Hallituksen valiokunnat

Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallituksen toimivaltaan kuuluvat asiat. Hallitus kantaa vastuun valiokunnalle määrätyistä tehtävistä. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, joten hallitus tekee toimivaltaansa kuuluvat päätökset yhteisesti. Hallitus on vahvistanut valiokunnille kirjalliset työjärjestykset, joissa määritellään valiokuntien tärkeimmät tehtävät ja toimintaperiaatteet. Valiokunnat raportoivat työstään säännöllisesti hallitukselle. Raportit sisältävät yhteenvedon valiokunnan käsittelemistä asioista ja tehdyistä päätöksistä.

Vuoden 2019 yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus päätti jatkaa kolmella valiokunnalla, jotka ovat tarkastusvaliokunta, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta ja nimitysvaliokunta. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntien jäsenet ja valiokuntien puheenjohtajat, lukuun ottamatta nimitysvaliokuntaa, johon valittiin yksi hallituksen ulkopuolinen jäsen, Alexander Ehrnrooth. Yhtiökokous ei ole perustanut valiokuntia. Hallitus voi perustaa tiettyjen asioiden käsittelyä varten myös tilapäisiä työryhmiä, jotka koostuvat hallituksen jäsenistä ja jotka raportoivat hallitukselle. Vuonna 2018 hallitus ei muodostanut tällaisia työryhmiä.

Tarkastusvaliokunta

Valiokunnan työjärjestyksen mukaan tarkastusvaliokunnan tehtäviä ovat:

 • yhtiön tilinpäätösraportoinnin seuranta ja tarkistaminen
 • yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehokkuuden seuranta
 • yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tarkastuksen seuranta
 • yhtiön lakisääteisten tilintarkastajien riippumattomuuden ja erityisesti tilintarkastukseen liittyvien muiden palvelujen seuranta ja arviointi
 • yhtiön tilintarkastajien asianmukaisen kierron ja kiertoon liittyvän tarjousprosessin seuranta sekä tilintarkastajan valitsemista koskevan ehdotuksen valmistelu
 • tilinpäätöksen raportointiprosessin seuranta hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettuun selvitykseen sisältyvän, taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteitä koskevan kuvauksen käsittely
 • Fiskarsia koskevien tärkeimpien oikeustoimien, vaateiden ja muiden käsittelyjen seuranta
 • yhtiön sisäisen tarkastustoiminnon tarkastussuunnitelman, budjetin ja resurssien seuranta ja hyväksyntä sekä tärkeimpien tarkastuslöydösten käsittely
 • yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetun selvityksen käsittely.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet 13.3.2019 alkaen:

 • Jyri Luomakoski (puheenjohtaja)
 • Albert Ehrnrooth
 • Louise Fromond
 • Ritva Sotamaa

Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia, ja heistä suurin osa on riippumaton myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2018. Valiokunnan jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli 100 %. Tavanomaisen työnsä lisäksi tarkastusvaliokunta käsitteli muun muassa tilintarkastajan valitsemista koskevaa ehdotusta ja tähän liittyvää tarjousprosessia sekä uusien IFRS-standardien käyttöönoton valmistelua.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Valiokunnan työjärjestyksen mukaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on:

 • valmistella toimitusjohtajan ja konsernin muiden johtajien palkkaamiseen, palkitsemiseen ja muihin rahallisiin etuuksiin liittyvät asiat sekä toimitusjohtajan ja konsernijohdon seuraajasuunnittelun ylläpito ja valmistelu
 • yhtiön palkitsemisjärjestelmään liittyvien asioiden valmistelu
 • toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen arvioiminen sekä palkitsemisjärjestelmän asianmukaisuuden varmistaminen
 • palkitsemisraporttiin liittyviin kysymyksiin vastaaminen yhtiökokouksessa
 • johdon seuraajasuunnitelmaan ja sen kehittämiseen liittyvät asiat
 • yrityskulttuurin linjaaminen strategian mukaiseksi
 • henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tehtäväkentän puitteissa sääntelyn noudattamisen valvominen ja tarvittavien muutosehdotusten tekeminen yhtiön käytäntöihin ja järjestelmiin
 • muut henkilöstöön ja henkilöstöhallintoon liittyvät asiat.

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat seuraavat hallituksen jäsenet 13.3.2019 alkaen:

 • Paul Ehrnrooth (puheenjohtaja)
 • Inka Mero
 • Peter Sjölander

Kaikki henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia, ja heistä suurin osa on riippumaton myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2018. Valiokunnan jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli 100 %. Vuonna 2018 henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan päätehtäviä olivat yhtiön uuden osakeperusteisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ja eräiden konsernijohdon nimitysten valmistelu sekä lyhyen tähtäimen palkitsemiseen liittyvien asioiden käsittely.

Nimitysvaliokunta

Valiokunnan työjärjestyksen mukaan nimitysvaliokunnan tehtäviä ovat:

 • hallituksen kokoonpanoa koskevien esitysten valmistelu yhtiökokoukselle (ja niiden sisällyttäminen yhtiökokouskutsuun) yhtiön suurimpien osakkeenomistajien kuulemisen jälkeen
 • uusien ehdokkaiden ja hallituksen jäsenten riippumattomuuden ja monimuotoisuuden arviointi
 • hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen esittäminen yhtiökokouksessa
 • hallituksen jäsenten palkkioita koskevien esitysten valmistelu yhtiökokoukselle
 • valiokuntien kokoonpanoa koskevien esitysten valmistelu hallitukselle
 • hallituksen jäsenten seuraajasuunnitelman ylläpitäminen ja valmistelu
 • hallituksen toiminnan arviointia koskevien kriteerien ja prosessien valmisteleminen.

Nimitysvaliokuntaan kuuluivat seuraavat hallituksen jäsenet 13.3.2019 alkaen:

 • Paul Ehrnrooth (puheenjohtaja)
 • Fabian Månsson
 • Alexander Ehrnrooth (ulkopuolinen jäsen)

Kaikki nimitysvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Nimitysvaliokunta kokoontui neljä kertaa vuonna 2018. Valiokunnan jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli 100 %.

Päivitetty 3.4.2019