Liiketoiminnan epävarmuustekijöitä

Makrotalous

Pitkäaikainen talouden laskusuhdanne ja pitkään jatkuva kulutuskysynnän lasku tai epävarma poliittinen tilanne saattaa heikentää konsernin liikevaihtoa ja tulosta olennaisesti.

Fiskars pyrkii jatkuvasti monipuolistamaan kaupallista jalansijaansa sekä maantieteellisesti että tuotevalikoiman suhteen. Tämä tasapainottaa kysynnän vaihteluita eri markkinoilla. Fiskars on keskittynyt vahvoihin brändeihin ja tuotekategorioihin, jotka ovat verrattain vastustuskykyisiä maltillisille laskuille kuluttajien luottamuksessa.

Kuluttajan käyttäytyminen

Kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttunut merkittävästi uusien teknologioiden ja uusien vähittäismyyntikanavien synnyn myötä. Nettikaupan, sosiaalisen median, kännykkäsovellusten ja muiden sähköisten palveluiden yleistyminen muuttaa vähittäiskauppaa maailmanlaajuisesti. Fiskarsin kilpailuasema, liikevaihto sekä tulos saattavat heikentyä, mikäli Fiskars ei pystyisi palvelemaan kuluttajia kaikissa merkityksellisissä kanavissa tai se ei pystyisi vastaamaan muutoksiin kuluttajien mieltymyksissä.

Fiskars pyrkii tarjoamaan yhdenmukaisen kokemuksen kaikissa kohtaamisissaan kuluttajien kanssa. Ennakoimme tulevina vuosina sähköisen kaupankäynnin merkityksen kasvavan huomattavasti sekä korostamme monikanavaisuutta, joskin myymälät tulevat säilymään yhtenä keskeisenä vähittäismyyntikanavana.

Ihmisten halukkuuden investoida tavaroihin odotetaan muuttuvan ja vastuullisen sekä tarkoituksenmukaisen liiketoiminnan merkitys kasvaa. Tämän ennakoidaan lisäävän palveluiden kysyntää, synnyttävän uusia liiketoimintamalleja kiertotalouden ympärille sekä lisäävän yritysten toiminnan läpinäkyvyyttä. Pyrimme hyödyntämään muutoksia kuluttajien käyttäytymisessä kehittämällä uusia liiketoimintamalleja, tutkimalla uusia materiaaleja ja panostamalla brändien tarkoituksenmukaisuutta ja visiota tukeviin toimiin.

Asiakkaat

Fiskarsin tuotteita myydään pääasiassa tukku- ja vähittäisliikkeille sekä suoraan kuluttajille omien myymälöiden ja verkkokauppojen kautta. Fiskars on alttiina vähittäismyynnissä tapahtuvalle rakenteelliselle muutokselle ja vähittäismyynnin liiketoimintamallien muutokselle. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi vähittäismyyjien konsolidoituminen sekä kansainvälisten vähittäiskauppaketjujen ostotoimintojen kasvava keskittyminen. Tavarantoimittajana Fiskarsiin vaikuttaa myös vähittäiskaupan strateginen keskittyminen niiden omien tuotemerkkien liiketoimintaan.

Asiakkaiden vaatimukset kestävän kehityksen mukaisille tuotteille lisääntyvät, mukaan lukien valmistustavat, käytettävät materiaalit, raaka-aineiden sertifioinnit ja vaaralliset aineet. Fiskars tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa täyttääkseen kestävään kehitykseen liittyvät vaatimukset.

Useat suuret vähittäismyyjät tekevät myyntivalikoimaa ja toimittajavalintoja koskevat päätökset kerran vuodessa. Jos näiden asiakkaiden tarpeita ei kyetä täyttämään, seurauksena voi olla asiakkuuden menettäminen tai asiakkaan tarjoaman Fiskars-tuotevalikoiman pienentyminen. Jälleenmyyjät, etenkin verkkokaupat voivat vaikuttaa huomattavasti kuluttajien ostovolyymien suuntautumiseen.

Vähittäiskaupan keskittyminen lisää Fiskarsin riippuvuutta yksittäisistä asiakkaista ja vahvistaa vähittäiskauppa-asiakkaiden ostovoimaa. Tämä taas voi vaikuttaa Fiskarsin kannattavuuteen. Vaikka Fiskarsilla on monipuolinen asiakaskunta, yhdenkin tärkeän asiakkaan menettäminen, tuotevalikoiman pienentyminen tärkeissä kanavissa tai tärkeimpien asiakkaiden liiketoimintavolyymin supistuminen alentaisi konsernin liikevaihtoa ja tulosta oleellisesti. Vaikka myynti yksittäisille suurasiakkaille on osassa Fiskarsin toimintaa hyvin tärkeää, minkään asiakkaan osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta ei ylitä 10 %.

Fiskarsin ydinosaamista on kehittää vahvoja, haluttuja brändejä, joista kuluttajat ovat valmiita maksamaan enemmän. Vähittäiskaupat saavat erikoisbrändeistä paremman katteen. Fiskars pienentää asiakassuhteisiin ja jakeluun liittyviä riskejä kehittämällä kauppasuhteita sekä panostamalla ensiluokkaiseen myyntiin ja palveluun. Fiskars on investoinut viime vuosina johdonmukaisesti myyntiorganisaatioonsa ja toimitusketjuunsa pystyäkseen vastaamaan tehokkaasti asiakkaiden muuttuviin vaatimuksiin.

Fiskars pystyy erottautumaan kilpailijoistaan laajan kuluttajaymmärryksen sekä puolueettoman markkinatuntemuksen ansiosta. Kategorioiden asiantuntemustamme hyödyntämällä pyrimme saavuttamaan luotetun neuvonantajan roolin ja vahvistamaan kumppanuuttamme valikoitujen vähittäismyyjien kanssa. Näin voimme kehittää edelleen brändikokemusta ja lisätä näkyvyyttämme vähittäismyymälöissä samalla, kun kasvatamme myös vähittäismyyjien liikevaihtoa.

Maine

Mikä tahansa tapahtuma, joka vaikuttaa negatiivisesti kuluttajien luottamukseen brändejämme tai mainettamme kohtaan, voi haitata liiketoimintaamme. Tyypillisesti negatiivinen vaikutus liittyisi tiettyyn brändiin tietyillä markkinoilla. Merkittävä mainekriisi voisi kuitenkin laajentua markkina-alueelta toiselle alentaen konsernin liikevaihtoa ja tulosta oleellisesti.

Suurin osa konsernin liikevaihdosta ja tuloksesta syntyy kuudesta kansainvälisestä pääbrändistä, joista Fiskars-brändi on suurin. Fiskars on luonut prosesseja brändien menestyksen tehokkaaseen seurantaan. Brändin arvoa uhkaavaan tilanteeseen puututaan ennalta määritetyillä toimilla.

Fiskars on luonut kriisinhallinnan ja kriisiviestinnän käytännöt, joilla pyritään minimoimaan konsernin tai brändien mainetta koskevan kriisitilanteen negatiiviset vaikutukset.

Immateriaalioikeudet

Fiskars on alttiina immateriaalioikeuksiensa loukkauksille, ja kyvyttömyys puolustaa näitä oikeuksia voisi alentaa konsernin liikevaihtoa ja tulosta, sekä johtaa väärennettyjen tuotteiden markkinaosuuden kasvamiseen. Väärennettyjen tuotteiden puutteellinen laatu tai turvallisuus voi heikentää kuluttajien luottamusta Fiskarsin brändeihin.

Omassa tuotekehitystoiminnassaan Fiskarsilla on vaarana loukata tahattomasti muiden osapuolten immateriaalioikeuksia. Se, että Fiskars loukkaisi muiden osapuolten immateriaalioikeuksia, voisi aiheuttaa kustannuksia ja vahingoittaa Fiskarsin mainetta.

Fiskarsin omistama ja kehittämä strategisten immateriaalioikeuksien arvokas valikoima on tärkeä työkalu konsernin brändien erottautumisessa. Fiskars on luonut kaikki toiminnot kattavat prosessit ja järjestelmät immateriaalioikeuksiensa globaalin valikoiman proaktiiviseen ja tehokkaaseen hallintaan.

Fiskars hyödyntää immateriaalioikeuksien ja innovaatioiden suojaamisessa erilaisten tapojen yhdistelmää. Fiskarsilla on käytössään seurantaprosessit ja toimintasuunnitelmat oikeuksia loukkaavien tuotteiden ja käytäntöjen ehkäisemiseksi.

Fiskars myös valvoo aktiivisesti kilpailijoiden immateriaalioikeuksia saadakseen käsityksen kilpailuympäristöstä ja välttääkseen loukkaamasta kolmansien osapuolten oikeuksia. Immateriaalioikeuksiin liittyvä koulutus on pakollista aiheeseen liittyvissä tehtävissä työskentelevälle henkilöstölle, ja Fiskars on luonut prosessit muiden osapuolten immateriaalioikeuksien kunnioittamisen varmistamiseksi.

Ihmiset ja toimintakulttuuri

Fiskarsin kasvustrategian ja siihen liittyvien muutosohjelmien menestyksekäs toteutus riippuu siitä, kuinka hyvin yhtiö onnistuu lahjakkaiden ja sitoutuneiden ammattilaisten palkkaamisessa ja palveluksessa pitämisessä. Kyvyttömyys ylläpitää ja kehittää sitoutumista sekä innostavaa yrityskulttuuria saattaa johtaa kriittisten resurssien sekä strategisten avainhenkilöiden menetyksiin.

Fiskarsilla on meneillään suuri muutos ja strategisissa tehtävissä työskentelevien tärkeiden työntekijöiden menettäminen, työntekijöiden heikko sitoutuminen sekä epäonnistuminen hyvään suoritukseen tähtäävän työskentelykulttuurin ylläpitämisessä voisi vaikuttaa Fiskarsin mahdollisuuksiin saavuttaa tavoitteitaan. Fiskars keskittyy jatkossakin vahvan johtajuuden ja yhteisen kulttuurin rakentamiseen. Investoimme johtajuuteen sekä osaamisen kehittämiseen, ja yhtiön johto on sitoutunut edistämään työntekijöiden sitoutumista. Seuraamme kehitystä säännöllisesti eri tavoin.

Mikäli epäonnistuisimme asianmukaisesti huolehtimaan työturvallisuudesta, saattaisi siitä aiheutua vahinkoa työntekijöillemme, maineellemme, omaisuudellemme tai tuotannolle. Työturvallisuutta seurataan mittaamalla sattuneiden tapaturmien lukumäärää, tapahtumataajuutta sekä läheltä piti -tilanteiden määrää. Olemme asettaneet nolla poissaoloon johtavaa tapaturmaa konsernitason tavoitteeksi. Yhtiö on sitoutunut parantamaan turvallisuuskulttuuriaan pitkäjänteisesti. Työturvallisuuden kehitystä seurataan kuukausittain. Jatkamme työturvallisuuden raportoinnin kehittämistä ja laajentamista .

Eri sidosryhmien vaatimukset kasvavat liittyen yritysten vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen ja eettisten toimintatapojen, ihmisoikeuksien, ja korruption ja lahjonnan vastaisen työn edistämiseksi. Jos Fiskars ei kykene vastaamaan näihin odotuksiin, sillä voi olla negatiivinen vaikutus maineeseen ja jopa myyntiin. Fiskars näkee aiheet myös operatiivisena riskinä, sillä ne vaikuttavat työtehokkuuteen, turvallisen toimintaympäristön rakentamiseen ja syrjinnän vastaisen kulttuurin kehittämiseen.

Fiskarsin politiikat kuvaavat Fiskarsin lähestymistavan ihmisoikeuksiin ja lahjonnan ja korruption vastaiseen työhön. Aiheita johdetaan säännöllisten koulutusten, rikkomusten raportoimiseksi kehitetyn raportointimallin ja korjaavien toimenpiteiden implementointisuunnitelmien avulla.

Toimitusketju

Fiskarsin tuotantostrategia perustuu oman valmistuksen ja huolellisesti valittujen toimittajakumppanien yhdistelmään. Fiskars hankkii osia ja raaka-aineita useilta toimittajilta. Toimitusketjuun liittyviä prioriteettejamme ovat tehokas ja joustava valmistus, joustavat logistiikkarakenteet sekä toimittajavalikoiman konsolidointi ja vastuullisen toimitusketjun turvaaminen.

Valmistustoiminnan monipuolistuminen kasvattaa yhtiölle aiheutuvia toimitusketjuun liittyviä riskejä. Yhtiöllä on omaa tuotantoa useissa toimipaikoissa, ja useimmat toimittajat sijaitsevat Fiskarsin tärkeimpien markkinoiden ulkopuolella.

Muutokset markkinoilla tapahtuvat nopeasti, minkä vuoksi Fiskarsin voi olla vaikea varmistaa, että muotoilu, laatu, hinta ja tuotteiden saatavuus oikeassa paikassa oikeaan aikaan ovat tasapainossa. Fiskarsiin kohdistuu myös yhä enemmän yhtiön omien tai toimittajien valmistuslaitosten sijaintimaiden juridisia, taloudellisia, poliittisia ja sääntelyyn liittyviä riskejä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden saatavuuteen.

Tuotantopisteen tai logistiikkaketjun häiriöt voivat estää tuotteiden asianmukaisen toimituksen asiakkaille. Epäonnistuminen tuotteiden toimittamisessa oikeaan aikaan voi johtaa tuotevalikoiman supistuksiin vähittäiskaupassa tai jopa asiakkaiden menetyksiin. Tuotteiden saatavuusongelmat tai muut asiakassopimusten rikkomukset voivat myös johtaa sakkoihin.

Toimitusketjun vastuullisuuteen liittyvien kuluttajaodotusten laiminlyönti voi vaikuttaa kuluttajien luottamukseen brändejämme kohtaan. Läpinäkyvyys rajoittuu pääasiassa Fiskarsin suoriin tavarantoimittajiin ja haaste on johtaa riskejä kauempana toimitusketjussa.

Fiskarsin tavoitteena on rakentaa konsernin arvoja ja korkeita laatustandardeja noudattava sekä asiakkaidemme odotukset täyttävä vahva kumppaniverkosto. Vaadimme kumppaneiltamme ja heidän kumppaneiltaan sitoutumista työ- ja ihmisoikeuksia, terveyttä ja turvallisuutta, ympäristöä sekä liiketoiminnan eettisyyttä koskeviin periaatteisiin. Toimittajien edellytetään toimivan Fiskarsin toimittajia koskevien toimintaohjeiden mukaisesti, mikä varmistetaan auditoinnein.

Saumattomasti toimivan toimitusketjun tärkeys kasvaa, ja vahvistammekin jatkuvasti globaalia hankintatoimintaamme. Fiskarsilla on alueelliset hankintatoimistot Shanghaissa, Bangkokissa ja Helsingissä. Tavoitteena on tuoda lisäarvoa yhdenmukaistamalla yhtiön hankintaprosessit ja toimittajien hallintaa koskevat periaatteet maailmanlaajuisesti.

Raaka-aineet ja komponentit

Äkilliset muutokset merkittävimpien raaka-aineiden, komponenttien ja energian hinnoissa tai saatavuudessa, mukaan lukien teräs, vesi, hiekka, puu, kemikaalit ja uudet ekologiset raaka-aineet, saattavat vaikuttaa Fiskarsin kannattavuuteen.

Raaka-ainekustannukset ovat suhteellisen pieni osa Fiskarsin kustannuksista, ja yksittäisen raaka-aineen huomattavallakin hinnannousulla olisi vain kohtalainen vaikutus kannattavuuteen. Pitkään jatkuvilla saatavuusongelmilla saattaisi sen sijaan olla suurempi vaikutus liikevaihtoon ja tulokseen.

Niukkuus vedestä tai uusiutumattomien fossiilipohjaisten polttoaineiden varantojen rajallisuuden odotetaan muodostuvan maailmanlaajuiseksi haasteeksi pitkällä aikavälillä ja aiheuttavan raaka-ainekustannusten nousua ja jopa keskeytyksiä tuotannossa. Tällä hetkellä haasteena on vastuullisesti tuotettujen raaka-aineiden, kuten sertifioidun puuaineksen, uusiutuvista materiaaleista valmistettavien muovien ja kierrätettyjen raaka-aineiden rajallinen saatavuus sekä korkeammat hinnat.

Fiskars on solminut hintariskien hallitsemiseksi ensisijaisten raaka-ainetoimittajien kanssa pitkäaikaisia sopimuksia. Suomessa sijaitsevien tehtaiden käyttämän sähkön hinta suojataan johdannaisten avulla. Välttääkseen saatavuuteen liittyviä riskejä yhtiö pyrkii turvaamaan tärkeimpien materiaalien saatavuuden käyttämällä useita toimituslähteitä. Fiskars tutkii myös mahdollisuuksia lisätä vastuullisesti tuotettujen raaka-aineiden käyttöä.

Tuotevastuu

Fiskarsin brändit viestivät erinomaisesta laadusta ja toiminnallisuudesta. Kaikkien tuotteiden on oltava tarkoitukseensa sopivia sekä täytettävä kaikki materiaali- ja laatuvaatimukset. Esimerkiksi monet Fiskarsin kodintuotteista on tarkoitettu ruoka-aineiden käsittelyyn, ja useat puutarha- ja ulkoilutuotteet on suunniteltu vaativiin leikkuutöihin.

Tuotteiden toimintaan ja turvallisuuteen liittyvien vaatimusten laiminlyönti voisi asettaa Fiskarsin alttiiksi tuotteiden takaisinvedon tai jopa vahingonkorvausvaatimusten riskille, jos jokin tuotteista aiheuttaisi vammoja kuluttajalle tai vahinkoa omaisuudelle. Useissa maissa lainsäädäntö voi edellyttää Fiskarsin vetävän tuotteitaan myynnistä myös muissa erityistilanteissa.

Tuotteen takaisinvedosta voi seurata kustannuksia, jos suuri määrä viallisia tuotteita on vedettävä myynnistä useilla maantieteellisillä alueilla. Pahimmassa tapauksessa vialliset tuotteet voivat aiheuttaa henkilövahinkoja ja asettaa yhtiön velvolliseksi maksamaan kuluttajille huomattavia vahingonkorvauksia, joihin voi joissakin maissa sisältyä myös rangaistusseuraamuksia.

Joissakin maissa viranomaiset voivat myös vaatia ja mahdollisesti kerätä huomattavia sakkoja tuoteturvallisuuteen liittyvien säännösten väitetyistä rikkomuksista.

Fiskarsin tuotekehitysprosessit perustuvat jatkuvaan testaukseen ja oppimiseen, ja yhtiö on investoinut tuotekehitys- ja laadunvarmistusresursseihin. Fiskars pyrkii varmistamaan huolellisten laatu- ja tuoteturvallisuusprosessien avulla, että tuote on turvallinen ja käyttötarkoitukseensa sopiva ja että tuote täyttää kaikki materiaali- ja laatuvaatimukset.

Sää ja kausiluontoisuus

Konsernin joidenkin tuotteiden kysyntä vaihtelee sään mukaan, erityisesti puutarhatyökalujen ja kastelutuotteiden kysyntä kasvaa keväällä ja lumityökalujen talvella. Poikkeukselliset sääolot, kuten kylmä ja sateinen kevät tai lumeton talvi, voivat vaikuttaa negatiivisesti näiden tuotteiden myyntiin. Äärimmäisten sääolojen ja pidentyvien kylmien ja kuivien jaksojen odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen seurauksena.

Kausivaihtelut ja sääolot vaikuttavat tyypillisesti vain tiettyihin liiketoimintoihin. Pitkään jatkuva poikkeuksellisen huono sää laajalla maantieteellisellä alueella voisi kuitenkin johtaa kysynnän lyhyen aikavälin vaihteluihin, jolloin seurauksena voi olla varastojen kasvu tai myynnin menetys.

Asumisentuotteiden myynti painottuu voimakkaasti vuoden viimeiselle neljännekselle. Tuotteiden saatavuuden tai kysynnän ongelmat viimeisen vuosineljänneksen aikana voivat vaikuttaa merkittävästi koko tilikauden tulokseen tämän liiketoiminnan osalta.

Fiskarsin strategiana on tasapainottaa kausiluonteisuutta kehittämällä valikoimaa ja luomalla välisesonkeja markkinointitoimien avulla. Fiskars ei tee suojauksia sääriskien varalta. Tuotteiden sesonkikohtaiseen kysyntään ja saatavuuteen liittyviä riskejä hallitaan aktiivisilla myynti- ja markkinointitoimilla sekä järjestelmällisellä toimitusketjun hallinnalla. Fiskarsin tavoitteena on joustava tuotantorakenne, jota voidaan nopeasti muuttaa vastaamaan todellista kysyntää.

Tietojärjestelmät

Fiskarsin riippuvuus keskitetyistä tietojärjestelmistä on kasvanut ja tietoturvaloukkauksilla, toimintahäiriöillä tai käyttökatkoksilla saattaa olla oleellinen haitallinen vaikutus Fiskarsin tulokseen. Yhtiön uhkana ovat erilaiset tietoturvariskit, mukaan lukien maailmanlaajuisesti lisääntyvät tietoturvahyökkäykset sekä erilaiset petosyritykset.

Haittaohjelmat, ohjelmistovirheet tai käyttökatkokset keskitetyissä tietojärjestelmissä saattavat estää tärkeiden liiketoimintatietojen käytön, mikä aiheuttaa ongelmia liiketoimintaprosessien sujuvuuteen. Tämä voisi vaikuttaa liiketoimintoihin ja sitä kautta taloudelliseen tulokseen joko paikallisesti tai globaalisti. Tietoturvahyökkäykset ja petokset voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita.

Fiskars minimoi näitä riskejä käyttämällä IT-ratkaisuissa alan parhaita käytäntöjä ja testattuja tekniikoita. Järjestelmät tarkastetaan ja testataan säännöllisesti. IT-ratkaisujen toimivuuden ja turvallisuuden ylläpitämisen kannalta tärkeimmistä osaamisista järjestetään koulutusta. Hätätilanteiden ja niistä palautumisen hallinnan prosessit on dokumentoitu, ja tärkeimmät henkilöstöt ovat saaneet aiheesta koulutusta.

Yhtiö on säännönmukaisten turvallisuustarkastusten ja katselmointien tulosten perusteella lisännyt panostuksiaan tietojärjestelmien turvallisuuteen. Muutokset uusiin ja vanhoihin IT-järjestelmiin tehdään vakioprosessien ja -menettelyjen mukaisesti. Kaikki muutokset hyväksytään, tarkastetaan ja testataan ennen tuotantokäyttöä.

Verotus ja lakien ja säädösten noudattaminen

Yhtiö on alttiina riskeille, jotka liittyvät monitulkintaisten ja muuttuvien kansainvälisten lakien ja säädösten sekä verolainsäädännön noudattamiseen sekä oikeudenkäynteihin, mukaan lukien kilpailuoikeus, lahjonta, ihmisoikeudet, turvallisuus sekä tietosuoja ja jotka voivat luoda erilaisiin viranomaisiin kohdistuviin verovelvollisuuksiin liittyvää epävarmuutta.

Ilmastonmuutokseen, ympäristöön ja terveyteen sekä turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön ja säädösten sekä niihin liittyvien verojen ennakoidaan kiristyvän. Fiskarsin tuotteiden ja liiketoimintojen tulee täyttää tietyt terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät lainvaatimukset. Lisääntyvät raportoinnin ja sääntelyn vaatimukset saattavat kasvattaa liiketoiminnan kustannuksia ja ne altistavat yhtiön rikosoikeudellisille seuraamuksille sekä siviilioikeudellisille korvausvaateille. Vaatimusten vastaisella toiminnalla saattaisi olla huomattava negatiivinen vaikutus konsernin tulokseen.

Tuotteitamme tai tuotantoamme koskevan sääntelyn muuttuminen, esimerkiksi koskien vaarallisia aineita, saattaa lisätä investointeja ja kustannuksia. Fiskarsilla on käytössään erilaisia vaatimuksenmukaisuusohjelmia, ohjeistusta, koulusta ja kaikille työntekijöille pakollinen koulutus toimintaohjeesta sekä oikeudellisesti sitova toimittajien toimintaohje kaikille lopputuotteita valmistaville toimittajille. Vaatimuksenmukaisuuteen liittyviä riskejä pyritään hallinnoimaan eri liiketoimintaprosesseihin liittyvillä kontrolleilla. Yhtiö kehittää edelleen konserninlaajuisia vaatimustenmukaiseen toimintaan liittyviä käytäntöjään tarkoituksenaan varmistaa, että sen työntekijät maailmanlaajuisesti ovat tietoisia asianmukaisista vaatimuksista ja toimivat niiden mukaisesti.

Lisääntyneet verotustoimet voivat johtaa kaksinkertaiseen verotukseen sekä sakkoihin ja korkoihin liittyviin lisäkustannuksiin. Asioiden väitetyt laiminlyönnit voisivat vahingoittaa yhtiön mainetta. Muutokset verotuksessa tai tuontitulleissa maissa joissa Fiskarsilla on toimintaa voivat vaikuttaa yhtiön tulokseen.

Fiskars pyrkii suunnittelemaan ja hallinnoimaan verotusta tehokkaasti noudattaen lakeja ja säännöksiä kaikissa niissä maissa, joissa yhtiöllä on toimintaa. Yhä monimutkaisemmassa kansainvälisessä verotusympäristössä tietty epävarmuus on väistämätöntä. Fiskars seuraa aktiivisesti verokantojen ja verotussäännösten muutoksia tunnistaakseen niiden vaikutukset konsernin efektiiviseen veroasteeseen. Fiskars arvioi verovelkojaan ja -saamisiaan hyödyntäen ammattilaisten neuvoja päätöksentekonsa tukena.

Yrityskaupat

Yrityskaupat ovat osa Fiskarsin kasvustrategiaa. Kaikkiin yrityskauppoihin ja hankittujen yritysten integrointeihin liittyy riskejä huolellisesta due diligence -prosessista huolimatta. Brändeihin tai liikevaihtoon voi kohdistua negatiivisia vaikutuksia, keskeisissä tehtävissä työskentelevät ihmiset saattavat jättää yhtiön, integrointikustannukset voivat kasvaa ennakoitua suuremmiksi ja synergiaedut voivat jäädä odotettua pienemmiksi.

Ostettujen liiketoimintojen suorituskyky saattaa poiketa odotetusta. Tärkeiden työntekijöiden menettäminen ja integrointitavoitteissa epäonnistuminen voi johtaa siihen, ettei Fiskars pysty saavuttamaan yrityskauppoihin liittyviä strategisia ja kaupallisia tavoitteitaan. Tämä voi vaikuttaa Fiskarsin liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Fiskars minimoi näitä riskejä suunnittelemalla integraation etukäteen, ottamalla konsernin hallinnointiperiaatteet käyttöön välittömästi kaupan toteutumisen jälkeen, perustamalla yhteisen integraatiotyöryhmän ja seuraamalla integraatiota ja ostetun yhtiön kehittymistä tarkasti kyseisen yksikön johtoryhmässä, konsernin johtoryhmässä ja konsernin hallituksessa.

Ilmastonmuutos ja ympäristö

Ilmastonmuutos on keskeinen haaste maailmanlaajuisesti ja se saattaa vaikuttaa Fiskarsin taloudelliseen toimintaan ja yhtiön suorituskykyyn. Sääntely, kuten Pariisin ilmastosopimus ja EU-direktiivi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, määrittelee tavoitteita uusiutuvan energian käytölle, energiatehokkuudelle ja päästöille. Mahdolliset uudet verot voivat nostaa energian hintaa.

Fiskars on arvioinut tuotantolaitoksiinsa liittyviä mahdollisia ympäristövastuita eikä yhtiöllä ole tällä hetkellä merkittäviä ympäristöön liittyviä investointitarpeita. Eräät Fiskarsin tuotantopaikoista ovat kuitenkin olleet toiminnassa yli 100 vuotta. Tyypillisesti vaarallisten kemikaalien käsittely, hävittäminen ja käyttö ei ole ollut säänneltyä, kontrolloitua tai valvottua tällaisten tuotantopaikkojen alkuvaiheen toiminnassa kuten nykyään.

Mahdolliset ympäristövastuut voivat johtaa kolmansien osapuolten toimenpiteisiin, korjaaviin toimiin, käyttöpääomainvestointeihin tai muihin kuluihin. Muutokset ympäristöön liittyvässä sääntelyssä voivat aiheuttaa tuotanto- ja jakelukustannusten kasvua sekä lisätä investointeja. Toimintahäiriöt tai virheet voivat aiheuttaa päästöjä, jotka saattavat vahingoittaa mainettamme, johtavat rangaistuksiin, vahinkoihin tuotantolaitoksille tai ympäristölle sekä aiheuttavat mahdollisten vahinkojen korjauskustannuksia.

Fiskarsin toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi sisältävät myös ympäristöasiat ja yhtiö pyrkii hallinnoimaan ympäristöriskejä järjestelmällisen riskienhallinnan avulla. Fiskars on sitoutunut edistämään kiertotaloutta läpi arvoketjun, ja se pyrkii vastustamaan ilmastonmuutosta toimenpiteillä jotka alentavat päästöjä ja energiankäyttöä sekä edistävät uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Fiskars seuraa ja toteuttaa ympäristöön liittyviä käytäntöjä omilla tuotantolaitoksillaan sekä tekee yhteistyötä toimittajiensa kanssa parantaakseen niiden toimintaa ja minimoidakseen vaikutukset ympäristöön.

Terrorismi

Kansainvälisen terrorismin uhka on lisääntynyt ja Fiskars toimii maissa, missä terrorismi muodostaa vakavan ja pysyvän uhan Terrorismi voi aiheuttaa inhimillistä kärsimystä, ja lisäksi johtaa tuotannon menetykseen ja siten myynnin ja asiakasarvon menetykseen.

Fiskars tekee yhteistyötä antiterroristijärjestöjen kanssa varmistaakseen tehokkaimmat turvatoimet riskien rajaamiseksi.

Valuuttakurssit

Merkittävä osa konsernin toiminnasta sijoittuu euroalueen ulkopuolelle. Konsolidoidut taloustiedot raportoidaan euroina, joten konserni on alttiina muuntoriskeille. Lisäksi alle 20 % Fiskarsin kaupallisista kassavirroista on alttiina valuuttakurssien muutoksille.  Kaupankäyntivaluuttariskin kannalta merkittävimpiä riskejä ovat Thaimaan bahtin vahvistuminen sekä Japanin jenin, Australian dollarin ja Ruotsin kruunun heikentyminen. Merkittävin muuntoriski liittyy Yhdysvaltain dollarin heikentymiseen.

Valuuttakurssimuutoksilla voi olla negatiivinen vaikutus konsernin raportoituun liikevaihtoon, liiketulokseen, taseeseen ja kassavirtaan. Lisäksi valuuttakurssimuutokset voivat vaikuttaa kielteisesti Fiskarsin paikalliseen kilpailukykyyn. Fiskars käsittelee tärkeimpiin valuuttoihin liittyviä riskejä tilinpäätöksessään.

Yhtiö pyrkii hallinnoimaan kaupallisiin kassavirtoihin liittyviä valuuttariskejä ensisijaisesti liiketoiminnallisin keinoin. Tuotantopanokset hankitaan ja tuotteet myydään pääasiassa konserniyhtiöiden paikallisvaluuttana. Netto-osuus arvioidusta valuuttamääräisestä viennistä ja tuonnista suojataan enintään 12 kuukautta etukäteen valuuttatermiineillä ja valuutanvaihtosopimuksilla. Valuuttakurssimuutoksista johtuva mahdollinen negatiivinen vaikutus konsernitilinpäätökseen on suojauksen ulkopuolella.

Sijoitukset

Fiskarsin sijoitukset koostuvat Wärtsilän osakkeista ja muista rahoitusinstrumenteista. Muita rahoitusinvestointeja ovat esimerkiksi investoinnit pääsääntöisesti euroina ja Yhdysvaltain dollareina merkittyihin rahastoihin, osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin ja muihin rahoitusinstrumentteihin. Sijoitukset ovat alttiina sijoittamiseen liittyville yleisille riskeille, ja sijoitusten arvo voi pienentyä monista syistä. Keskeisinä riskeinä pidetään rahoitusmarkkinoiden heikentymistä, korkojen tai valuuttakurssien muutoksia sekä maksujen laiminlyöntiriskiä.

Wärtsilän osakkeet yhdessä muiden sijoitusten kanssa muodostavat aktiivisen sijoitussalkun, jota käsitellään käypään arvoon laajassa tuloslaskelmassa tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina.

Hallituksen hyväksymään investointipolitiikkaan on kirjattu sijoitustoiminnan periaatteet, kuten tavoitteet, ohjeet ja riskienhallintamenettelyt. Riskienhallintatoimiin sisältyy esimerkiksi eri rahoitusmuotoihin ja -instrumentteihin sekä vastapuoliin liittyviä rajoitteita, ja riskienhallintatoimet määrittävät myös riskien arvioinnin ja raportoinnin periaatteet.

Päivitetty 19.2.2018