Hakulomake

JAA

Liiketoiminnan epävarmuustekijöitä

Strategiset riskit

Makrotalous

Fiskars valmistaa ja myy kuluttajille suunnattuja tuotteita. Heikko taloudellinen tilanne Fiskarsille tärkeillä markkinoilla saattaa alentaa yhtiön liikevaihtoa ja kannattavuutta.

Pitkäaikainen talouden laskusuhdanne tai epävarma poliittinen tilanne saattaa heikentää konsernin liikevaihtoa ja tulosta olennaisesti.

Fiskars pyrkii jatkuvasti monipuolistamaan kaupallista jalansijaansa sekä maantieteellisesti että tuotevalikoiman suhteen. Tämä tasapainottaa kysynnän vaihteluita eri markkinoilla.

Kulutuskysyntä

Kuluttajien luottamuksen heikentyminen saattaa vaikuttaa negatiivisesti yhtiön markkinoimien ja myymien tuotteiden myyntiin.

Pitkäaikainen kulutuskysynnän heikentyminen useilla Fiskarsille tärkeillä markkinoilla saattaa vaikuttaa olennaisesti konsernin liikevaihtoon ja tulokseen.

Fiskars on keskittynyt vahvoihin brändeihin ja tuotekategorioihin, jotka ovat verrattain vastustuskykyisiä maltillisille laskuille kuluttajien luottamuksessa. Aktiivinen yhteistyö tärkeimpien vähittäismyyjien kanssa voi edistää sekä brändin että kaupan myyntiä.

Asiakkaat

Fiskarsin tuotteita myydään pääasiassa tukku- ja vähittäisliikkeille sekä suoraan kuluttajille omien myymälöiden ja verkkokauppojen kautta. Useat suuret vähittäismyyjät tekevät myyntivalikoimaa ja toimittajavalintoja koskevat päätökset kerran vuodessa. Jos tällaisten asiakkaiden tarpeita ei kyetä täyttämään, seurauksena voi olla asiakkuuden menettäminen tai asiakkaan tarjoaman Fiskars-tuotevalikoiman pienentyminen. Jälleenmyyjät, etenkin verkkokaupat voivat vaikuttaa huomattavasti kuluttajien ostovolyymien suuntautumiseen.

Fiskars on alttiina vähittäismyynnissä tapahtuvalle rakenteelliselle muutokselle ja vähittäismyynnin liiketoimintamallien muutokselle. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi vähittäismyyjien  konsolidoituminen sekä kansainvälisten vähittäiskauppaketjujen ostotoimintojen kasvava keskittyminen. Tavarantoimittajana Fiskarsiin vaikuttaa myös vähittäiskaupan strateginen keskittyminen niiden omien tuotemerkkien liiketoimintaan.

Vaikka Fiskarsilla on monipuolinen asiakaskunta, yhdenkin tärkeän asiakkaan menettäminen, tuotevalikoiman pienentyminen tärkeissä kanavissa tai tärkeimpien asiakkaiden liiketoimintavolyymin supistuminen alentaisi konsernin liikevaihtoa ja tulosta oleellisesti.

Vähittäiskauppaketjujen konsolidoituminen lisää Fiskarsin riippuvuutta yksittäisistä asiakkaista ja vahvistaa vähittäiskauppa-asiakkaiden ostovoimaa. Tämä taas voi vaikuttaa Fiskarsin kannattavuuteen.

Fiskarsin ydinosaamista on kehittää vahvoja, haluttuja brändejä, joista kuluttajat ovat valmiita maksamaan enemmän. Vähittäiskaupat saavat erikoisbrändeistä hyvän katteen.

Vaikka myynti yksittäisille suurasiakkaille on osassa Fiskarsin toimintaa hyvin tärkeää, minkään asiakkaan osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta ei ylitä 10 %.

Fiskars pienentää asiakassuhteisiin ja jakeluun liittyviä riskejä kehittämällä kauppasuhteita sekä panostamalla ensiluokkaiseen myyntiin ja palveluun. Fiskars on investoinut viime vuosina johdonmukaisesti myyntiorganisaatioonsa ja toimitusketjuunsa pystyäkseen vastaamaan tehokkaasti asiakkaiden muuttuviin vaatimuksiin.

Fiskars pystyy erottautumaan kilpailijoistaan laajan kuluttajaymmärryksen sekä puolueettoman markkinatuntemuksen ansiosta. Kategorioiden asiantuntemustamme hyödyntämällä pyrimme saavuttamaan luotetun neuvonantajan roolin ja vahvistamaan kumppanuuttamme valikoitujen vähittäismyyjien kanssa. Näin voimme kehittää edelleen brändikokemusta ja lisätä näkyvyyttämme  vähittäismyymälöissä samalla, kun kasvatamme myös vähittäismyyjien liikevaihtoa.

Maine

Mikä tahansa tapahtuma, joka vaikuttaa negatiivisesti kuluttajien luottamukseen brändejämme tai mainettamme kohtaan, voi haitata liiketoimintaamme. Tyypillisesti negatiivinen vaikutus liittyisi tiettyyn brändiin tietyillä markkinoilla. Merkittävä mainekriisi voisi kuitenkin laajentua markkina-alueelta toiselle alentaen konsernin liikevaihtoa ja tulosta oleellisesti.

Suurin osa konsernin liikevaihdosta ja tuloksesta syntyy kuudesta kansainvälisestä pääbrändistä, joista Fiskars-brändi on suurin. Fiskars on luonut prosesseja brändien menestyksen tehokkaaseen seurantaan. Brändin arvoa uhkaavaan tilanteeseen puututaan ennalta määritetyillä toimilla.

Fiskars on luonut kriisinhallinnan ja kriisiviestinnän käytännöt, joilla pyritään minimoimaan konsernin tai brändien mainetta koskevan kriisitilanteen negatiiviset vaikutukset.

Immateriaalioikeudet

Fiskarsin omistama ja kehittämä strategisten immateriaalioikeuksien arvokas valikoima on tärkeä työkalu konsernin brändien erottautumisessa. Fiskars on alttiina immateriaalioikeuksiensa loukkauksille, ja kyvyttömyys puolustaa näitä oikeuksia voisi johtaa väärennettyjen tuotteiden markkinaosuuden kasvamiseen. Omassa tuotekehitystoiminnassaan Fiskarsilla on vaarana loukata tahattomasti muiden osapuolten immateriaalioikeuksia.

Fiskarsin immateriaalioikeuksien loukkaukset voivat vaikuttaa negatiivisesti konsernin myyntiin ja tulokseen. Väärennettyjen tuotteiden puutteellinen laatu tai turvallisuus voi heikentää kuluttajien luottamusta Fiskarsin brändeihin.

Se, että Fiskars loukkaisi muiden osapuolten immateriaalioikeuksia, voisi aiheuttaa kustannuksia ja vahingoittaa Fiskarsin mainetta.

Fiskars on luonut kaikki toiminnot kattavat prosessit ja järjestelmät immateriaalioikeuksiensa globaalin valikoiman proaktiiviseen ja tehokkaaseen hallintaan. Fiskars hyödyntää immateriaalioikeuksien ja innovaatioiden suojaamisessa erilaisten tapojen yhdistelmää. Fiskarsilla on käytössään seurantaprosessit ja toimintasuunnitelmat oikeuksia loukkaavien tuotteiden ja käytäntöjen ehkäisemiseksi.

Fiskars myös valvoo aktiivisesti kilpailijoiden immateriaalioikeuksia saadakseen käsityksen kilpailuympäristöstä ja välttääkseen loukkaamasta kolmansien osapuolten oikeuksia.  Immateriaalioikeuksiin liittyvä koulutus on pakollista aiheeseen liittyvissä tehtävissä työskentelevälle henkilöstölle, ja Fiskars on luonut prosessit muiden osapuolten immateriaalioikeuksien kunnioittamisen varmistamiseksi.

Ihmiset ja toimintakulttuuri

Fiskarsin kasvustrategian ja siihen liittyvien muutosohjelmien menestyksekäs toteutus riippuu siitä, kuinka hyvin yhtiö onnistuu lahjakkaiden ja sitoutuneiden ammattilaisten palkkaamisessa ja  palveluksessa pitämisessä. Kyvyttömyys ylläpitää ja kehittää sitoutumista sekä innostavaa yrityskulttuuria saattaa johtaa kriittisten resurssien sekä strategisten avainhenkilöiden menetyksiin.

Fiskarsilla on meneillään suuri muutos ja strategisissa tehtävissä työskentelevien tärkeiden työntekijöiden menettäminen, työntekijöiden heikko sitoutuminen sekä epäonnistuminen hyvään suoritukseen tähtäävän työskentelykulttuurin ylläpitämisessä voisi vaikuttaa Fiskarsin mahdollisuuksiin saavuttaa tavoitteitaan.

Fiskars keskittyy jatkossakin vahvan johtajuuden ja yhteisen kulttuurin rakentamiseen. Investoimme johtajuuteen sekä osaamisen kehittämiseen, ja yhtiön johto on sitoutunut edistämään työntekijöiden sitoutumista. Seuraamme kehitystä säännöllisesti eri keinoin.

Operatiiviset riskit

Toimitusketju

Fiskarsin tuotantostrategia perustuu oman valmistuksen ja huolellisesti valittujen toimittajakumppanien yhdistelmään. Fiskars hankkii osia ja raaka-aineita useilta toimittajilta.

Muutokset markkinoilla tapahtuvat nopeasti, minkä vuoksi Fiskarsin voi olla vaikea varmistaa, että muotoilu, laatu, hinta ja tuotteiden saatavuus oikeassa paikassa oikeaan aikaan ovat tasapainossa.

Valmistustoiminnan monipuolistuminen kasvattaa yhtiölle aiheutuvia toimitusketjuun liittyviä riskejä. Yhtiöllä on omaa tuotantoa useissa toimipaikoissa, ja useimmat toimittajat sijaitsevat Fiskarsin tärkeimpien markkinoiden ulkopuolella.

Tuotantopisteen tai logistiikkaketjun häiriöt voivat estää tuotteiden asianmukaisen toimituksen asiakkaille.

Fiskarsiin kohdistuu myös yhä enemmän yhtiön omien tai toimittajien valmistuslaitosten sijaintimaiden juridisia, taloudellisia, poliittisia ja sääntelyyn liittyviä riskejä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden saatavuuteen.

Epäonnistuminen tuotteiden toimittamisessa oikeaan aikaan voi johtaa tuotevalikoiman supistuksiin vähittäiskaupassa tai jopa asiakkaiden menetyksiin.

Tuotteiden saatavuusongelmat tai muut asiakassopimusten rikkomukset voivat myös johtaa sakkoihin.

Toimitusketjun vastuullisuuteen liittyvien kuluttajaodotusten laiminlyönti voi vaikuttaa kuluttajien luottamukseen brändejämme kohtaan.

Toimitusketjuun liittyviä prioriteettejamme ovat tehokas ja joustava valmistus, joustavat logistiikkarakenteet sekä toimittajavalikoiman konsolidointi ja vastuullisen toimitusketjun turvaaminen.

Fiskarsin tavoitteena on rakentaa konsernin arvoja ja korkeita laatustandardeja noudattava sekä asiakkaidemme odotukset täyttävä vahva kumppaniverkosto. Vaadimme kumppaneiltamme sitoutumista työ- ja ihmisoikeuksia, terveyttä ja turvallisuutta, ympäristöä sekä liiketoiminnan eettisyyttä koskeviin periaatteisiin. Toimittajien edellytetään toimivan Fiskarsin toimittajien toimintaohjeiden mukaisesti, mikä varmistetaan auditoinnein.

Saumattomasti toimivan toimitusketjun tärkeys kasvaa, ja vahvistammekin jatkuvasti globaalia hankintatoimintaamme. Fiskarsilla on alueelliset hankintatoimistot Shanghaissa, Bangkokissa ja Helsingissä. Tavoitteena on tuoda lisäarvoa yhdenmukaistamalla yhtiön hankintaprosessit ja toimittajien hallintaa koskevat periaatteet maailmanlaajuisesti.

Raaka-aineet ja komponentit

Äkilliset muutokset merkittävimpien raaka-aineiden, komponenttien ja energian hinnoissa tai saatavuudessa saattavat vaikuttaa Fiskarsin kannattavuuteen.

Raaka-ainekustannukset ovat suhteellisen pieni osa Fiskarsin kustannuksista, ja yksittäisen raakaaineen huomattavallakin hinnannousulla olisi vain kohtalainen vaikutus kannattavuuteen. Pitkään jatkuvilla saatavuusongelmilla saattaisi sen sijaan olla suurempi vaikutus myyntiin ja tulokseen.

Fiskars on solminut hintariskien hallitsemiseksi ensisijaisten raakaainetoimittajien kanssa pitkäaikaisia sopimuksia. Suomessa sijaitsevien tehtaiden käyttämän sähkön hinta suojataan johdannaisten avulla. Välttääkseen saatavuuteen liittyviä riskejä yhtiö pyrkii turvaamaan tärkeimpien materiaalien saatavuuden käyttämällä useita toimituslähteitä.

Tuotevastuu

Fiskarsin brändit viestivät erinomaisesta laadusta ja toiminnallisuudesta. Kaikkien tuotteiden on oltava tarkoitukseensa sopivia sekä täytettävä kaikki materiaali- ja laatuvaatimukset. Esimerkiksi monet Fiskarsin kodintuotteista on tarkoitettu ruokaaineiden käsittelyyn, ja useat puutarhaja ulkoilutuotteet on suunniteltu vaativiin leikkuutöihin.

Tuotteiden toimintaan ja turvallisuuteen liittyvien vaatimusten laiminlyönti voisi asettaa Fiskarsin alttiiksi tuotteiden takaisinvedon tai jopa vahingonkorvausvaatimusten riskille, jos jokin tuotteista aiheuttaisi vammoja kuluttajalle tai vahinkoa omaisuudelle. Useissa maissa lainsäädäntö voi edellyttää Fiskarsin vetävän tuotteitaan myynnistä myös muissa erityistilanteissa.

Tuotteen takaisinvedosta voi seurata kustannuksia, jos suuri määrä viallisia tuotteita on vedettävä myynnistä useilla maantieteellisillä alueilla. Pahimmassa tapauksessa vialliset tuotteet voivat aiheuttaa henkilövahinkoja ja asettaa yhtiön velvolliseksi maksamaan kuluttajille huomattavia vahingonkorvauksia, joihin voi joissakin maissa sisältyä myös rangaistusseuraamuksia.

Joissakin maissa viranomaiset voivat myös vaatia ja mahdollisesti kerätä huomattavia sakkoja tuoteturvallisuuteen liittyvien säännösten väitetyistä rikkomuksista.

Fiskarsin tuotekehitysprosessit perustuvat jatkuvaan testaukseen ja oppimiseen, ja yhtiö on investoinut tuotekehitys- ja laadunvarmistusresursseihin. Fiskars varmistaa huolellisten laatu- ja tuoteturvallisuusprosessien avulla, että tuote on turvallinen ja käyttötarkoitukseensa sopiva ja että tuote täyttää kaikki materiaali- ja laatuvaatimukset.

Sää ja kausiluonteisuus

Konsernin joidenkin tuotteiden kysyntä vaihtelee sään mukaan, erityisesti puutarhatyökalujen ja kastelutuotteiden kysyntä kasvaa keväällä ja lumityökalujen talvella. Poikkeukselliset sääolot, kuten kylmä ja sateinen kevät tai lumeton talvi, voivat vaikuttaa negatiivisesti näiden tuotteiden myyntiin.

Kodintuotteiden myynti painottuu voimakkaasti vuoden viimeiselle neljännekselle. Tuotteiden saatavuuden tai kysynnän ongelmat viimeisen vuosineljänneksen aikana voivat vaikuttaa merkittävästi koko tilikauden tulokseen.

Tyypillisesti sääolot vaikuttavat vain tiettyihin liiketoimintoihin. Pitkään jatkuva poikkeuksellisen huono sää laajalla maantieteellisellä alueella voisi kuitenkin vaikuttaa kokonaismyyntiin. Kausivaihtelut ja sääolot voivat johtaa kysynnän lyhyen aikavälin vaihteluihin, jolloin seurauksena voi olla varastojen kasvu tai myynnin menetys.

Fiskars ei tee suojauksia sääriskien varalta. Tuotteiden sesonkikohtaiseen kysyntään ja saatavuuteen liittyviä riskejä hallitaan aktiivisilla myynti- ja markkinointitoimilla sekä järjestelmällisellä toimitusketjun hallinnalla. Fiskarsin tavoitteena on joustava tuotantorakenne, jota voidaan nopeasti muuttaa vastaamaan todellista kysyntää. Fiskarsin strategiana on tasapainottaa kausiluonteisuutta kehittämällä valikoimaa ja luomalla välisesonkeja markkinointitoimien avulla.

Tietojärjestelmät

Fiskarsin riippuvuus keskitetyistä tietojärjestelmistä on kasvanut ja tietoturvaloukkauksilla, toimintahäiriöillä tai käyttökatkoksilla saattaa olla oleellinen haitallinen vaikutus Fiskarsin tulokseen. Yhtiön uhkana ovat erilaiset tietoturvariskit, mukaan lukien maailmanlaajuisesti lisääntyvät tietoturvahyökkäykset sekä erilaiset petosyritykset.

Haittaohjelmat, ohjelmistovirheet tai käyttökatkokset keskitetyissä tietojärjestelmissä saattavat estää tärkeiden liiketoimintatietojen käytön, mikä aiheuttaa ongelmia liiketoimintaprosessien sujuvuuteen. Tämä voisi vaikuttaa liiketoimintoihin ja sitä kautta taloudelliseen tulokseen joko paikallisesti tai globaalisti.

Tietoturvahyökkäykset ja petokset voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita.

Fiskars minimoi näitä riskejä käyttämällä IT-ratkaisuissa alan parhaita käytäntöjä ja testattuja tekniikoita. Järjestelmät tarkastetaan ja testataan säännöllisesti. IT-ratkaisujen toimivuuden ja turvallisuuden ylläpitämisen kannalta tärkeimmistä osaamisista järjestetään koulutusta. Hätätilanteiden ja niistä palautumisen hallinnan prosessit on dokumentoitu, ja tärkeimmät henkilöstöt ovat saaneet aiheesta koulutusta.

Yhtiö on säännönmukaisten turvallisuustarkastusten ja katselmointien tulosten perusteella lisännyt panostuksiaan tietojärjestelmien turvallisuuteen.

Muutokset uusiin ja vanhoihin ITjärjestelmiin tehdään vakioprosessien ja -menettelyjen mukaisesti. Kaikki muutokset hyväksytään, tarkastetaan ja testataan ennen tuotantokäyttöä.

Lakien ja säädösten noudattaminen

Yhtiö on alttiina riskeille jotka liittyvät monitulkintaisten kansainvälisten lakien ja säädösten noudattamiseen sekä oikeudenkäynteihin, mukaan lukien kilpailuoikeus sekä tietosuoja.

Tuotteidemme ja liiketoimintojemme tulee täyttää tietyt terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät lainvaatimukset.

Sääntelyn lisääntyvät vaatimukset saattavat kasvattaa liiketoiminnan kustannuksia ja ne altistavat yhtiön rikosoikeudellisille seuraamuksille sekä siviilioikeudellisille korvausvaateille. Vaatimusten vastaisella toiminnalla saattaisi olla huomattava negatiivinen vaikutus konsernin tulokseen.

Tuotteitamme tai tuotantoamme koskevan sääntelyn muuttuminen, esimerkiksi koskien vaarallisia aineita, saattaa lisätä investointeja ja kustannuksia.

Fiskars pyrkii hallinnoimaan vaatimustenmukaisuusriskejä erilaisten vaatimustenmukaisuusohjelmien ja valvontajärjestelmien avulla. Yhtiö kehittää edelleen konserninlaajuisia vaatimustenmukaiseen toimintaan liittyviä käytäntöjään tarkoituksenaan varmistaa että sen työntekijät maailmanlaajuisesti ovat tietoisia asianmukaisista vaatimuksista ja toimivat niiden mukaisesti.

Yrityskaupat

Yrityskaupat ovat osa Fiskarsin kasvustrategiaa. Kaikkiin yrityskauppoihin ja hankittujen yritysten integrointeihin liittyy riskejä huolellisesta due diligence -prosessista huolimatta. Brändeihin tai myyntiin voi kohdistua negatiivisia vaikutuksia, keskeisissä tehtävissä työskentelevät ihmiset saattavat jättää yhtiön, integrointikustannukset voivat kasvaa ennakoitua suuremmiksi ja synergiaedut voivat jäädä odotettua pienemmiksi.

Ostettujen liiketoimintojen suorituskyky saattaa poiketa odotetusta. Tärkeiden työntekijöiden menettäminen ja integrointitavoitteissa epäonnistuminen voi johtaa siihen, ettei Fiskars pysty saavuttamaan yrityskauppoihin liittyviä strategisia ja kaupallisia tavoitteitaan. Tämä voi vaikuttaa Fiskarsin liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Fiskars minimoi näitä riskejä suunnittelemalla integraation etukäteen, ottamalla konsernin hallinnointiperiaatteet käyttöön välittömästi kaupan toteutumisen jälkeen, perustamalla yhteisen integraatiotyöryhmän ja seuraamalla integraatiota ja ostetun yhtiön kehittymistä tarkasti kyseisen yksikön johtoryhmässä, konsernin johtoryhmässä ja konsernin hallituksessa.

Ympäristö

Ilmastonmuutos on keskeinen haaste maailmanlaajuisesti ja se saattaa vaikuttaa Fiskarsin taloudelliseen toimintaan.

Useimmat ympäristöön liittyvät riskit on kuvattu strategisten tai operatiivisten riskien yhteydessä, kuten häiriöt toimitusketjussa. Fiskars on arvioinut tuotantolaitoksiinsa liittyviä mahdollisia ympäristövastuita eikä yhtiöllä ole tällä hetkellä merkittäviä ympäristöön liittyviä investointitarpeita.

Eräät Fiskarsin tuotantopaikoista ovat kuitenkin olleet toiminnassa yli 100 vuotta. Tyypillisesti vaarallisten kemikaalien käsittely, hävittäminen ja käyttö ei ole ollut säänneltyä, kontrolloitua tai valvottua tällaisten tuotantopaikkojen alkuvaiheen toiminnassa kuten nykyään.

Sääntely, kuten Pariisin ilmastosopimus ja EU direktiivi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, määrittelee tavoitteita uusiutuvan energian käytölle, energiatehokkuudelle ja päästöille. Mahdolliset uudet verot voivat nostaa energian hintaa.

Mahdolliset ympäristövastuut voivat johtaa kolmansien osapuolten toimenpiteisiin, korjaaviin toimiin, käyttöpääomainvestointeihin tai muihin kuluihin.

Muutokset ympäristöön liittyvässä sääntelyssä voivat aiheuttaa tuotanto- ja jakelukustannusten kasvua sekä lisätä investointeja.

Fiskarsin toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi sisältävät myös ympäristöasiat ja yhtiö pyrkii hallinnoimaan ympäristöriskejä järjestelmällisen riskienhallinnan avulla. Fiskars on sitoutunut edistämään kiertotaloutta läpi arvoketjun, ja se pyrkii vastustamaan ilmastonmuutosta toimenpiteillä jotka alentavat päästöjä ja energiankäyttöä sekä edistävät uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

Terrorismi

Kansainvälisen terrorismin uhka on lisääntynyt ja Fiskars toimii maissa, missä terrorismi muodostaa vakavan ja pysyvän uhan tuotteiden toimituksille.

Terrorismi voi johtaa tuotannon menetykseen ja siten myynnin ja asiakasarvon menetykseen.

Fiskars tekee yhteistyötä antiterroristijärjestöjen kanssa varmistaakseen tehokkaimmat turvatoimet riskien rajaamiseksi.

Taloudelliset riskit

Valuuttakurssit

Merkittävä osa konsernin toiminnasta sijoittuu euroalueen ulkopuolelle. Konsolidoidut taloustiedot raportoidaan euroina, joten konserni on alttiina muuntoriskeille. Lisäksi alle 20 % Fiskarsin kaupallisista kassavirroista on alttiina valuuttakurssien muutoksille. Kaupankäyntivaluuttariskin kannalta merkittävimpiä riskejä ovat Thaimaan bahtin ja Englannin punnan vahvistuminen sekä Japanin jenin, Australian dollarin ja Ruotsin kruunun heikentyminen. Merkittävin muuntoriski liittyy Yhdysvaltain dollarin heikentymiseen.

Valuuttakurssimuutoksilla voi olla negatiivinen vaikutus konsernin raportoituun liikevaihtoon, liiketulokseen, taseeseen ja kassavirtaan. Lisäksi valuuttakurssimuutokset voivat vaikuttaa kielteisesti Fiskarsin paikalliseen kilpailukykyyn. Fiskars käsittelee tärkeimpiin valuuttoihin liittyviä riskejä tilinpäätöksessään.

Yhtiö pyrkii hallinnoimaan kaupallisiin kassavirtoihin liittyviä valuuttariskejä ensisijaisesti liiketoiminnallisin keinoin. Tuotantopanokset hankitaan ja tuotteet myydään pääasiassa konserniyhtiöiden paikallisvaluuttana. Netto-osuus arvioidusta valuuttamääräisestä viennistä ja tuonnista suojataan enintään 12 kuukautta etukäteen valuuttatermiineillä ja valuutanvaihtosopimuksilla.

Valuuttakurssimuutoksista johtuva mahdollinen negatiivinen vaikutus konsernitilinpäätökseen on suojauksen ulkopuolella.

Sijoitukset

Fiskarsin sijoitukset koostuvat Wärtsilän osakkeista ja muista rahoitusinstrumenteista. Muita rahoitusinvestointeja ovat esimerkiksi investoinnit pääsääntöisesti euroina ja Yhdysvaltain dollareina merkittyihin rahastoihin, osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin ja muihin rahoitusinstrumentteihin.

Sijoitukset ovat alttiina sijoittamiseen liittyville yleisille riskeille, ja sijoitusten arvo voi pienentyä monista syistä. Keskeisinä riskeinä pidetään rahoitusmarkkinoiden heikentymistä, korkojen tai valuuttakurssien muutoksia sekä maksujen laiminlyöntiriskiä (arvopaperin liikkeellelaskijan kyvyttömyyttä suorittaa pääoma- ja korkomaksut ajallaan).

Wärtsilän osakkeet yhdessä muiden sijoitusten kanssa muodostavat aktiivisen sijoitussalkun, jota käsitellään käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina.

Rahoitusvarojen arvostaminen tulosvaikutteisesti lisää rahoituserien volatiliteettia tuloslaskelmassa ja näin ollen myös Fiskarsin tuloksen volatiliteettia.

Hallituksen hyväksymään investointipolitiikkaan on kirjattu sijoitustoiminnan periaatteet, kuten tavoitteet, ohjeet ja riskienhallintamenettelyt.

Riskienhallintatoimiin sisältyy esimerkiksi eri rahoitusmuotoihin ja -instrumentteihin sekä vastapuoliin liittyviä rajoitteita, ja riskienhallintatoimet määrittävät myös riskien arvioinnin ja raportoinnin periaatteet.

Verotus

Useiden Fiskarsin toimintamaiden monimutkainen ja muuttuva verolainsäädäntö voi luoda erilaisiin viranomaisiin kohdistuviin verovelvollisuuksiin liittyvää epävarmuutta.

Samaan aikaan budjettialijäämiä leikkaamaan pyrkivät hallitukset lisäävät verotustoimia ja tiedonantovaatimuksia etsiessään uusia verotulojen lähteitä. Tämä yhdistettynä veroviranomaisten yllättäviin päätöksiin tai muuttuviin tulkintoihin voi aiheuttaa odottamattomia verotusongelmia.

Fiskarsin hallinnollisen työn määrä kasvaa raportointiin ja tietojenantoon liittyvien vaatimusten myötä.

Lisääntyneet verotustoimet voivat johtaa kaksinkertaiseen verotukseen sekä sakkoihin ja korkoihin liittyviin lisäkustannuksiin. Asioiden väitetyt laiminlyönnit voisivat vahingoittaa yhtiön mainetta.

Fiskars pyrkii suunnittelemaan ja hallinnoimaan verotusta tehokkaasti noudattaen lakeja ja säännöksiä kaikissa niissä maissa, joissa yhtiöllä on toimintaa. Yhä monimutkaisemmassa kansainvälisessä verotusympäristössä tietty epävarmuus on väistämätöntä. Fiskars seuraa aktiivisesti verokantojen ja verotussäännösten muutoksia tunnistaakseen niiden vaikutukset konsernin efektiiviseen veroasteeseen. Fiskars arvioi verovelkojaan ja -saamisiaan hyödyntäen ammattilaisten neuvoja päätöksentekonsa tukena.

 

Päivitetty 16.2.2017