päällikkö toimii hallinnollisesti talousjohdon alaisuudessa, mutta raportoi tarkastusvaliokunnalle.

Lähipiiriliiketoimet

Fiskarsin Code of Conduct -ohjeen mukaan kaikkien Fiskarsin johtajien ja työntekijöiden tulee välttää itsensä tai perheenjäsensä ja Fiskarsin välistä intressiristiriitaa.

Fiskarsin lähipiiriin kuuluvat henkilöt on määritelty hallituksen vuonna 2012 hyväksymässä lähipiiriohjeessa.

Ohjeen mukaan lähipiiriin kuuluivat vuonna 2017:

 • hallituksen jäsenet
 • toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa
 • johtoryhmän jäsenet ja laajennetun johtoryhmän jäsenet
 • konsernihallinnon johtoryhmän jäsenet
 • strategisten liiketoimintayksiköiden johtoryhmien jäsenet
 • maajohtajat
 • toimitusjohtajan tarvittaessa määräämät muut henkilöt
 • perheenjäsenet (puoliso, henkilö, jonka huoltaja lähipiiriin kuuluva henkilö on ja muu perheenjäsen, joka asuu samassa taloudessa edellä määritellyn lähipiiriin kuuluvan henkilön kanssa) 
 • yhteisöt, jotka ovat edellä määriteltyjen henkilöiden määräysvallassa

Lähipiiriohjeistuksen mukaan kaikki lähipiiriliiketapahtumat tulee tehdä markkinaehtoisesti (kuten riippumattomien osapuolten välillä) ja ne tulee hyväksyttää etukäteen Fiskarsin toimitusjohtajalla. Fiskarsin toimitusjohtajaa tai hallituksen jäsentävä koskevat lähipiiritapahtumat tulee hyväksyttää etukäteen Fiskarsin hallituksella.

Lähipiiritapahtumia arvioitaessa huomioitavia asioita:

 • ovatko liiketoimen ehdot Fiskarsin kannalta kohtuullisia ja noudatettaisiinko samoja ehtoja myös riippumattoman kolmannen osapuolen kanssa
 • onko Fiskarsilla pakottavia liiketoiminnallisia syitä liiketoimen toteuttamiseen
 • heikentäisikö liiketoimi johtajan riippumattomuutta yhtiöstä tai aiheuttaisiko se intressikonfliktin lähipiiriin kuuluvalle

Fiskars ylläpitää luetteloa lähipiiriinsä kuuluvista osapuolista ja kerää heiltä heitä koskevat lähipiiritapahtumatiedot kerran vuodessa. Fiskarsin sisäinen tarkastus käy läpi kerätyt tiedot ja raportoi niistä tilintarkastajille ja tarkastusvaliokunnalle. Fiskars ilmoittaa yhtiön kannalta olennaiset lähipiiritapahtumat, jotka poikkeavat yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta tai jotka on tehty muuten kuin tavanomaisin markkinaehdoin, tilinpäätöksessään.

 

Päivitetty 19.2.2018