Pitkän aikavälin kannustinohjelmat

YHTEENVETO KÄYNNISSÄ OLEVISTA PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMISTÄ

TULOSPERUSTEINEN OSAKEOHJELMA (PSP) 2016–2018 2017–2019 2018–2020
Osallistujien määrä 1 2 42
Maksettavien brutto-osakkeiden enimmäismäärä1      
Toimitusjohtaja 14 814 22 452 43 554
Muut johtoryhmän jäsenet - 6 698 59 386
Muut osallistujat - - 146 158
Maksettavien brutto-osakkeiden kokonaismäärä enintään 14 814 29 150 249 098
Ansaintakriteerit Yhtiön osakkeen kokonaistuotto (TSR Yhtiön osakkeen kokonaistuotto (TSR) Yhtiön osakkeen kokonaistuotto, liikevaihdon kasvu ja kumulatiivinen EBITA. Lisäksi liikevaihdon kasvuun sovellettava kumulatiivisen liikevoiton kynnystaso.
Osakkeiden luovutusvuosi 2019 2020 2021
Ohjelman perusteella maksetut osakkeet 0    

1) Maksettavien brutto-osakkeiden enimmäismäärä (verot mukaan lukien), jos ansaintakriteerit täyttyvät kokonaan.

KÄTEISPERUSTEINEN PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2016–2018 2017–2019
Osallistujien määrä 34 42
Palkkion suuruus, % vuosittaisesta peruspalkasta    
Toimitusjohtaja1 50% 50%
Muut osallistujat 15–50 % 20–50 %
Ansaintakriteerit Liikevaihto ja liiketulos (EBIT) Liikevaihto ja liiketulos (EBIT)
Maksuvuosi 2019 2020

1) Maksetaan pro-rata perusteella. Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä on kausien 2016-2018 ja 2017-2019 osalta 50 prosenttisesti käteisperusteinen ja 50 prosenttisesti osakeperusteinen.

Tulosperusteinen osakejärjestelmä 2018–2022

Helmikuussa 2018 hallitus hyväksyi uuden tulosperusteisen osakekannustinohjelman perustamisen vuosille 2018–2022. Kannustinjärjestelmässä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, jotka muodostuvat kalenterivuosista 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle erikseen kannustinjärjestelmään kuuluvat avainhenkilöt ja kullekin osallistujalle tulevat minimi-, tavoite- ja enimmäispalkkiot, sekä suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet.

Jos kannustinjärjestelmän tavoitteet saavutetaan, palkkiot maksetaan kunkin ansaintajakson päätyttyä. Palkkio maksetaan yhtiön osakkeina sen jälkeen, kun palkkiosta on vähennetty osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahassa. Lähtökohtaisesti avainhenkilöille annettavat osakkeet maksetaan yhtiön olemassa olevilla osakkeilla, joten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmällä ei odoteta olevan osakkeenomistajien omistusta laimentavaa vaikutusta.

Kun kyseessä ovat Fiskars Groupin johtoryhmän (tai myöhemmän vastaavan) jäsenet, niin kauan kuin työ- tai palvelusopimus tai muu sopimussuhde johtoryhmän jäsenen ja Groupin välillä on voimassa, jäsenen on kerrytettävä osakeomistuksensa vähintään tasolle, jossa jäsenen omistamien osakkeiden arvo vastaa kaikkina ajankohtina sataa prosenttia (100:aa %) vuosittaisesta bruttoperuspalkasta toimitusjohtajan osalta ja viittäkymmentä prosenttia (50:tä %) muiden johtoryhmän jäsenten osalta. Tämän ehdon täyttymiseen asti johtoryhmän jäsenen on säilytettävä omistuksessaan vähintään viisikymmentä prosenttia (50 %) netto-osakkeista, jotka on myönnetty hänelle tulosperusteisen osakeohjelman nojalla. Osakkeenomistusvaatimukset eivät koske muita ohjelman osallistujia.